10 Αυγούστου 2022

Έρχεται νέος, διπλός «Τειρεσίας» σε Δημόσιο και Τράπεζες (ιδρύεται ο αρχικός φορέας του Κινεζικού Σύστημα Κοινωνικής Πίστωσης)

Δύο νέα «κέντρα παρακολούθησης οφειλών» θα μπουν σύντομα στην ζωή μας! Θα συλλέγουν όλες τις πληροφορίες και τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών που χρωστούν σε δημόσιο και τράπεζες ούτως ώστε οι δανειστές τους να έχουν πλήρη εικόνα για το τι μπορούν να διεκδικήσουν και να εισπράξουν. Νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση θεσμοθετεί το διπλό… «φακέλωμα» οφειλετών, από δύο νέα γραφεία που θα λειτουργούν στα πρότυπα του σημερινού Τειρεσία με στόχο να «εξυγιάνουν» το ιδιωτικό χρέος των πολιτών που σήμερα ξεπερνά τα 250 δις ευρώ! Ειδικότερα με το νομοσχέδιο δημιουργούνται:
 
1. Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Bureau) που θα συγκεντρώνει όλα τα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων προς το Δημόσιο (Εφορία, ΕΦΚΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση) και παράλληλα θα βαθμολογεί φυσικά και νομικά πρόσωπα για την πιστοληπτική τους συμπεριφορά.
 
2. To Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (Central Credit Registry) που θα δημιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα καταγράφει σε λεπτομερή βάση το ιστορικό πληρωμών κάθε μεμονωμένου δανείου που χορηγείται.  
 
Προφανώς, οι δυο αρχές θα συνεργάζονται αφους θα συλλέγουν τα ίδια στοιχεία για την δυνατότητα πληρωμών των πολιτών και την συνέπια που έχουν επιδείξει στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους. Με μια σημαντική διάφορα όμως: Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα βαθμολογεί μέσα από ένα «ιδιότυπο» point system το ρίσκο που αναλαμβάνουν όσοι δανείζουν τον συγκεκριμένο πολίτη ενώ θα κρίνει και το αίτημα για ένταξης τους σε εξωδικαστική ρύθμισης οφειλών κλπ. Ο ίδιος φορέας θα παρέχει τα στοιχεία αυτά σε δημόσιους φορείς αλλά και ιδιώτες με στόχος, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, την μείωση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και «την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών».  
 
Το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται επίσης να δημιουργήσει ένα μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους, το οποίο θα μετράει το ποσό όλων των οφειλών, ανά είδος πιστωτή (π.χ. φορολογικές αρχές, ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, τράπεζες, ταμεία / servicers, προμηθευτές, εργαζόμενοι κ.λπ.) με στόχο να εφαρμόσει στοχευμένες πολιτικές για την πρόληψη και διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.  
 
Ο «Τειρεσίας» του Δημοσίου  
 
Η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα έχει λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δεν θα υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Θα έχει ως σκοπό: 
 
• τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στην αξιολογούμενη ρύθμιση,
• την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των προσώπων,
• την παροχή αξιόπιστης αξιολόγησης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς των φυσικών και νομικών προσώπων προς χρήση από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς ιδιώτες, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών. 
 
Η Αρχή θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές πληρωμών προς όλες τις οντότητες του Δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, με τη χρήση αλγορίθμων. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 
Με απλά λόγια, η Αρχή θα συλλέγει, αρχικά, όλα τα στοιχεία για τα χρέη προς δημόσιους φορείς και θα παράγει ένα… «σκορ». Στην συνέχεια, το σκορ αυτό θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την «βαθμολογία» που θα προκύπτει μέσω του «Τειρεσία» και μέσα από την αξιολόγηση των χρεών που έχουν οι ιδιώτες προς τις τράπεζες και άλλες ιδιωτικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. η κινητή τηλεφωνία). Θα έχει δε την δυνατότητα συλλογής στοιχείων και από το εξωτερικό. Έτσι θα διαμορφώνεται μια συνολική εικόνα της πιστοδοτικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Το Γραφείο θα παρέχει αυτήν την εικόνα στις αρμόδιες αρχές π.χ. για περιπτώσεις εξωδικαστικής ρύθμισης της οφειλής δάνεια κλπ. Θα δίνονται, δηλαδή, αναλυτικά στοιχεία για το προφίλ του δανειολήπτη ώστε να είναι ξεκάθαρες από την αρχή της ρύθμισης οι οικονομικές του δυνατότητες.  
 
Στο νομοσχέδιο τονίζεται πως η πιστοληπτική βαθμολόγηση «θα παράγεται μετά από την υποβολή αίτησης. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που υφίστανται κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Οι μέθοδοι και ο τρόπος επεξεργασίας και υπολογισμού της βαθμολόγησης επαναξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται οι αλγόριθμοί τους, ώστε να προσαρμόζονται στις οικονομικές συνθήκες και στις διαµορφούµενες συναλλακτικές πρακτικές και να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιμήσεων».  
 
Ο νέος «Τειρεσίας» των τραπεζών  
 
Ο δεύτερος φορέας παρακολούθησης, τo Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (που θα συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος) θα παρέχει πληροφορίες για τα τραπεζικά δάνεια των πολιτών. Το κέντρο ενημερώνουν όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς που έχουν εξουσιοδοτηθεί και παρέχουν πίστωση ύψους άνω των 2.000 ευρώ σε ιδιώτες/καταναλωτές και άνω των 5.000 ευρώ σε ΜΜΕ, επαγγελματίες, εταιρείες, συνεταιρισμούς, αποκλειστικούς εμπόρους. Επιπλέον, θα καλύπτει όλα τα είδη χρηματοδότησης (προσωπικά δάνεια, δάνεια καταναλωτών, επιχειρηματικά δάνεια, χρηματοδοτική μίσθωση, factoring, πιστωτική υποθήκη κ.λπ.). 
 
Η νέα υπηρεσία θα είναι λειτουργεί σε πλήρη ευθυγράμμιση με το υφιστάμενο σύστημα του ιδιωτικού «Τειρεσία» (που συγκεντρώνει τα χρέη προς τις τράπεζες) και με την προτεινόμενη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. Πρόσβαση στο Μητρώο θα έχουν και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε τιτλοποιήσεις είτε μέσω του προγράμματος «Ηρακλής» είτε μέσω αγορών δανειακών χαρτοφυλακίων από τις τράπεζες ή funds ενόψει και της ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων.  
 
Το Μητρώο θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα.  
 
Βάσει των πληροφοριών που τηρούνται στο Μητρώο θα καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα πρόσωπα, το περιεχόμενο της οποίας θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. 
 
Με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος θα καθορίζονται:
• Οι πιστωτές που εκάστοτε συνδέονται με το Μητρώο. 
• Ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβασης του Μητρώου στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλησης των δεδομένων τους.
• Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου, καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής του με τους φορείς.
• Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και η άσκηση από τα υποκείμενα των δεδομένων των δικαιωμάτων τους.
• Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων από το Μητρώο.
• Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, ήτοι των προσωπικών πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής, τηρουμένης της κείμενης νομοθεσίας.
• Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα με τον αποδέκτη της. 
 
 
Πηγή: protothema.gr
 
ΣΧΟΛΙΟ
 
Κάποιοι στην Ελλάδα (αρκετοί) νομίζουν ότι υπάρχει δημοκρατία...
Φυσικά όλοι όσοι ο εγκεφαλός μας ακόμα λειτουργεί, έχουμε καταλάβει ότι τουλάχιστον τα τελευταία 12 μνημονιακά χρόνια αυτό δεν ισχύει, αλλά ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός συμπολιτών μας το κατάλαβε τα τελευταία δυόμιση χρόνια κορωνοϊού.... (ποτέ δεν είναι αργά)
 
Για να τεκμηριώσω λίγο αυτό που ήδη το ζούμε στο πετσί μας δηλαδή το απολυταρχικό καθεστώς:
 
1. Αυτό που ονομάζεται πολιτικό κόστος έχει προ πολλού εκλείψει... από δεκαετίες... 
 
Οπως τότε που ο Σημίτης κραύγαζε κόντρα σε 3 εκατομμύρια Ελληνες ότι "εγώ θα αλλάξω τις ταυτότητες και θα εξαφανίσω το Ορθόδοξος Χριστιανός ακόμα και αν φωνάζουν 10 εκατομμύρια....". Και φυσικά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τις τεράστιες διαδηλώσεις για τα μνημόνια που δεν συγκινούσαν κανέναν ξεπουλημένο πολιτικό, τις τεράστιες διαδηλώσεις για την Μακεδονία μας που δεν απέτρεψαν τον Συριζα να υπογράψει την προδοτική και κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών και να ξεπουλήσει το όνομα της Μακεδονίας μας στους Σκοπιανούς... 
 
Μην ξεχνάμε τέλος την απόλυτη απόδειξη κατάργησης της δημοκρατίας με το Δημοψήφισμα του Ιουλίου 2015, στο οποίο εν μέσω τεχνητού τρόμου για πτώχευση και πείνα και κλειστών τραπεζών με εντολή της Ευρωπ. Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να πανικοβληθούν οι πολίτες και να ψηφίσουν ΝΑΙ υπέρ των Μνημονίων, οι Ελληνες με ένα τρομερό 62% υπέρ του ΟΧΙ έγραψαν ιστορία αντίστασης στον μνημονιακό τρόμο των δανειστών τοκογλύφων (ΔΝΤ, ΕΕ, Χρηματοπιστωτικοί Οίκοι) αλλά και έμμεσα ένα ηχηρό όχι στην νεοταξική φασιστική Ευρωπαϊκή Ενωση και στο τρισκατάρατο οικονομικό όπλο που λέγεται Ευρώ.... Την συνέχεια την γνωρίζετε... Την επομένη του δημοψηφίσματος το πρωί και αφού όλοι οι πολιτικοί κατάλαβαν ότι ο λαός αντιστάθηκε ξεκίνησαν οι χουντικές δηλώσεις....
Πρώτος και καλύτερος βγήκε ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος να πει ότι ο λαός με την ψήφο του έδειξε ότι είναι με την Ευρωπ. Ενωση και στηρίζει το ευρώ και οφείλουμε να το σεβαστούμε!!!!!!!! 
Μετά ο Μεϊμαράκης τότε αρχηγός της ΝΔ (αφού το ίδιο βράδυ ο Σαμαράς παραιτήθηκε) και υποστηρικτής του ΝΑΙ φυσικά έλεγε ότι το ΟΧΙ του λαού πρέπει να το κάνουμε ΝΑΙ και είπε και πολλές άλλες αλήθειες... (ελπίζω να έχετε δεί το σχετικό βίντεο ΕΔΩ)
Και φυσικά την μεγάλη κωλοτούμπα έκανε ο Τσίπρας ο οποίος από (και καλά αντιμνημονιακός) έφερε το 3ο και σκληρότερο Μνημόνιο μέσα σε μόλις 3 μήνες από το δημοψήφισμα του ΟΧΙ....
Για τέτοια "δημοκρατία" μιλάμε... 

Και πριν κλείσω αυτό το σχόλιο για το πολιτικό κόστος να συμπληρώσω ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει εφαρμόσει την προεκλογική της ατζέντα... Δηλαδή άλλα λέει στον λαό για να ψηφιστεί και άλλα κάνει.... (το πιο πρόσφατο παράδειγμα η ΝΔ και το θέμα της Μακεδονίας)
 
2. Οι εκλογές είναι μια διαδικασία ηλεκτρονικής νοθείας... (τα έχουμε πει πολλές φορές, ενδεικτικά διαβάστε ΕΔΩ, ΕΔΩ κι ΕΔΩ)
 
3. Το κράτος έχει συστήσει εδώ και 12 χρόνια μια ιδιότυπη συμμορία με τις τράπεζες με στόχο το πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών γι αυτό και νομοθετεί συνεχώς υπέρ των τραπεζών δινοντάς τους μοναδικό δικαίωμα πληρωμών και εισπράξεων για οτιδήποτε, με την ανάλογη προμήθεια και κέρδος φυσικά, αλλά και οι τράπεζες έχουν αναλάβει να ρουφιανεύουν τον πολίτη στο κράτος... 
 
Για να φέρω ένα παράδειγμα... Κάποτε για να σου ανοίξουν τον λογαριασμό ή να σου πάρουν χρήματα από μέσα ήθελε εισαγγελική εντολή και δικαστική απόφαση, σήμερα η οποιαδήποτε δημόσια αρχή μπορεί με μια απλή εντολή σε όλες τις τράπεζες να σου δεσμεύσει ή κατασχέσει χρήματα από τον λογαριασμό σου (κι αυτά τα έχουμε πει πολλές φορές διαβάστε ενδεικτικά ΕΔΩ)

4. Και φυσικά φτάνουμε στην εποχή του κορωνοϊού με την απόλυτη νεοταξική χουντοποίηση του καθεστώτος... 
 
Ενδεικτικά να θυμίσω, το πρόστιμο στους ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών, τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς σε αναστολή, τις κλειστές εκκλησίες, τα υποχρεωτικά λοκντάουν με πρόστιμα και με SMS για να μετακινηθείς, (μου ήρθε τώρα στο μυαλό και εκείνο το κουφό με το πρόστιμο σε μια κυρία από το Λιμενικό που τις φώναζε να βγει από την θάλασσα γιατί απαγορεύεται το κολύμπι... στην παραλία την περίμενε περιπολικό που τις έριξε το πρόστιμο... αυτή είναι η δημοκρατία...), οι υποχρεωτικές μάσκες ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, τα υποχρεωτικά ράπιντ τέστ (τα οποία συγκαταλέγονται στις ιατρικές πράξεις κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να είναι υποχρεωτικά) στους εργαζομένους κλπ...

Τώρα λοιπόν έρχεται και το μέτρο που μας βάζει στην ρότα της .... νεοταξικής κομμουνιστικής Κίνας όπου ισχύει εδώ και λίγα χρόνια το Σύστημα Κοινωνικής Πίστωσης και οι πολίτες βαθμολογούνται αναλόγως της οικονομικής (κι όχι μόνο) συμπεριφοράς τους προς το κράτος...
Φυσικά εκεί οι "κακοί" πολίτες δεν χάνουν απλά κάποια προνόμια ή δυσκολεύονται στην καθημερινότητά τους, αλλά μπορεί να τους πάνε και μέσα.... στις όμορφες κινέζικες φυλακές... (γνωρίστε το ΕΔΩ για να είστε και έτοιμοι για το τι έρχεται)

Σύντομα φυσικά θα φτάσουμε και εκεί....
Ελπίζω να μην νομίζετε ότι ΔΕΝ θα συμβεί στην Ελλάδα αυτό...
Εδώ οι υγειονομικοί είναι σε αναστολή έναν χρόνο επειδή ΔΕΝ υπάκουσαν στην εντολή να βάλουν μια άγνωστη φαρμακευτική ουσία στο σώμα τους και θα μας λυπηθούν αν έχουμε κακή βαθμολογία στο σύστημα;

Οσοι έχετε ακόμα πνεύμα ελευθερίας μέσα σας οφείλετε να αγωνιστείτε μαζί μας να ξυπνήσουμε κι άλλους... 
Οι πολιτικοί όπως βλέπουμε μέσα στην ίδια μας την ζωή καθημερινά, μας ωθούν προς τον ολοκληρωτισμό μέρα με την μέρα, απλά μας αφήνουν χαλαρά τα καλοκαίρια για να μην αντιδρούμε τον χειμώνα... Ομως εδώ κάτι πρέπει να γίνει γιατί όπως είδατε και στο άρθρο, ακόμα και το χαλαρό καλοκαίρι αυτοί μας "φτιάχνουν" με νόμους το διστοπικό μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας....

(το αφιερώνω όλο το σχόλιο μου στους συναδέρφους μου που δήλωσαν ότι μπορεί να κάναμε την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε τέταρτη με τίποτα!!!!!)Share

2 σχόλια:

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

..............που δήλωσαν ότι μπορεί να κάναμε την τρίτη δόση του εμβολίου, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε τέταρτη με τίποτα!!!!!).....
ΤΩΡΑ ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΒΑΛΕΣ ;;; ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΣΟΒΑΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΤΑΤΟ ΑΡΘΡΟ Κ ΣΧΟΛΙΟ Κ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΓΕΛΙΟ ΜΕΧΡΙΣ ΔΑΚΡΥΩΝ ......!!!!!!!!!!!!

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Νομιζουν οτι το εννοουν...
Παντως ισως κι ο ραγιαδισμος εχει ορια...
Το μονο που φοβαμαι ειναι οτι μπορει να σκεφτουν οτι αν δεν κανουν την τεταρτη δοση θα τους βλεπουμε εμεις οι αμπολιαστοι σαν πρωην βλακες...
Μια φορα τους το λεω και καταμουτρα...
Λιγες πιθανοτητες αντιστασης εχετε...
Θα δουμε....

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.