7 Μαΐου 2021

Η Μάχη της Οσνίτσανης (άγνωστη, ξεχασμένη, αλλά ιδιαίτερα σημαντική…) (7 Μαΐου 1906)

Η δράσις των Ελληνικών σωμάτων εις ολόκληρον την Δυτικήν Μακεδονίαν, παρ’ όλας τας αντιξοότητας, ουδέποτε διεκόπη τελείως κατά την διάρκειαν του χειμώνας. Από τής ανοίξεως δε του 1906 ήρχισε και πάλιν να εντείνεται. Ήδη από τού Σεπτεμβρίου τού 1905 είχεν αφιχθή εις την περιοχήν των Καστανοχωρίων το σώμα τού Ανθυπολοχαγού τού Πεζικού Βλαχάκη Αντωνίου (Λίτσα) δυνάμεως τεσσαράκοντα οκτώ ανδρών. […] 

Την 4ην Μαΐου ό Βλαχάκης έλαβε διαταγήν τού Κέντρου Μοναστηρίου να προσβάλη το Εξαρχικόν χωρίον Οσνίτσανη (Καστανόφυτον). Εις εκτέλεσιν τής διαταγής αυτής ενήργησεν αμέσως και την 6ην Μαΐου αφίχθη μεθ’ ολοκλήρου τής δυνάμεώς του εις την Μονήν τού Αγίου Αθανασίου πλησίον τής Οσνίτσανης. Εξ αυτής διήρεσε το σώμα του εις εξ τμήματα. Ένα τμήμα δυνάμεως δέκα ανδρών, υπό τον Βλάχον, απέστειλε διά να προσβάλη παραπλανητικώς το χωρίον Έζερετς (Πετροπουλάκη), αποβλέπων εις την προσέλκυσιν προς αυτό των Τουρκικών τμημάτων τής περιοχής. Ένα δεύτερον τμήμα, υπό τον Μπαϊρακτάρην, απέστειλεν όπως εγκατασταθή επί τού υψώματος 1145, διά να αποκόψη κάθε κίνησιν Τουρκικών τμημάτων εκ τού Έζερετς προς Οσνίτσανην. Ένα τρίτον τμήμα, υπό τον Χριστόπουλον, ομοίως επί τού 1145, διά να αποτελέση στήριγμα και κάλυψιν των νώτων τού δευτέρου τμήματος. Ένα τέταρτον τμήμα δυνάμεως δέκα ανδρών, υπό τον Π. Πετροπουλάκην, απέστειλεν μεταξύ Οσνίτσανης και Μογγίλας (Κάτω Περιβόλι), κυρίως διά να αποκόψη κάθε κίνησιν κομιτατζήδων από τού ενός χωρίου προς το άλλο. Το πέμπτον τμήμα υπό τον Κόκκινον και το έκτον τμήμα υπό τούς αρχηγόν Βλαχάκην και υπαρχηγόν Λ. Πετροπουλάκην θα επετίθεντο κατά των ωχυρωμένων εντός τού χωρίου Κομιτατζήδων, πυρπολούντα παραλλήλως τα καταλύματά των και την οικίαν τού αρχικομιτατζή Δούκα. 

Η επίθεσις ήρχισε περί την 0400 ώραν τής 7ης Μαΐου 1906. Η επακολουθήσασα μάχη υπήρξε πεισματώδης και διήρκεσε περί τας οκτώ ώρας, ήτο δε εκ των σημαντικωτέρων τού Μακεδονικού Αγώνος. 0ι Κομιτατζήδες κατέχοντες ισχυράς θέσεις, ημύνοντο σθεναρώς, παρά τας βαρυτάτας απωλείας των. 

Η όλη κατάστασις επεδεινώθη όταν τάγμα δυνάμεως 750 Τούρκων Κυνηγών (Αβτζή Ταμπούρ) κατέφθασεν επί τού πεδίου τής μάχης κατόπιν βουλγαρικής εκκλήσεως προς βοήθειαν και ήρχισεν να προσβάλη τούς Έλληνας αντάρτας εις Έζερετς και Οσνίτσανην. 

Τα Ελληνικά τμήματα ηγωνίσθησαν ηρωϊκώτατα εναντίον Κομιτατζήδων και Τούρκων, άλλ’ είχον σοβαράς απωλείας, ανελθούσας εις 24 νεκρούς και 11 τραυματίας. Μεταξύ των νεκρών ήσαν ό αρχηγός Βλαχάκης και ό υπαρχηγός Λ. Πετροπουλάκης, οι οποίοι έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι. Ο θάνατός των συνεκίνησε και συνήγειρε το Πανελλήνιον. 

Αι απώλειαι των Τούρκων υπήρξαν σοβαρώτεραι. Το τάγμα των είχεν 6 αξιωματικούς και 138 οπλίτας νεκρούς, ως και 38 οπλίτας τραυματίας.

Πηγή: Ο Μακεδονικός Αγών και τα εις Θράκην γεγονότα, ΓΕΣ, 1979

Από μέτρημα (και δούλεμα) καλά πάμε…

Γράφει ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός, Δρ. Ιατρικής 
 
Όποιος έχει πάει στην Ινδία (έχω πάει αρκετές φορές) και έχει δει τις συνθήκες και τον τρόπο ζωής, ή γνωρίζει τις υποδομές υγείας (8 φορές λιγότερα κρεβάτια ανά 1000 κατοίκους σε σχέση με την Ελλάδα) και την πληθυσμιακή πυκνότητα (8 φορές μεγαλύτερη από την Ελλάδα), καταλαβαίνει γιατί μια επιδημία ενός αναπνευστικού ιού μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις. Η κατάσταση εκεί μπορεί να γίνει ακόμη δυσκολότερη, λόγω των συνθηκών και των ελλείψεων.
 
Πάντως αυτό που δύσκολα θα καταλάβει κάποιος είναι πώς μπορεί σύμφωνα με την Καθημερινή η Ινδία να είναι τρίτη στον κόσμο σε θανάτους από COVID (https://www.kathimerini.gr/.../india-anevike-stin-triti…/), ενώ σύμφωνα με το Worldometers η Ινδία είναι 114η θέση παγκοσμίως με 120 θανάτους ανά εκατομμύριο. H Ελλάδα είναι στην 43η θέση παγκοσμίως, με 1020 θανάτους ανά εκατομμύριο (δηλαδή σχεδόν 9 φορές περισσότερους θανάτους σε σύγκριση με την Ινδία). Εικόνα 1  
 
Πάλι καλά που δεν έγραψε η Καθημερινή ότι η Ινδία είναι 2η στον κόσμο στον αριθμό εμβολίων SARS-CoV-2 (σε απόλυτο αριθμό βέβαια, αφού κατά την Καθημερινή οι απόλυτοι αριθμοί έχουν σημασία – Eικόνα 2).  
 
Συμπεράσματα:  
 
1. Ευτυχώς η Ελλάδα πήρε τα κατάλληλα μέτρα και καταλήξαμε να μην είμαστε Ινδία σε θανάτους από COVID, άσχετα αν τελευταία έχει (μέχρι στιγμής) 9 φορές ΛΙΓΟΤΕΡΟΥΣ καταγεγραμμένους θανάτους COVID σε σχέση με εμάς. Να χειροκροτήσουμε.  
 
2. Να καταργηθούν άμεσα οι βάσεις δεδομένων και καταγραφής θανάτων από COVID, και να αναλάβει αυτό το ρόλο η Καθημερινή με το επιστημονικό της επιτελείο. Επίσης, να αναθεωρηθεί η επιστήμη και η λογική που ακόμη μετράει τους θανάτους ανά πληθυσμό και όχι σε απόλυτους αριθμούς, και να γίνεται πλέον η καταγραφή με όρους ποδοσφαιρικής επιστήμης (όποιος έχει το μεγαλύτερο σκορ σε απόλυτο αριθμό είναι πρώτος στη λίστα).  
 
3. Να επιταχυνθεί άμεσα η αναζήτηση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, γιατί το κουτόχορτο πλέον δεν φτάνει για όλους.  
 
4. Λίγη προσπάθεια χρειάζεται ακόμη για να μας πείσουν ότι ο γάιδαρος πετάει. Αξιέπαινοι.  
 
Μπορεί το ποστ να είναι τρόπον τινά “χιουμοριστικό” (η Ινδία έχει πράγματι σοβαρότατα προβλήματα, για πολλούς λόγους), αλλά το επίπεδο γελοιοποίησης τόσο του προβλήματος γενικότερα όσο και της ενημέρωσης και της επικοινωνίας προς τους πολίτες, είναι πλέον αξεπέραστο.  
 
Για τους γνωστούς “ύποπτους”, αναγνωρίζω ότι κάποια στιγμή θα “ντρέπομαι” γι’ αυτά που γράφω. Αλλά αυτό είναι αστείο (μάλλον γελοίο) μπροστά στα ντροπιαστικά που θα καταγράψει η ιστορία (ή έστω η συνείδηση πολλών – γιατί δεν έχω καμία εμπιστοσύνη ούτε στην ιστορία πλέον) για το μεσαιωνικό αίσχος που έχουν διαμορφώσει κάποιοι τον 21ο αιώνα, και για τους άβουλους χειροκροτητές αυτού του αίσχους.  
 
Σκέφτομαι πλέον να διακόψω τον περαιτέρω σχολιασμό για τα τεκταινόμενα. Ενώ είναι λογικό και αναμενόμενο σε ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα να υπάρχουν διαφωνίες, αντιπαραθέσεις και αντίθετες απόψεις, η σημερινή κοινωνία-έκτρωμα που διαμορφώνεται (όχι μόνο στην Ελλάδα), ο ανταγωνισμός πουλημένης συνείδησης ή/και νοητικής παράλυσης από αυτόκλητους ή εντεταλμένους υπερασπιστές του αίσχους, η συμπεριφορά δίκην φανατικών τραμπούκων-Ταλιμπάν ορισμένων (επιστημόνων και μη – ότι πιο αίσχος και αισχρό έχω συναντήσει στην καριέρα μου), και η συμμετοχή και μέρους της επιστημονικής κοινότητας σε αυτό τον εκμαυλισμό, είναι πλέον αποκρουστικά.  
 
Ο Αϊνστάν είχε δίκιο τελικά (αν και άλλος απέδωσε τη δήλωση σε αυτόν):
 
“Δύο πράγματα είναι ατελείωτα: το σύμπαν και η βλακεία του ανθρώπου, όμως για το σύμπαν δεν είμαι ακόμα σίγουρος”  
 
το είδαμε ΕΔΩ 

Ο γκέι γάμος: Το δικαίωμα στην αφυσικότητα...

Γράφει ο Αντώνης Ι. Ελευθεριάδης
 
Πολύ σύντομα, αμέσως μετά το τέλος της πανδημίας, ίσως στις αρχές του Οκτωβρίου οι ομοφυλόφιλοι και οι λεσβίες θα ζήσουν μια ιστορική ημέρα. Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει το σχέδιο νόμου έτσι ώστε τα ζευγάρια του ίδιου φύλου να έχουν πρόσβαση στο γάμο.
 
Αυτή άλλωστε είναι η αυστηρή εντολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κυβερνήσεις των 27 κρατών με απειλή σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης υλοποίησης αυτής της απόφασης να στερηθούν των αναλογούντων ποσών από το πακέτο βοήθειας ύψους 823 εκ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και φυσικών καταστροφών! 
 
Αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, ύστερα από εκατομμύρια χρόνια πανανθρώπινης ιστορίας του πολιτισμού, θα θέσει τέρμα στη νομική διάκριση που «πλήττονται» χιλιάδες άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα, επειδή είναι ομοφυλόφιλοι! 
 
Η «κατάκτηση» του γάμου σημαίνει την επίτευξη της αναγνώρισης από το κράτος της πλήρους ισότητας, τον τερματισμό των διακρίσεων στην πρόσβαση σε σύνταξη χηρείας, το δικαίωμα στην ιθαγένεια, εάν το ζευγάρι είναι αλλοδαπό, στη φορολογία, στην υιοθεσία τέκνων, κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης, εκτίμηση ως πρώτος συγγενής του σύστημα υγείας ή ασφάλισης ζωής, στο οικογενειακό επίδομα.. 
 
Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσει το κράτος μας να αποφασίσει για ένα τόσο κοσμογονικό ζήτημα που πάει κόντρα σε παραδόσεις αιώνων, σε κοινωνικά θέσφατα, σε φυσικούς νόμους αναπαραγωγής του είδους, πάει ακόμα κόντρα στην Δαρβινική θεωρία που αναπτύσσεται στο έργο του: ¨Η καταγωγή των ειδών μέσω της φυσικής επιλογής».
 
Τώρα, αυτόν τον καιρό, είναι η καλύτερη ευκαιρία να περάσει, χωρίς πολλές αντιδράσεις, ένας τέτοιος καταλυτικός της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων νόμος, τώρα που ο λαός είναι στα όρια της σωματικής, οικονομικής και ψυχικής κατάρρευσης, τώρα που στα σημαντικά κέντρα αποφάσεων στο μέγαρο Μαξίμου έχει τοποθετηθεί το μοντέλο του έγγαμου ομόφυλου ζευγαριού, του κ. Αλέξη Πατέλη που μετέχει και διευθύνει την ειδική επιτροπή με σκοπό την σύνταξη Εθνικής Στρατηγικής για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων. Το πιο περίεργο και προκλητικά αντίθετο στη δημοκρατική εκπροσώπηση των μελών μιας τέτοιας επιτροπής είναι ότι όλα τα μέλη είναι Ομοφυλόφιλοι ή συμπαθούντες στους ΛΟΑΤΚΙ+. 
 
Κανένας άλλος. Αυτοί είναι η αφρόκρεμα της ελληνικής κοινωνίας; Αίσχος! 
 
Τώρα μάλιστα που η Εκκλησία της Ελλάδος έχει γονατίσει από τις ταπεινώσεις που υφίσταται από το κράτος, με έναν καλοκάγαθο αλλά γερασμένο Αρχιεπίσκοπο που πηγαίνει από εδώ κι από κεί, ανάλογα με τις πρωτοβουλίες των κυβερνόντων. Και όταν το άλας μωρανθεί =όταν σαπίσει το αλάτι), ο λαός πώς να αγωνιστεί; 
 
Φοβάμαι ότι οι κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις θα δημιουργήσουν διχασμούς στον ελληνικό λαό, και από τη μια θα έχουμε πορείες και παρελάσεις Ομοφυλοφίλων στους δρόμους και τις πλατείες κι από την άλλη πανό και διαδηλώσεις των ενώσεων Ετεροφυλοφίλων. 
 
Δεν είμαι προφήτης ούτε ο πατέρας μου ήταν προφήτης: οι εξελίξεις, με την πρόταση τέτοιου νόμου που επιτρέπει τον γκέι γάμο, θα κλονίσουν συθέμελα το εκκλησιαστικό και το πολιτικό κατεστημένο της πατρίδας μας. 
 
Δεν ανησυχεί η κυβέρνηση μήπως έχουμε και στην Ελλάδα αυτοανακήρυξη περιοχών όπως στην Πολωνία ως γεωγραφικών ζωνών χωρίς ΛΟΑΤΚΙ+άτομα (LGBT+ free zones); 
 
*Ο Αντώνης Ιακώβου Ελευθεριάδης είναι καθηγητής δρ. Φιλολογίας, Θεολόγος και Συγγραφέας (www eleftheriadis.edu.gr)
 
 
ΣΧΟΛΙΟ
 
Αυτή είναι η σιχαμερή και κατάπτυστη Ευρωπ. Ενωση...
Η κάνετε αυτός που σας λεμε ή κομένα τα χρήματα....
Κι έτσι με αυτά και με αυτά θα μας χτυπάνε κάθε τόσο οι διαβολικοί τους ιοί....  
Γιατί η ανωμαλία και η αμαρτία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια και στον πρόωρο βιολογικό θάνατο...

Λοιμωξιολόγοι: «Από Σεπτέμβριο - Οκτώβριο ξεκινάμε να εμβολιάζουμε παιδιά στην Ελλάδα - Ακόμα και μωρά»! ΕΝΩ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ!!!!!!!

Η Pfizer εμφανίζεται τον τελευταίο καιρό περίεργα ανυπόμονη για να ξεκινήσει να εμβολιάζει παιδιά στην Ευρώπη και κατ' επέκταση και στην Ελλάδα. 
 
Η Αμερική ήδη ξεκινάει τους εμβολιασμούς παιδιών κατά του κορωνοϊού, ακόμα και αν δεν κινδυνεύουν, ενώ και στην Ελλάδα οι «ειδικοί» είχαν μιλήσει τις προηγούμενες ημέρες για τον εμβολιασμό των παιδιών στη χώρα μας, χωρίς ωστόσο να μιλήσουν για το πότε.
 
Αυτό έκανε σε σημερινή πρωινή συνέντευξη της η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, η οποία ουσιαστικά ανακοίνωσε πως από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξεκινήσουν και στη χώρα μας οι εμβολιασμοί των παιδιών κατά του κορωνοϊού. Μάλιστα μίλησε και για έρευνες σε μωρά παιδιά.  
 
Αρχικά, χαρακτήρισε θετικό το άνοιγμα της εστίασης, και όπως είπε αν αυτό «συνδυαστεί με τεστ αξιόπιστα στους εργαζόμενους δεν θα υπάρχει πρόβλημα». 
 
Δήλωσε πως είναι σκεπτική ως προς το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων, καθώς όπως είπε θέλει προσοχή από γονείς και εκπαιδευτικούς και τόνισε καλό θα ήταν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν τον υπαίθριο χώρο για να αποφεύγεται ο συνωστισμός μέσα στις τάξεις. 
 
«Ο εμβολιασμός είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο θα καταπολεμήσουμε την νόσο», υπογράμμισε στην συνέχεια, χαρακτηρίζοντας σημαντικό το γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα εμβόλια σε παιδιά, ακόμα και σε εκείνα των έξι μηνών, και όπως είπε «στην Αμερική άρχισαν να εμβολιάζονται και τα παιδιά». 
 
«Στην Ελλάδα που έχουμε συνωστισμό στα σχολεία, ο εμβολιασμός των παιδιών πρέπει να μας απασχολήσει. Νομίζω πως το βλέπω να συμβαίνει από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Θα πρέπει να συμβεί. 
 
Ήδη στην Αμερική υπόσχονται πως, όταν ανοίξουν τα σχολεία, τα παιδιά θα είναι εμβολιασμένα. Οι εμβολιασμοί θα αφορούν και παιδιά κάτω των 12 ετών. Υπάρχουν έρευνες και για μωρά 6 μηνών και πάνω. Οπότε προχωράει». 
 
 
ΣΧΟΛΙΟ
 
Το νεοταξικό έγκλημα μπαίνει στην τελική και πλέον επικίνδυνη φάση του!!!!

7 Μαϊου - Εύρεσις Ιερών Λειψάνων Οσίου Νείλου Μυροβλύτου

Λάβαμε το παρακάτω από τον Ιερό Ναό Οσίου Νείλου Μυροβλύτου Πειραιώς.
 
Αδελφοί εν Χριστώ αγαπητοί,  
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Χρόνια πολλά και ευλογημένα! H Εκκλησία μας τιμάει σήμερα την ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου και θεοφόρου Πατρός ημών Νείλου του Μυροβλύτου, προστάτου και εφόρου της ενορίας μας. Γι αυτό τον λόγο εκτός του αφιερώματος που προέρχεται από την εκπομπή της ενορίας μας "Ορθοδοξία και Βιωματικές Εμπειρίες" η οποία και μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό "Πειραϊκή Εκκλησία" 91,2 FM της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, σας επισυνάπτουμε το ιστορικό της ευρέσεως των λειψάνων του Μυροβλύτου Αγίου μας. Αξίζει να σας αναφέρουμε επ' ευκαιρία και των 200 χρόνων από την Επανάσταση του '21 ότι τα Ιερά Λείψανα του Οσίου Νείλου τα υποδέχθηκε στην Μονή Μεγίστης Λαύρας ο εξόριστος τότε μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Σας ευχαριστούμε θερμά για την στήριξή σας στο ενοριακό έργο μας και σας ευχόμαστε ολόψυχα η Παναγία και ο Άγιος Νείλος να σας σκεπάζουν και να σας καθοδηγούν στο έργο ευαγγελισμού που επιτελείτε στον χώρο του διαδικτύου. 
 
Εκ του Ιερού Ναού
 
Η εύρεση και ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτου - 7 Μαΐου 1815 
 
Στα χρόνια μετά την κόιμηση του Οσίου Νείλου, το Άγιο Όρος γνώρισε μεγάλες περιπέτειες, καταστροφές και ερημώσεις οι οποίες σε συνδυασμό με τη διακοπή της μυροβλυσίας συνετέλεσαν στο να ξεχασθεί ο ακριβής τόπος ταφής του Μυροβλύτη Οσίου Νείλου. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε ότι μετά την κοίμηση του Οσίου το σπήλαιο και γενικώτερα ο τόπος άσκησής του δεν βρήκε διάδοχο οικιστή. Παρ΄ όλα αυτά, ύστερα από μικρό χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα από το 1653 και ύστερα, η περιοχή κατοικήθηκε από φιλέρημους ασκητές. 
 
Στις αρχές του 19ου αι. ο Άγιος Νείλος εμφανίσθηκε σε κάποιον Καυσοκαλυβίτη μοναχό Θεοφάνη ή «Αιχμάλωτο», ο οποίος καταγόταν από την Καισάρεια της Καππαδοκίας. Ο Όσιος τον ελευθέρωσε από δαιμόνιο και τον εθεράπευσε από ανίατη ασθένεια. Η θαυματουργική αυτή επέμβαση έγινε γνωστή στο Άγιο Όρος με αποτέλεσμα πλήθος μοναχών και προσκυνητών να συρρέει στο σπήλαιο του Οσίου. Αυτό ώθησε τους Καυσοκαλυβίτες Πατέρες, να καθαρίσουν το παλαιό μονοπάτι που ήταν γεμάτο θάμνους, να ευτρεπίσουν το σπήλαιο ώστε να τελείται και πάλι η θεία μυσταγωγία στο ναΐσκο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Αποφάσισαν δε να ανοικοδομήσουν έξω από το σπήλαιο ναό αφιερωμένο στον Άγιο.  
 
Καθώς έσκαβαν για να ανοίξουν τα θεμέλια και να διαμορφώσουν το χώρο, στις 7 Μαΐου του 1815, ανακάλυψαν τον τάφο και τα τίμια λείψανα του Αγίου από τα οποία ξεχυνόταν άρρητη ευωδία. Όπως αναφέρει ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος: «Προκλήθηκε παναγιορειτική αίσθησις και ιδιαιτέρα συγκίνησις στην κυρίαρχο Μονή. Με ύμνους και δοξολογίες μετεκομίσθη στην Λαύρα του αγίου Αθανασίου όπου το υπεδέχθη η αδελφότης τελετουργούντος του εξορίστου Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄» (Ἐπισκόπου Χρυσοστόμου Ροδοστόλου, Πρόσωπα καὶ Δρώμενα στὸν Ἄθωνα, σελ. 303.) . Με μανδύα, πετραχήλι και ωμοφόριο ο Πατριάρχης του Γένους υποδέχθηκε τα ιερά λείψανα, τα εναπέθεσε επί της Αγίας Τραπέζης του Καθολικού της Μονής και επικύρωσε και την αγιοκατατάξη του Οσίου . Με «λαμπάδες και θυμιάματα» και κωδωνοκρουσίες μεταφέρθηκαν τα λείψανα του Αγίου στη Μονή της Λαύρας, ενώ στο Κελλίο του έμεινε μόνο η ιερά σιαγόνα. Αναφέρει για την εύρεση των ιερών λειψάνων χαρακτηριστικά ο εγκωμιαστής του Αγίου, ιερομόναχος Προκόπιος Αγιοπετρίτης: «Πολλά δε θαύματα έγειναν τότε εις πολλούς, κατά την ανακομιδήν των ιερών του λειψάνων και εις πολλούς όπου έλαβον μέρος εξ αυτών, ιάσεις διαφόρων ασθενειών ετελέσθησαν.» (Προκοπίου Ἁγιοπετρίτου, Βίος καὶ ἀκολουθία τοῦ Ὁσίου Νείλου, σελ. 18.).  
 
Η κάρα του Οσίου τοποθετήθηκε σε πολύτιμη λειψανοθήκη και ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα λείψανα, μέχρι σήμερα, για τη θαυμάσια ευωδία της . Επίσης στο σκευοφυλάκιο της Μονής Μεγίστης Λαύρας φυλάσσονται πλέον και τα ιερά άμφια του Οσίου, δηλαδή το φαιλόνιον και το πετραχήλι. Σε σχετικά συντομο χρονικό διάστημα το σπήλαιο και το οσιακό μνήμα ευτρεπίσθηκαν, κατασκευάστηκε ο ναός του Αγίου καθώς και μία πέτρινη σκάλα για την διευκόλυνση των προσκυνητών κατά την μετάβασή τους στο σπήλαιο. 
 
(από το βιβλίο του π. Δημητρίου Μπάτση, Ο Ιερός Ναός Αγίου Νείλου Μυροβλύτου Πειραιώς, Πειραιεύς 2016, σελ. 36-37)

Γενικός Εγκλεισμός: Οι πληγές σε παιδιά και εφήβους

Το μακρόσυρτο lockdown έχει επηρεάσει ψυχολογικά ανεξίτηλα τους νέους – Οι έρευνες και οι μαρτυρίες 
 
«Ζούμε ξανά και ξανά την ίδια ημέρα. Η καθημερινότητά μας είναι “θολή”, πότε θα τελειώσει αυτό;» (Ελπίδα, 17 ετών). «Πονούν τα μάτια μου, το κεφάλι μου, και έχω ξεχάσει πώς ήταν με τους φίλους μου… Μου λείπουν πολύ, φοβάμαι όμως να τους ξαναδώ από κοντά. Μπορώ να τους ξανακερδίσω;» (Δήμητρα, 15 ετών). «Τελικά, προτιμώ να μη γυρίσω φέτος στο σχολείο. Βαριέμαι λίγο, φοβάμαι και τα διαγωνίσματα. Του χρόνου ίσως. Βλέπουμε…» (Παύλος, 16 ετών). Πρόκειται για μαρτυρίες που περιλαμβάνονται σε ποιοτική έρευνα, η οποία διενεργείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες COVID-19» του υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας).
 
«H εκδήλωση της πανδημίας “πάγωσε” την ανθρώπινη ιστορία και οδήγησε σε μια πρωτόγνωρη νέα πραγματικότητα. H εισβολή υπήρξε βίαιη και αιφνίδια, προκαλώντας συναισθήματα ανασφάλειας, αίσθημα απώλειας και καθημερινό άγχος που εξάντλησε σταδιακά παιδιά, εφήβους και τους σημαντικούς ενηλίκους του περιβάλλοντός τους. Η κόπωση αυτή, ιδιαίτερα κατά τη δεύτερη καραντίνα, εκφράζεται με έλλειμμα προοπτικής και αισιοδοξίας – μια πρωτόγνωρη παραίτηση που συνυπάρχει με έντονο θυμό και ρητορική του μίσους», λέει στην «Κ» η Αρτεμις Κ. Τσίτσικα, αναπλ. καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και επιστημονική υπεύθυνη της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. και Α. Κυριακού». Οπως αναδεικνύεται ανάγλυφα από τα σημάδια του εγκλεισμού στους εφήβους, το μακρόσυρτο lockdown δεν ήταν καθόλου ανώδυνο, απεναντίας προκάλεσε πολλαπλές πληγές.  
 
Σύμφωνα με την κ. Τσίτσικα, «οι επιπτώσεις στα παιδιά και στους εφήβους είναι σημαντικές και μετρήσιμες και θα μας απασχολούν για αρκετό χρόνο ακόμη, δεδομένου ότι αποτελούν ευάλωτη ομάδα υπό ανάπτυξη και οι μεταβολές του άμεσου περιβάλλοντός τους επιδρούν στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους». Τα συμπεράσματα από τις μελέτες της ομάδας έρευνας για την COVID-19 του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» είναι πολύ ανησυχητικά. Προέρχονται από μετα-ανασκοπήσεις πλήθους ερευνών και δημοσιεύσεων σε διεθνές επίπεδο, σε συνδυασμό με τα ευρήματα ποιοτικής μελέτης που πραγματοποιεί η Μονάδα Εφηβικής Υγείας. 
 
Οι ερευνητές σημειώνουν πως η απομάκρυνση των παιδιών από τη σχολική κοινότητα στον φυσικό χώρο όχι μόνο δυσκόλεψε σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και εκτόξευσε τα ποσοστά διαδικτυακών συμπεριφορών υψηλού κινδύνου, που ήδη ήταν υψηλά στην προ κορωνοϊού εποχή. «Οι συμπεριφορές διαδικτυακής εξάρτησης φτάνουν το 62,7% στον εφηβικό πληθυσμό, έναντι 40% προ καραντίνας, με περίπου 20% να εκδηλώνουν σοβαρή παραίτηση από καθημερινές υποχρεώσεις και δραστηριότητες.
 
Στα παιδιά αυτά παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση με διατροφικές παρεκτροπές, υπερβαρότητα, έλλειμμα φυσικής άσκησης και επιβάρυνση της σωματικής τους υγείας, καθώς και με αναστροφή του ωραρίου του ύπνου, άγχος, καταθλιπτικό συναίσθημα και απόσυρση. Τα αγόρια ασχολούνται κυρίως με ηλεκτρονικά παιχνίδια και εκδηλώνουν θυμό, βίαιες συμπεριφορές και επιθετικότητα, ενώ τα κορίτσια επιδίδονται σε υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων με εκφράσεις εσωτερίκευσης και απόσυρσης, χαμηλής αυτοεκτίμησης και καταθλιπτικού συναισθήματος, που μπορεί να φτάσει και το 40% έναντι 20% προ COVID-19. O αυτοτραυματισμός (cutting) παρουσιάζει επίσης αυξητική τάση στα κορίτσια και φτάνει το 10% έναντι 3%-5% πριν», αναφέρει η κ. Τσίτσικα.  
 
Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η άνοδος της συχνότητας του διαδικτυακού εκφοβισμού και της ρητορικής του μίσους, που εμφανίζεται να αντιμετωπίζει κατά την περιήγησή του στο Ιντερνετ το 50% των εφήβων, έναντι του ήδη πολύ υψηλού 30% προ πανδημίας. Περίπου ένας στους δύο εφήβους, δηλαδή, φαίνεται να δέχθηκε ή να έστειλε απειλητικά, προσβλητικά μηνύματα. Καταγράφονται ακόμα «αποκλεισμός από ομάδες, αυθαίρετη χρήση προσωπικών δεδομένων και φωτογραφιών, καθώς και ακραίες επιθέσεις βίας ή στιγματισμός ομάδων, όπως επαγγέλματα που σχετίζονται με την COVID λοίμωξη, ασθενείς ή οικογένειες με ασθενή COVID, ηλικιακές ομάδες με ευαλωτότητα, άτομα με αναπηρία, διαφορετικότητα κ.λπ.)», καταγράφουν οι ερευνητές. «Υπήρξε μια όξυνση των επιθετικών συμπεριφορών αυτή την περίοδο, μια τάση ενοχοποίησης του άλλου», σημειώνει η κ. Τσίτσικα.  
 
Ενα ακόμα σοβαρό πρόβλημα που καταγράφηκε είναι η τάση αύξησης της σχολικής διαρροής. «Στα παιδιά που είχαν ήδη κάποια σχολική άρνηση φαίνεται να παγιώνεται η τάση εγκατάλειψης του σχολείου, με κίνδυνο η σχολική διαρροή να σκαρφαλώσει ξανά πάνω από το 10% πανελλαδικά για τις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης», τονίζει με ανησυχία η κ. Τσίτσικα, που είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (ΕΕΕΙ). «Λόγω της μακρόχρονης αποχής από το σχολείο, ακόμα και παιδιά που δεν είχαν τάσεις άρνησης εμφανίζουν τώρα δυσκολίες επιστροφής. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα μαθήματα, αλλά με το πώς θα τους ξαναδούν οι συμμαθητές τους, πώς θα “μιλήσουν” τη γλώσσα του σώματος, που είναι πολύ σημαντική για τους εφήβους», λέει. Επίσης, παιδιά με προϋπάρχουσες δυσκολίες παλινδρόμησαν και χρειάστηκαν ειδική παρέμβαση και μεταβολή της θεραπευτικής τους προσέγγισης.  
 
Τα παιδιά πρόσφυγες και τα παιδιά οικογενειών με ασθενέστερο βιοτικό/οικονομικό επίπεδο και εκπαίδευση των γονιών είχαν σημαντικά δυσμενέστερες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία τους και βιώνουν χρόνιο και απειλητικό στρες.  
 
Συνολικά, οι συνθήκες του εγκλεισμού έθεσαν σε δοκιμασία τις ισορροπίες όλης της οικογένειας και των σημαντικών ενηλίκων της ζωής των παιδιών (γονείς, κηδεμόνες). «Οικονομικές προκλήσεις, απώλεια της βοήθειας των παππούδων/γιαγιάδων ή και οικιακών βοηθών, ανάγκη τηλεργασίας με τις ανάλογες συνέπειες. Ολα μοιάζουν να ισορροπούν σε μια τεντωμένη κλωστή που για κάθε οικογενειακό υποσύνολο έχει μοναδικό μείγμα και αντοχές που συχνά στερεύουν και τα πράγματα εκτροχιάζονται», σημειώνει η κ. Τσίτσικα, κάτι που εκφράστηκε και στον τετραπλασιασμό, την περίοδο της πανδημίας, των τηλεφωνικών κλήσεων για βοήθεια στη γραμμή «ΜΕΥποστηρίζω 80011 80015» της Μονάδας Εφηβικής Υγείας.  
 
το είδαμε ΕΔΩ 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ";

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ
 
ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΝΑΦΕΡΩ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ ΣΥΜΒΑΝ. 
 
ΠΡΙΝ ΜΕΡΕΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΟΥΔΕΙΣ. ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΡΩΤΑ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΕ ΙΤΑΜΟ ΥΦΟΣ: ΕΧΕΤΕ ΔΩΣΕΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ; Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΛΟΓΩ ΦΟΡΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΕΙ ΤΟ ΒΡΑΧΝΑ ΤΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ.  
 
ΤΟΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ:" ΔΕΙΧΝΕΙΣ ΑΣΕΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙΣ ΘΑ ΣΟΥ ΚΟΨΩ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 300Ε". 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, ΟΛΟ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΤΑΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΥ ΒΗΜΑ.  
 
ΑΝ ΟΜΩΣ ΠΑΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ, ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ Ή Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΛΟΓΩ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΔΕΧΘΕΙ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ.  
 
ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΧΑΤΩΣ ΕΧΕΙ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ "ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ" ΤΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.  
 
- ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΥΤΑ Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ; 
 
ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ
 
*Αμφικτύων είναι ο Υποστράτηγος ε.α Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
Συγγραφεύς, Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών 
amphiktyon@gmail.coμ

Εμβολιαστές vs αντιεμβολιαστές

Το δικαίωμα στην έκφραση διαφορετικής άποψης το θυμόμαστε μόνο όταν διαφορετική είναι η δική μας…
 
Από τον Παναγιώτη Λιάκο
 
Οι επιχειρήσεις των τρισεκατομμυριούχων του διαδικτύου (facebook, twitter, Instagram κ.ά.) είναι σαν εφημερίδες χωρίς προσωπικό: Δεν έχουν προκαθορισμένες ενότητες ύλης και σταθερούς συντάκτες. Μόνο η υποδομή της δημοσίευσης στο διαδίκτυο υπάρχει καθώς και δισεκατομμύρια εθελοντές, οι οποίοι προθύμως και -κυρίως- αμισθί προσφέρουν ανεκτίμητης αξίας έργο στα ζάπλουτα γατόνια, που κατέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εθελοντές βγάζουν τα σώψυχά τους, ποστάρουν φωτογραφίες, αποκαλύπτουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους, φλερτάρουν υπό τα άγρυπνα μάτια του «Μεγάλου Αδελφού» και -το χειρότερο όλων- συγκρούονται σε αχρείαστους πολέμους με γνωστούς και αγνώστους επί παντός ζητήματος. Οι πολλοί ξενυχτάνε πάνω από τα πληκτρολόγια, λησμονώντας πώς είναι η κανονική ζωή εκτός του ψηφιακού ονειρόκοσμου, και οι λίγοι κονομάνε τα άντερά τους και αποφασίζουν ποιος θα υπάρχει ως περσόνα και ποιος όχι στα διαδικτυακά τσιφλίκια τους. 
 
Ο διαδικτυακός πόλεμος των ημερών μας αφορά το εμβόλιο. Οι μεν εμβολιαζόμενοι αποκαλούν τους αντιεμβολιαστές «ψεκασμένους, ανεύθυνους, τομάρια, σκοταδιστές» και οι αντιεμβολιαστές τους εμβολιαζομένους «θύματα της προπαγάνδας, κορόιδα, όργανα της νέας τάξης, δούλους της παγκοσμιοποίησης, πειραματόζωα». Τα μάτια των μαχητών στα μαρμαρένια αλώνια του ίντερνετ πετούν σπίθες, τα πληκτρολόγια παίρνουν φωτιά και οι λέξεις που ανταλλάζουν στάζουν κατακίτρινο φαρμάκι. Αμφότεροι οι νεοσύλλεκτοι στα νοητά στρατόπεδα λησμονούν το εξής: Ο εμβολιασμός δεν είναι (ακόμα) υποχρεωτικός. Όποιος θέλει εμβολιάζεται, όποιος δεν θέλει το αρνείται ή το αφήνει για αργότερα. Οι τσακωμοί και οι ανταλλαγές ύβρεων και σκωμμάτων ουδέναν ωφελούν. Μόνο οι διαδικτυακοί μαγαζάτορες ευνοούνται από κάτι τέτοια κομπαρσιλίκια, διότι αυξάνουν το ενδιαφέρον του κοινού για τις πλατφόρμες τους. 
 
Είναι πολύ πιο ψυχωφελές, υγιές και παραγωγικό να μετρήσει κάποιος πόσες φακές υπάρχουν μέσα σε μια συσκευασία του μισού κιλού, παρά να κράζει στο ίντερνετ κόσμο και ντουνιά, γνωστούς κι αγνώστους για μια επιλογή και άποψή τους.
 
Ο αχρείαστος πόλεμος εμβολιαστών και αντιεμβολιαστών καλό θα είναι να λήξει εδώ και τώρα. Αρκετούς διχασμούς και αφορμές συγκρούσεων έχουμε στην καθημερινότητά μας. 
Ειρήνη υμίν…
 

Παραγραφές και (Συν)αλλαγές

Του Κώστα Δημ Χρονόπουλου 
(Αρθρογράφου –Σχολιογράφου)
 
Πόσες άραγε φορές ακόμη θα πρέπει να το επαναλάβω ώστε να συνειδητοποιήσουν – οι δειλοί και συμφεροντολόγοι (ελάχιστες οι τιμητικές εξαιρέσεις δυστυχώς)- Εθνογονείς μας, πως η υποκρισία δεν αποτελεί … αναγκαία και ικανή συνθήκη Διακυβέρνησης ή Αντιπολίτευσης. 
 
Γίνονται καταγέλαστοι –αλλά αδιαφορούν παχυδερμικά –όταν ευαγγελίζονται και κραυγάζουν διαρκώς για αναδόμηση, εκσυγχρονισμό, ισονομία, ισοπολιτεία, κ.ο.κ. Όχι βέβαια όπως την εννοεί η Δημοκρατία ή –και – το Σύνταγμα , αλλά βάσει των κανόνων που ίσχυσαν στην φάρμα των ζώων του Όργουελ. Επιμένουν δηλαδή κάποιοι (=αυτοί οι ίδιοι) να είναι πιο … ίσοι , υπέρτεροι, των λοιπών πολιτών. Γιατί (για πολλοστή φορά αναφορά μου) δεν φέρνουν έναν νόμο – μέσα στην πλημμυρίδα νομοθετημάτων τα οποία ψηφίζουν –που να απαγορεύει την παραγραφή των ανομημάτων τους; Γιατί;  
Συνέβαινε πάντοτε και συνεχίζει αυτό το αντιδημοκρατικό, άδικο απαράδεκτο φαινόμενο της … αυτοεξαίρεσης !.... 
 
Τελευταία, τρείς υποθέσεις δημιουργούν εύλογες απορίες.  
Η υπόθεση των πολιτικών που κατηγορήθηκαν για το σκάνδαλο Νovartis. Η υπόθεση των ραδιοσυχνοτήτων /τηλεοπτικών αδειών που εσπευσμένα ξεκίνησε η διερεύνηση της, αφού υπάρχει ο «κίνδυνος» της παραγραφής. Τέλος οι καταγγελίες τέως Υπουργού Δικαιοσύνης ο οποίος κατηγόρησε την προηγούμενη Κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχε, ότι μετέτρεψε σε πλημμέλημα το κακούργημα ώστε να διασωθούν κάποιοι δικοί της από βαρύτερες ποινές.  
 
Δεν με απασχολούν πολιτικά – συμπολιτευτικά ή αντιπολιτευτικά – παρόμοια ζητήματα. Αδιαφορώ για τα εμπλεκόμενα παρανομούντα πρόσωπα, καθώς και τους συντρόφους που τους συγκαλύπτουν. Με απασχολεί να πληροφορηθώ –αν –κάποτε – οι ταγοί μας (όλων των κομματικών παρατάξεων) θα αποφασίσουν να προβούν σε μια πραγματική, ουσιαστική και σε βάθος εξυγίανση.  
 
ΥΓ Αν δεν το πράξουν είναι ανάξιοι της Δημοκρατίας!  
Όσο για εκείνους που συνεχίζουν –παρά την αντιδημοκρατική συμπεριφορά τους- να τους ανέχονται και μάλιστα να τους ψηφίζουν, τι να πω; Άκρατος μαζοχισμός; Ή … «μωραίνει Κύριος ….».
Βλέπετε δεν φταίνε μόνο εκείνοι, αλλά και εμείς που τους διευκολύνουμε στο να «βρίσκουν και να τα κάνουν»!

Οι Βρετανοί Βασιλικοί Πεζοναύτες δοκιμάζουν ιπτάμενη στολή τζετ

Οι Βασιλικοί Πεζοναύτες του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούνται από τις πλέον επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται στον κόσμο, και το νέο βρετανικό δόγμα περί του μέλλοντος των ενόπλων δυνάμεων της χώρας εστιάζει στη χρήση της υψηλής τεχνολογίας- ωστόσο ακόμα και έτσι, η δοκιμή μιας «jet suit» από αυτούς παραπέμπει σε ιστορίες στρατιωτικής επιστημονικής φαντασίας (military science fiction) ή φουτουριστικά πολεμικά βιντεοπαιχνίδια.
 
Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του BBC, οι πεζοναύτες δοκιμάζουν τη στολή, την οποία κατασκεύασε η Gravity Industries, για να βοηθά σε «Maritime Boarding Operations» (αποστολές επιβίβασης). Κανονικά, σε τέτοιες επιχειρήσεις κατεβαίνουν με σκοινιά (rappel), ωστόσο μια τέτοια στολή επιτρέπει μια διαφορετική στρατηγική στο θέμα.
 

Η νέα δίκη της Νυρεμβέργης το 2021 ενάντια στο CDC και τον Π.Ο.Υ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Τα νέα πειράματα της Νυρεμβέργης το 2021 
 
Μια ομάδα περισσότερων από 1.000 δικηγόρων και πάνω από 10.000 εμπειρογνωμόνων ιατρικής με επικεφαλής τον Δρ Reiner Fullmich ξεκίνησαν νομικές διαδικασίες ενάντια στο CDC, τον ΠΟΥ, την ομάδα Davos για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
 
Ο Fullmich και η ομάδα του παρουσιάζουν το ελαττωματικό τεστ PCR και την εντολή για τους γιατρούς να χαρακτηρίσουν οποιοδήποτε θάνατο συννοσηρότητας ως θάνατο από Covid ως απάτη.  
 
Η δοκιμή PCR δεν σχεδιάστηκε ποτέ για την ανίχνευση παθογόνων και είναι 100% ελαττωματική σε 35 κύκλους, εδώ στην Ελλάδα φθάνουμε στους 40 κύκλους.  
 
Όλες οι δοκιμές PCR που εκδίδονται από το CDC βαθμολογούνται σε 37 έως 45 κύκλους.  
 
Το CDC παραδέχεται ότι οποιαδήποτε δοκιμή άνω των 28 κύκλων δεν είναι αποδεκτή για οποιοδήποτε θετικό και αξιόπιστο αποτέλεσμα. Αυτό από μόνο του ακυρώνει πάνω από το 90% των φερόμενων covid λοιμώξεων που παρακολουθούνται από τη χρήση αυτού του ελαττωματικού τεστ.  
 
Εκτός από τα ελαττωματικά τεστ και τα πλαστά πιστοποιητικά θανάτου, το ίδιο το «πειραματικό» εμβόλιο παραβιάζει το άρθρο 32 της Σύμβασης της Γενεύης.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 32 της Σύμβασης IV της Γενεύης του 1949, απαγορεύεται ο «ακρωτηριασμός και τα ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα που δεν απαιτούνται από την ιατρική περίθαλψη ενός προστατευόμενου ατόμου».  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 147, η διεξαγωγή βιολογικών πειραμάτων σε προστατευόμενα άτομα αποτελεί σοβαρή παραβίαση της Σύμβασης.  
 
Το «πειραματικό» εμβόλιο παραβιάζει και τους 10 Κώδικες της Νυρεμβέργης οι οποίοι επιφέρουν τη θανατική ποινή για όσους επιδιώκουν να παραβιάσουν αυτούς τους Διεθνούς Νόμους.  
 
Το «εμβόλιο» δεν πληροί τις ακόλουθες πέντε προϋποθέσεις για να θεωρηθεί εμβόλιο και είναι εξ ορισμού ιατρικό «πείραμα» και δοκιμή:  
 
Παρέχει ανοσία ενάντια στον ιό 
 
Πρόκειται για μια «διαρεύσιμη» γονιδιακή θεραπεία που δεν παρέχει ανοσία για την Κοβίντ και ισχυρίζεται μόνο τη μείωση των συμπτωμάτων, αλλά ο διπλός εμβολιασμός έχει σαν αποτέλεσμα τώρα, το 60% των ασθενών να χρειάζονται νοσοκομειακή Θεραπεἰα ή ΜΕΘ με λοιμώξεις κοβίντ.  
 
Προστατεύει τους παραλήπτες από τον ιό 
 
Αυτή η γονιδιακή θεραπεία δεν παρέχει ανοσία και ακόμη και με τον διπλό εμβολιασμό μπορεί ακόμα να κολλήσεις και να εξαπλώσει τον ιό.  
 
Μειώνει τους θανάτους από τη μόλυνση από τον ιό 
 
Αυτή η γονιδιακή θεραπεία δεν μειώνει τους θανάτους από τη μόλυνση. Διπλά εμβολιασμένο ἀτομο μολύνθηκε με Covid και έχει επίσης πεθάνει.  
 
Μειώνει την κυκλοφορία του ιού 
 
Αυτή η γονιδιακή θεραπεία εξακολουθεί να επιτρέπει την εξάπλωση του ιού καθώς προσφέρει μηδενική ανοσία στον ιό.  
 
Μειώνει τη μετάδοση του ιού 
 
Αυτή η γονιδιακή θεραπεία εξακολουθεί να επιτρέπει τη μετάδοση του ιού καθώς προσφέρει μηδενική ανοσία στον ιό.  
 
Οι ακόλουθες παραβιάσεις του κώδικα της Νυρεμβέργης έχουν ως εξής  
 
Κωδικός της Νυρεμβέργης  
 
# 1: Η εθελοντική ενημερωμένη συγκατάθεση του εξεταζόμενου είναι απαραίτητη  
 
Κανένα άτομο δεν πρέπει να υποχρεωθεί να κάνει ιατρικό πείραμα χωρίς την συγκατάθεση του μετά από ενημέρωση. Πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικά και μη άτομα που δεν έχουν σχέση με την ιατρική επιστήμη, προτρέπουν τους ανθρώπους να κάνουν την ένεση, είναι ασφαλές και δεν προσφέρουν πληροφορίες σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις ή τους κινδύνους αυτής της γονιδιακής θεραπείας. Οι χώρες χρησιμοποιούν υποχρεωτικούς εγκλεισμούς, εξαναγκασμούς και απειλές για να αναγκάσουν τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το εμβόλιο διαφορετικά τους απαγορευτούν να συμμετάσχουν σε ελεύθερη κοινωνία βάσει της εντολής ενός διαβατηρίου εμβολίου ή ενός πράσινου διαβατηρίου. Κατά τη διάρκεια της δίκης της Νυρεμβέργης, ακόμη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διώχθηκαν και τα μέλη τους καταδικάστηκαν σε θάνατο για ψέματα που είπαν στο κοινό μεταξύ πολλών γιατρών και ναζί που κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. 
 
# 2: Το πείραμα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να παράγει καρποφόρα αποτελέσματα για το καλό της κοινωνίας, απροσέγγιστο μέσω άλλων μεθόδων ή μέσον μελέτης και όχι τυχαίο και περιττό.  
 
Όπως αναφέρεται παραπάνω, η γονιδιακή θεραπεία δεν πληροί τα κριτήρια ενός εμβολίου και δεν προσφέρει ανοσία από τον ιό. Υπάρχουν άλλες ιατρικές θεραπείες που αποφέρουν καρποφόρα αποτελέσματα έναντι της κοβίντ όπως η ιβερμεκτίνη, η βιταμίνη D, η βιταμίνη C, ο ψευδάργυρος και τα ενισχυτικά του ανοσοποιητικού συστήματος για τη γρίπη και τα κρυολογήματα.  
 
# 3:Το πείραμα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να βασίζεται σε αποτελέσματα πειραμάτων σε ζώα, στην γνώση του φυσικού ιστορικού της νόσου  
 
Αυτή η γονιδιακή θεραπεία παρέλειψε τις δοκιμές σε ζώα και πήγε κατευθείαν σε δοκιμές σε ανθρώπους.  
Σε έρευνα για το mRNA το οποίο χρησιμοποίησε η Phizer, σε μια υποψήφια μελέτη για το mRNA με πιθήκους rhesus macaques χρησιμοποιώντας το BNT162b2 mRNA, σε αυτή τη μελέτη όλοι οι πίθηκοι ανέπτυξαν πνευμονική φλεγμονή, αλλά οι ερευνητές θεώρησαν τον κίνδυνο χαμηλό καθώς ήταν νέοι υγιείς πίθηκοι στην ηλικία των 2-4 ετών. Το Ισραήλ έχει χρησιμοποιήσει το εμβόλιο της Phizer και το Διεθνές Δικαστήριο έχει αποδεχτεί μια αξίωση για το 80% των παραληπτών που έπαθαν πνευμονική φλεγμονή από την ένεση με αυτήν τη γονιδιακή θεραπεία. Παρά αυτήν την ανησυχητική εξέλιξη, η Phizer συνέχισε να αναπτύσσει το mRNA τους για την Covid χωρίς δοκιμές σε ζώα.  
 
# 4: Το πείραμα πρέπει να διεξάγεται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε περιττή σωματική και ψυχική οδύνη και τραυματισμός.  
 
Από την έναρξη του πειράματος και αναφέρονται στο σύστημα αναφοράς του CDC στο VAERS, έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 4.000 θάνατοι και 50.000 τραυματισμοί απο το εμβολίου στην Αμερική. Στην ΕΕ έχουν αναφερθεί περισσότεροι από 7.000 θάνατοι και 365.000 τραυματισμοί εμβολίου. Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση αυτού του κώδικα.  
 
# 5: Δεν πρέπει να διεξάγεται πείραμα όταν υπάρχει εκ των προτέρων υποψία θανάτου ή τραυματισμού ως αποτέλεσμα.  
 
Βλέπε # 4, με βάση ιατρικά δεδομένα που βασίζονται σε γεγονότα, αυτή η γονιδιακή θεραπεία προκαλεί θάνατο και τραυματισμό. Η προηγούμενη έρευνα για το mRNA δείχνει επίσης πολλούς κινδύνους που έχουν αγνοηθεί για αυτό το τρέχον δοκιμαστικό γονίδιο-πείραμα. Μια μελέτη του 2002 σχετικά με τις πρωτεΐνες ακίδων του Sars-Cov έδειξε ότι προκαλούν φλεγμονή, ανοσοπαθολογία, θρόμβους αίματος και εμποδίζουν την έκφραση της αγγειοτενσίνης 2.  
 
Αυτό το πείραμα αναγκάζει το σώμα να παράγει αυτήν την ακίδα-πρωτεΐνη που κληρονομεί όλους αυτούς τους κινδύνους.
 
# 6: Ο κίνδυνος δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει το όφελος  
 
Η Covid-19 έχει ποσοστό ανάρρωσης 98-99%. Οι βλάβες που προκαλούνται απο το εμβολίο, οι θάνατοι και οι ανεπιθύμητες ενέργειες της γονιδιακής θεραπείας mRNA υπερβαίνουν κατά πολύ αυτόν τον κίνδυνο.  
 
Η χρήση «διαρρεύσιμων» εμβολίων απαγορεύτηκε για γεωργική χρήση από τις ΗΠΑ και την ΕΕ λόγω της μελέτης Marek Chicken που δείχνει «θερμότερους ιούς» (στελέχη ιών με μεγαλύτερη παθογένεια) και παραλλαγές που εμφανίζονται καθιστώντας την ασθένεια ακόμη πιο θανατηφόρα.  
 
(”Διαρεύσιμα εμβόλια” ονομάζονται και είναι αυτά που δεν εμποδίζουν την μετάδοση του ιού, απλά αποτρέπουν τον ξενιστή στην προκειμένη περίπτωση τον άνθρωπο απο τον θάνατο, αλλά με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται θερμότερα στελέχη.)  
 
Ωστόσο, αυτό έχει αγνοηθεί για ανθρώπινη χρήση από το CDC γνωρίζοντας πλήρως τον κίνδυνο νέων θανατηφόρων παραλλαγών που προκύπτουν από τα διαρεύσιμα εμβόλια.  
 
# 7: Θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προετοιμασίες και να παρεχθούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για την προστασία του εξεταζόμενου, ακόμη και από τις ελάχιστες πιθανότητες τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου.  
 
Δεν έγιναν προετοιμασίες. Αυτή η γονιδιακή θεραπεία εγκρίθηκε βάσει πράξης έκτακτης ανάγκης μόνο, παραλείφθηκαν δοκιμές σε ζώα και ανθρώπους και εξαναγκάστηκαν σε λανθασμένη πληροφόρηση.  
 
# 8: Το πείραμα πρέπει να διεξάγεται μόνο από επιστημονικά ειδικευμένα άτομα  
 
Οι πολιτικοί, τα μέσα ενημέρωσης και οι ηθοποιοί που ισχυρίζονται ότι αυτό είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο δεν έχουν τα προσόντα. Η προπαγάνδα δεν είναι ιατρική επιστήμη. Πολλά καταστήματα λιανικής πώλησης όπως το Walmart, τα κέντρα εμβολίων σε αυτά τα καταστήματα δεν είναι κατάλληλα για τη χορήγηση πειραματικών ιατρικών γονιδιακών θεραπειών στο μη ενημερωμένο κοινό.  
 
# 9: Όποιοσδήποτε πρέπει να έχει την ελευθερία να τερματίσει το πείραμα ανά πάσα στιγμή
 
Παρά την κατακραυγή περισσότερων από 85.000 γιατρών, νοσοκόμων, ιολόγων, επιδημιολόγων, το πείραμα δεν σταματάει. Στην πραγματικότητα, προωθούνται περισσότερες προσπάθειες αλλαγής νόμων για να επιβληθεί η συμμόρφωση των εμβολίων, υποχρεωτικοί και αναγκαστικοί εμβολιασμοί και προγραμματίζονται πειραματικές λήψεις «ενημέρωσης» για κάθε 6 μήνες χωρίς καμία προσφυγή στην υπέρμετρη αύξηση θανάτων και τραυματισμών που προκαλούνται ήδη από αυτό το πείραμα . Ας ελπίσουμε ότι αυτή η νέα δίκη της Νυρεμβέργης θα τερματίσει αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
 
# 10: Κατά τη διάρκεια του πειράματος, ο υπεύθυνος επιστήμονας πρέπει να είναι προετοιμασμένος να τερματίσει το πείραμα σε οποιοδήποτε στάδιο, εάν έχει πιθανό λόγο να πιστεύει, ότι η συνέχιση του πειράματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε τραυματισμό, αναπηρία ή θάνατο του εξεταζόμενου. 
 
Είναι σαφές στα δεδομένα στατιστικής αναφοράς ότι αυτό το πείραμα έχει ως αποτέλεσμα θάνατο και τραυματισμό, ωστόσο όλοι οι πολιτικοί, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι λεγόμενοι ειδικοί δεν κάνουν καμία προσπάθεια να σταματήσουν αυτό το πείραμα γονιδιακής θεραπείας που προκαλεί βλάβη σε ένα παραπληροφορημένο κοινό.  
 
Τι μπορείτε να κάνετε για να τερματίσετε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας;  
 
Μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες. Ενημερώστε τους πολιτικούς σας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές ότι εάν εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, υπόκεινται επίσης στους νόμους που ορίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης και στον κώδικα της Νυρεμβέργης και μπορούν να δικαστούν, να κριθούν ένοχοι και να καταδικαστούν σε θανατική ποινή.  
 
Οι νομικές διαδικασίες προχωρούν, έχουν συλλεχθεί αποδεικτικά στοιχεία και ένα μεγάλο αναπτυσσόμενο σώμα εμπειρογνωμόνων προκαλεί ανησυχία.  
 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της επιτροπής Covid στη διεύθυνση:  
 
[σύνδεσμος στο corona-ausschuss.de και εάν έχετε επηρεαστεί από αυτό το έγκλημα, αναφέρετε την εκδήλωση, τα άτομα που εμπλέκονται και όσες περισσότερες λεπτομέρειες στον ακόλουθο ιστότοπο:  
Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας μας επηρεάζουν όλους.  
Είναι ένα έγκλημα εναντίον σας, των παιδιών σας, των γονιών σας, των παππούδων σας, της κοινότητάς σας και της χώρας σας και του μέλλοντός σας.  
 
Βίντεο με συνέντευξη του Δρ Reiner Fullmich στην πηγή  
 
πηγή: 

Έρχεται στην Ελλάδα το δορυφορικό internet που σαρώνει τις ταχύτητες

Ερχεται στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του έτους, θα προσφέρει ταχύτητες άνω των 100 Mbps ακόμα και σε σημεία που δεν έχουν τώρα κάλυψη και το κόστος του στις ΗΠΑ είναι σήμερα $100 τον μήνα.
 
Ενας νέος παίκτης και μάλιστα από τον... ουρανό έρχεται να προστεθεί στην ελληνική αγορά 
τηλεπικοινωνιών, αφού η υπηρεσία δορυφορικού Ιντερνετ της Starlink του δισεκατομμυριούχου Ελον Μασκ έρχεται στη χώρα μας.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», η Ελλάδα σύντομα -εντός του 2021- θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις λίγες προς το παρόν χώρες στον κόσμο όπου θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία της Starlink. Το... διαστημικό Ιντερνετ του Μασκ προσφέρει σύνδεση ταχύτητας άνω των 100 Mbps σε σημεία της χώρας μας, τα οποία σήμερα επί της ουσίας δεν έχουν καν κάλυψη, όπως απόκρημνες κορφές και απομακρυσμένα νησιά.  
 
Από το τέλος του 2020 η Starlink έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παροχή δορυφορικών ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και βρίσκεται σε επαφή τόσο με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Οι προτάσεις της εταιρείας βρίσκονται ήδη στα χέρια του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος έχει εμπλακεί προσωπικά μέσω επαφών σε συζητήσεις με την εταιρεία για τις προοπτικές δοκιμής του project στην Ελλάδα, καθώς θεωρεί ότι αυτή η εξέλιξη μπορεί να συμβάλει στη σημαντική και άμεση αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών δυνατοτήτων της χώρας.  
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις και οι αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες.  
 
Η εμπλοκή της Starlink στα ελληνικά πράγματα προς το παρόν δεν ταράζει τα νερά των ισορροπιών για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, ωστόσο προσθέτει έναν υπολογίσιμο παίκτη, ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιεί μια εντελώς διαφορετική τεχνολογία και υπόσχεται πλήρη πανελλαδική κάλυψη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μέλλον.  
 
Αλλωστε, παρά τις όποιες προσπάθειες έχουν γίνει την τελευταία διετία στη χώρα μας προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υποδομές, η Ελλάδα είναι δυστυχώς ουραγός.  
 
Χαρακτηριστική είναι η λίστα που δημοσίευσε στο Twitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με την οποία, βάσει των μετρήσεων του European Data Journalism Network (EDJN), η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία (!) σε ταχύτητα Ιντερνετ στην Ευρωπαϊκή Ενωση, με μέση ταχύτητα download τα 29 Mbps. Μάλιστα για να γίνει αντιληπτό το χάσμα που χωρίζει τη χώρα μας από προηγμένες σε αυτόν τον τομέα χώρες, πρώτη στη σχετική λίστα είναι η Δανία με 140 Mbps, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά οκτώ από τις 26 χώρες πετυχαίνουν ταχύτητες πάνω από 100 Mbps. 
 
(Δείτε ΕΔΩ περισσότερα στοιχεία για τις ταχύτητες του διαδικτύου στην Ευρώπη)
 
Εκτός των παραπάνω, το ολιγοπώλιο στον χώρο του ελληνικού Διαδικτύου έχει ως αποτέλεσμα στη χώρα μας να έχουμε συγκριτικά υψηλές τιμές. Με βάση στοιχεία της Ε.Ε. από το 2019, η Ελλάδα θεωρείται από τις ακριβότερες χώρες εντός της Ενωσης, στην ίδια κατηγορία με την Ισπανία, στην οποία ωστόσο να σημειωθεί πως η μέση ταχύτητα Iντερνετ για download αγγίζει τα 126 Mbps.  
 
Υψηλόβαθμο στέλεχος της αγοράς τηλεπικοινωνιών παραδέχεται ότι η Ελλάδα τρέχει να καλύψει το χαμένο έδαφος, ενώ σημειώνει πως όλες οι εταιρείες στη χώρα αυτή τη στιγμή επενδύουν σημαντικά ποσά για την αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. «Το 5G αλλάζει τα δεδομένα», σημειώνει, και καταλήγει λέγοντας πως «όχι μόνο οι εταιρείες του χώρου, αλλά και η κυβέρνηση έχει δείξει ότι ο σχεδιασμός που υλοποιείται έχει στόχο να μετατρέψει την Ελλάδα σε τηλεπικοινωνιακό κόμβο στο εγγύς μέλλον».  
 
Τι είναι το διαστημικό Ιντερνετ  
 
H Starlink ιδρύθηκε το 2015 και το 2018 το πρόγραμμά της ήταν ήδη σε τροχιά γύρω από τη Γη. Η τελευταία εκτόξευσή της πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου 2021, με την εταιρεία να έχει ξεκινήσει να οικοδομεί μια μικρή αυτοκρατορία και να αριθμεί αυτή τη στιγμή 1.445 μικροδορυφόρους, ενώ ο στόχος είναι ο αριθμός αυτός να φτάσει τους 42.000 μέχρι το 2027.  
 
Το σύστημα της Starlink βασίζεται στην επικοινωνία των μικροδορυφόρων της με εξοπλισμό μικρού μεγέθους, ο οποίος εγκαθίσταται στον χώρο του τελικού χρήστη/καταναλωτή, αντίστοιχο της συνδρομητικής τηλεόρασης. Επίσης, για να αναπτυχθεί σε μια χώρα χρειάζεται να χτίσει και έναν σταθμό βάσης, ο οποίος συνδέεται με σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Starlink ήδη έχει ξεκινήσει να εξετάζει συγκεκριμένες τοποθεσίες για ανάπτυξη σταθμού βάσης στη χώρα μας, συγκεκριμένα στην περιοχή της Νεμέας ή των Θερμοπυλών.  
 
Στην αρχική (Beta) έκδοση η υπηρεσία της Starlink υπόσχεται ταχύτητες 100 Mbps. Και αν τα νούμερα αυτά δεν εντυπωσιάζουν τόσο πολύ, η εκτόξευση επιπλέον δορυφόρων και εγκατάσταση περισσότερων σταθμών βάσης αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την ταχύτητα. Σύμφωνα με κατά καιρούς δηλώσεις της εταιρείας μάλιστα, θα μπορούσε να παρέχει ταχύτητα άνω του 1 Gbps, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 10 Gbps
 
Οι δοκιμές μέχρι στιγμής δείχνουν τις τεράστιες δυνατότητες που έχει η Starlink: στη Νέα Υόρκη έχει καταγραφεί ταχύτητα για κατέβασμα δεδομένων 209 Mbps, ενώ χρήστης στη Γιούτα μέτρησε σε τεστ την ταχύτητά του στα 215 Mbps. Εντυπωσιακές είναι και οι ταχύτητες σε θερμοκρασίες παγετού ή με έντονους ανέμους και χιονόπτωση, καθώς μπορούν ακόμα και σε τέτοιες αντίξοες συνθήκες να πιάσουν μέχρι 175 Mbps. Σε αυτή τη φάση η υπηρεσία της Starlink είναι αρκετά αλμυρή, αν και ήδη μετρά περισσότερους από 10.000 χρήστες παγκοσμίως.  
 
Στην Beta έκδοση το κόστος του τερματικού εξοπλισμού είναι 500 δολάρια και το μηνιαίο κόστος σύνδεσης για τον καταναλωτή αναμένεται να φτάνει τα 100 δολάρια. Η συνεχιζόμενη έρευνα, όμως, αλλά και η πρόσβαση σε μεγάλα αγοραστικά κοινά αναμένεται να μειώσουν σημαντικά τα παραπάνω κόστη - ειδικά σε ό,τι αφορά τις πάγιες μηνιαίες δαπάνες.  
 
Ο Μασκ, όμως, δεν σταματά στις οικιακές συνδέσεις. Οπως έχει ο ίδιος πει, επόμενος στόχος είναι να λαμβάνουν το σήμα από τους δορυφόρους και κινούμενα οχήματα, όπως πλοία, αεροπλάνα, φορτηγά, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ένα μέλλον με «παγκόσμιο Ιντερνετ» σε κάθε γωνιά του πλανήτη.  
 
Το μεγάλο όμως πλεονέκτημα της υπηρεσίας Starlink σε σύγκριση με τις παραδοσιακές δορυφορικές υπηρεσίες που βασίζονται σε γεωστατικούς δορυφόρους είναι η μικρή καθυστέρηση. Ως αποτέλεσμα της μικρότερης απόστασης από τη Γη στην οποία κινούνται οι μικροδορυφόροι της Starlink, οι καθυστερήσεις κυμαίνονται μεταξύ 20 και 40 millisecond (60 φορές μικρότερη σε σχέση με τους γεωστατικούς δορυφόρους), με προοπτικές σημαντικής περαιτέρω βελτίωσης. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για εφαρμογές όπως βιντεοκλήσεις και online gaming, οι οποίες δεν είναι εφικτές μέσω των παραδοσιακών δορυφορικών υπηρεσιών από γεωστατικούς δορυφόρους. Ετσι, η υπηρεσία Starlink γίνεται ιδανική για την ευρυζωνική κάλυψη περιοχών όπου τα κόστη ανάπτυξης παραδοσιακών δικτύων είναι μεγάλα.  
 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η εξάπλωση της Starlink -καθότι εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων- έχει προκαλέσει προβληματισμό σε επίπεδο Ε.Ε., καθώς θα πιέσει σημαντικά τους υφιστάμενους παίκτες στην αγορά τηλεπικοινωνιών σε κάθε χώρα, προσθέτοντας έναν ακόμα ανταγωνιστή... από τον ουρανό.  
 
Η κεντρική γραμμή της Ε.Ε. σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης παροτρύνει τα κράτη-μέλη να προβούν και σε δικές τους επενδύσεις σε μικροδορυφόρους που θα φέρουν τηλεπικοινωνιακές δυνατότητες ώστε η Ε.Ε. να μπορέσει να καλύψει σταδιακά ένα μέρος του διαφαινόμενου χάσματος.  
 
Ευρυζωνικά δίκτυα  
 
Μπορεί το διαστημικό Ιντερνετ του Ελον Μασκ να είναι το μέλλον του Διαδικτύου, μέχρι τότε όμως τα ελληνικά δίκτυα έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Ετσι, σε εξέλιξη βρίσκονται μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες για την εξάπλωση των ευρυζωνικών δικτύων υπερυψηλών ταχυτήτων στην Ελλάδα.  
 
Στις 26 Απριλίου η Ολομέλεια της ΕΕΤΤ αποφάσισε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για θέματα που σχετίζονται με την κατάργηση του δικτύου του χαλκού (copper swich-off) και τη μετάβαση σε δίκτυα FTTH. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του νέου περιεχομένου της καθολικής υπηρεσίας.  
 
Η πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων είναι να συμπεριληφθεί για πρώτη φορά η ευρυζωνική σύνδεση στην καθολική υπηρεσία. Επιπλέον, σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στο πλαίσιο του έργου Ultra Fast Broadband, το οποίο έχει στόχο την κάλυψη περίπου ενός εκατομμυρίου συνδρομητών σε ημιαστικές περιοχές με συνδέσεις FTTH υπερυψηλών ταχυτήτων.  
 
Παράλληλα, επεκτείνεται η διάρκεια του έργου Super Fast Broadband, το οποίο έχει στόχο την αύξηση της ζήτησης για συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων και επιδοτεί μέσω κουπονιού τους καταναλωτές για να αποκτήσουν συνδέσεις FTTH. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο έργο τρέχει και για τις επιχειρήσεις.  
 
Τέλος, προχωρά ο σχεδιασμός του έργου για την προετοιμασία κτιρίων για την ενεργοποίηση συνδέσεων FTTP/FTTH, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.  
 
Πηγή: protothema.gr

Το πρότζεκτ για τον «έλεγχο» των γεννήσεων!!!!!!!!!

από το κανάλι neeskens 100

Ποιος είναι ο ρόλος του αβοκάντο στη λευχαιμία;

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε πως τα αβοκάντο μπορεί να έχουν και κάποια επιπλέον φαρμακευτικά οφέλη.
 
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Guelph ανακάλυψαν μια ένωση στα αβοκάντο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για καλύτερες θεραπείες της λευχαιμίας.
 
Πιο συγκεκριμένα, αυτή η χημική ένωση φαίνεται να στοχεύει και να προσβάλλει ένα ένζυμο που μπορεί να είναι κρίσιμο για την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων.
 
Οι ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (ΟΜΛ), την οποία οι γιατροί χαρακτηρίζουν την πιο επικίνδυνη μορφή καρκίνου του αίματος. Οι περισσότεροι που έχουν διαγνωστεί με ΟΜΛ είναι άνω των 65 ετών και μόνο περίπου το 10% εξ αυτών επιβιώνει για πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση. 
 
Το σημαντικό είναι ότι τα κύτταρα της λευχαιμίας φιλοξενούν μεγάλες ποσότητες ενός ενζύμου που ονομάζεται VLCAD. Είναι το ένζυμο που βοηθάει στις μεταβολικές διεργασίες. 
 
“Τα κύτταρα βασίζονται σε αυτό το μονοπάτι για να επιβιώσουν”, λέει ο δρ. Paul Spagnuolo από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων του πανεπιστημίου. “Είναι η πρώτη φορά που το ένζυμο VLCAD αναγνωρίζεται ως στόχος σε οποιοδήποτε καρκίνο”. 
 
Μπορεί μια θεραπεία καρκίνου να κρύβεται σε μια υπερτροφή; 
 
Ο δρ. Spagnuolo και η ομάδα του δοκίμασαν διάφορες φαρμακευτικές ενώσεις σε μια προσπάθεια να βρουν οποιαδήποτε ουσία ικανή να καταπολεμήσει το VLCAD. 
 
“Κι εξάφνου, είδαμε ότι η καλύτερη ουσία βρισκόταν στο αβοκάντο”, σημειώνει ο δρ. Spagnuolo και προσθέτει: 
 
“Το VLCAD μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για τον εντοπισμό ασθενών κατάλληλων για αυτόν τον τύπο θεραπείας. Μπορεί επίσης να είναι ένας δείκτης για την μέτρηση της δραστικότητας του φαρμάκου. Αυτό οριοθετεί το στάδιο για την τελική χρήση αυτού του μορίου σε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Υπήρξε μια προσπάθεια να βρεθούν λιγότερο τοξικά φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν”. 
 
Επί του παρόντος, περίπου οι μισοί από τους ηλικιωμένους ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία ξεκινούν κάποια συντηρητική θεραπεία. Άλλοι επιλέγουν την χημειοθεραπεία, αλλά αυτή συχνά κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. 
 
“Ολοκληρώσαμε μια ανθρώπινη μελέτη με αυτό ως συμπλήρωμα από το στόμα και καταφέραμε να δείξουμε ότι σε προσεκτική δοσολογία είναι αρκετά καλά ανεκτό από τον οργανισμό”, καταλήγει ο δρ. Spagnuolo. 
 
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Blood. 
 

Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ

Μάννα, Σιλωάμ, καὶ Στοὰν Σολομῶντος,
Πηγὴν Κόρη σήν, ἐμφανῶς πᾶς τις βλέπει.
 
Με το όνομα Ζωοδόχος Πηγή του Μπαλουκλί ή Παναγία η Μπαλουκλιώτισσα φέρεται ιερό χριστιανικό αγίασμα που βρίσκεται στη Κωνσταντινούπολη έξω από τη δυτική πύλη της Σηλυβρίας, όπου υπήρχαν τα λεγόμενα "παλάτια των πηγών" στα οποία οι Βυζαντινοί Αυτοκράτορες παραθέριζαν την Άνοιξη. Πήρε την ονομασία του από το τουρκικό όνομα Balık (= ψάρι) και περιλαμβάνει το μοναστήρι, την εκκλησία και το αγίασμα.
 
Για την αποκάλυψη του Αγιάσματος υπάρχουν δυο εκδοχές: 
 
α) Η πρώτη, που εξιστορεί ο Νικηφόρος Κάλλιστος αναφέρει ότι: Ο μετέπειτα Αυτοκράτορας Λέων ο Θράξ ή Λέων ο Μέγας (457 - 474 μ.Χ.), όταν ερχόταν ως απλός στρατιώτης στην Κωνσταντινούπολη, συνάντησε στη Χρυσή Πύλη έναν τυφλό που του ζήτησε νερό. Ψάχνοντας γιά νερό, μιά φωνή του υπέδειξε την πηγή. Πίνοντας ο τυφλός και ερχόμενο το λασπώδες νερό στα μάτια του θεραπεύτηκε. Όταν αργότερα έγινε Αυτοκράτορας, του είπε η προφητική φωνή, πως θα έπρεπε να χτίσει δίπλα στην πηγή μια Εκκλησία. Πράγματι ο Λέων έκτισε μια μεγαλοπρεπή εκκλησία προς τιμή της Θεοτόκου στο χώρο εκείνο, τον οποίο και ονόμασε «Πηγή». Ο Κάλλιστος περιγράφει τη μεγάλη αυτή Εκκλησία με πολλές λεπτομέρειες, αν και η περιγραφή ταιριάζει περισσότερο στό οικοδόμημα του Ιουστινιανού. Ιστορικά πάντως είναι εξακριβωμένο, ότι το 536 μ.Χ. στη Σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως, υπό τον Πατριάρχη Μηνά 536 - 552 μ.Χ.), λαμβάνει μέρος και ο Ζήνων, ηγούμενος «του Οίκου της αγίας ενδόξου Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας εν τη Πηγή». 
 
β) Η δεύτερη, που εξιστορεί ο ιστορικός Προκόπιος, τοποθετείται στις αρχές του 6ου αιώνα και αναφέρεται στον Ιουστινιανό. Ο Ιουστινιανός κυνηγούσε σ' ένα θαυμάσιο τοπίο με πολύ πράσινο, νερά καί δένδρα. Εκεί, σαν σε όραμα, είδε ένα μικρό παρεκκλήσι, πλήθος λαού και έναν ιερέα μπροστά σέ μιά πηγή. «Είναι η πηγή των θαυμάτων» του είπαν. Και έχτισε εκεί μοναστήρι με υλικά που περίσσεψαν από την Αγιά Σοφιά. Ο Ι. Κεδρηνός αναφέρει ότι χτίστηκε το 560 μ.Χ. 
 
Χρονοδιάγραμμα κυριοτέρων γεγονότων και συμβάντων 
 
626 μ.Χ. Επιδρομή των Αβάρων, αλλά οι βυζαντινοί σώζουν το ιερό αγίασμα. 
790 μ.Χ. Ο Ψευδο-κωδινός αναφέρει ότι η αυτοκράτειρα Ειρήνη επισκεύασε την εκκλησία, που ειχε πάθει μεγάλη καταστροφή από σεισμό. 
869 μ.Χ. Νέα επισκευή, ύστερα από νέο σεισμό, από τον Βασίλειο Α' τον Μακεδόνα (867 - 886 μ.Χ.) κατα πληροφορία του Νικηφόρου Καλλίστου. 
924 μ.Χ. Σε επιδρομή των Βουλγάρων ο Συμεών καίει την εκκλησία, αλλά αναστηλώνεται αμέσως αφού το 927 μ.Χ. έγιναν εκεί οι γάμοι του ηγεμόνος των Ρώσων Πέτρου με τη Μαρία, εγγονή του Ρωμανού Λεκαπηνού. 
966 μ.Χ. Έχει διασωθεί η περιγραφή μιας επίσημης τελετής στη γιορτή της Αναλήψεως, στην οποία έλαβε μέρος ο Νικηφόρος Φωκάς (963 - 969 μ.Χ.) με όλη την αυλή. Η πομπή έφτανε με πλοίο και από τη Χρυσή Πύλη συνέχιζε με άλογα. Το συγκεντρωμένο πλήθος ζητωκραύγαζε και προσέφερε λουλούδια και σταυρούς. Όταν εμφανιζόταν ο αυτοκράτωρ ο Πατριάρχης τον ασπαζόταν και στη συνέχεια έμπαιναν μαζί στο ναό, όπου στο χώρο του ιερού είχε στηθεί εξέδρα, απ᾽ όπου ο αυτοκράτωρ παρακολουθούσε τη λειτουργία. Στο τέλος της γιορτής ο αυτοκράτωρ καλούσε τον Πατριάρχη σε επίσημο τραπέζι. 
1078 μ.Χ. Η μονή της Πηγής θεωρείται τόπος εξορίας, αφού εκεί απομονώνεται ο Γεώργιος Μονομάχος. 
1084 μ.Χ. Ο Αλέξιος Α' Κομνηνὸς (1081 - 1118 μ.Χ.) περιόρισε τον φιλόσοφο Ιωάννη Ιταλό στη μονή της Πηγής για να καταπαύση ο αναβρασμός που είχε δημιουργηθεί από τις ιδέες του. 
1204 - 1261 μ.Χ. Το ιερό της Πηγής περιέρχεται στους Λατίνους. 
1328 μ.Χ. Ο νεαρός Ανδρόνικος Γ' ο Παλαιολόγος (1328 - 1341 μ.Χ.) χρησιμοποιεί τη μονή ως ορμητήριο πριν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. 
1330 μ.Χ. Ο Ανδρόνικος Γ', που βρίσκεται ετοιμοθάνατος στο Διδυμότειχο, πίνει νερό από το αγίασμα της Πηγής που του έφεραν και γιατρεύεται
1341 μ.Χ. Ιερέας της Πηγής, ονόματι Γεώργιος, είναι μάρτυρας σε νοταριακή πράξη. 
1347 μ.Χ. Η Ελένη, κόρη του Ιωάννου Καντακουζηνού, παρουσιάζεται στο μέλλοντα σύζυγό της Ιωάννη Ε' Παλαιολόγο (1341 - 1391 μ.Χ.) ντυμένη με την επίσημη ενδυμασία της αυτοκράτειρας, μέσα στον ιερό χώρο της Πηγής. Σύμφωνά με παλαιό έθιμο η μέλλουσα αυτοκράτειρα όταν έφθανε στην Πόλη από τα μέρη της ξηράς έπρεπε να συναντηθεί με τον αυτοκράτορα στην Πηγή. 
1422 μ.Χ. Κατα τη διάρκεια της πολιορκίας της Κωνσταντινουπόλεως ο σουλτάνος Μουράτ Β' εγκαταστάθηκε μέσα στην εκκλησία. 
1547 μ.Χ. Ο Pierre Gylles σημειώνει το 1547 μ.Χ. ότι η εκκλησία δεν υπάρχει πια, αλλά οι ασθενείς εξακολουθούν να επισκέπτονται την Πηγή. 
1727 μ.Χ. Ο μητροπολίτης Δέρκων Νικόδημος έχτισε ναΐσκο και ανανέωσε τη λατρεία. Οι Αρμένιοι ζητούσαν συμμετοχή στο ιερό της Πηγής, αλλά η μεγάλη παράδοση και τα σουλτανικά φιρμάνια αναγνώριζαν την κυριότητα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
1825 μ.Χ. Καταστροφή της πηγής από τους γενίτσαρους. 
1827 μ.Χ. Ανεύρεση της Ιεράς εικόνας της Θεοτόκου εικονιζόμενη υπέρ της Ζωοδόχου Πηγής. 
1833 μ.Χ. Ο πατριάρχης Κωνστάντιος Α' (1830 - 1834 μ.Χ.), με άδεια του σουλτάνου, έχτισε τη σημερινή εκκλησία, της οποίας τα εγκαίνια έγιναν το 1835 μ.Χ. Σήμερα, εκτός από τη μεγάλη εκκλησία, λατρευτικό κέντρο του μεγάλου κτιριακού συγκροτήματος αποτελεί ο υπόγειος ναός της Ζωοδόχου Πηγής, όπου η δεξαμένη με το αγίασμα και τα ψάρια. 
 
Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα) 
Ήχος α'. 
Ο ναός σου Θεοτόκε ανεδείχθη παράδεισος, ως ποταμούς αειζώους αναβλύζων ιάματα ώ προσερχόμενοι πιστώς, ως Ζωοδόχου εκ Πηγής, ρώσιν αντλούμεν, και ζωήν την αιώνιον, πρεσβεύεις γαρ συ τω εκ σου τεχθέντι, Σωτήρι Χριστώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.
 

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.