28 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟΝ ΝΟΥ ΣΑΣ ΓΟΝΕΙΣ! Τό σχολείο αναπτύσσει επικίνδυνες «δεξιότητες»...

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνει «“Στόχους” Βιώσιμης Ανάπτυξης» των μαθητών: την αποσύνθεση της παραδοσιακής οικογένειας, την ιδεολογία των φύλων, την πρώιμη ενασχόληση με τα σεξουαλικά ζητήματα, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και άλλα σχετικά…
 
Τα αποτελέσματα θα είναι (δυστυχώς) ορατά πριν το 2030…
 
Ήδη συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον Φεβρουάριο του 2020, όταν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκάλεσε φορείς σχετιζόμενους με το χώρο της Εκπαίδευσης να υποβάλουν προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό για να ενταχθούν πιλοτικά στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών ως Εργαστήρια Δεξιοτήτων και να καλλιεργήσουν στους μαθητές τις καλούμενες Δεξιότητες του 21ου αιώνα.(1) 
 
Λόγῳ της προτεινόμενης θεματολογίας των προγραμμάτων, εκφράστηκαν σοβαρές επιφυλάξεις από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση, (2). Ωστόσο ο νόμος για την «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020), που καθιέρωσαν πιλοτικά τα Εργαστήρια δεξιοτήτων ψηφίσθηκε από τη Βουλή. (3) 
 
Τα Εργαστήρια δεξιοτήτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής υποστηρίζουν τους «Στόχους Βιώσιμης ανάπτυξης της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030» (4). Με τη θεματική «Ζώ καλύτερα» και «Ευ ζην» τα παιδιά μας έχουν «Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση», με τη θεματική «Ενδιαφέρομαι και ενεργώ» αποκτούν «Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη», ενώ ενημερώνονται για τα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» και επιδεικνύουν «Αλληλοσεβασμό και (ωριμότητα απέναντι στη) Διαφορετικότητα» (5) 
 
Η συγκυρία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω φιλόδοξων στόχων του Υπουργείου. Αξίζει όμως να δούμε τί προβλέπουν οι «17 στόχοι της Ατζέντας του 2030» ώστε να κινηθούμε έγκαιρα για την προστασία των παιδιών μας. Σύμφωνα με λεπτομερή ανάλυση προερχόμενη από οργανισμούς που εργάζονται υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας, (6) η Ατζέντα του 2030 χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους στόχους (SDGs) ως Δούρειο Ίππο, εισάγει στην κοινωνία (μέσῳ της εκπαίδευσης), αντιλήψεις που προφασιζόμενες την αποκατάσταση των ανισοτήτων, αποσυνθέτουν την παραδοσιακή οικογένεια, υπονομεύουν το κύρος των γονέων, «ξυπνούν σεξουαλικά» τα παιδιά και προωθούν τα αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα. (6) 
 
Οι Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, Sustainable Development Goals, SDGs, όπως υπογράφηκαν το Σεπτέμβριο του 2015, φαίνονται μεγαλόπνοοι. Επιδιώκουν την επίλυση προβλημάτων όπως την εξάλειψη της φτώχειας, των ανισοτήτων στην υγεία, των δυσκολιών στην εκπαίδευση, στη δικαιοσύνη, των θεμάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων, την αντιμετώπιση της ανεργίας και της κλιματικής αλλαγής κ.α. Ωστόσο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες αναθεώρησης των στόχων, υπήρξε παρέκκλιση από τα καταρχήν συμφωνηθέντα από την ολομέλεια των κρατών μελών, ώστε στα θέματα της Σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, του σεβασμού στη Διαφορετικότητα και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι θέσεις τους αυτή τη στιγμή θεωρούνται αμφισβητήσιμες. 
 
Η Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, παρά το ότι πολλά «σύγχρονα» κράτη (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) επιθύμησαν να αποτελέσει αυτόνομο στόχο βιώσιμης ανάπτυξης, αυτό δεν κατέστη δυνατό, λόγω των επιφυλάξεων που διετύπωσαν κάποια «παραδοσιακά» κράτη (Μουσουλμανικά, Αφρικανικά κ.α). Επιπρόσθετα διαπραγματεύθηκαν ρητές αναφορές σε αμφιλεγόμενους όρους, όπως «άμβλωση», «σεξουαλικός προσανατολισμός», «ταυτότητα φύλου», «σεξουαλικά δικαιώματα», «δικαιώματα» που σχετίζονται με τη «σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία» και «συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση», αλλά δεν περιελήφθησαν στο έγγραφο τελικών συμπερασμάτων. (6)
 
Ωστόσο οι υποστηρικτές των ανωτέρω ζητημάτων, όπως οργανισμοί του ΟΗΕ, (UN Women, UNFPA, UNDP, UNESCO, UNICEF και OHCHR-Γραφείο Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα)*, σε συνεργασία με κράτη μέλη του ΟΗΕ, άτομα του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού, πολιτικού, νομικού ή ακτιβιστικού χώρου, προκειμένου να προωθήσουν τις δικές τους θέσεις, χρησιμοποίησαν τους εγκεκριμένους στόχους και έκαναν ερμηνείες που δεν είχαν συζητηθεί στις αρχικές διαπραγματεύσεις. Η σημασία της ερμηνείας είναι μεγάλη εάν ληφθεί υπόψιν πως η ερμηνεία αναμένεται να καθοδηγήσει την πολιτική των Ηνωμένων Εθνών και των μελών τους, τον προγραμματισμό και τις δαπάνες των κρατών μελών για τα επόμενα 15 χρόνια, με δισεκατομμύρια δολλάρια να χρηματοδοτούν την εφαρμογή τους σε όλο τον κόσμο, ενώ οι SDGs αναμένεται να προωθήσουν ριζοσπαστικές νομικές μεταρρυθμίσεις σε πολλούς τομείς παγκοσμίως. 
 
Οι στόχοι που κυρίως χρησιμοποιούνται είναι ο τρίτος ( Υγεία και ευημερία), ο τέταρτος (Εκπαίδευση) και ο πέμπτος (Ισότητα των φύλων) (7), αλλά και σε όλη την Ατζέντα υπάρχουν ασαφή σημεία που επιδέχονται διαφορετικών ερμηνειών. 
 
Με βάση τις ιδεολογικές ερμηνείες οι παραπάνω στόχοι έφτασαν να περιλαμβάνουν τα αμφιλεγόμενα σεξουαλικά δικαιώματα, τo δικαίωμα στην άμβλωση, την αντισύλληψη, τους σεξουαλικούς πειραματισμούς, τα LGBT δικαιώματα, την ιδεολογία του φύλου, τα δικαιώματα στη συμπεριληπτική σεξουαλική εκπαίδευση χωρίς τη γνώση και τη συγκατάθεση των γονέων, το δικαίωμα στον ομόφυλο «γάμο» και απόκτηση παιδιών από τα ομόφυλα ζεύγη κλπ. Οι ερμηνείες αυτές διατυπώθηκαν σε έγγραφα συμπερασμάτων από τοπικά συνέδρια αναθεώρησης των αρχικών εγγράφων, υποστηριζόμενα από το UNFPA, από την Παγκόσμια Νεανική Συνάντηση του Μπαλί, (Bali Global Youth Forum), και λοιπές τοπικές συναντήσεις, που όμως πέτυχαν να χαρακτηρισθούν ως γενικής αποδοχής από τον ΟΗΕ .(6) 
 
Πρόβλημα βέβαια δεν αποτελεί μόνο η ιδιοτελής ερμηνεία των στόχων SDGs, αλλά και οι προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης της εφαρμογής τους, (SDG Indicators). Το προοδευτικό λόμπι προσπαθεί να χειραγωγεί και τους δείκτες ώστε να θέτει τις βάσεις για πολιτικές που θα υπερισχύσουν των δικαιωμάτων των γονέων και θα προωθούν και αυτοί τα «σεξουαλικά δικαιώματα». Οι δείκτες SDG θα είναι στο επίκεντρο των φορέων υλοποίησης των SDG και θα καθοδηγήσουν την ατζέντα του 2030. 
 
Άλλο σημείο που αξίζει να επισημανθεί είναι πως παρά τον αναγνωρισμένο και ευεργετικό ρόλο της παραδοσιακής οικογένειας και της γονεϊκής φροντίδας στην ευημερία των κοινωνιών, γεγονός που τονίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ του 2015, και πολλά άλλα διεθνή Σύμφωνα, πουθενά μέσα στους στόχους της ατζέντας του 2030, δεν υποστηρίζεται, δεν προβάλλεται και δεν έχει ουσιαστικό ρόλο η παραδοσιακή οικογένεια και οι γονείς. Αυτό οφείλεται στην αντίδραση που υπήρξε από τους υποστηρικτές των «συγχρόνων» - ομόφυλων μορφών οικογένειας, που έθεσαν ως όρο για την ένταξη της οικογένειας στους SDGs, να διευρυνθεί ο όρος «οικογένεια» περιλαμβάνοντας και τις ομόφυλες συμβιώσεις. 
 
Σε συμφωνία με τα ανωτέρω, είναι και το εγχειρίδιο της UNESCO, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), (8) για την Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση, με τίτλο «International technical guidance on sexuality education», ένας οδηγός σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά που έχει επιμεληθεί η UNESCO. Είναι εναρμονισμένο με τις θέσεις του UNAIDS, του The United Nations Population Fund (UNFPA), The United Nations Children’s Fund (UNICEF), UN Women, The World Health Organization (WHO), με τις απαράδεκτες οδηγίες του Ευρωπαϊκού τμήματος του WHO (9), και τελικά και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του 2030. 
 
Η αποδοχή αυτών των προγραμμάτων από το Υπουργείο Παιδείας έχει δώσει το δικαίωμα και σε άλλους φορείς π.χ Στέγη Ωνάση, (10) να απευθύνονται στα παιδιά μας και να προωθούν αυτή την ατζέντα με όλο της το περιεχόμενο. Συστήνουμε στους γονείς να ενημερωθούν και να είναι πολύ επιφυλακτικοί στην αξιοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στα εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα, τουλάχιστον όσον αφορά στα αντικείμενα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της αποδοχής στη Διαφορετικότητα. 
 
Οι γονείς επιβάλλεται να κάνουν χρήση των θετικών στοιχείων της Ατζέντας του 2030 και ειδικότερα των ισχυρών διατάξεων που απαιτούν τον σεβασμό των εθνικών μας νόμων και προτεραιοτήτων. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να ενεργοποιηθούν ώστε να χρησιμοποιηθούν για την στήριξη της παραδοσιακής οικογένειας, της εθνικής κυριαρχίας και του ρόλου των γονέων. 
 
UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNAIDS, The Joint United Nations Programme on HIV and AID 
UNFPA, The United Nations Population Fund 
UNICEF, The United Nations Children’s Fund, 
UN Women 
UNDP The United Nations Development Programme 
WHO The World Health Organization, 
OHCHR- Office of the High Commissioner for Human Rights, Γραφείο Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
 
Παραπομπές
  1. http://iep.edu.gr/images/IEP/skill-labs/2019-2020/prosklisi_26_02_2020_1.pdf
  2. http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5132&cpage=58#comments
  3. https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4692-2020-phek-111a-12-6-2020.html
  4. https://sdgs.un.org/goals
  5. http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2020/04/%CE%91%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%97-%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97_22.4.20_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-1.pdf
  6. https://familywatch.org/wp-content/uploads/sites/5/2017/12/2SDG-Analysis-11_15_17_v.6.pdf
  7. https://archive.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=27537&Itemid=73
  8. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770/PDF/260770eng.pdf.multi
  9. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/WHO_BZgA_Standards_English.pdf
  10. https://www.onassis.org/el/whats-on/webinar-teens-sex-education-and-interpersonal-relationships
https://mumdadandkids.gr/oikogeneia/to-sxoleio-anaptyssei-epikindynes-deksiotites
το είδαμε ΕΔΩ Share

1 σχόλιο:

δον κιx ο τις είπε...

Με τον... πολίτικλυκορέκτ...
βιασμό τής γλώσσας

όπου ένας... κρεμασμένος...
σύντομα... θ'αποκαλείται... ίσως

"γραβατωμένος αλλά διαφορετικά"...

η επικοινωνία -καί η κοινωνία-βουλιάζει στην

α σ ά φ ε ι α

και τον εξοβελισμό κάθε...
ο υ σ ί α ς ... !

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.