25 Μαΐου 2024

Ἡ μασονία εἰς τὰ βορειοαμερικάνικα Ανώτατα Εκπ. Ιδρύματα, μὲ μανδύαν φιλανθρωπικὸν καὶ ὀνόματα ἑλληνικά!


Γράφει ὁ κ. Χρῆστος Κ. Λιβανός
 
Περπατώντας, ἢ ὁδηγώντας κανεὶς στοὺς δρόμους, ποὺ ὁριοθετοῦν τὴν πανεπιστημιούπολι τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο (St. George Campus) στὸ κέντρο τῆς πόλεως, ἐκτὸς τῶν μνημειακῶν πανεπιστημιακῶν κτιρίων, βλέπει περιμετρικὰ τοῦ πανεπιστημίου, κυρίως στὶς συνοικίες Ἄννεξ καὶ Γιόρκβιλ νὰ ξεπροβάλλουν ἀνάμεσα... σὲ πανύψηλα αἰωνόβια δέντρα καὶ καταπράσινες αὐλὲς ἐντυπωσιακὰ ἀρχοντικά, πολυτελεῖς μανσιόν, ἀρχιτεκτονικὰ μνημεῖα, ποὺ ἐξάπτουν τὴ φαντασία, παραπέμπουν σὲ περασμένες ἐποχές, στὰ τέλη κυρίως τοῦ 19ου αἰώνα (ὅπως τὰ ἀντίστοιχα νεοκλασσικὰ τῆς Ἀθήνας) καὶ ποὺ φανερώνουν τὴν παλαιὰ φυσιογνωμία τῶν ἱστορικῶν αὐτῶν περιοχῶν, ὅπου ἄλλοτε ἔζησαν σημαντικὲς προσωπικότητες, διακεκριμένες καὶ ἀριστοκρατικὲς οἰκογένειες, ἐνῷ τὶς δεκαετίες τοῦ 1960-70 φιλοξένησαν τὴν πλειονότητα τῶν χίππυς τῆς πόλεως.
 
Στὴν πρόσοψι κάποιων ἀπὸ τὰ τριώροφα, εὐρύχωρα καὶ ἐπιβλητικὰ αὐτὰ σπίτια ὑπάρχουν δύο, ἢ τρία μεγάλα κεφαλαῖα γράμματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου. 
Τί σημαίνουν τὰ γράμματα αὐτά; 
Αὐτὸ εἶναι ἑπτασφράγιστο μυστικό. 
 
Κάποια δημοσιεύματα συνέδεσαν αὐθαίρετα καὶ παραπλανητικὰ τὰ κτίρια μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὸν ἑλληνικὸ τρόπο ζωῆς! 
Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι διαφορετική. 
 
Στὰ οἰκήματα αὐτὰ στεγάζονται δεκάδες μυστικὲς κοινότητες καὶ ἀδελφότητες, ἄλλες ἀναγνωρισμένες ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο καὶ ἄλλες ὄχι. 
Τὰ σπίτια αὐτὰ λειτουργοῦν καὶ ὡς φοιτητικὲς ἑστίες μὲ ἢ χωρὶς ἄδεια λειτουργίας ἀπὸ τὶς ἁρμόδιες Ἀρχές. 
 
Ὡς μέλη γίνονται δεκτοὶ πρωτοετεῖς κυρίως φοιτηταί, δυνάμενοι νὰ διατηρήσουν τὴν ἰδιότητα τοῦ μέλους καὶ μετὰ τὴν ἀποφοίτησί τους. 
 
Οἱ κοινότητες αὐτές, ποὺ ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τῶν περισσοτέρων ΑΕΙ Ἀμερικῆς καὶ Καναδᾶ, διοικοῦνται ὀργανωμένα καὶ ἱεραρχικά, ἀποτελοῦν δὲ μέλη τοῦ ὀργανισμοῦ-ὀμπρέλλα «Ἐθνικὸ Πανελλήνιο Συμβούλιο»! 
 
Ὁ λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἀναφερόμεθα στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Τορόντο, εἶναι διότι σ’ αὐτό ἐφοίτησε καὶ ὁ γράφων καὶ σ’ αὐτὴ τὴν πόλι ἔζησε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ζωῆς του. 
 
Ὡς δέλεαρ προσελκύσεως μελῶν προβάλλουν οἱ μυστηριώδεις αὐτὲς ἀδελφότητες τὴν εὐχάριστη πανεπιστημιακὴ ζωή, τὴν ἀδελφοσύνη, τὴ διασύνδεσι μὲ ἄλλους φοιτητάς, ποὺ μοιράζονται τὰ ἴδια ἐνδιαφέροντα μὲ τὰ δικά τους, τὶς διὰ βίου φιλίες, τὴν ἀκαδημαϊκὴ πρόοδο, τὴν ἀπόκτησι ἡγετικῶν προσόντων καὶ θέσεων! 
 
Στὶς δραστηριότητές τους περιλαμβάνονται ἡ φιλανθρωπία καὶ κοινωνικὴ προσφορά, οἱ ὑποτροφίες σὲ φοιτητάς, ἡ ὑποστήριξι κοινωφελῶν ἱδρυμάτων, ἡ ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν μελῶν…
 
Ἡ πορεία τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν μέσα στὸν χρόνο δὲν ὑπῆρξε ἀνέφελη, πολλὲς φορὲς ἀπασχόλησαν τὶς πανεπιστημιακές, δημοτικὲς καὶ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς μὲ τὴν παραβατικότητα τῶν μελῶν τους (διαμαρτυρίες γειτόνων, ὁλονύκτια καὶ θορυβώδη πάρτυ, ὑπερβολικὴ κατανάλωση ἀλκοόλ, χρῆσι καὶ διακίνησι ναρκωτικῶν, ρατσιστικὰ ἐπεισόδια, βιασμοί, ἀκόμη καὶ αὐτοκτονίες φοιτητῶν!).
 
Σύμφωνα μὲ δημοσιεύματα, τὸ τελετουργικὸ τῆς ὑποδοχῆς – μυήσεως νέων μελῶν περιλαμβάνει ὅρκους ὑπακοῆς καὶ τηρήσεως μυστικότητος, ἀναμμένα κεριά, ποδήρεις χιτῶνες, δέσιμο ματιῶν, ὕμνους, ἀναγνώσματα κ.ἄ. 
 
Στὶς εἰσαγωγικὲς αὐτὲς μυήσεις οἱ «νεοφώτιστοι» διδάσκονται μυστικὰ τῶν ἀδελφοτήτων, κωδικοὺς ἀριθμούς, συνθήματα, νοήματα τῶν τελετῶν, ἀναγνωριστικὲς χειραψίες κ.ἄ.
 
Μία ἀπὸ τὶς πλέον γνωστὲς ἀδελφότητες εἶναι ἡ Acacia μὲ 30 παραρτήματα καὶ 55.000 μέλη σὲ Καναδὰ καὶ ΗΠΑ! Σύμφωνα μὲ τὴν Wikipedia, ἡ Acacia ἱδρύθηκε τὸ 1904 στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Michigan ἀπὸ προπτυχιακοὺς Ἐλευθεροτέκτονες, ἀρχικὰ μόνο γιὰ ἄνδρες, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει μασονικὲς ὑποχρεώσεις, ἀλλὰ τὸ 1933 τὸ Διεθνὲς Κονκλάβιο ἐπέλεξε νὰ καταργήσῃ τὴ μασονικὴ προϋπόθεσι.
 
Ἀδελφότης «Ἐπίσκοπον» τοῦ Trinity College
 
Τὸ Trinity College, ἱδρυθὲν τὸ 1851, ἀπὸ τὰ διασημότερα Κολλέγια τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο, ὅπου στεγάζεται καὶ ἡ ἀρχαιότερη Ἀγγλικανικὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Καναδᾶ, εἶναι συνδεδεμένο μὲ τὴ μυστικὴ Ἀδελφότητα «Episkopon», ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν ἵδρυσί της (1858) στὶς ἐτήσιες «ἀναγνωστικές» τελετές της παραδίδει «ἤπια παίδευσι» ἐκ μέρους τοῦ «Ὁσίου Πατέρα (ἢ Μητέρας) Ἐπισκόπου» (ὡς γνωστόν, ἡ Ἀγγλικανικὴ «Ἐκκλησία» πρωτοστάτησε στὴν ἱερωσύνη γυναικῶν). 
 
Τό ἐπισκοπικὸ αὐτὸ πνεῦμα, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι ἔζησε στὸ Κολλέγιο, στὰ ἀναγνώσματα ἐκπροσωπεῖτο ἀπὸ ἕνα ἀνθρώπινο κρανίο! 
 
Ἐπαγγελματίες δημοσιογράφοι, ἀλλὰ καὶ φοιτηταί, ποὺ ἐκδίδουν τὴ φοιτητικὴ ἐφημερίδα «The Varsity», δὲν μπόρεσαν νὰ ἀποσπάσουν περισσότερες τελετουργικὲς λεπτομέρειες, διότι ὅλα τὰ στόματα ἦταν κλειστά!
 
Τὰ σημερινὰ μέλη μελλοντικοὶ μεγιστάνες καὶ ἡγέται!
 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν Σατανᾶ στὴν ἔρημο ἦταν καὶ ἡ προτροπὴ τοῦ πειράζοντος νὰ πέσῃ ὁ Χριστὸς νὰ τὸν προσκυνήσῃ καὶ ἐκεῖνος θὰ τοῦ ἔδινε ὅλα τὰ βασίλεια τοῦ κόσμου καὶ τὰ μεγαλεῖα τους! 
 
Ὁ Χριστὸς ἀπέρριψε τὴν πρότασι ἀποστομώνοντας τὸν Διάβολο, κάτι πού οἱ φοιτηταὶ καὶ ἀργότερα ἀπόφοιτοι καὶ πτυχιοῦχοι δὲν μποροῦν νὰ πράξουν.
 
Ἀγνοοῦν ποιός πραγματικὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς δελεαστικὲς ὑποσχέσεις καὶ γίνονται δοῦλοι του, προκειμένου νὰ ἐξασφαλίσουν ἐπιτυχῆ ἐπαγγελματικὴ σταδιοδρομία, ν’ ἀποκτήσουν ἀξιώματα, δόξα, περιουσίες, καὶ κοινωνικὴ καταξίωσι. 
 
Θὰ ἦταν μακρὺς ὁ κατάλογος, ἐὰν ἀναφέραμε ὅλα τὰ γνωστὰ πρώην μέλη τῶν μυστικῶν φοιτητικῶν ἀδελφοτήτων, ποὺ σήμερα ὁ κόσμος ὅλος θαυμάζει ὡς πολιτικοὺς ἡγέτες, μεγιστάνες τοῦ πλούτου, νομπελίστες, λαμπροὺς καλλιτεχικοὺς ἀστέρες καὶ ἄλλες διασημότητες. 
 
Ὀλίγες μόνο θ’ ἀναφέρωμε. 
 
Ἀπόφοιτοι τῆς «Episkopon» φέρονται νὰ ἦταν ὁ πρ. Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τοῦ Καναδᾶ Μπὶλ Γκράχαμ, ἡ πρ. Γενικὴ Κυβερνῆτις τοῦ Καναδᾶ Ἀντριὰν Κλάρξον, ὁ κινηματογραφιστὴς Ἄτομ Ἐγκογιάν… 
 
Στὶς ΗΠΑ ἀναφέρονται οἱ πρ. Πρόεδροι George W. Bush (Ἀδελφότης Delta Kappa Epsilon), George H. W. Bush (Delta Kappa Epsilon), Ronald Reagan (Tau Kappa Epsilon Iota – Eureka College), Harry S. Truman (Alpha Delta Gamma), Franklin D. Roosevelt (Alpha Delta Phi – Harvard 1904), Theodore Roosevelt (Alpha Delta Phi – Harvard 1880) Benjamin Harrison (Phi Delta Theta – Miami University 1853), Coolidge Calvin (Phi Gamma Delta – Amherst 1895), Woodrow Wilson (Phi Kappa Psi – Virginia Alpha 1879), Gerald R. Ford (Delta Kappa Epsilon – University of Michigan). Μεγάλος ἐπίσης εἶναι ὁ κατάλογος τῶν πρώτων κυριῶν τῶν ΗΠΑ, ποὺ πρὶν κατοικήσουν στὸ Λευκὸ Οἶκο, ὑπῆρξαν μέλη τῶν ἀδελφοτήτων αὐτῶν! Ἄλλες διασημότητες εἶναι οἱ ἑξῆς: John D. Rockefeller Jr. (Alpha Delta Phi – Brown University 1897), Nelson A. Rockefeller, πρ. Κυβερνήτης τῆς Ν.Υ. καὶ ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (Psi Upsilon Zeta – Dartmouth College 1930), ὁ πρ. πρωθυπουργὸς τοῦ Καναδᾶ Paul Martin (Psi Upsilon Nu – University of Toronto 1961), ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Facebook Mark Zuckerberg (Alpha Epsilon Pi – Harvard 2006), ὁ πασίγνωστος ἱδρυτὴς τῆς Microsoft Bill Gates (Chi Psi – University of Washington), ὁ ἱδρυτὴς τῆς Hewlett Packard David Packard (Alpha Delta Phi – Stanford 1934), ὁ ἱδρυτὴς καὶ Πρόεδρος τῆς Southwest Airlines Herb Kelleher, ὁ ἱδρυτὴς τοῦ περιοδικοῦ Forbes Steve Forbes (Tau Kappa Epsilon), ὁ ἱδρυτὴς τῆς ἁλυσίδας Hilton Hotels Conrad Hilton (Tau Kappa Epsilon Alpha Omicron – NM State), ὁ ἱδρυτὴς τῶν Marriott Hotels, Willard Marriott (Phi Delta Theta – Utah 1925), ὁ ἠθοποιὸς Burt Reynolds (Phi Delta Theta – Florida State 1957), ὁ ἀστροναύτης τῆς NASA Neil Armstrong (Phi Delta Theta – Purdue 1955), ἡ Camala Harris, πρώτη γυναίκα Ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ (Alpha Kappa Alpha – Howard University in Washington, D.C.) καὶ ἡ Δούκισσα τοῦ Σάσσεξ καὶ σύζυγος τοῦ Βρεταννοῦ Πρίγκηπα Harry Meghan Markle (Kappa Kappa Gamma – Northwestern University)!
 
Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς ἐνδιαφέρον ἔχει ἡ βράβευσι τῆς Ἐλισάβετ Προδρόμου ἀπὸ τὴν Phi Beta Kappa – Tufts University.
 
Ἡ Δρ. Προδρόμου, σύμβουλος στὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν ΗΠΑ, τὴν CIA, τὸν ΟΗΕ, χαρακτηρίσθηκε ὡς τὸ «πορόσωπο-κλειδί» (προσκεκλημένη τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου) στὴν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης τὸ 2016!
 
Τὸ φαινόμενο τῶν φοιτητικῶν κοινοτήτων μὲ τὰ ἑλληνικὰ γράμματα ἔχει ἀπασχολήσει πολλούς, ἐνδιαφέροντα δὲ δημοσιεύματα γι’ αὐτὲς καταλήγουν στὸ συμπέρασμα, ὅτι κατευθύνονται ἀπὸ τὴ Μασονία καὶ ἀποτελοῦν «στρατολογικὰ γραφεῖα» καὶ «κέντρα ἐκπαιδεύσεως» αὐτῆς, διὰ τῶν ὁποίων «ἁλιεύονται» καὶ προετοιμάζονται τὰ μελλοντικὰ μέλη, ποὺ θὰ στελεχώσουν τὶς τεκτονικὲς Στοὲς, τοποθετούμενα συγχρόνως σὲ νευραλγικὲς ἐθνικές, πολυεθνικὲς καὶ ὑπερεθνικὲς θέσεις – κλειδιὰ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη!
 
Ὁ ἀείμνηστος Νῖκος Ψαρουδάκης χαρακτήρισε τὸν Προσκοπισμὸ ὡς τὸ Νηπιαγωγεῖο τῆς Μασονίας, τὴν δὲ Μασονία ὡς τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σατανᾶ! Ἐμεῖς θὰ ἔχωμε ἄδικο, ἐὰν ἀποκαλέσωμε τὶς μυστικὲς αὐτὲς κοινωνίες ὡς Ἐλευθεροτεκτονικὰ Κολλέγια; 
 
Φυσικὰ οἱ τέκτονες καὶ οἱ συνεργάτες τους (δημοσιογράφοι κ.ἄ), κατὰ πάγια τακτική τους, ὅσους ἀποκαλύπτουν τὰ σκοτεινά τους ἔργα ὀνομάζουν «συνωμοσιολόγους»! 
Δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει. 
 
Προτιμοῦμε νὰ εἴμεθα συνωμοσιολόγοι (νὰ κάνωμε δηλαδὴ λόγο γιὰ ὑπαρκτὲς συνωμοσίες), παρὰ συν­ωμότες.
 
Ἂς ἐλπίσωμε ὅτι μὲ τὴν ἐγκατάστασι παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στὴν Ἑλλάδα, δὲν θὰ φέρουν μαζί τους τὰ παραδοσιακὰ σάπια φροῦτα τῶν κρυφομασονικῶν ἀδελφοτήτων! 
 
Τὸ ἐνδεχόμενο αὐτὸ ὅμως μᾶλλον πρέπει ν’ ἀποκλεισθῇ, διότι τὴν θέσι τους ἔχει καταλάβει ὁ φοιτητικὸς συνδικαλισμὸς διὰ τῶν κομματικῶν νεολαιῶν!
 
Εφημερίδα Ορθόδοξος ΤύποςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.