22 Μαρτίου 2023

Η Μετουσίωση του Μετανθρώπου …

Χαίρεται
 
Εκκλ. 1,2 Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.  
 
Η πασίγνωστή φράση ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης, περιέχεται στην αρχή του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Εκκλησιάστης.  
Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι υιός Δαβὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ όπως αναφέρει στον πρώτο στίχο, δηλαδή του σοφού Σολομώντα που δεν αναφέρεται με το όνομα του, αλλά με την ιδιότητα του εκκλησιαστή.  
 
Ο εκκλησιαστής και το εκκλησίασμά.  
 
Ο καλών και οι καλούμενοι, οι κλητοί να εισέλθουν στην εκκλησία για να αγωνιστούν να γίνουν μέλη της εκκλησίας,να γίνουν εκλεκτοί.  
 
Ο εκκλησιαστής περιγράφει την πάνσοφη λειτουργία του κόσμου, τον τρόπο, τις ιδιότητες, τους κανόνες, τον νόμο, τον αγώνα, που πρέπει να κάνει το εκκλησίασμα για να γίνει εκλεκτή εκκλησία, δηλαδή να αποκτήσει την ΕΥΤΥΧΙΑ.  
 
Στα κεφάλαια 11 και 12 δίνει ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.  
 
Περιγράφει τον δρόμο για την ευτυχία, την Θέωση και καλεί τον άνθρωπο να τον δοκιμάσει.
Ο εκκλησιαστής ορίζει και προτείνει, δεν πιέζει.
 
Έτσι ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει στην τελειότητα, να φτάσει στο τέλος να ξεπεράσει τα εμπόδια και να ενωθεί με τον Θεό.  
 
Να δεχθεί την έκκληση που είναι ένστικτό μέσα του χαραγμένη από τον Θεό, να ακολουθήσει τις οδηγίες του σοφού εκκλησιαστή, να δεί αν μπορεί.  
 
Έτσι θα μπορούσε με τις οδηγίες του εκκλησιαστή να φτάσει στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ. τηρώντας αυτήν την συμφωνία με τον Θεό, την πρώτη, την ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.  
 
Με την πάροδο του χρόνου όμως ο Θεός ήθελε σταδιακά να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι, το εκκλησίασμα για να γίνει εκκλησία, δεν μπορεί με την δική του μόνο δύναμη, προσπάθεια, βούληση, αλλά χρειάζεται βοήθεια .  
 
Δεν θέλει ο Θεός να πιέσει τον άνθρωπο, τον αφήνει υπομονετικά να το κατανοήσει μόνος του, η υπομονή του Θεού είναι ανεξάντλητη, η διάθεση του ανθρώπου μόνο εξαντλείται.
 
Ο άνθρωπος αδυνατεί και ο Θεός προτείνει ξανά.
Έτσι έρχεται στο πλάσμα του που κατανοεί την αδυναμία του πλέον έμπρακτα, να προσφέρει νέα συμφωνία, νέα συμφωνία ως ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.  
 
Έρχεται ο Θεός να προσφέρει την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ του αποδεδειγμένα εκ του αποτελέσματος αδύναμου ανθρώπου ως νέο τρόπο σωτηρίας .  
Έρχεται ο Θεός ,αφού μας απέδειξε μέσα από την ιστορική πορεία του περιουσίου λαού του Ισραήλ, την ανθρώπινη αδυναμία να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκκλησιαστή.
Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου ώστε να προτείνει την λήψη νέου καθαρού αίματος και σάρκας από τον άνθρωπο, έτσι ώστε να ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΕΙ και να μπορέσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκκλησιαστή.
 
Έτσι από εκκλησίασμα να ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΕΙ σε ΕΚΚΛΗΣΙΑ.  
 
Ιω. 6,53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
 
Στην Παλαιά Διαθήκη ο περιούσιος λαός του Θεού, ο Ισραήλ σταδιακά καθοδηγείται από τον πάνσοφό Θεό ώστε να δεχτεί την αδυναμία του και να αποδεχθεί την πρόταση του Θεού.  
 
Να κατανοήσει και να δεχθεί ότι είναι αδύνατή η αφ’ εαυτού τήρηση των κανόνων του εκκλησιαστή, για την Θέωση.  
 
Μόνο δια της ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ της ανθρώπινης σάρκας και του ανθρώπινου αίματος, σε σάρκα και αίμα Χριστού, ως μόνο δρόμο σωτηρίας και ΖΩΗΣ, μπορεί το εκκλησίασμα να γίνει ΕΚΚΛΗΣΙΑ.
 
Ωσ. 2,25 καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ-λαῷ-μου· λαός μου εἰ σύ, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ· Κύριος ὁ Θεός μου εἶ σύ.
 
Θα διασπείρω και θα εγκαταστήσω τον νέον Ισραήλ εις την χώραν, θα ελεήσω την Ουκ-ηλεημένην και στον Ου-λαόν μου θα εἴπω· “συ είσαι λαός μου”. Και εκείνος θα απαντήση· “συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός μου  
 
Εκατοντάδες χρόνια πρίν μέσω του προφήτη ΩΣΗΕ ο Θεός προαναγγέλλει την διάσωση και την σωτηρία των Εθνών, του νέου Ισραήλ, που θα δεχτεί και θα κατανοήσει την ανάγκη της ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ.
 
Τα Έθνη αφού δοκιμαστούν από τις οδύνες, τις δοκιμασίες, που θα επιτρέψει ο Θεός, θα ταπεινωθούν και θα δεχτούν τον επαναληπτικό Ευαγγελισμό, θα δεχτούν την ανάγκη της ανθρώπινης ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ.  
 
Θα αποδεχτούν ότι αυτή είναι μόνη αναγκαία η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ, είναι ο μόνος τρόπος  
Αντίθετα με τον συνεχή εμβολιασμό, της μετατροπή του ανθρώπου σε μηχανή, την μετουσίωση που τους πρότεινε η ΝΤΠ που τους οδηγούσε στην καταστροφή, στην απώλεια της ψυχής.  
 
Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός .
 
Ο μόνος τρόπος να γίνω από κλητός, από εκκλησίασμα, εκλεκτός, να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού, της εκκλησίας του ,είναι αν εν υπακοή, την κατάλληλη ώρα που θα ορίσει μέσω του Μυστηρίου της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ εξομολόγησης φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα  
 
Προτάθηκε στον Ισραήλ, δεν το κατάλαβε, δεν το κατανόησε, δεν το δέχτηκε, εκτός από ένδεκα αρχικά περίεργους, αφανείς, ταλαίπωρους στα μάτια του κόσμου.
 
Αυτοί μετέφεραν αυτό το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ μετά σε όλον τον κόσμο, μαζί με έναν πρώην τρομερό και φοβερό διώκτη τους, έναν Σαοὺλ. 
 
Σαούλ που έγινε Παύλος, που το κατανόησε, το βίωσε ολοκληρωτικά και έπαιρνε ισχύ και δύναμη να αντιμετώπίσει φοβερές καταστάσεις για αυτό έλεγε πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.  
 
πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς…
 
Ότι θέλει ας κάνει η ΝΤΠ, ας προτείνει ότι θέλει εμβολιασμό, τσιπάρισμα, δεν είναι αυτή το πρόβλημα, ΕΓΩ είμαι  
Αν εγώ ο άνθρωπος αποφασίσω να γίνω εκκλησίασμα, αποφασίσω να εισέλθω στην εκκλησία, με υπακοή, υπομονή να προχωρήσω δια των Μυστηρίων στην ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της άρρωστης, πνευματικής εμβολιασμένης, τσιπαρισμένης σάρκας και αίματος μου, σε σάρκα και αίμα Χριστού, τότε μόνο θα καταρρεύσει κάθε σχέδιο, κάθε δύναμη, κάθε ΝΤΠ τότε το εκκλησίασμα γίνεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ που οι πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς, γιατί πλέον ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.
 
Την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ του ανθρώπου μέσα από τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ της εκκλησίας τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει.  
 
Ταυτόχρονα και κάθε άλλη ακάθαρτη ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ μπορεί να την εξαλείψει, να την διαλύσει, να την καθαρίσει, να την απενεργοποιήσει.  
 
Καλούμαστε να επιλέξουμε ελεύθερα την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ που θέλουμε, καλούμαστε να επιλέξουμε τι είδος ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΥ θέλουμε να είμαστε, της ΘΝΗΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑΣ ή της ΑΙΩΝΙΑΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ;
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας
 
Γ.Μ Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.