26 Μαρτίου 2023

Μιὰ παράδοξη πάλη – Εὐαγγελικὸ Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 26 Μαρτίου 2023

Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς 26 Μαρτίου 2023, Δ΄ Νηστειῶν – Ἰωάννη τῆς «Κλίμακος» (Μάρκ. θ΄ 17-31)
 
Tῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, γονυ­πετῶν αὐτῷ καὶ λέγων δι­δά­σκα­λε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετε αὐτὸν πρός με. καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν αὐτόν, καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων. καὶ ἐπηρώτησε τὸν πατέρα αὐτοῦ πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ; ὁ δὲ εἶπε παιδιόθεν. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρ ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ᾿ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ᾿ ἡμᾶς. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι. καὶ εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου μετὰ δακρύων ἔλεγε πιστεύω, Κύριε βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐ­πι­συντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύ­ματι τῷ ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν, ἐγώ σοι ἐπιτάσσω, ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. καὶ κρᾶξαν καὶ πολλὰ σπαράξαν αὐτὸν ἐξῆλθε, καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν τῆς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν, καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων αὐτὸν κατ᾿ ἰδίαν, ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτοῖς τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ. Καὶ ἐκεῖθεν ἐξελ­θόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς Γα­­λι­λαίας, καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐ­τοῦ καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀν­θρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ ἀποκτανθεὶς τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀνα­στήσεται.
 
ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΠΑΛΗ
 
«Πιστεύω, κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ». 
 
Ἕνας δυστυχισμένος πατέρας δαιμονισμένου παιδιοῦ κατέφυγε στὸν Κύριο, ὅπως ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο, καὶ μὲ πόνο Τὸν παρακάλεσε: «εἴ τι δύνασαι, βοήθησον ἡμῖν». Ἂν μπορεῖς νὰ κάνεις κάτι, βοήθησέ μας. Ὁ Κύριος τοῦ ἀποκρίθηκε ὅτι, ἂν ἔχει πίστη, θὰ γίνει καλὰ τὸ παιδί του. Διότι ὅλα εἶναι δυνατὰ σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ πιστεύει. Ἀμέσως τότε ὁ πατέρας φώναξε μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς πονεμένης ψυχῆς του: «πιστεύω, Κύριε· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ»! Πιστεύω, Κύριε, ὅτι ἔχεις τὴ δύναμη νὰ μὲ βοηθήσεις, ἀλλὰ ἡ πίστη μου εἶναι ἀδύναμη. Βοήθησέ με νὰ ἀπαλλαγῶ ἀπὸ τὴν ὀλιγοπιστία μου. 
 
Ὀξύμωρος λόγος! Ἐνῶ ἀπὸ τὴ μιὰ λέει ὅτι πιστεύει στὴ θεία δύναμη τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁμολογεῖ τὴν «ἀπιστία», δηλαδὴ τὴν ὀλιγοπιστία του. Κάτι ἀντίστοιχο συμβαίνει κάποτε καὶ σ᾿ ἐμᾶς. Ἂς δοῦμε λοιπὸν ποῦ ὀφείλεται ἡ ὀλιγοπιστία μας καὶ τί θὰ πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν πίστη μας. 
 
1. Ἡ ἀσθενικὴ πίστη μας 
 
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι καὶ ἡ δική μας πίστη εἶναι κάποτε ἀδύναμη, ἀσθενική. Πιστεύουμε ἀσφαλῶς ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ παντοδύναμος Θεός. Κλονιζόμαστε ὅμως τὴν ὥρα τῆς δοκιμασίας. Ἀπογοητευόμαστε ὅταν σιωπᾶ ὁ Θεὸς στὰ αἰτήματα τῆς προσευχῆς μας. Μᾶς κυριεύει ὁ φόβος καὶ ὁ πανικός, ὅταν ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μὲ ἀδιέξοδα. Ὀρ­θώνονται μέσα μας ἀμφιβολίες καὶ ἐρωτηματικά, διότι λησμονοῦμε τὶς ἐ­παγ­γελίες τοῦ Θεοῦ. 
 
Ὁ Κύριος ἐπανειλημμένως μᾶς ἔχει βεβαιώσει ὅτι προνοεῖ καὶ φροντίζει γιὰ ὅλες τὶς ἀνάγκες μας. Ὅλα ἄλλωσ­τε εἶναι δυνατὰ γιὰ τὸν παντοκράτορα Κύριο: «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι» (Λουκ. ιη΄ 27). Κάποτε ὅμως λησμονοῦμε τὴ θεϊκὴ παντοδυναμία του, τὰ ἀμέτρητα θαύματα ποὺ ἐπιτέλεσε σὲ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. Παραθεωροῦμε ὅτι ἡ θεία δύναμή του ὑπερβαίνει τοὺς νόμους καὶ τὰ στοιχεῖα τῆς φύσεως, θεραπεύει ἀσθένειες, ἀνασταίνει νεκρούς. 
 
Λησμονοῦμε ἴσως ὅτι Ἐκεῖνος, ὁ ζων­τανὸς Θεός, ἐνεργεῖ μέσα στὴν Ἐκκλησία μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ εἴκοσι αἰ­ῶνες τώρα ὅλη ἡ πορεία της ἀποτελεῖ διαρκὲς θαῦμα. Ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ ζοῦμε μέσα στὸ θαῦμα κατὰ τὶς δύσκολες ὧρες τῆς δοκιμασίας, ὅμως τὰ ἀντιμετωπίζουμε ὅλα μὲ γνώμονα τὴ λογική, ἐπηρεασμένοι ἴσως ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμὸ ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν ἐποχή μας καὶ ἀπαιτεῖ ἁπτὲς ἀποδείξεις γιὰ τὸ κάθε τί. Τί θὰ πρέπει νὰ κάνουμε λοιπὸν γιὰ νὰ ἐνισχύσουμε τὴν πίστη μας; 
 
2. Ἡ ἐνίσχυσή της 
 
Στὶς κρίσιμες ὧρες τῆς δοκιμασίας, τότε ποὺ αἰσθανόμαστε τὶς δυσκολίες νὰ πληθαίνουν καὶ νὰ μᾶς προξενοῦν ἀγωνία καὶ ἀνησυχία, τότε ποὺ ἡ πίστη μας κλονίζεται, εἶναι πολὺ ἐνισχυτικὸ νὰ ἀνατρέχουμε στὸ παρελθόν μας, στὴν προσ­ωπική μας ζωή, νὰ θυμόμαστε κρίσιμες περιστάσεις ποὺ ἀντιμετωπίσαμε ἄλλοτε. Ἂν ἐξετάσουμε προσεκτικὰ τὴ ζωή μας, θὰ διακρίνουμε τὸ ἀόρατο, παντοδύναμο χέρι τοῦ πανάγαθου Θεοῦ νὰ ἐπεμβαίνει καὶ νὰ μᾶς κατευθύνει πρὸς τὸ αἰώνιο συμφέρον μας. Θὰ διαπιστώσουμε ὅτι πολλὲς φορὲς ἐνήργησε μὲ θαυμαστὸ τρόπο ὁ Κύριος, προκειμένου νὰ μᾶς σώσει ἀπὸ κάποιον πνευματικὸ ἢ σωματικὸ κίνδυνο. 
 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σωτήρια αὐτὴ ἀναδρομὴ στὸ παρελθόν μας εἶναι πολὺ σημαντικὸ καὶ τὸ παράδειγμα ποὺ μᾶς ἔδωσε σήμερα ὁ δύστυχος πατέρας τῆς εὐαγγελικῆς περικοπῆς. Τὴ στιγμὴ ποὺ κατάλαβε ὅτι ἡ πίστη του κινδύνευε νὰ σβήσει καὶ ἡ ἀμφισβήτηση πολιορκοῦσε τὴ σκέψη του, τότε κατέφυγε στὸν Κύριο καὶ μὲ ὅλη του τὴν καρδιὰ Τὸν ἱκέτευσε νὰ ἀναπληρώσει Ἐκεῖνος τὴν ἀσθενικὴ πίστη του καὶ νὰ τὸν ἐνισχύσει. 
 
Κάτι ἀντίστοιχο εἶχαν ζητήσει κάποτε καὶ οἱ Ἀπόστολοι: «Πρόσθες ἡμῖν πίστιν» (Λουκ. ιζ΄ 5). Πρόσθεσέ μας πίστη, Κύριε. Αὔξησε τὴν πίστη μας μὲ τὴ Χάρι σου καὶ κάνε την τελειότε­ρη. Τότε ὁ Κύριος ἀνταποκρίθηκε στὸ αἴ­τημά τους καὶ ἐνίσχυσε τὴν πίστη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῆς ἱερῆς ἀποστολῆς τους. 
 
Ἂς ζητοῦμε λοιπὸν κι ἐμεῖς ἀπὸ τὸν Κύριο νὰ δυναμώνει τὴν πίστη μας, νὰ τὴ στερεώνει, νὰ τὴ θερμαίνει, νὰ τὴν ἐνισχύει, νὰ τὴν αὐξάνει καὶ νὰ τὴν τελειοποιεῖ. Μὲ ὅλη τὴ ζέση τῆς καρδιᾶς μας νὰ ἱκετεύουμε τὸν παντοδύναμο Θεό: «Βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ», Κύριε. Τότε θὰ αἰσθανόμαστε ἔκδηλη τὴν παρουσία του· τὴ μυστικὴ ἐπίσκεψή του. Θὰ μποροῦμε νὰ βεβαιώνουμε κι ἐμεῖς ὅτι «ζῇ Κύριος ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων» (Γ΄ Βασ. ιζ΄ 1). Εἶναι ζων­τανὸς ὁ Θεός μας!
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.