24 Απριλίου 2024

Ὅταν λείπη ἡ εὐσυνειδησία

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση 
 
Οἱ ἐργαζόμενοι ἄνθρωποι συνήθως παραπονοῦνται γιὰ τοὺς ἐργοδότες τους καὶ πάντα θέλουν νὰ ἐμφανίζονται ὡς ἀδικούμενοι. Δὲν παραδέχονται δικές τους ἀρνητικὲς ἐνέργειες, οἱ ὁποῖες δὲν εἶναι ἀποτελεσματικὲς καὶ δὲν ἀποδίδουν. Δυστυχῶς, δὲν τοὺς εὐχαριστεῖ ἡ ἀπασχόλησή τους καὶ τὸ ἐπάγγελμά τους. Δὲν νιώθουν εὐχαρίστηση γι’ αὐτὸ ποὺ κάνουν καὶ εἶναι ἀπρόθυμοι καὶ βαρύθυμοι. Τοὺς ἐνδιαφέρει μόνο τὸ οἰκονομικό! Ἔτσι ἐξηγοῦνται καὶ τὰ διάφορα ἀτυχήματα ποὺ κάποτε ἔχουν καὶ ἀνθρώπινα θύματα. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ οἱ εἰδικοί, ποὺ ψάχνουν τὶς αἰτίες καὶ μιλοῦν γιὰ ἀνευθυνότητα ἀνθρώπων ποὺ δὲν ἔχουν ἱκανότητες, σχετικὴ ἐκπαίδευση καὶ ἐνδιαφέρον στὴν ἐκτέλεση τῶν ὅποιων ἐπαγγελματικῶν ὑποχρεώσεων ἔχουν.
 
Στὴν ὅλη συζήτηση γιὰ ὅσα δυσάρεστα συμβαίνουν δὲν γίνεται λόγος γιὰ τὴν ἔλλειψη εὐσυνειδησίας στοὺς ἐργαζομένους. Πολλοὶ μάλιστα δὲν γνωρίζον τὴ σημασία τῆς λέξης! Καὶ ὅμως χωρὶς τὴν εὐσυνειδησία στοὺς ἀνθρώπους, δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει πρόοδος στὴν κοινωνία, οὔτε νὰ περιορισθοῦν τὰ ἀτυχήματα.
 
Ὁ εὐσυνείδητος ἔχει βαθιὰ ἐπίγνωση τῶν εὐθυνῶν του καὶ ἀφοσίωση στὴν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του. Ὅταν λείπει αὐτή, τὰ πράγματα περιπλέκονται καὶ δημιουργοῦνται δυσάρεστες καταστάσεις. Τὸ βλέπουμε στὴν καθημερινότητά μας καὶ ἀπογοητευόμαστε. Ἀναφέρουμε μερικὰ παραδείγματα ἀσυνείδητων ἐργαζόμενων, ξεκινώντας ἀπὸ τοὺς ἁπλοὺς γιὰ νὰ φτάσουμε καὶ στοὺς μεγάλους καὶ ἀνώτερους. 
 
Ὁ ἐργάτης κινεῖται ἀργὰ καὶ μία δουλειὰ ποὺ θὰ τὴν τελείωνε σὲ λίγες ὧρες, τὴν ὁλοκληρώνει σὲ πέντε μέρες. Ὁ ἐργαζόμενος στὴν καθαριότητα τοῦ δήμου ἀφήνει πολλὰ ἀπορρίμματα στὴ θέση τους γιὰ πολλὲς μέρες, ἀφοῦ δὲν τὸν ἐλέγχει κανείς. 
 
Ὁ δάσκαλος πηγαίνει ἀργὰ στὸ σχολεῖο, κάνει παρατεταμένα διαλείμματα καὶ ἔχει μειωμένο ἐνδιαφέρον στὴν παράδοση τῶν μαθημάτων. 
 
Ὁ δημόσιος ὑπάλληλος ποὺ πηγαίνει ἀργοπορημένος στὸ γραφεῖο του καὶ ἑτοιμάζεται νὰ φύγει πολὺ πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ ὡραρίου. 
 
Ὁ προϊστάμενος καὶ ὁ διευθυντὴς ποὺ θέλει νὰ ὑποκλίνονται ἐνώπιόν του οἱ ὑφιστάμενοί του καὶ αὐτὸς πίνει ἀργὰ καὶ ἀπολαυστικὰ τὸν καφὲ ποὺ τοῦ ἑτοιμάζουν, διαβάζοντας τὴν πρωινὴ ἐφημερίδα ἢ τηλεφωνώντας σὲ ἄσχετα μὲ τὴν ἁρμοδιότητά του πρόσωπα καὶ μιλάει περὶ ἀνέμων καὶ ὑδάτων, χωρία καμιὰ οὐσιαστικὴ πρωτοβουλία γιὰ τὴν ἐπιτυχία κάποιου ἢ κάποιων ἔργων ποὺ τοῦ ἔχουν ἀναθέσει. 
 
Ὁ γιατρὸς ποὺ δὲν εἶναι εὐγενὴς ἀπέναντι στοὺς ἀσθενεῖς καὶ ἐπιπόλαια συμπεραίνει γιὰ τὴν πορεία τῆς ὑγείας τους, ζητώντας συγχρόνως χωρὶς ντροπὴ καὶ ἀξιοπρέπεια φακελάκι. 
 
Ὁ πανεπιστημιακὸς δάσκαλος ποὺ ἡ «σοφία» του τὸν κάνει ἀπρόθυμο γιὰ τὴ διδασκαλία καὶ τὴν ἔρευνα ἢ περιορίζεται στὶς προσωπικές του ἀπόψεις γιὰ διάφορα θέματα, πέρα ἀπὸ τὴν εἰδικότητά του, ἐνῷ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ θέματα ποὺ τοῦ ἔχει ἀναθέσει τὸ κράτος. Εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀδιακρίτως «κόβει» τοὺς φοιτῆτες ἀπὸ μία δυσεξήγητη ἰδιορρυθμία. 
 
Ὁ ἀξιωματικὸς ποὺ θέλει νὰ βολεύεται καὶ νὰ προάγεται χωρὶς κόπο, περιοριζόμενος μόνο στὰ ψυχρὰ τυπικὰ καθήκοντα. 
 
Ὁ δικηγόρος ποὺ πρόθυμα ἀναλαμβάνει τὴν ὑπόθεση ἑνὸς ἐγκληματία καὶ ζητάει ὑπέρογκη ἀμοιβή, χωρίς νὰ πιστεύει στοὺς ἰσχυρισμοὺς ποὺ διατυπώνει στὸ δικαστήριο. Εἶναι ἕνας θρασὺς θεατρίνος. 
 
Ὁ δικαστὴς ποὺ ἀκούει καὶ διαβάζει μὲ παγερὴ καρδιὰ τὶς ὑποθέσεις καὶ τὶς προσπερνάει, ἀφήνοντάς τες γιὰ τὸ μέλλον. Δὲν βιάζεται νὰ τὶς ἐκδικάσει καὶ παρατείνει τὴ δυστυχία τῶν ἀδικηθέντων. 
 
Ὁ πολιτικὸς ποὺ αὐτοβούλως ἀποφασίζει νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ κοινά, ὄχι γιὰ νὰ βελτιώσει τὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀπολαύσει τοὺς πλουσίους μισθοὺς καὶ τὰ πολλὰ προνόμια ποὺ τοῦ ἀναγνωρίζει τὸ κράτος. Ἐπιδίδεται καὶ στὰ «μυστικὰ μαγειρεύματα»! 
 
Ὁ ἱερέας ποὺ χωρὶς φόβο Θεοῦ λειτουργεῖ, εὐλογεῖ μὲ τρόπο ὑποκριτικὸ καὶ συχνὰ γίνεται πρωταγωνιστὴς σὲ μικρὰ καὶ μεγάλα σκάνδαλα. 
 
Ὁ μητροπολίτης, ποὺ εἶχε ξετρελλαθεῖ νὰ γίνει ἐπίσκοπος, χωρὶς νὰ συναισθάνεται τὸ βαρύτατο ἔργο ποὺ θὰ ἀναλάμβανε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν ἀνθρώπων, παρὰ μόνο νὰ ἱκανοποιήσει τὴ φιλοδοξία του, νὰ ἀπολαμβάνει τὸ θρόνο του, σὰν κοσμικὸς ἄρχοντας, καὶ νὰ διδάσκει χωρὶς νὰ ἀνησυχεῖ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἐλάχιστοι τὸν ἀκοῦν καὶ κανένας δὲν θέλει νὰ τηρήσει τὶς ἐντολές του. 
 
Ὁ πατριάρχης ποὺ νομίζει ὅτι ἔχει ἄνωθεν ἀποστολὴ νὰ κατευθύνει τοὺς πιστούς, ὄχι μὲ γνώμονα τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ἀλλὰ τὶς προσωπικές του θεωρίες ποὺ ἔρχονται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. 
 
Ὅμως τὰ παραδείγματα τῶν ἀσυνείδητων δὲν ἔχουν τελειωμό. Καθὼς τὰ βλέπει ἕνας εὐσυνείδητος ἄνθρωπος, πικραίνεται καὶ χάνει κάθε ἐλπίδα γιὰ βελτίωση τῆς κοινωνίας. Οἱ ἀσυνείδητοι δὲν ἔχουν καμιὰ δικαιολογία γιὰ τὸν ἀνεύθυνο τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἐνεργοῦν, ἀφοῦ ὅλοι γενικῶς οἱ ἄνθρωποι ἔχουν τὴ συνείδηση, ποὺ εἶναι πολύτιμος ὁδηγὸς καὶ κριτής. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος ἐπισημαίνει σχετικά: «Ἡ γνώση τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς κακίας εἶναι ἔμφυτη στὴ συνείδηση ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ δὲν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ κανένα δάσκαλο, γιὰ νὰ μᾶς διδάξει αὐτά, ἐνῷ ἡ διόρθωση ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη ἐκλογὴ καὶ ἀπόφασή μας, ἀπὸ τὸ ζῆλο καὶ τοὺς κόπους μας». 
 
Πολλὲς φορὲς ὅμως τὸ κριτήριο τῆς συνείδησης νοσεῖ. Στὴν ἐποχὴ μας αὐτὸ συμβαίνει στὴν πλειονότητα. Μακριὰ ἀπὸ τὴν πίστη στὸ Θεό, χάνεται τὸ ὀρθὸ κριτήριο καὶ ὄχι σπάνια οἱ ἄνθρωποι θεωροῦν τὴν κακία «ἀρετὴ» καὶ τὴν ἀληθινὴ ἀρετὴ ἀταίριαστη γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἀνθρώπων! Ὅμως δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι «ἡ ψυχή, ὅταν δὲν ἔχει τὴν πλάστιγγα τῶν συλλογισμῶν της σταθερὴ καὶ προσανατολισμένη μὲ ἀκρίβεια στὸ νόμο τοῦ Θεοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ κρίνει ὀρθὰ τὰ γεγονότα, ἀλλὰ περιφέρεται καὶ παρασύρεται», ὅπως τονίζει ὁ ἅγιός μας. 
 
Οἱ ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὴ μετάνοια, ἔχουν ἀμβλυμένη συνείδηση καὶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἀφοσιωθοῦν στὴν προσεκτικὴ ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους, τόσο στὴν ἰδιωτική τους ζωὴ ὅσο καὶ στὸν ἐπαγγελματικό τους χῶρο. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη πληγή, ποὺ δὲν ἐπουλώνεται εὔκολα καὶ ἔχει τραγικὲς συνέπειες. 
 
Μερικοὶ προοδευτικοὶ καὶ ἄθεοι δὲν θέλουν νὰ ἀκοῦν γιὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Προτείνουν τοὺς κοσμικοὺς νόμους τοῦ κράτους, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἰσχυρίζονται, μποροῦν νὰ διαμορφώσουν μία συνείδηση ποὺ θὰ ἔχει ἄλλα κριτήρια, διαφορετικὰ ἀπὸ τὶς ἠθικὲς ἀρχὲς τοῦ Εὐαγγελίου. Ὅμως αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο. Οἱ νόμοι ποὺ συνεχῶς ἀναθεωροῦνται, δὲν κάνουν τοὺς ἀνθρώπους εὐαίσθητους ἀπέναντι στὴν τήρηση τῶν καθηκόντων. Ἡ εὐσυνειδησία δὲν ἐπιτυγχάνεται μὲ τοὺς νόμους καὶ τὶς κυρώσεις. Χρειάζεται ἡ φωνὴ τῆς ἠθικῆς συνείδησης. 
 
Εφημερίδα Ορθόδοξος ΤύποςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.