22 Ιουλίου 2021

Παρανοίας τῶν «ἐμβολιαστῶν» συνέχεια*

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων
 
Ὅπως διδάσκεται εἰς τούς πρωτοετεῖς φοιτητάς τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιστήμης, ὁ κάθε ὀρθολογικός ἄνθρωπος εἶναι πρόθυμος νά προβῇ εἰς ἕν ἐπιπλέον βῆμα εἰς τήν ἐκτέλεσιν μίας δραστηριότητος πού ἔχει ἀναλάβει μόνον ἄν τό προσδοκώμενον ὁριακόν ὄφελος ἀπό τό ἐπιπλέον αὐτό βῆμα (γνωστόν εἰς τήν διεθνῆ βιβλιογραφίαν ὡς Expected Marginal Benefit, EMB) εἶναι μεγαλύτερον ἤ ἴσον μέ τό προσδοκώμενον ὁριακόν κόστος (Expected Marginal Cost, EMC), εἰδάλλως, δέν κάμνει τό ἐπιπλέον βῆμα. Ὁ θεμελιώδης αὐτός κανών (EMB >= EMC) ἔχει ἐφαρμογήν εἰς πᾶσαν δραστηριότητα τῆς καθημερινότητός μας καί πρέπει νά τόν ἐφαρμόζωμεν, ἄν θέλωμεν νά λεγώμεθα λογικοί ἄνθρωποι καί ὄχι παρανοϊκοί.
 
Ἡ δυσκολία ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ κανόνος ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι ἀπαιτεῖται συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν σχετικῶν μέ τήν δραστηριότητα πληροφοριῶν, οὕτως ὥστε νά ἐκτιμήσωμεν ὀρθολογικῶς τά ὡς ἄνω μεγέθη, EMB καί EMC. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν καί νά σταθμίσωμεν ὅλας τάς σημαντικάς σχετικάς πληροφορίας πού ὑπάρχουν, συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσαν θεωρίαν διαμορφώσεως προσδοκιῶν, πού εἶναι ἡ θεωρία ὀρθολογικῶν προσδοκιῶν (Rational Expectations Hypothesis). Ἐάν τις λάβῃ ἀπόφασιν ἀνορθολογικῶς, τοὐτέστιν μετρῶν καί συγκρίνων ἐσφαλμένως αὐτά τά μεγέθη, τότε εἶναι παρανοϊκός. Ἐάν δέ ἡ ἀπόφασίς του αὐτή ἐπηρεάζῃ καί ἄλλους, τότε εἶναι καί ἀπατεών ἤ ἀκόμη καί ἐγκληματίας, ἀναλόγως μέ τήν ζημίαν πού θά προκαλέσῃ ἡ ἀνορθολογική αὐτή ἀπόφασίς του.  
 
Εἰς τό φλέγον θέμα τῶν γνωστῶν «ἐμβολίων κατά τοῦ κοροναϊοῦ» (ἄν εἶναι ὀρθόν νά ὀνομάζωνται ἔτσι), οἱ «ἐμβολιασταί» «πολιτικοί», «δημοσιογράφοι», «ἐπίσκοποι», «καθηγηταί» κ.ἄ. ὁμιλοῦν μέ προδήλως ἐσφαλμένας ἐκτιμήσεις τῶν EMB καί EMC καί μέ περισσόν φανατισμόν ὑπέρ τῶν «ἐμβολίων», ἀποτολμῶντες μάλιστα νά τά ἐπιβάλουν ὑποχρεωτικῶς, παρά τό γεγονός ὅτι τοιοῦτον τι ἐγχείρημα ἀντιβαίνει εἰς αὐτό τοῦτο τό Σύνταγμα, τούς νόμους καί τάς διεθνεῖς Συμβάσεις διά τά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἐφόσον μέχρι καί τό τέλος τοῦ 2023 τά ἐν λόγῳ «ἐμβόλια» θά διανύουν τό πειραματικόν στάδιον, συμφώνως μέ τούς ἀμερολήπτους Εἰδικούς Ἐπιστήμονας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἐξωτερικοῦ (καί ὄχι τούς καλοπληρωμένους ἀπό τάς φαρμακευτικάς ἑταιρείας πού παράγουν τά ἐν λόγῳ «ἐμβόλια» κυβερνητικούς παπαγάλους), ἕπεται ὅτι δέν ὑπάρχουν ἀκόμη ἐπαρκῆ ἀκριβῆ δεδομένα διά τήν μέτρησιν τῶν EMB καί EMC. 
 
Τά δεδομένα πού ὑπάρχουν αὐτήν τήν στιγμήν δείχνουν ὅτι τά «ἐμβόλια» δέν εἶναι ἀποτελεσματικά, ἐφόσον οἱ ἐμβολιασθέντες δύνανται νά νοσήσουν ἀπό κοροναϊόν καί νά τόν μεταδώσουν. Δείχνουν ἐπίσης ὅτι δέν εἶναι οὔτε ἀσφαλῆ, ἐφόσον τά δημοσιευθέντα περιστατικά σοβαρῶν παρενεργειῶν καί θανάτων ἀπό τά ἐν λόγῳ «ἐμβόλια» εἶναι τόσον πολλά καί αὐξάνονται καθημερινῶς, ὥστε νά ὑπερβαίνουν κατά πολύ κάθε ἱστορικόν προηγούμενον καί νά προκαλοῦν τήν αἴσθησιν ὅτι εἶναι πολύ πιθανόν νά μήν ἰσχύῃ ὁ ὡς ἄνω θεμελιώδης κανών ὀρθολογισμοῦ (EMB >= EMC), ἀλλ’ ἡ ἀνισότης EMB < EMC, δεδομένου μάλιστα ὅτι ἡ θνητότης τοῦ κοροναϊοῦ εἶναι μόνον 0,15% ἐπί τῶν νοσούντων, τοὐτέστιν ποσοστόν 99,85% τῶν νοσούντων ἀπό κοροναϊόν ἐπιβιώνει καί ἄρα τό EMB ἀπό τά «ἐμβόλια» εἶναι πολύ μικρόν. Μάλιστα, πλῆθος κορυφαίων Ἐπιστημόνων ἐκτιμοῦν ὅτι ὄντως ἰσχύει ἡ ἀνισότης EMB < EMC.
 
Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν, ἡ ὑποχρεωτική ἐπιβολή τῶν «ἐμβολίων» ἀποτελεῖ ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί οἱ ὡς ἄνω προπαγανδισταί τῶν «ἐμβολίων» πρέπει νά λογοδοτήσουν εἰς μίαν Νυρεμβέργην 2. Θά πρέπῃ δέ νά ἐξηγήσουν εἰς τό Δικαστήριον διά ποῖον λόγον δέν διέδωσαν τά ὑπάρχοντα φάρμακα κατά τοῦ κοροναϊοῦ, ἐφόσον αὐτά ἔχουν ἤδη ἀποδειχθῆ ἀποτελεσματικά, ἀλλ’ ἐπιβάλλουν μέ φανατισμόν ὑποχρεωτικῶς τά πειραματικά «ἐμβόλια», καθιστῶντες ἔτσι «πειραματανθρώπους» ὅσους τό δέχονται κατόπιν στυγνῶν ἐκβιασμῶν, ὅτι θ’ ἀπολέσουν τήν θέσιν των, δέν θά δύνανται νά ταξιδεύσουν, νά συμμετέχουν εἰς κοινωνικάς δραστηριότητας κ.λπ.  
 
Ἰσχυρίζονται, λοιπόν, ψευδῶς οἱ «ἐμβολιασταί» ὅτι «τό ὄφελος τῶν «ἐμβολίων» ὑπερβαίνει τό κόστος»! Ὡς προανεφέρθη, ὅμως, αὐτό εἶναι τό ζητούμενον, καί ἄρα εἶναι ἄκρως παράλογον νά λαμβάνηται ὡς δεδομένον! Δηλαδή, οἱ «ἐμβολιασταί» διαπράττουν τό γνωστόν λογικόν σφάλμα «τῆς λήψεως τοῦ ζητουμένου» (γνωστόν ὡς begging the question). Τό σφάλμα αὐτό ἀποτελεῖ τήν βάσιν τῆς παρανοίας των. Ἐάν ἀποδειχθῆ μελλοντικῶς ὅτι ὄντως ἰσχύει ἡ ἀνισότης EMB < EMC, ὅπερ ἀπευχόμεθα, τότε θ’ ἀποδειχθῇ καί ὅτι οἱ «ἐμβολιασταί» θά ἔχουν διαπράξει ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί θά πρέπῃ νά καταδικασθοῦν δι’ Ἐσχάτην Προδοσίαν. Θά εἶναι ὅμως πολύ ἀργά διά πολλούς συνανθρώπους μας πού εἴτε θ’ ἀποθάνουν ἀπό τά «ἐμβόλια», εἴτε θά ὑποστοῦν σοβαράς καί μονίμους παρενεργείας ἀπό αὐτά (παραλύσεις, τερατογενέσεις, θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδας, ἐγκεφαλικά κ.ἄ.), εἴτε θά διωχθοῦν ἀπό τήν παρανοϊκήν «κυβέρνησιν» καί ἀπό ὅσους ἄλλους παρανοϊκούς ἤ δειλούς ὑλοποιοῦν τό ἄκρως παράνομον καί ἄκρως παρανοϊκόν μέτρον τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ, καί βεβαίως οἱ νερώνειοι αὐτοί διωγμοί θά τούς ὁδηγήσουν εἰς τήν οἰκονομικήν ἤ/καί τήν οἰκογενειακήν καταστραφήν, ἐπειδή ὀρθῶς ἀρνοῦνται νά συμπλεύσουν μέ τήν ὡς ἄνω παράνοιαν καί ἄκραν παρανομίαν.  
 
Συνεπῶς, μέ βάσιν τήν μακροσκελῆ καί ἄκρως τεκμηριωμένην μήνυσιν πού κατέθεσεν προσφάτως ὁ Δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Ἀντωνιάδης, πρέπει πάραυτα νά παρέμβῃ κάποιος Ἔντιμος καί Πατριώτης Εἰσαγγελεύς, ἄν ὑπάρχῃ ἀκόμη αὐτό τό εἶδος, διά νά σταματήσῃ τό παρανοϊκόν αὐτό ἔγκλημα, διά τό ὁποῖον μία μόνον ἐξήγησις ὑπάρχει: ἡ γνωστή νεοταξική ἐμμονή νά μειωθῇ δραστικῶς ὁ πληθυσμός τῆς γῆς. Ἡ ἐγκληματική αὐτή ἐμμονή ἔχει τάς ρίζας της εἰς τήν Μαλθουσιανήν ἀνοησίαν, ὅτι ὁ πληθυσμός πολλαπλασιάζεται γρηγορώτερα ἀπό τήν παραγωγήν τροφίμων καί ἄρα, μακροχρονίως, θά καταστῇ ἀδύνατος ἡ ἐπάρκεια τροφίμων. Τό συμπέρασμα αὐτό εἶναι βεβαίως παρανοϊκόν, διότι ἀγνοεῖ τήν πρόοδον τῆς τεχνολογίας. Τό 1800 μ.Χ. τό 90% τοῦ πληθυσμοῦ τῶν Η.Π.Α. ἀπησχολεῖτο εἰς τόν ἀγροτικόν τομέα, ἀλλά τά ἀγροτικά προϊόντα ὄντως μετά δυσκολίας ἤρκουν διά νά θρέψουν τόν πληθυσμόν τῶν Η.Π.Α., ἐνῷ σήμερον μόνον τό 3% περίπου ἀπασχολεῖται εἰς τόν ἀγροτικόν τομέα, ἀλλά, λόγῳ τῆς τεχνολογικῆς προόδου, τά ἀγροτικά προϊόντα ὑπερπερισσεύουν! 
 
Ἐπειδή, λοιπόν, τό Μαλθουσιανόν ἐπιχείρημα ἔχει καταρρεύσει, οἱ Νεοταξῖται παγκοσμιοποιηταί (=Σατανισταί) σερβίρουν τώρα τήν δαιμονικήν Εὐγονικήν, προκειμένου νά μειώσουν κατά τά 2/3 τόν πληθυσμόν τῆς γῆς, ὅπως μᾶς προειδοποίησε ἀπό τό 2009 ἡ πρώην Ὑπουργός Ὑγείας τῆς Φινλανδίας Δρ. Rauni Kilde ( https://www.youtube.com/watch?v=525C-_GzMoU ) καί ὀλίγα ἔτη ἀργότερον ὁ Bill Gates, ὁ ὁποῖος μάλιστα μᾶς εἶπε καί τόν τρόπον ἐξολοθρεύσεως μέρους τοῦ πλθυσμοῦ, ἤτοι τά «ἐμβόλια», αἱ ὑπηρεσίαι ἀναπαγωγῆς (διά τῶν ἀμβλώσεων), καθώς καί αἱ ὑπηρεσίαι ὑγείας (https://www.youtube.com/watch?v=kpXa7Iy7BhI ). Αἰ δέ γνωσταί «πλάκες καθοδηγήσεως τῆς Τζιώρτζια» μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει ἐδῶ καί ἀρκετάς δεκαετίας διά μίαν πολύ δραστικωτέραν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ (https://gdailynews.wordpress.com/2011/07/14/B1/ ). Ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ὡς ἄνω παρανοϊκή ἐμμονή τῶν νεοταξιτῶν «ἐμβολιαστῶν».  
 
*Μία πρώτη (συντομωτέρα) ἐκδοχή τοῦ ἄρθρου ἐδημοσιεύθη εἰς τό ἱστολόγιον «Πενταπόσταγμα» (https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/pneymatika-ofelima/7024837_i-paranoia-ton-emboliaston ).Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.