26 Ιουλίου 2021

Χρέος ὅλων ἡ ἀξιοποίησις τῆς μηνύσεως τοῦ Δικηγόρου κ. Ν. Ἀντωνιάδου

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων
 
Ἡ προσέγγισις τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Ν. Ἀντωνιάδου (ἐφεξῆς Ν.Α.) στό θέμα τῆς «πανδημίας», δηλαδή ἡ πλήρης καί ἄκρως τεκμηριωμένη ἀποδόμησις τοῦ ψευδοῦς ἀφηγήματος τῶν κυβερνητικῶν παπαγάλων, ἔχει ἀποδειχθῆ ἡ μόνη ὀρθή. Γράφει ὁ κ. Ν.Α. ὅτι δέν εἶναι ἁπλῶς κατά τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀλλά ἐναντίον αὐτοῦ τούτου τοῦ «ἐμβολίου»! Προφανῶς, ἡ τοποθέτησις αὐτή μπορεῖ νά ὑποστηριχθῇ μόνον μέ τήν ἀποδόμησιν τῆς ἀπάτης, κάτι πού ἔχει ἤδη πράξει πληθωρικῶς ὁ κ. Ν.Α. καί εἶναι ὁ μόνος πού τό ἔχει κάνει, ἀλλά, δυστυχῶς, τό ἔργον του περιέργως ἀποσιωπᾶται, ἀκόμη καί ἀπό τούς πατριώτας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐπικαλοῦνται τό Σύνταγμα, τήν Σύμβασιν τοῦ Ὀβιέδο κ.λπ. γιά νά καταλήξουν ἐναντίον τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀφήνοντας ἔτσι τόν κόσμον πού θά ἐξαπατηθῇ ἀπό τούς ὡς ἄνω παπαγάλους καί θά «ἐμβολιασθῇ» νά ὑποστῇ τούς κινδύνους.
 
Ἀκόμη καί ὁ ἐντιμώτατος καί ἐκλεκτός Ἕλλην καί Ἐπιστήμων τῆς Νομικῆς κ. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, εἰς πρόσφατον συνέντευξίν του στόν ἐκλεκτόν Δημοσιογράφον κ. Στέφανον Δαμιανίδην, εἶπε τό ἑξῆς φοβερόν: «Ἄς ἔβαζαν πρόστιμον σέ ὅσους δέν δέχονται νά ἐμβολιασθοῦν, ὄχι ὅμως νά τούς στερήσουν τόν μισθόν!» (ἀπό μνήμης τό γράφω). Ὁ κ. Δαμιανίδης παρενέβη καί τόν διώρθωσεν, ὅτι «καί αὐτό βεβαίως δέν θά ἦτο ἀποδεκτόν», ἀλλά, δυστυχῶς, ὁ κ. Βαθιώτης δέν ἄδραξε τήν εὐκαιρίαν νά πῇ ὅτι «βεβαίως καί αὐτό δέν θά ἦτο ἀποδεκτόν, καθότι πρόκειται διά μίαν πελωρίων διαστάσεων ἀπάτην πού στοχεύει στήν ἐξολόθρευσιν μέρους τοῦ πληθυσμοῦ καί ἄρα ὅσοι ἀρνούμεθα νά συμπλεύσουμε μέ αὐτήν τήν ἀπάτην δέν πρέπει νά τιμωρούμεθα μέ πρόστιμα κ.λπ.». 
 
Γενικῶς, ἡ συνέντευξίς του ἦτο πολύ καλή, ἀλλά δέν εἶπε ἀπολύτως τίποτε γιά τήν ΑΠΑΤΗΝ καί γιά τά ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τῆς «Ἐγκληματικῆς Ὀργανώσεως Μητσοτάκη» στά δημόσια Νοσοκομεῖα, παρά τό γεγονός ὅτι θά μποροῦσε νά τό πράξῃ μέ μίαν ἁπλῆν ἀναφοράν στήν μήνυσιν τοῦ κ. Ν.Α. Ἔτσι, ὅμως,, ἄθελά του, καλλιεργεῖ τό κλῖμα ὅτι ὄντως ὑφίσταται ζήτημα ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀνεμβολιάστων, ἀλλά δέν ἀντιμετωπίζεται ὀρθῶς, καθότι δέν μπορεῖ αὐτός νά εἶναι ὑποχρεωτικός. Γιά μένα, αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα συμβιβασμόν μέ τό σύστημα, κάτι πού διέφυγε τῆς προσοχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ καί ἀκεραίου αὐτοῦ ἀνθρώπου καί Ἐπιστήμονος.
 
Πέραν τούτου, ἡ ἐπιχειρηματολογία τῶν νομικῶν καί ἄλλων ἐπιστημόνων, καί δή ἡ ἐπίκλησις τοῦ ἄρθρου 26, παρ. β τῆς Συμβάσεως τοῦ Ὀβιέδο, ἡ ὁποία θά εἶναι ἰσχυρά καθόσον χρόνον τά «ἐμβόλια» παραμένουν χωρίς κανονικήν ἄδειαν καί ἄρα θά διανύουν τό πειραματικόν στάδιον, θά καταπέσῃ συντόμως, ὅταν ἡ Μασσωνία θά ὑποχρεώσῃ τήν ΕΜΑ, FDA κ.ἄ. νά δώσουν ἄδειαν στά «ἐμβόλια», παρά τό γεγονός ὅτι αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνῃ πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ 2023. Ὁ «συστημικός τρομοκράτης» Βασιλακόπουλος εἶπεν εἰς συνέντευξίν του πρό ἑνός μηνός περίπου ὅτι ἀναμένεται συντόμως ἡ χορήγησις κανονικῆς ἀδείας χρήσεως στά «ἐμβόλια». Ὡς ἄνθρωπος τοῦ συστήματος, κάτι ξέρει αὐτός. 
 
Ἔτσι, λοιπόν, ἄν ἀποσιωπήσουμε τά ἄπειρα καί συγκλονιστικά τεκμήρια πού παραθέτει ὁ κ. Ν.Α. στήν μήνυσίν του, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι τά ἐγκλήματα στά δημόσια νοσοκομεῖα ἔγιναν γιά νά τρομοκρατηθῇ ὁ λαός ἀπό τήν «φονικήν πανδημίαν» καί νά τρέξῃ νά «ἐμβολιασθῇ», καί μείνουμε μόνον στό θέμα τῆς ὑποχρεωτικότητος, τότε οἱ ὡς ἄνω παπαγάλοι θά κραδαίνουν τήν κανονικήν ἄδειαν ἀπό τά Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ καί θά μᾶς ἀποστομώνουν, λέγοντες ὅτι τά «ἐμβόλια» δέν εἶναι πλέον πειραματικά καί θά πρέπῃ ἀφόβως νά προσέλθουν στήν καρέκλαν τοῦ ἐμβολιασμοῦ οἱ ἀνεμβολίαστοι (ἀλλά καί οἱ ἐμβολιασμένοι διά περαιτέρω δόσεις ...)! Αὐτό θά πείσῃ πολλούς σκεπτικιστάς νά κάνουν τό «ἐμβόλιον», συμβάλλοντες ἔτσι στόν «ἀποδεκατισμόν τοῦ πληθυσμοῦ», γιά νά θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ κορυφαίου ἰολόγου Sucharit Bhakdi.  
 
Συνεπῶς, νομίζω ὅτι μέ τήν ἐπίκλησιν τοῦ Συντάγματος, τῶν νόμων καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων, δέν θά γίνῃ ἀπολύτως τίποτε, δεδομένου τοῦ σκανδαλωδῶς τεραστίου ἐλλείμματος δικαιοσύνης εἰς τήν χώραν. Θεωρῶ δέ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ν.Α. ΣΤΗΝ ΜΗΝΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΤΑΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΞΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ(!!!), ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΟΙΔΩΡΗΤΑΙ ΛΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ν.Α., ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΩΣΤΟΣ -- ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΗΡΩΑΣ -- ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ!Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.