27 Μαρτίου 2019

Ο ΘΕΟΓΡΑΦΟΣ ΤΟΜΟΣ

Του π. Δημητρίου Μπόκου 

Τὸ μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας, τὸ σχέδιο δηλαδὴ τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν τελικὴ ἀποκατάσταση τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι «τὸ μυστήριον τὸ κεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ τῶν γενεῶν». Ὁ Θεὸς προετοίμαζε τὸν κόσμο γιὰ τὴ μέλλουσα σωτηρία ἀποκαλύπτοντας σταδιακά, διὰ μέσου τῶν προφητῶν, τὸ μυστικὸ περιεχόμενο τοῦ σχεδίου του. Λέγει στὸν προφήτη Ἡσαΐα: «Πάρε ἕνα βιβλίο (ἢ πίνακα) καινούργιο καὶ μεγάλο («τόμον καινοῦ μεγάλου»), καὶ γράψε «γραφίδι ἀνθρώπου», μὲ γράμματα καθαρὰ καὶ γλώσσα καταληπτὴ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, μιὰ προφητεία γιὰ κάποιον, ποὺ θὰ ἔρθει νὰ λαφυραγωγήσει γρήγορα καὶ ὁλοκληρωτικά» (Ἡσ. 8, 1). 

Στὸν καινούργιο τόμο τοῦ Ἡσαΐα ἡ Ἐκκλησία βλέπει τὴν Ἀειπάρθενη Μητέρα τοῦ Θεοῦ. «Ἐλλαμφθεὶς Ἡσαΐας τῷ Πνεύματι, τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννης τὸ κύημα τόμον καινὸν ἑώρακεν, ᾧ ἐγράφη ὁ Λόγος σαρκούμενος» (Κανὼν 9ης Σεπτ., ᾠδὴ στ΄). Μὲ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ Ἡσαΐας βλέπει τὸ κύημα τοῦ Ἰωακεὶμ καὶ τῆς Ἄννας (τὴν Θεοτόκο) σὰν καινούργιο τόμο, μέσα στὸν ὁποῖο γράφτηκε ὁ Λόγος, ἀποτυπώθηκε ὁ Χριστὸς μὲ τὴν ἐνσάρκωσή του.

Τὸ ἴδιο λέγει καὶ ἕνας ὕμνος ἀπ’ τὸν κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου, ποὺ ὑμνεῖ τὴν Παναγία ὡς τόμο (βιβλίο ἢ πίνακα), μέσα στὸν ὁποῖο ἔχει ἐγγραφεῖ ἀπὸ τὸ δάκτυλο τοῦ Θεοῦ Πατέρα ὁ Λόγος, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. «Χαῖρε ὁ τόμος, ἐν ᾧ δακτύλῳ ἐγγέγραπται Πατρὸς ὁ Λόγος, Ἁγνή». Ἐδῶ ὑπονοεῖται καὶ ἡ παρθενία τῆς Θεοτόκου, διότι ἡ μυστικὴ αὐτὴ ἀποτύπωση τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ μέσα της δὲν ἔγινε μὲ ἀνθρώπινη μεσολάβηση, ἀλλὰ μὲ θεϊκὴ ἐνέργεια, ἀχειροποίητα, ὑπερφυσικά. Ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι, ἀλλὰ «δακτύλῳ Πατρός». Ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ. Καὶ τοῦτο, διότι ἀπὸ ὅλες τὶς γενιὲς τῶν ἀνθρώπων, αὐτὴν μονάχα ἔκρινε ἄξια ὁ Θεὸς νὰ τῆς ἀποκαλύψει τὸ «χρόνοις αἰωνίοις σεσιγημένον μυστήριον». Θεώρησε ὅτι μόνο αὐτὴ ἦταν ἱκανὴ νὰ ὑπηρετήσει τὸ ἐπὶ αἰῶνες κρυμμένο σχέδιο τῆς σωτηρίας μας.

Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἡ Θεοτόκος Μαρία ἔγινε ἕνα βιβλίο ποὺ ἔκλεισε μέσα του τὴ θεία βουλή, τὸ ἀρχέγονο ἑπτασφράγιστο μυστικὸ σχέδιο τῆς Θείας Οἰκονομίας, «βουλὴν Ὑψίστου ἀρχαίαν, ἀληθινήν». Καὶ τὸ κατόρθωσε αὐτὸ ἡ Παναγία, διότι εἶχε ἐνδύσει τὸν ἑαυτό της μὲ «χιτῶνα ἀμόλυντον» καὶ τὸν εἶχε ἀσφαλίσει μὲ «σφραγῖδα ἄθραυστον». Καὶ ἡ σφραγίδα αὐτὴ ἦταν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα βέβαια χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ κυρίως ἡ παρθενία καὶ ἡ ἁγνότητά της. Ἡ ἁγία Παρθένος φυλάττει τέλεια τὰ θεῖα μυστήρια ποὺ τῆς ἐμπιστεύεται ὁ Θεός, διότι εἶναι «τῇ ἁγνείᾳ ἐσφραγισμένη καὶ παρθενίᾳ φυλαττομένη». Ἔτσι ἡ Παναγία γίνεται «Χριστοῦ βίβλος ἔμψυχος, ἐσφραγισμένη» διὰ τοῦ Πνεύματος (βλ. καὶ ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 380, Μάρτ. 2015).

Ὄντας ὅμως ἡ Θεοτόκος «βίβλος ἔμψυχος, μυστικῶς γεγραμμένη», καὶ «τόμος θεόγραφος» (ἅγ. Νεκτάριος), κατάφερε νὰ φέρει εἰς πέρας τὴ μεγάλη της ἀποστολὴ ἀπολύτως μυστικά, νὰ ἐπιτελέσει ἐντελῶς ἀθόρυβα «τὸ μέγα μυστήριον τοῦ τόκου» της, «τὸ πρὶν τοῖς ἀγγέλοις ἄγνωστον καὶ πρὸ αἰώνων τηρούμενον». Καὶ οἱ ἄγγελοι ἀκόμη, πλὴν τοῦ Γαβριήλ, «οὐκ ἔγνωσαν πῶς ἐσαρκώθη» ὁ Κύριος. Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο ἦταν, ὅτι ὅλα αὐτὰ διέφυγαν τῆς προσοχῆς τοῦ διαβόλου. «Καὶ ἔλαθε τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου ἡ παρθενία Μαρίας καὶ ὁ τοκετὸς αὐτῆς, ὁμοίως καὶ ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου». Τρία κραυγαλέα μυστήρια, τὰ ὁποῖα ὅμως πραγματοποιήθηκαν μέσα στὴ σιγή, «ἐν ἡσυχίᾳ Θεοῦ» (ἅγ. Ἰγνάτιος Ἀντιοχείας).

Τὴν ὑπέροχη Θεομήτορα, ποὺ μᾶς τιμάει ἀφάνταστα μὲ τὸ νὰ δέχεται νὰ εἶναι καὶ δική μας μητέρα, ἂς ὑμνοῦμε καὶ μεῖς μὲ τὰ λόγια τοῦ ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου: «”Χαῖρε, βιβλίον ἐσφραγισμένον, …χαῖρε, τόμος καινοῦ μυστηρίου”, ἐσὺ ποὺ λόγῳ τῆς ἀφθαρσίας σου ἔμεινες ἄθικτη ἀπὸ τὰ πάντα καὶ ὅπου ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, χωρὶς νὰ ἔχει πρῶτα (ὁρατὴ) μορφή, ζωγραφίστηκε μὲ γραφίδα ἀνθρώπινης μορφῆς, ἔλαβε δηλαδὴ σῶμα ἀπὸ σένα, αὐτὸς ποὺ ἔγινε σὲ ὅλα ὅμοιος μὲ μᾶς, πλὴν τῆς ἁμαρτίας».

Καὶ κυρίως ἂς μιμούμαστε τὴν ἁγία ζωή της, μὲ τὸ νὰ δεχόμαστε καὶ μεῖς «νόμον θεόγραφον ἔνδον, ἐν πλαξὶ τῶν καρδιῶν ἡμῶν θεόθεν», ὅπως ἔπραξε ἐκείνη καὶ ὅλη ἡ χορεία τῶν ἁγίων μας (Κανὼν 20ῆς Μαρτ., ᾠδὴ ζ΄).

(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 404, Μάρτιος 2017) 

Ἀντιύλη 
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504 
e-mail: antiyli.gr@gmail.comShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.