23 Σεπτεμβρίου 2022

Ἡ Ἅλωση τῆς Τριπολιτσᾶς. Ἡ πρώτη μεγάλη νίκη τῆς Ἐπανάστασης

Ἦταν 23 Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Παρασκευή. 
 
Ὁ Κεχαγιάμπεης εἶχε καλέσει ὅλους τους ντόπιους Τούρκους σὲ σύσκεψη στὸ σεράι τὶς πρωινὲς ὧρες γιὰ νὰ ληφθοῦν ὁριστικὲς ἀποφάσεις.
 
Μολονότι ἡ πρόταση τοῦ Ἐλμὰζ (ἀρχηγοῦ τῶν Ἀλβανῶν) νὰ παραλάβει μαζί τους τοὺς ἐπίσημους Τούρκους καὶ τὰ χαρέμια δὲ φαινόταν ὅτι θὰ γίνει δεκτή, οἱ ἐπίσημοί της Τριπολιτσᾶς ἐξακολουθοῦσαν νὰ ἐλπίζουν ὅτι θὰ ἀναχωροῦσαν στὸ τέλος μαζὶ μὲ τοὺς Ἀλβανούς, παρὰ τὴ σχετικὰ ψυχρότητα ποὺ εἶχε ἀναπτυχθεῖ, ἐξαιτίας τῆς χωριστῆς συμφωνίας ποὺ εἶχαν συνάψει οἱ Ἀλβανοὶ μὲ τὸν Κολοκοτρώνη.  
 
Φαντάζονταν ὅτι τὸ νὰ συμπεριληφθοῦν σὲ ἐκείνους ποὺ θὰ ἔφευγαν ἦταν ἁπλῶς ζήτημα περισσοτέρων χρημάτων. Καὶ ἦταν τόσο μεγάλη ἡ πεποίθησή τους αὐτή, ὥστε ἡ Ἐσμὰ χανοὺμ τοῦ Χουρσὶτ πασᾶ, παρήγγειλε στοὺς Ἀλβανοὺς μπέηδες νὰ πάρουν μαζί τους στὸ σεράι τὸν Φωτάκο γιὰ νὰ παρακαλέσει τὸν Κολοκοτρώνη νὰ τῆς ἐπιτρέψει νὰ πάρει μαζί της κατὰ τὴν ἀναχώρησή της καὶ δύο χριστιανούς ὑπηρέτες της, γιὰ τοὺς ὁποίους ἦταν ἀποφασισμένη νὰ προσφέρει ὅσα χρήματα θὰ τῆς ζητοῦσαν. Λὲς καὶ εἶχε ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἴδια, φρόντιζε καὶ γιὰ τοὺς ἀνθρώπους της. Ὁπωσδήποτε γιὰ τὴ μέρα ἐκείνη δὲν προβλεπόταν κάτι ἔκτακτο.  
 
Οὔτε οἱ Ἀλβανοὶ ἐπρόκειτο νὰ φύγουν ἀκόμη, ἀφοῦ τὸ σύμφωνό της ἐλεύθερης ἀναχώρησης δὲν εἶχε ὑπογραφεῖ, οὔτε οἱ ὅμηροι πού θὰ παρεῖχαν οἱ Ἕλληνες ἀρχηγοὶ στοὺς Ἀλβανοὺς ὡς ἐγγύηση γιὰ τὴν ἀσφαλῆ τους πορεία μέχρι τὴν Κόρινθο, εἶχαν μεταβεῖ στὴν Τριπολιτσά. Ἐπικρατοῦσε τόση ἠρεμία ὥστε ἡ Ἐσμὰ χανούμ νόμιζε ὅτι εἶχε καιρό γιὰ νὰ κάνει διάφορες ἐνέργειες διευκολύνσεων κατὰ τὴν ἀναχώρηση.  
 
Ἀλλὰ συνέβη ἕνα γεγονός ποὺ ὀφειλόταν στήν πρωτοβουλία καὶ τό κατόρθωμα ἑνὸς Ἕλληνα, τὸ ὁποῖο ἀνέτρεψε ὅλα τα σχέδια καὶ πού οὔτε οἱ Τοῦρκοι τὸ περίμεναν, οὔτε οἱ Ἕλληνες ἀρχηγοὶ τὸ εἶχαν προβλέψει γιὰ ἐκείνη τὴν ἡμέρα. Ὁ Μανώλης Δούνιας ἀπὸ τὸν Πραστὸ ποὺ ἀνῆκε στό σῶμα τῶν Ἁγιοπετριτῶν ποὺ κατεῖχαν τὴ Βολιμή, σὲ ἀπόσταση ἑνὸς τετάρτου τῆς ὥρας ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Ναυπλίου, εἶχε ἀναπτύξει τὶς τελευταῖες ἐκεῖνες ἡμέρες σχέσεις μὲ τοὺς Τούρκους ποὺ βρίσκονταν στὸν προμαχώνα ποὺ βρισκόταν κοντὰ σὲ ἐκείνη τὴν πύλη. Τέτοιες ἐπικοινωνίες μεταξύ Τούρκων καὶ Ἑλλήνων στρατιωτῶν εἶχαν ἀναπτυχθεῖ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου. Ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Ναυπλίου ἔβγαιναν καθημερινά Τοῦρκοι πυροβολητές καὶ ἀφελεῖς Ἀνατολίτες, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἦταν τοποθετημένοι στὸν προμαχώνα, καὶ συναντιόνταν μὲ τὸ Δούνια ποὺ γνώριζε τουρκικὰ καὶ μὲ τοὺς Σπετσιῶτες Αὐραντίνη καὶ Γκίκα Ρουμάνη.  
 
Ὁ Δούνιας εἶχε ἀναγνωρίσει μεταξύ των Τούρκων πυροβολητῶν κάποιον πού τόν εἶχε δεῖ ἄλλοτε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου εἶχε ζήσει καί ἐκεῖνος. Φρόντισε νὰ συναντηθοῦν μπροστά ἀπό τὰ σπίτια τῆς πύλης, πού τὰ ὀνόμαζαν Ἀρμένικα, μίλησε στὸν Τοῦρκο γιὰ τὴν παλιά τους γνωριμία ἢ τὸν ἔπεισε ὅτι εἶχαν γνωριστεί, χωρὶς πράγματι αὐτὸ νὰ ἔχει συμβεῖ, καὶ κέρδισε τὴν ἐμπιστοσύνη του μὲ τοὺς ἐγκάρδιους τρόπους του καὶ μὲ τὴν καλὴ γνώση τῆς τουρκικῆς γλώσσας. Τοῦ πρόσφερε τότε γεῦμα στὸ στρατόπεδο τῶν Ἁγιοπετριτῶν καὶ ἔπειτα τὸν ὁδήγησε πάλι μέχρι τὴν πύλη. Ἔπρεπε νὰ κερδίσει μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ Τούρκου.  
 
Στίς 22 Σεπτεμβρίου πῆγε πάλι μέχρι τὴν πύλη καὶ ὄχι μόνο πρόσφερε στόν Τοῦρκο ψωμί καί ἄλλα τρόφιμα, ἀλλὰ τοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι ἂν καταλαμβάνονταν ἡ πόλη ἢ ἂν ὁπωσδήποτε ἤθελε νὰ φύγει, θὰ τὸν ἔπαιρνε ὑπὸ τὴν προστασία του καί θά τόν ἔστελνε μέ ἀσφάλεια στό Λεωνίδιο γιά νά μεταβεῖ ἀπὸ ἐκεῖ στήν πατρίδα του. Εἶναι πολύ πιθανό κατὰ τὴν συνάντηση αὐτὴ ὁ Τοῦρκος πυροβολητής νὰ ἐμπιστεύτηκε στό Δούνια ὅτι ὁ Κεχαγιάμπεης εἶχε προσκαλέσει ὅλους τους Τούρκους σὲ συνέλευση γιὰ τὴν ἑπομένη τὸ πρωὶ στό σεράι καί ὅτι αὐτὸς τὴν ὥρα ἐκείνη θὰ ἔμενε ὡς φρουρός τῆς πύλης τοῦ Ναυπλίου.  
 
Ὁπωσδήποτε ὁ Δούνιας ἀποφάσισε νὰ πραγματοποιήσει εἰσβολὴ ἀπὸ τὴν πύλη τοῦ Ναυπλίου τὴν ὥρα πού οἱ Τοῦρκοι, ὄχι μόνο οἱ κάτοικοι, ἀλλὰ καὶ οἱ περισσότεροι στρατιωτικοί θὰ ἦταν συγκεντρωμένοι στό σεράι. Τὴν ἑπομένη τὸ πρωί, ἀφοῦ συνεννοήθηκε μὲ πολλοὺς συναδέλφους του, χωρίς νὰ ἀνακοινώσει τίποτα στοὺς ἀρχηγούς, πῆγε μέ δυό συντρόφους τοῦ μπροστά στήν πύλη καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν γνωστό του Τοῦρκο νὰ τὸν ἀνεβάσει στὰ τείχη γιὰ νὰ δεῖ τὸ τηλεβολοστάσιο. Πενήντα Ἕλληνες στρατιῶτες, τοὺς ὁποίους εἶχε συγκεντρώσει ὁ Δούνιας ἀπὸ τά κυνουριακά σώματα τοῦ Ἄγνωστη Κονδάκη, τοῦ Γιώργου Μιχαλάκη, τοῦ Σαράντη, τοῦ Π. Ζαφειρόπουλου, τοῦ ἀρχιμανδρίτη Ἰερόθεου Ἀθανασόπουλου καί ἀπό τὸ σῶμα τοῦ Π. Κεφάλα, ἐνέδρευαν κοντὰ στὴν πύλη.  
 
Ὁ Τοῦρκος πυροβολητής ἀνύποπτος, καὶ ἀφοῦ ἀπὸ μέρες εἰσέρχονταν στήν πόλη Ἕλληνες, χωρίς νὰ ἀποδίδεται σέ αὐτὸ ἐξαιρετικὴ σημασία, δέχτηκε νὰ εὐχαριστήσει τόν Δούνια καὶ τοὺς δυό συντρόφους του, τόν Αὐραντίνη καί τόν Ρουμάνη. Τούς κρέμασε σχοινιά, μὲ τὰ ὁποῖα ἀναρριχήθηκαν. Ἀλλὰ ἐκεῖνοι μόλις ἀνέβηκαν ἐπάνω καί βεβαιώθηκαν ὅτι δὲν ὑπῆρχαν ἐκεῖ ἄλλοι πυροβολητές, οὔτε φρουροί, συνέλαβαν ἀμέσως τὸν Τοῦρκο, τὸν ἔδεσαν καὶ ἔκαναν σινιάλο στοὺς συντρόφους τους πού παραμόνευαν ἔξω ἀπὸ τὴν πύλη νὰ ἀνεβοῦν.  
 
Ἀμέσως ἔσπευσαν ὅλοι, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο, νὰ ἀναρριχηθοῦν ἀπὸ τὰ κρεμασμένα ἐκτός των τειχῶν σχοινιά ποὺ ἦταν δεμένα ἀπὸ τὰ κανόνια. Ἀπὸ τὸ γεγονός αὐτό πρέπει νά συμπεράνουμε ὅτι ὁ Δούνιας εἶχε ἐπιλέξει ναυτικοὺς ποὺ βρίσκονταν στὰ κυνουριακὰ σώματα καὶ οἱ ὁποῖοι ἤξεραν τὴν τέχνη τῆς ἀναρρίχησης. Στὴ συνέχεια κατέβηκαν στὴν πύλη, ἔσπασαν τὰ σίδερά της καὶ τὴν ἄνοιξαν ἐνῶ πάνω στὸ σπίτι τοῦ Μουσταφάμπεη ὑψωνόταν ἡ ἑλληνικὴ σημαία καὶ ταυτόχρονα ὁ Αὐραντίνης ἔστρεφε πρὸς τὴν πόλη ἕνα κανόνι. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἐκπληκτικὴ αὐτὴ ἐπιτυχία τὰ σώματα ποὺ βρίσκονταν στὴ Βολιμή, ὅρμησαν ταχύτατα πρὸς τὴν ἀνοιχτὴ πύλη τοῦ Ναυπλίου. Ἦταν ἐννιά το πρωί. Ἀμέσως ἀνοίχτηκε ἡ πύλη τοῦ Μυστρὰ καὶ μπῆκαν ἀπὸ ἐκεῖ τα σώματα μὲ ἐπικεφαλεῖς τὸν ἐπίσκοπο Βρεσθένης, τὸν Κεφαλά, τὸν Παπατσώνη, τὸν Κρεββατά καὶ τὸν Γιατράκο, ἐνῶ οἱ Γορτύνιοι ὑπὸ τὸν Δημήτριο Δηληγιάννη ὅρμησαν ἀπὸ τὸ ὀχύρωμα τοῦ Μαντζαγρᾶ καὶ ἀνέβηκαν στὸν προμαχώνα τοῦ σεραγιοῦ. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ ἄνοιξε ἡ πύλη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου ἀπὸ τὴν ὁποία μπῆκαν στὴν πόλη ἄλλοι Γορτύνιοι, Μανιάτες, Ὀλύμπιοι, Τριπολιτσιῶτες καὶ Μεγαλοπολίτες. Μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα ὅλες οἱ πύλες εἶχαν ἀνοιχτεῖ καὶ ἡ εἰσόρμηση τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων γινόταν ἀπὸ ὅλα τα σημεῖα.  
 
Οἱ Τοῦρκοι ποὺ ἦταν συγκεντρωμένοι στὸ σεράι ἔμειναν ἐμβρόντητοι ὅταν ἄκουσαν τοὺς πρώτους πυροβολισμοὺς τῶν κυνουριακῶν σωμάτων καὶ εἶδαν ὅτι τὸ παλάτι βαλλόταν ἀπὸ τὰ κανόνια τῆς πύλης τοῦ Ναυπλίου πού τά εἶχε γυρίσει ἤδη ὅλα πρός τὰ ἐκεῖ ὁ Αὐραντίνης.  
 
Μετά τή πρώτη σύγχυση ἔτρεξαν ἀμέσως στά σπίτια τους γιά νά σώσουν τίς οἰκογένειές τους ἀντί νὰ σπεύσουν στοὺς προμαχῶνες γιά νά ἀναχαιτίσουν τὴν προέλαση τῶν εἰσβολέων. Οἱ Ἕλληνες κατόρθωσαν ταχύτατα νὰ γίνουν κύριοι των περισσότερων προμαχώνων. Οἱ λίγοι Τοῦρκοι στρατιῶτες ποὺ βρέθηκαν ἐκεῖ ἀναγκάστηκαν νὰ φύγουν μπροστά στὴν ὁρμὴ τῶν ἑλληνικῶν σωμάτων ἐνῶ ἄλλοι σκοτώθηκαν ἐπὶ τόπου.  
 
Ἄρχισε κατόπιν μάχη μεταξὺ ἐπιτιθεμένων καὶ ἀμυνομένων ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς πύλης μέχρι τὸ σπίτι τῆς Καστριτάκαινας. Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες, περισσότεροι πιὰ ἀπὸ τοὺς πρώτους, ἐνῶ ἐξέρχονταν ἀπὸ τὴν πύλη οἱ Ἀλβανοί, ἔσπευσαν πρὸς τὴν πύλη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου στό ὁποῖο ἐφορμοῦσαν τὰ περισσότερα ἑλληνικὰ σώματα. Μετὰ ἀπὸ λίγο ἡ σύγκρουση μαινόταν σφοδρή μεταξύ των ἀντιμαχομένων ἐνῶ ἀπό τήν Μεγάλη τάπια ὅπου εἶχαν κλειστεῖ πολλοὶ Τοῦρκοι πυροβολητὲς μαζὶ μὲ τὸν Τσεκούρα, ρίχνονταν κανονιοβολισμοί πρὸς τὸ μέρος πού κινοῦνταν τά ἑλληνικὰ σώματα. Ἐπίσης εἶχαν κλειστεῖ σὲ δυό μεγάλα σπίτια ἀρκετοί Τοῦρκοι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ πυροβολοῦσαν τοὺς εἰσβολεῖς.  
 
Παρόλο τὸν ἀρχικὸ αἰφνιδιασμό, ἀντιτάχθηκε ἔνοπλη ἄμυνα κατὰ τὴν ὁποία σκοτώθηκαν ἀρκετοὶ Ἕλληνες στρατιῶτες. Ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι ποὺ μάχονταν στοὺς δρόμους δὲν κατόρθωσαν νὰ κρατηθοῦν παρά μόνο δυὸ ὧρες καί κατόπιν οἱ ἐφορμήσαντες Ἕλληνες πλημμύρισαν τὴν πόλη μαινόμενοι, μετὰ ἀπό τή μικρὴ ἐκείνη ἀντίσταση ποὺ στοίχισε ἑλληνικὸ αἷμα.  
 
Διονυσίου Κόκκινου, Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάστασις, ἐκδόσεις Μέλισσα, 1974
 Share

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Από τις πρώτες μέρες του εθνικού ξεσηκωμού, ο Κολοκοτρώνης είχε συλλάβει την ιδέα της πολιορκίας και της άλωσης της Τριπολιτσάς (σημερινής Τρίπολης), επειδή κατείχε στρατηγική θέση και ήταν το διοικητικό εγκληματικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Μοριά. Στην Τριπολιτσά είχε την έδρα του ο Μόρα-Βαλεσί, ο στρατιωτικός διοικητής της Πελοποννήσου, με όλο το χαρέμι με σκλαβωμένες Ελληνοπούλες και τα πλούτη του. Από εκεί εξορμούσαν οι βάρβαροι και κατέσφαζαν αμάχους Έλληνες και συλλάμβαναν Ελληνίδες για τα χαρέμια τους. Εκεί ζούσε ο μισός τουρκικός πληθυσμός της Πελοποννήσου και την υπερασπιζόταν σημαντικός αριθμός ενόπλων σωμάτων. Με λίγα λόγια ήταν μια επικίνδυνη εχθρική εστία, η οποία εάν δεν εξουδετερωνόταν θα ήταν μια διαρκής απειλή για τις επαναστατημένες επαρχίες της Πελοποννήσου.
Όχι θα άφηνε ο Γέρος του Μωριά τους γενοκτόνους ατιμώρητους ...ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΤΣΕΚΟΥΡΙ ....Την μισή Ελλάδα κατέσφαξαν οι βάρβαροι και σήμερα ζητούν και τα ρέστα.... Θα τα πάρουν σύντομα ...
Ο δίκαιος θέλει ευφρανθεί
όταν ιδεί την εκδίκηση,
και τους πόδας αυτού θέλει νίψει
εν τω αίματι του ασεβούς.

Για τους αρχαίους Έλληνες η λέξη dikaiosini, δικαιοσύνη, ήταν συχνά συνώνυμη με την ekdikisi, εκδίκηση.
Sidney Sheldon

ΑΑ

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.