27 Ιουλίου 2018

Υπεστήριξαν την ουνίαν και συνεκάλυψαν την παιδοφθορίαν οι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας εις το Μπάρι;

Τα φαναριώτικα
«Fake News»


Την 7ην Ιουλίου επραγματοποιήθη εις το Μπάρι της Ιταλίας οικουμενιστική συμπροσ­ευχή. Τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας, των οποίων οι προϊ­στάμενοι κ. Βαρθολομαίος και κ. Θεόδωρος συμμετείχαν, εξέδωσαν παρόμοια ανακοινωθέντα. Εκείνο που αναφέρεται μεταξύ άλλων εις την ανάρτησιν του ιστολογίου «Φως Φαναρίου» είναι το εξής:

«Δεκάδες χιλιάδες πιστοί, που έχουν σπεύσει από νωρίς στους δρόμους, επευφημούν τους χριστιανούς ηγέτες… Ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι εκπρόσωποι της Ορθοδοξίας και των χριστιανών της Μ. Ανατολής…».

Όποιος παρακολουθήση τα βίντεο θα διαπιστώση ολοφάνερα ότι αφ’ ενός οι «πιστοί» ήσαν πολλοί ολιγώτεροι και αφ’ ετέρου ότι επευφήμουν τον Πάπαν και όχι όλους τους Πατριάρχας, αλλά θα επανέλθωμεν εις αυτό. Η υπερβολή οφείλεται εις το ότι το Φανάρι προσεπάθησε να παρουσιάση το γεγονός ως συνάντησιν «κορυφών», όπου Πάπας και Πατριάρχης είναι οι δύο τάχα ηγέται. Δια τον λόγον αυτόν διέρρευσαν παντού φωτογραφίαι, που απεικονίζουν στιγμάς, όπου οι δύο ευρίσκονται δίπλα ο ένας προς τον άλλον. Δυσ­τυχώς πρόκειται δια σκηνοθεσίαν...

Ο πατριαρχικός ευτελισμός

Ποία είναι η πραγματικότης, η οποία δύναται να επαληθευθή από οιονδήποτε, ο οποίος θα παρακολουθήση τα βίντεο από την αρχήν έως το τέλος; Η κεντρική και διακριτή από όλους θέσις του Πάπα είναι εμφανής. Αντιθέτως οι Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως και Αλεξανδρείας αντιμετωπίζονται όπως ακριβώς και οι υπόλοιποι καλεσμένοι είτε είναι παπικοί είτε ουνίται είτε μονοφυσίται. Ο κ. Βαρθολομαίος ανέμενεν εις την ουράν όπως όλοι, δια να χαιρετίση τον Πάπαν, ο οποίος ως οικοδεσπότης υπεδέχετο όλους εις το πλατύσκαλον του Ναού του Αγ. Νικολάου εις το Μπάρι. Ο Πάπας του αφιέρωσε μισό λεπτόν όπως και εις όλους.

Αφού εισήλθον όλοι εις τον ναόν κατήλθον εις την κρύπτην και εκεί ανέμενον και πάλι τον Πάπαν, έως ότου προσέλθη μετά από ολιγόλεπτον προσευχήν εις τον κεντρικόν ναόν. Χαρακτηριστικόν είναι ο Κωνσταντινουπόλεως και ο Σεβ. Βολοκολάμσκ δεν αντήλλαξαν κουβέντα…

Ηκολούθησεν η προσευχή του Πάπα ενώπιον του τάφου, όπου ευρίσκονται τα λείψανα του Αγ. Νικολάου, η οποία με τόσους φωτογράφους ήτο απλώς ένα θέατρον, κατά την οποίαν παρίσταντο οι υπόλοιποι Πατριάρχαι και παρηκολούθουν τον Πάπαν. Με το τέλος της προσευχής ο Πάπας ανεχώρησε, με τον Πατριάρχην κ. Βαρθολομαίον να σπεύδη να τον ακολουθή κατά πόδας, επιχειρών να ευρίσκεται πλησίον αυτού.

Όταν ανήλθον, έως ότου εξέλθη ο Πάπας, ο Κωνσταντινουπόλεως έσπευσε να επιβιβασθή εις το λεωφορείον και εκάθισεν εις την πρώτην θέσιν μαζί με τον Αλεξανδρείας. Όταν εισήλθον όλοι και τελευταίος ως επίσημος ο Πάπας εσηκώθη ο Αλεξανδρείας, δια να καθίσουν μαζί ο Κωνσταντινουπόλεως και ο Πάπας.

Μετ’ ολίγον έφθασαν εις τον τόπον, όπου θα ελάμβανε χώραν η συμπροσευχή. Εξήλθον από το λεωφορείον και όταν ήρχισε να βαδίζη ο Πάπας έσπευσεν ο Κωνσταντινουπόλεως να ευρίσκεται εις το πλάι του, εγκαταλείπων πιο πίσω τον Αλεξανδρείας. Πλησιάζοντες προς την εξέδραν ο Κόπτης Πατριάρχης διεκδίκησε και αυτός να είναι δίπλα εις τον Πάπαν και όχι μόνον ο κ. Βαρθολομαίος.

Εις την εξέδραν εκάθισεν εις το μέσον ο Πάπας και δεξιά και αριστερά του όλοι οι υπόλοιποι, όπως περίπου εις το Κολυμβάριον. Τότε ήρχισε και η συμπροσευχή, κατά την οποίαν ανέγνωσαν αυτοσχεδίους προσευχάς (!) και οι Πατριάρχαι. Βεβαίως ανέγνωσαν και ουνίται αλλά και γυναίκαι. Ηκολούθησεν είσοδος και περικοπή από το Ι. Ευαγγέλιον. Εις το τέλος έδωσαν κεριά εις όλους τους Πατριάρχας και εις τον Πάπαν, τα οποία με σειράν ετοποθέτησαν σβησμένα (καθώς τους «πρόλαβε» ο αέρας) εις ένα μανουάλιον.

Αποχωρούντες εκ της εξέδρας ο Κωνσταντινουπόλεως έσπευσε και πάλιν δια να ευρεθή δίπλα εις τον Πάπαν. Κατά την πορείαν ο Ιταλίας Γεννάδιος έσκυψε και εφίλησε το χέρι του Πάπα, όταν εκείνος διήλθεν από την πρώτην σειράν των θεατών, με τον κ. Βαρθολομαίον να τον ακουμπά με συμπάθειαν εις την πλάτην δι’ αυτήν του την πράξιν. Ενώ συνέχισεν ο Πατριάρχης να πηγαίνη από κοντά ηναγκάσθη να μείνη πιο πίσω μετά από υπόδειξιν… το πλήθος ήθελε να χαιρετίση τον Πάπαν και όχι αυτόν. Επεβιβάσθησαν και πάλιν εις το λεωφορείον και ο Αλεξανδρείας εχαιρέτα μετά χαράς τα πλήθη, ενώ ήτο απολύτως εμφανές ότι εχαιρέτων τον Πάπαν.

Ηκολούθησε σύσκεψις κεκλεισμένων των θυρών εις τον ναόν του Αγ. Νικολάου, όπου κεντρικήν θέσιν είχε μόνον ο Πάπας. Το ανακοινωθέν ανεγνώσθη από τον ίδιον εις την θύραν του Ναού με τον Αλεξανδρείας να ευρίσκεται μετά από τον Κόπτην Πατριάρχην.

Από όλα αυτά αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται περί ακολούθων του Πάπα και όχι Πατριαρχών, που δυστυχώς υποβιβάζουν τα Πατριαρχεία δια προσωπικόν όφελος! Δεν είναι μόνον υπόδικοι δια καταπάτησιν Ι. Κανόνων, αλλά φέρονται επιπόλαια και απερίσκεπτα. Η μήπως υποκριτικά, όταν εις τους Ορθοδόξους λέγουν ότι καταδικάζουν την ουνίαν, αλλά προσέρχονται ασμένως, δια να συμπροσευχηθούν με ουνίτας; 

Από ακόλουθοι, πιόνια του Πάπα!

Εκείνον όμως που θα αφήσωμεν εις τους αναγνώστας να το εξηγήσουν είναι πως, ενώ εγνώριζαν τι είχε συμβή τρεις ημέρας ενωρίτερον προσήλθον εις την συμπροσευχήν; Διότι ότι είναι οικουμενισταί το γνωρίζομεν, ότι όμως δίδουν άφεσιν εις τα εγκλήματα δεν δυνάμεθα να το πιστεύσωμεν…

Πρώτον έγκλημα που συνεκάλυψαν είναι ότι την 4ην Ιουλίου επεσκέφθη τον Πάπαν ο Ουνίτης Προκαθήμενος της Ουκρανίας, εις τον οποίον ο Πάπας είπεν ότι οι ουνίται της Ουκρανίας αποτελούν «ομολογία της χριστιανικής πίστης και απόδειξη ότι ο διάδοχος του Απ. Πέτρου έχει ειδική αποστολή διακονίας της χριστιανικής ενότητας» και συνεφώνησε με τον Προκαθήμενον ότι κάθε κατηγορία εξουνιτισμού είναι αθεμελίωτος!

Δεύτερον έγκλημα εις το οποί­ον η παρουσία των έδωσεν άφεσιν αμαρτιών είναι η διαφθορά αθώων μικρών παιδιών. Την 4ην Ιουλίου κατέστη επίσης γνωστόν ότι ο παπικός Αρχιεπίσκοπος Αδελαΐδας και αντιπρόεδρος της Συνόδου των παπικών Επισκόπων Αυστραλίας κατεδικάσθη δια συγκάλυψιν περιστατικών κατά συρροήν παιδοφιλίας. Τρεις μόλις ημέρας μετά συνήλθον όλοι εις το Μπάριν, δια να συμπαρασταθούν ενσυνειδήτως εις τον Πάπαν!

Προ ενός μηνός ήτο που παρητήθησαν όλοι οι παπικοί Επίσκοποι της Χιλής δια τους ιδίους λόγους και περίπου μετά ένα μήνα θα επισκεφθή ο Πάπας την Ιρλανδίαν, δια να συναντηθή με παιδιά-θύματα κληρικών. Αυτά τα έργα επικροτούν οι Πατριάρχαι; 

Τι θα απολογηθούν εις τα παιδιά; 

Ο Σερβίας προσφάτως ηρνήθη δια δευτέραν φοράν επίσκεψιν του Πάπα, διότι το Βατικανόν δεν έχει καταδικάσει την στάσιν που ετήρησαν παπικοί ιεράρχαι εις την Κροατίαν κατά την περίοδον του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το φασιστικόν καθεστώς του Άντε Πάβελιτς διέπραττεν εγκλήματα κατά των Σέρβων, επιδιώκον τον αφανισμόν τους.

Ο Πατριάρχης Αντιοχείας που είναι ο κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος των θυμάτων της Μέσης Ανατολής, δια τα οποία υποτίθεται έγινε η οικουμενιστική συμπροσευχή, δεν προσήλθεν.

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εξεπροσωπήθη, πιθανόν διότι εγνώριζεν ότι την βασικήν εισήγησιν συμφώνως προς το πρόγραμμα θα έκανεν ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

Ο Πατριάρχης Μόσχας απέστειλεν εκπρόσωπον, δια να μη παραστή ο ίδιος εις γεγονός, όπου θα υπεβίβαζε την ισχύν του.

Όμως η φιλοπρωτεία του Κωνσταντινουπόλεως και η απάθεια εις τα σκάνδαλα του Αλεξανδρείας, καθώς τοιαύτη ήτο και η αντίδρασίς του δι’ όσα κατηγγέλθησαν δια τον Σεβ. Μπραζαβίλ, ωδήγησαν τα βήματα αυτών εις την οικουμενιστικήν συμπροσευχήν που διωργάνωσεν ο Πάπας, δια να αποπροσανατολίση την κοινήν γνώμην από τα φοβερά εγκλήματα του παπισμού.

Ας κοιτάξουν κατάματα τα αθώα κακοποιημένα παιδιά και ας ζητήσουν συγγνώμην, αφού δεν έχουν συνείδησιν, δεν έχουν το ανδρικόν σθένος να παραιτηθούν… περιμένουν φαίνεται την καθαίρεσιν… 

Πηγή Ορθόδοξος Τύπος 
ΑΒΕΡΩΦShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.