30 Μαρτίου 2021

Kόμμα κατά τοῦ Ἐθνομηδενισμοῦ ἱδρύουν οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς!

(άρθρο της ΕΣΤΙΑΣ την 24-03-2021)
 
Σέ συνεργασία μέ πυρῆνες πατριωτῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα – Ἄρχισε ἡ συλλογή ὑπογραφῶν – Κίνησις κατά τά πρότυπα τῶν ΗΠΑ – Ὁ Ἀρχηγός θά λαμβάνει τό χρῖσμα σέ κάθε ἀναμέτρηση
 
ΕΝΤΟΝΕΣ διεργασίες πού θά καταλήξουν στήν ἵδρυση ἑνός πολιτικοῦ σχηματισμοῦ νέου τύπου, μακριά ἀπό τά ἀρχηγικά κόμματα τῆς μεταπολιτεύσεως, εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς καί Ἕλληνες πού ζοῦν στήν πατρίδα βρίσκονται ἐδῶ καί καιρό ὑπό συνθῆκες ἄκρας μυστικότητος ἐν εἴδει νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας σέ ἀνοικτή γραμμή, προκειμένου νά προχωρήσουν καί νά δημιουργήσουν ἐκ τοῦ μηδενός κάτι νέο πού δέν θά ἔχει καμμία σχέση μέ τούς ὑπάρχοντες σχηματισμούς, ὅπως τοὐλάχιστον οἱ ἴδιοι ὑποστηρίζουν. Στρατιωτικοί, ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς, δικαστές, δικηγόροι, νομικοί, ἰατροί καί ἄλλοι συγκροτοῦν τόν ἱδρυτικό πυρῆνα του, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἕδρα τήν Νέα Ὑόρκη. Ἀπό ἐκεῖ πού ἄρχισαν οἱ προπαρασκευαστικές κινήσεις γιά τήν δημιουργία αὐτῆς τῆς πολιτικῆς κινήσεως.
 
Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» (ἡ ὁποία ἀπό ἐνδιαφέρον δημοσιογραφικό καί μόνον καταγράφει τίς ἐξελίξεις πού ὑπάρχουν στά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξύ Ὁμογενείας καί ἐντοπίων παραγόντων μετά τήν ἔγκριση τοῦ νόμου γιά τήν παροχή ψήφου στούς Ἀποδήμους), ἡ κίνησις αὐτή διαθέτει πυρῆνες στήν Ἀμερική, τήν Γερμανία, τήν Μεγάλη Βρεταννία, τόν Καναδᾶ, τήν Αὐστραλία, τήν Μέση Ἀνατολή (Ἰσραήλ, Αἴγυπτο), τήν Κύπρο καθώς καί στήν Βόρειο Ἑλλάδα, τήν Πελοπόνησσο, τήν Κρήτη καί τά νησιά. Ἀκόμη καί στό Ἅγιον Ὄρος. Τά στελέχη της στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ἁμαρτωλά πρόσωπα τῆς μεταπολιτεύσεως καί τά περισσότερα θήτευσαν ἤ ἔχουν δεσμούς μέ τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, μέ τήν παλαιά Ἕνωση Κέντρου, μέ κόμματα ὅπως ἡ ΔΗΑΝΑ, ἡ ΠΟΛΑΝ καί τό ΚΕΠ. 
 
Ἡ συγκολλητική οὐσία πού τά ἑνώνει εἶναι ἡ ἀντίθεσίς τους στόν ἐθνομηδενισμό, τήν παγκοσμιοποίηση μέ τήν παροῦσα μορφή, τήν μείωση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τήν δημογραφική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ, καί, βεβαίως, ἡ ἀνησυχία τους γιά τόν τουρκικό ἐπεκτατισμό. Στόχος τους εἶναι νά ἀποταθοῦν στήν μεγάλη δεξαμενή τοῦ 46% πού ἀπεῖχαν ἀπό τίς προηγούμενες ἐκλογές καθώς καί στούς ψηφοφόρους τοῦ λεγομένου πατριωτικοῦ χώρου σέ ὅποιο κόμμα καί ἄν ἀνήκουν σήμερα. Αὐτό πού ἀποκλείουν ρητῶς εἶναι ἡ συνεργασία μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα. Ἡ διακήρυξις τοῦ κόμματος τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς ἴσως δοθεῖ στήν δημοσιότητα αὐτές τίς ἡμέρες κατά τόν ἑορτασμό γιά τήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. 
 
Ἡ ἱδρυτική διακήρυξις θά τεθεῖ σέ διαβούλευση διαδικτυακῶς μέσῳ τῆς πλατφόρμας Avaz –φέρει τόν τίτλο «ΜΕΤΕΧΩ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ, ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ» καί θά ἐγκριθεῖ ἄν τό σχῆμα στερεωθεῖ στίς 25 Μαρτίου 2022. Προσωρινό ὄνομα τῆς κινήσεως εἶναι τό «Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα», ἀλλά προκειμένου νά μήν δημιουργοῦνται συνειρμοί οἱ ἔχοντες τήν πρωτοβουλία ἀναφέρουν ὅτι αὐτό δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ, καμμία σχέση μέ πρώην Ἕλληνες Πρωθυπουργούς ἤ καί γνωστά νέα κόμματα. Καμμία σχέση δέν φαίνεται νά ἔχει καί μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς μέ τήν διακήρυξή τους τάσσονται ὑπέρ τῆς συσφίγξεως τῶν σχέσεων Ἑλλάδος – Ρωσσίας καί Ἑλλάδος – Γαλλίας. Καί βεβαίως δέν τίθεται θέμα συνεργασίας μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα. Ὁ προβληματισμός γιά τήν ἵδρυσή του στήν Ὁμογένεια εἰδικῶς ἄρχισε κατά τήν διάρκεια τῶν μνημονίων ὅταν ὑποθηκεύθηκε ἐθνική κυριαρχία, συνεχίσθηκε μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ τήν παράδοση ἱστορικῶν τίτλων καί κορυφώνεται τώρα. Μέ τά ἑλληνοτουρκικά.  
 
Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», μέ τόν ὑπό ἵδρυσιν σχηματισμό εἶναι σέ διαρκῆ ἐπαφή: ναύαρχος ἐν ἀποστρατείᾳ, ὁ ὁποῖος συνέδεσε τό ὄνομά του μέ τό ἑνιαῖο ἀμυντικό δόγμα. Διάσημος Ἕλλην γεωπολιτικός ἀναλυτής μέ ἱστορική καταγωγή, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε σέ κομβικές θέσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Υἱός ἀνωτάτου ἱστορικοῦ στελέχους τῆς Ἑνώσεως Κέντρου. Ἐκδότης βιβλίων, ὁ ὁποῖος κινεῖται χρόνια στόν λεγόμενο πατριωτικό χῶρο. Γνωστός ἱστορικός. Κορυφαῖα στελέχη τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων πού ἀποστασιοποιήθηκαν ἀπό τά κόμματά τους λόγῳ Σκοπιανοῦ. Στενοί συνεργάτες τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Μεμονωμένοι πολιτικοί φίλοι τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί τοῦ Κωστῆ Στεφανόπουλου, οἱ ὁποῖοι παρά τήν ἡλικία τους θεωροῦν ἀπαράδεκτο νά μένουν μέ τά χέρια σταυρωμένα. 
 
Ἡ «Ἑστία» ἔχει πληροφορίες ὅτι μετά τήν αὐριανή ἐπέτειο τά πρόσωπα πού στηρίζουν τήν νέα κίνηση θά ἀρχίσουν νά ἀνακοινώνουν μέ δημόσιες δηλώσεις τους τήν συμμετοχή τους σέ αὐτήν. Ἡ «Ἑστία», ἡ ὁποία παρακολουθεῖ ὅλες τίς διεργασίες στά δεξιά τῆς ΝΔ καθώς ἀνησυχεῖ γιά τήν πολιτική σταθερότητα τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν πατρίδα μας διευκρινίζει τό ἑξῆς: δέν ὑποστηρίζει αὐτήν τήν κίνηση οὔτε κάποια ἄλλη. Τήν παρακολουθεῖ καί τήν προβάλλει ὅμως γιατί θεωρεῖ ὅτι ἡ προσέγγισίς μας γιά τά μελλούμενα δικαιώνεται πλήν τῶν δημοσκοπήσεων καί στήν πράξη. Ὅσο περνᾷ ὁ καιρός μεγαλώνει ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων πού κινεῖται στά δεξιά τῆς ΝΔ, στόν πατριωτικό χῶρο καί θεωρεῖ ὅτι δέν εὑρίσκει ἐκπροσώπηση στούς ὑπάρχοντες σχηματισμούς. Τό γεγονός αὐτό εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀνησυχητικό γιά τήν πολιτική σταθερότητα. Καί καθίσταται ἀκόμη περισσότερο ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων τήν λαμβάνουν αὐτήν τήν φορά οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς πού ἡγοῦνται στήν ἀπόπειρα ἱδρύσεως κόμματος. Αὐτοί ὑπό προϋποθέσεις μποροῦν νά γίνουν game changer. 
 Share

1 σχόλιο:

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

Θεε μου οτι καλλιτερο εχω ακουσει-διαβασει..........ΑΜΗΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ !!!! ΝΑ ΤΟ ΖΗΣΩ.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.