26 Οκτωβρίου 2021

Ἐκ τῶν λίθων…

Τοῦ Νεκτάριου Δαπέργολα
Διδάκτορος Ιστορίας  
 
Χιλιοδιαπιστωμένο τό συμπέρασμα, ἐπιβεβαιώθηκε ὅμως τίς προάλλες γιά μιά φορά ἀκόμη: κρησάρα μεγάλη οἱ σκοτεινές μέρες πού ζοῦμε. Καιροί καταλυτικοί, κείμενοι εἰς πτῶσιν καί εἰς ἀνόρθωσιν πολλῶν. Καί συνάμα αἰτία γιά μεγάλα καί γιά δραματικά ἀποκαλυπτήρια. Ἀποκαλυπτήρια καί ἐπώδυνα, ἀλλά καί θαυμαστά.
 
Μοῦ ἦρθε πάλι στόν νοῦ πρόσφατα ἡ περικοπή ἀπό τό Κατά Λουκᾶν (3.7-9), μέ τά λόγια ἐκεῖνα τοῦ Ἅγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου πρός τούς Ἰουδαίους, πού πίστευαν ὅτι ἦταν ἐκλεκτοί λόγῳ τῆς καταγωγῆς τους ἀπό τόν Ἀβραὰμ καί ὡς ἐκ τούτου πνευματικὰ ἐξασφαλισμένοι. «Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας, καί μή ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ. Ἤδη δέ καί ἡ ἀξίνη πρός τήν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μή ποιοῦν καρπόν καλόν ἐκκόπτεται καί εἰς πῦρ βάλλεται». Ἡ μετάνοια καί τά ἔργα σας θά σᾶς σώσουν, τούς φώναζε, καί ὄχι ἡ καταγωγή σας, γιατί ὁ Θεὸς μπορεῖ καί ἀπό τίς πέτρες νά βγάλει παιδιά τοῦ Ἀβραάμ. Ἡ ἀξίνα ὅμως εἶναι ἤδη ἕτοιμη καί ὅποιο δέντρο δέν κάνει καλό καρπό, κόβεται καί ρίχνεται στή φωτιά.
 
Μοῦ ἔρχεται στόν νοῦ ἡ περικοπή, κάθε φορά πού διαβάζω τίς ἀπρόσμενες ὁμολογίες πίστεως ἀπό κοσμικά πρόσωπα πού δέν μᾶς εἶχαν δώσει ὡς τώρα τέτοιες ἐνδείξεις. Μοῦ ἦρθε λοιπόν καί πάλι, διαβάζοντας τό πρόσφατο διαδικτυακό σχόλιο τοῦ γνωστοῦ σεισμολόγου Τσελέντη γιά τά εἰκονίσματα στά νοσοκομεῖα καί γιά τήν εὐρύτερη μετάλλαξη τῆς ἁγιοτόκου πατρίδας μας σέ…γενικευμένο Ἱσλαμαμπάντ. Ἕνα σχόλιο πού ἔγινε, τήν ὥρα πού oἱ φερόμενοι ὡς πνευματικοί ποιμένες καί ὅσοι ἀκόμη θά ἔπρεπε ex officio νά ἀντιδροῦν (καί γι’ αὐτό, ὅπως καί γιά ὅλα τά ἄλλα), σιωποῦν ἐδώ καί τόσο καιρό αἰδημόνως ἤ ἀκόμη χειρότερα ἐκτρέπονται καθημερινά σέ κακοδοξίες καί κενές νεοεποχίτικες ἀγαπολογίες (ποιός δέν θυμᾶται ἄραγε τόν τραγικό ἀρχιεπίσκοπο νά βγάζει τόν σταυρό του, γιά νά μήν ἐνοχληθοῦν οἱ δῆθεν πρόσφυγες, ἤ τίς πάμπολλες δηλώσεις μητροπολιτῶν μας ὑπέρ τῆς συνύπαρξης καί τῆς ἐνσωμάτωσης μέ τίς λαθρεποικιστικές ὀρδές πού κατακλύζουν τόν τόπο μας)! Τήν ὥρα πού προδίδουν τήν ὀρθόδοξη πίστη (σχεδόν εἰς πάντα πλέον) καί στηρίζουν ξεδιάντροπα τό ἀντίχριστο καθεστώς, ἐντεταγμένοι πλήρως στή νεοταξική τους ὑπηρεσία.
 
Τήν ίδια ώρα, κάποιοι ἄλλοι μέ παρρησία πού πραγματικά ἐκπλήσσει (καί συγκινεῖ), βγαίνουν δημόσια καί ὁμολογοῦν Χριστό, ὑπερασπίζονται τήν ἀλήθεια, διαπιστώνουν τά αὐτονόητα (θυμίζουμε ἄλλωστε ὅτι ὁ Τσελέντης λίγες ἑβδομάδες πρίν εἶχε διαμαρτυρηθεῖ καί γιά τις διακρίσεις σέ βάρος τῶν μή ἐμβολιασμένων σεισμοπαθῶν τῆς Κρήτης). Ἀδιάφοροι γιά τόν πόλεμο χλεύης καί εἰρωνίας ποὺ αὐτόματα ξεσπᾶ ἐναντίον τους (στήν προκείμενη περίπτωση βλ. ἐνδεικτικά τή χυδαία ἀντίδραση τοῦ ἀνεκδιήγητου Τατσόπουλου), ἄφοβοι ἀπέναντι στήν ἀνθρωποφαγική λύσσα τοῦ διαδικτύου καί τῶν ἐκκλησιομαχικῶν ΜΜΕ. Καί ἐνῶ οἱ δῆθεν «ἐκλεκτοί» κατασκανδαλίζουν τόν λαὸ μέ τή στάση τους, ἔρχονται κάποιοι ἄλλοι - κυριολεκτικὰ ἀπό τό πουθενά - καί μέ τή δική τους στάση τόν ἐμψυχώνουν. Ἀπό ἐκεῖ πού δέν τό περιμένεις, ἔρχεται ἡ ἔκπληξη, γιά νά γεμίσει κατά κάποιο τρόπο τό κενὸ καί νά ἀναπληρώσει τό ἔλλειμμα τῶν ἐκλεκτῶν πού καθημερινὰ ζυγίζονται, μετρῶνται καί εὑρίσκονται ἐλλιπεῖς. Καινούργια «παιδιά τοῦ Ἀβραὰμ» πλέον αὐτά. Πασιφανῶς βγαλμένα μέσα ἀπό τούς λίθους.
 
Ὅταν ἄλλωστε οἱ ἐνοχλημένοι Φαρισαῖοι ζητοῦσαν ἀπό τόν Χριστὸ νά ἐπιτιμήσει ὅσους τόν ὑμνοῦσαν ὡς Μεσσία, Ἐκεῖνος δέν τούς εἶχε πεῖ ξεκάθαρα ὅτι «ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν, οἱ λίθοι κεκράξονται»; Ἐκεῖνος δέν τούς εἶπε γιά τή δοξολογία πού θά ἔρθει «ἐκ στόματος νηπίων καί θηλαζόντων»; Ἀφοῦ λοιπὸν τόσοι «φιλόσοφοι» ἐδείχθησαν ἄσοφοι, τόσοι καί τόσοι θεολόγοι ἐφάνησαν ἄλογοι καί τόσοι δεινοὶ συζητηταὶ ἐμωράνθησαν καί κατησχύνθησαν, ἔρχονται πλέον κάποιοι ἄλλοι, σέ ἀνύποπτο χρόνο, γιά νά ὁμολογήσουν Χριστό καί νά ἀφήσουν τά ἀλαζονικά «τέκνα τοῦ Ἀβραὰμ» ντροπιασμένα καί ἀναπολόγητα.
 
Ναί, θά ἔρθει καί ὁ Τσελέντης. Καί θά έρθουν καί ἄλλοι: γιατροί, καθηγητές, ἀθλητές, ἐπαγγελματίες, καλλιτέχνες. Καί ἄνθρωποι τῆς νύχτας θά ἔρθουν ἐπίσης καί κακόφημα πρόσωπα καί ἀκόμη «χειρότεροι». Ἤ μήπως δέν μᾶς εἶχε ἐπίσης ξεκάθαρα δηλώσει ὁ Χριστός ὅτι «οἱ τελῶναι καί αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ»; Ἢ ξεχάσαμε ποιός ἦταν ὁ πρῶτος στήν Ἱστορία ὁλόκληρης τῆς Ἀνθρωπότητας πού ἄνοιξε τήν πόρτα τοῦ Παραδείσου καί εἰσῆλθε, «βαλλών κλεῖδα τό “μνήσθητί μου”»;
 
Ἔτσι ἀκριβῶς ἔχουν τά πράγματα. Ἀφοῦ οἱ ἄλλοι ἐσιώπησαν, πολλοί τέτοιοι θά ἔρθουν. Βγαλμένοι ἅπαντες μέσα ἀπό τούς λίθους. Καί ὕστερα θά σηκωθοῦν καί θά ὁμολογήσουν καί οἱ ἴδιοι οἱ λίθοι. Καί «οἱ λίθοι κεκράξονται»…Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.