Τελευταίες αναρτήσεις

25 Μαΐου 2017

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Του π. Δημητρίου Μπόκου 

Χίλια χρόνια πρὸ Χριστοῦ ὁ βασιλιὰς Δαυῒδ καὶ ὀχτακόσια ὁ προφήτης Ἡσαΐας, μὲ τὴν ἔλλαμψη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προφητεύουν τὸ συγκλονιστικὸ γεγονός, ποὺ ἡ ἐκκλησιαστική μας παράδοση ταυτίζει μὲ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Βλέπουν τὸν Μεσσία-Χριστὸ μὲ τὴ μορφὴ ἰσχυροῦ πολεμιστῆ, νὰ ἐπιστρέφει μὲ γρήγορο καὶ στιβαρὸ βάδισμα - ἔνδοξος νικητὴς - ἀπὸ τὸ πεδίο τῆς μάχης, ντυμένος μὲ κόκκινη πολεμικὴ στολή. Ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἐδώμ, τὴν Ἰδουμαία (συμβολικὸ τόπο τῶν ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ) καὶ εἰδικώτερα ἀπὸ τὴν πρωτεύουσά της, τὴ Βοσόρ.

Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ νικητῆ Χριστοῦ στὸν τόπο του, τὸν οὐρανό, μετὰ τὴ συντριβὴ τῶν ἐχθρῶν του, περιγράφεται πληθωρικὰ στὴν ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς. Οἱ οὐράνιοι ἄγγελοι ἐκπλήττονται σὲ ὑπέρτατο βαθμὸ βλέποντας ἄνθρωπο νὰ ἀνεβαίνει πάνω ἀπὸ αὐτοὺς καὶ διερωτῶνται μὲ τὰ λόγια τῶν προφητῶν: «Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὴν Ἐδώμ; “Τίς ἐστιν οὗτος ὁ ὡραῖος ἀνήρ;” Καὶ δὲν εἶναι ἄνθρωπος μόνο, ἀλλὰ Θεὸς καὶ ἄνθρωπος». Τὴν ἀπάντηση ἀναλαμβάνει νὰ δώσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός: «Ἐγὼ εἶμαι ἐκεῖνος, ποὺ ὁμιλῶ γιὰ δικαιοσύνη καὶ ἔχω τὴ δύναμη νὰ φέρω τὴ σωτηρία».

Οἱ ἄγγελοι ξαναρωτοῦν: «Γιατί τὰ ἱμάτιά σου εἶναι ἐρυθρὰ καὶ τὰ ἐνδύματά σου σὰν νὰ ἐξῆλθες ἀπὸ πατητήρι σταφυλιῶν;» Καὶ ὁ Χριστὸς ἀπαντᾶ: «Ἔρχομαι “ἐκ Βοσόρ, ὅπερ ἐστὶ τῆς σαρκός”, (ἀπὸ τὴ σάρκα, ἀπὸ τὸν τόπο ὅπου ἔδρασα ὡς ἄνθρωπος). Εἶναι ἐρυθρὰ τὰ ἱμάτιά μου, διότι “ληνὸν ἐπάτησα μονώτατος”. Τὸ πατητήρι ἦταν γεμάτο καὶ κανένας ἄλλος δὲν μὲ βοήθησε νὰ πατήσω τὰ σταφύλια. Κοίταξα γύρω μου μὲ πολλὴ προσοχή, ἀλλὰ δὲν βρῆκα βοηθό, κανένας δὲν μοῦ ἔδωκε ἕνα χέρι βοήθειας. Τὸ παντοδύναμο χέρι μου μόνο του ἔσωσε τὸν λαό μου. Καταπάτησα στὸν θυμό μου τοὺς ἐχθρούς μου, τοὺς συνέτριψα σὰν χῶμα, ἔκαμα τὸ αἷμα τους νὰ τρέξει στὴ γῆ» (Ἡσ. 63, 1-6 καὶ ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς). Μὲ τὸ πάτημα τῶν σταφυλιῶν ὑποδηλώνεται ἡ συντριβὴ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ λαοῦ του, τῶν δαιμονικῶν δηλαδὴ δυνάμεων.

«Βλέπουσαι δὲ τὸν οἰκεῖον δεσπότην» οἱ τάξεις τῶν ἀγγέλων, ὅταν ἀντιλήφθηκαν, ὅτι αὐτὸς ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴ Βοσὸρ ὡς ἄνθρωπος ἦταν ὁ ἴδιος ὁ οὐράνιος βασιλιάς τους, ἄρχισαν νὰ κραυγάζουν ἔξαλλες πρὸς τὶς ἀνώτερες ἀγγελικὲς ταξιαρχίες νὰ ἀνοίξουν διάπλατα τὶς οὐράνιες πύλες, γιὰ νὰ εἰσέλθει ὁ νικητὴς Κύριος: «Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ἡμῶν καὶ ἐπάρθητε πύλαι αἰώνιοι καὶ εἰσελεύσεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης». Στὴν ἐρώτηση δὲ τῶν ἀνωτέρων ἀγγελικῶν δυνάμεων: «Τίς ἐστιν οὗτος ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης;» οἱ κατώτεροι ἄγγελοι ἀπαντοῦσαν: «Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ, …Κύριος τῶν δυνάμεων, αὐτός ἐστιν ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης» (Ψαλμ. 23, 7-10).

Ἡ παραστατικὴ αὐτὴ περιγραφὴ θέλει νὰ τονίσει ὅτι κανένας ἄλλος, οὔτε κάποιος ἄνθρωπος μεσολαβητής, οὔτε ἄγγελος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ («οὐ πρέσβυς, οὐκ ἄγγελος), ἀλλ’ αὐτὸς ὁ Κύριος», ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, «ἔσωσεν ἡμᾶς», λόγῳ τῆς ὑπερβολικῆς του ἀγάπης πρὸς ἐμᾶς. Αὐτὸς λοιπὸν κατέβηκε στὰ κατώτερα μέρη τῆς γῆς, στὸν ἴδιο τὸν Ἅδη, ἀναζητώντας τὸ πλάσμα του, τὸν Ἀδάμ. Ἦρθε καὶ βρῆκε τὴν πεσμένη ἀνθρώπινη φύση, τὴν πῆρε στοὺς ὤμους του, τὴν ἔκαμε δηλαδὴ φύση δική του, τὴν ἀνύψωσε πάνω ἀπὸ τοὺς ἀγγέλους, «ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας», καὶ τελικὰ τὴν ἐκάθισε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός, τὴν ἔκαμε αἰώνιο συγκάθεδρο τῆς Ἁγίας Τριάδας. «Ἐπὶ τῶν ὤμων Χριστέ, τὴν πλανηθεῖσαν ἄρας φύσιν, ἀναληφθείς, τῷ Θεῷ καὶ Πατρὶ προσήγαγες»,ψάλλουμε χαρακτηριστικά. Γιὰ πρώτη φορὰ ἀνθρώπινη φύση ἔφτασε στὸν ἀρχικό της προορισμό. 

«Κοινωνοὶ θείας φύσεως» εἴμαστε καλεσμένοι νὰ γίνουμε καὶ μεῖς, μέτοχοι δηλαδὴ τῆς φύσεως αὐτῆς ποὺ στὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἀνῆλθε καὶ συνεκάθισε στὰ δεξιὰ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ μέγιστη καταξίωσή μας. Γένοιτο!

(ΛΥΧΝΙΑ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ, ἀρ. φ. 395, Ἰούν. 2016) 

Ἀ ν τ ι ύ λ η
Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Βασιλείου, 481 00 Πρέβεζα
Τηλ. 26820 25861/23075/6980 898 504
e-mail: antiyli.gr@gmail.com

Η ΧΟΥΝΤΑ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ καλεί σε απολογία στην Κρατική Ασφάλεια (Τμήμα αντιμετώπισης Ρατσιστικής βίας) τα μέλη της Πατριωτικής Ένωσης Ωραιοκάστρου!

Στο facebook της Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου διαβάζουμε:

Ο μεγάλος αδερφός είναι ΕΔΩ. 

Με πανομοιότυπες κλίσεις σε απολογία, καλούνται διαδοχικά τις τελευταίες ημέρες τα μέλη της Πατριωτικής Ένωσης Ελλήνων Πολιτών Ωραιοκάστρου να προσέλθουν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, και να καταθέσουν στην Κρατική Ασφάλεια (Τμήμα αντιμετώπισης Ρατσιστικής βίας).. 

Η αστυνομία της σκέψης (thought police) της νέας τάξης εν δράσει. 

Σχόλιο: Το πολίτευμα της Ελλάδος πλέον είναι ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ.

Την στιγμή που αναρχικοί ανενόχλητοι καίνε το κουβούκλιο του Εύζωνα της Προεδρικής Φρουράς στο Σύνταγμα, 


και εξίσου ανενόχλητοι πυροβολούν τους αστυνομικούς αλλά ουδέποτε συλλαμβάνονται (σε κάποιες απειροελάχιστες περιπτώσεις που συλλαμβάνονται, ανακαλύπτεται ότι είναι παιδιά στελεχών και υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν πάντα ΔΕΝ τους απαγγέλλονται κατηγορίες και αφήνονται ελεύθεροι ως τάχα "προσαχθέντες"), 

οι μόνοι που διώκονται στην υποθηκευμένη, ξεπουλημένη και προδομένη πατρίδα μας, είναι οι Έλληνες πολίτες που αρνούνται να αποδεχθούν την ισλαμοποίηση της. 

Αντί να συλλάβουν τους αναρχικούς που έρχονται πλήρως "εξοπλισμένοι" στο Ωραιόκαστρο με λεωφορεία (συχνά με την συνοδεία από κλούβες των ΜΑΤ), και τραυματίζουν βαρύτατα νέους μας και γράφουν συνθήματα και απειλούν καταστηματάρχες και σπάζουν τα οχήματα τους, και βρίζουν την Ελλάδα, και καίνε την Ελληνική σημαία και βλασφημάνε οι αλήτες την Παναγία μας (όλα αυτά με την ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΟΧΗ της ΕΛ.ΑΣ., όπως ομολογεί και ο δημοσιογράφος στο βίντεο που ακολουθεί), 

κυνηγάνε τους αγνούς αυθόρμητους ντόπιους Έλληνες που δημιουργούν νόμιμους συλλόγους και αντιδρούν ειρηνικά. 

Αυτές είναι οι "κόκκινες γραμμές" του κ.Καμμένου και των ΑΝΕΛ; 
ΝΤΡΟΠΗ. 

Η συλλογή της Κορίνθου

Του Δημήτρη Περδίκη

Ένα από τα πιο αξιόλογα εκθέματα του Εθνικού Μουσείου Βαρσοβίας, στην Πολωνία είναι η «Συλλογή της Κορίνθου». Μια αίθουσα του μουσείου με πλήθος από αρχαία ελληνικά κεραμικά. Ένας τεράστιος κρατήρας και άλλα μικρότερα αγγεία, σε άριστη κατάσταση, διακοσμημένα με υπέροχες παραστάσεις. Όλα του 7ου αιώνα π.Χ.


Σε μια επίσκεψή μου στο μουσείο πριν μερικά χρόνια είχα μιλήσει με μία υπάλληλο. 
- Πως βρέθηκαν όλα αυτά εδώ; την είχα ρωτήσει. 
- Πολωνική αρχαιολογική αποστολή είχε πραγματοποιήσει ανασκαφές στην Αρχαία Κόρινθο. Στο τέλος μοιράστηκαν τα ευρήματα, τα μισά στο ελληνικό κράτος, και τα άλλα μισά τα πήραμε εμείς. Μου απάντησε. 
Η κυρία αυτή δεν γνώριζε ούτε πότε είχε γίνει αυτό, ούτε τίποτα περισσότερο. 

Πριν ένα χρόνο βρέθηκα πάλι στην Βαρσοβία. Το μουσείο ανακαινιζόταν και η «Συλλογή της Κορίνθου» δεν ήταν ανοικτή στο κοινό.
Έστειλα τότε ένα E-mail στον διευθυντή του Πολωνικού Ινστιτούτου Μεσογειακής Αρχαιολογίας. Μου απάντησε αμέσως και μου δήλωσε άγνοια πάνω στα ερωτήματά μου.
Με παρέπεμψε στον διευθυντή του μουσείου, από τον οποίο δεν πήρα ποτέ απάντηση.
Συνέχισα την έρευνα στο διαδίκτυο. Έμαθα πως ανασκαφές στην Κόρινθο είχε πραγματοποιήσει η αμερικανική αρχαιολογική σχολή. Για Πολωνούς στην Κόρινθο δεν βρήκα απολύτως τίποτα.

Το 1976 στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας του γραμματοσήμου, τα Πολωνικά Ταχυδρομεία είχαν εκδώσει μία σειρά με παραστάσεις από τα αγγεία της «Συλλογής της Κορίνθου». Αν δεχθούμε πως οι πληροφορίες της υπαλλήλου ήσαν αληθείς τότε πότε έγινε η ανασκαφή αυτή; Σίγουρα πριν από το 1976 που εκδόθηκαν τα γραμματόσημα αυτά.

Ακόμα πριν από το 1964, όταν με νομοθετική ρύθμιση απαγορεύτηκε η μοιρασιά αρχαιοτήτων. Επίσης μετά το 1920, όταν η Πολωνία γίνεται ανεξάρτητη χώρα. Η πολεμική και εμφυλιακή εποχή του 1939-1949 επίσης αποκλείεται. Το ίδιο και η περίοδος 1950-1964 πρέπει να αποκλειστεί λόγω του Σιδηρού Παραπετάσματος και του ψυχρού πολέμου. Τι μένουν, τα χρόνια του μεσοπολέμου. 

Αυτά για την ώρα, η έρευνα συνεχίζεται.  

Δημήτρης Περδίκης

πηγή

Για πρώτη φορά μετά τον Β'ΠΠ υπογράφεται συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Σερβία

Του Γιάννη Πετρίδη 

H ισχυροποίηση του άξονα Ελλάδας-Σερβίας, υπό το πρίσμα της πυροδότησης των αποσχιστικών/επαναστατικών κινήσεων των Αλβανών και των αλβανοφώνων των δυτικών Βαλκανίων που περιέργαψε η ρωσική εφημερίδα "Ισβέστια" ότι ξεκινά δυναμικά μετά τις 11 Ιουνίου, οπότε αναμένεται να υπάρξει εκλογή των ριζοσπαστών στην κυβέρνηση του κατεχόμενου από τους Αλβανούς Κοσσυφοπεδίου, αποτέλεσε την ουσία στην συνάντηση των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, Πάνου Καμμένου και Ζόραν Τζόρτζεβιτς (Zoran Djordjevic) στο Βελιγράδι.

Οι κ.κ. Τζόρτζεβιτς και Καμμένος πρόκειται να υπογράψουν σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας ανάλογο με αυτό που είχε υπογραφεί πριν το 1912-1913 και πριν από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους μεταξύ των δύο χωρών κατά την επικείμενη επίσκεψη του Σέρβου υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα, αποτυπώνοντας και εμπράκτως την ελληνοσερβική ανάγκη για στρατιωτική συνεργασία και αλληλεγγύη απέναντι στην αλβανική επίθετικότητα. 

Η συμφωνία θα προβλέπει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών, ενημέρωση για τις πιθανές στρατιωτικές κινήσεις της μίας ή της άλλης χώρας στον βαλκανικό χάρτη ακόμα και συντονισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση "τρομοκρατών", όπως στο εξής θα αποκαλούνται οι Αλβανοί αυτονομιστές των Σκοπίων ή του σερβικού τομέα που γειτνιάζει με την Σερβία. 

Επίσης προβλέπεται η από κοινού στήριξη των Σέρβων της Μητρόβιτσα, περιοχής του Κοσσυφοπεδίου, όπου πλειοψηφεί το διωκόμενο σερβικό στοιχείο. 

Η συμφωνία είναι μείζονος σημασίας, με δεδομένη την απειλή, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες αναγνωρίζουν από κοινού τον κίνδυνο που προέρχεται για τη μη σταθερότητα της περιοχής εκ μέρους των ενεργειών του αλβανικού παράγοντα.  

Ηδη οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δύο χωρών υπόγραψαν σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Σερβίας και του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών. 

Τέλος, στο Βελιγράδι πραγματοποιήθηκε η πρώτη ημερίδα συνεργασίας κρατικών και ιδιωτικών αμυντικών βιομηχανιών Ελλάδας και Σερβίας, στην οποία παρέστησαν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας των δυο χωρών.

ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΟΙ ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΚΤΑΣ ΚΑΙ ΝΤΕΡΒΙΣ ΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ… ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ!

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Εδώ και καιρό από την τουρκοκυπριακή εφημερίδα, Afrika, αλλά και από την τουρκική, Vatan, είχε κυκλοφορήσει μια είδηση η οποία έκανε μεγάλη αίσθηση την Τουρκία και στα κατεχόμενα. Η είδηση αυτή ανέφερε ότι ο γνωστός, ήδη μακαρίτης, Τουρκοκύπριος ηγέτης, Ραούφ Ντεκτάς, όπως και ο πρώην πρόεδρος των κατεχομένων, Ντερβίς Έρογλου, δεν είναι γνήσιοι μουσουλμάνοι και… μάλιστα πολέμησαν την εδραίωση του Ισλάμ στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, στην πρόσφατη επίσκεψη που έκανε στα κατεχόμενα ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Beşir Atalay πραγματοποίησε μια σύσκεψη στην τουρκική πρεσβεία στην κατεχομένη Λευκωσία και μάλιστα κεκλισμένων των θυρών, Στη σύσκεψη αυτή καταγγέλθηκε ότι οι Ντεκτάς και Έρογλου δεν είναι μουσουλμάνοι και κατηγορηθήκαν ότι είναι άθεοι. Μάλιστα στην ίδια σύσκεψη οι καταγγελίες αυτές στοιχειοθετήθηκαν με τις συμπληρωματικές κατηγορίες ότι ο Ντεκτάς, όπως και ο πρώην πρόεδρος των κατεχομένων, Ντερβίς Έρογλου, όχι μόνο δεν είναι καθαροί μουσουλμάνοι, αλλά με διαφορές ενέργειες τους εμπόδισαν στα κατεχόμενα την λειτουργία των ισλαμικών κατηχητικών σχολείων καθώς και τα ιδρυμάτων ανάγνωσης και αποστήθισης του Κορανίου, που αποτελούν ένα από τους πιο ισχυρούς θεσμούς στις μουσουλμανικές χώρες. 

Στην ίδια σύσκεψη που πήραν μέρος πολλοί φορείς των κατεχομένων, αναφέρθηκε ότι οι Ντεκτάς και Έρογλου ουσιαστικά υπήρξαν πολέμιοι του Ισλάμ, ενώ ζητήθηκε από τον Τούρκο υπουργό Beşir Atalay η απομάκρυνση του άθεου, όπως χαρακτηρίστηκε, πρώην πρόεδρου των κατεχομένων, Derviş Eroğlu, με την κατηγορία του… εχθρού του Ισλάμ. 

Φυσικά οι κατηγορίες αυτές ξεσήκωσαν θύελλα συζητήσεων τόσο στα κατεχόμενα όπως και στην ίδια την Τουρκία, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί ο ίδιος ο Έρογλου να προβεί σε δημόσια διάψευση αυτών των κατηγοριών, ενώ και ο Τούρκος υπουργός προσπάθησε να διαψεύσει ότι έχει γίνει τέτοια συζήτηση στην κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση του στην τουρκική πρεσβεία της κατεχόμενης Λευκωσίας.  

Να σημειωθεί ότι και στο παρελθόν είχαν έρθει στην επιφάνεια διάφορα δημοσιεύματα που αμφισβητούσαν την τουρκική καταγωγή του Ντεκτάς. Μάλιστα ο γνωστός αείμνηστος Κύπριος τουρκολόγος, Κώστας Π Κυρρής, που έχει ασχοληθεί αρκετά με το ζήτημα των εξισλαμισμένων Κυπρίων, των γνωστών σαν Λινοβάμβακοι, έχει γράψει ότι ο Ντεκτάς είναι γενίτσαρος και μάλιστα ανέφερε ότι υπήρχαν ακόμα την δεκαετία του πενήντα συγγενείς του που δεν είχαν γίνει μουσουλμάνοι και οι οποίοι μιλούσαν τότε μόνο ελληνικά και δεν ήξεραν λέξη τουρκικά. Άλλωστε είναι γνωστό πως ο Ντεκτάς μιλούσε άπταιστα ελληνικά. 

Το θέμα αυτό έρχεται σαν συμπλήρωμα σε πρόσφατα δημοσιεύματα στην ίδια την Τουρκία που αποκάλυπταν την ελληνοποντιακή καταγωγή του ίδιου του Τούρκου πρωθυπουργού, Ταΐπ Ερντογάν και την ελληνοκρητική καταγωγή του αντιπροέδρου του, Μπουλέντ Αρίντς. Η υπόθεση αυτή της γενιτσαρικής καταγωγής πολλών ηγετικών πρόσωπων της σύγχρονης Τουρκίας, μας θυμίζει αυτό που έλεγαν κάποιοι πρόγονοι μας από την Μικρά Ασία, ότι, «ο Έλληνας που γίνονταν Τούρκος γίνονταν δυο φορές Τούρκος». Πάντως, στην σημερινή Τουρκία φαίνεται πως γνήσιοι Τούρκοι είναι… λιγάκι δύσκολο να βρεθούν. 

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Διαβάστε επίσης: 
ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ Ερντογάν – Γκρουέφσκι – Ράμα

ΙΝΚΑΓΟΚΕ ΟΧΙ Ηλεκτρονικές Υπογραφές στις τράπεζες.

ΟΧΙ στις Ηλεκτρονικές Υπογραφές που σας λένε βάλτε μια υπογραφούλα εκεί. 
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! 

Πείτε τους: Δεν είμαστε σε νηπιαγωγείο, να μιλάνε κανονικά ως ενήλικοι και όχι με υποκοριστικά, δήθεν για σύσφιξη, των σχέσεων !!! που φέρανε το σήμερα.

Ξέρουμε ότι η λαμπρότητα των τραπεζών περιέχει το αποτέλεσμα της σημερινής Ελλάδας και ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία, αυτές οι υπογραφούλες στο τζαμάκι που σας λένε,  είναι στον αέρα και στα χέρια των επιτήδειων όπως και όλα και κάθε ηλεκτρονικό αρχείο και της κάθε καλοσυνάτης !!!! τράπεζας. 

Είναι όλο και συχνότερες και μεγαλύτερες οι υφαρπαγές ηλεκτρονικών στοιχείων όπως και η υπογραφούλα που σας προτείνουν και, η πρότασή τους αυτή είναι πολύ περισσότερο και ουσιαστικότερα επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η παραπλανητική διαφήμιση πάει σύννεφο κε Γραμματέα.
Οι υπάλληλοι που σας το προτείνουν δεν είναι μόνιμοι, κανείς δεν τους αλυσοδένει, εκτός από την συνείδησή τους, να μην τις πάρουν και να τις πουλήσουν όπου τα πιάσουν χοντρά, πολύ χοντρά!!.

Με την ηλεκτρονική υπογραφή σας στο τζαμάκι, μπορεί να γίνουν ασύλληπτου ύψους και περιεχομένου συναλλαγές χωρίς να πάρετε είδηση, μόνο βέβαια αν οι αρμόδιες υπηρεσίες θα έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν το ξέρατε. Αυτά με την πολιτεία κοιμωμένη.

Γιατί να παρέχετε διευκόλυνση για ασύλληπτου ύψους και είδους συναλλαγές, έστω και αν θα προκύψει!!!!! πως δεν το ξέρατε!!!!.

Στην υπόδειξη: υπογράψτε στο τζαμάκι, Αρνηθείτε, Ζητήστε και Υπογράψτε και πάρτε αντίγραφο το έντυπο: ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SIGNATURE.

Αν ουδέποτε υπογράψατε σε τζαμάκι, μην υπογράψετε ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ SIGNATURE, αν επιμένουν δε, ζητήστε: 
1. Αποδεικτική εκτύπωση της υπογραφής που επικαλούνται ότι είχατε βάλει σε τζαμάκι, 
2. Της έντυπης ενημέρωσης που είχατε πριν εκείνη την υπογραφή σε τζαμάκι, 
3. Την ολική καταστροφή της ηλεκτρονικής υπογραφής σας στα τζαμάκια τους και υπογράψτε χάρτινες αποδείξεις, μόνο αν κάνατε εσείς πράγματι εκείνες τις συναλλαγές. Ότι θέλουν να σώσουν τα δέντρα, είναι παραμύθια της Χαλιμάς.

Ο παράδεισος δεν είναι εδώ!!!!!, η προφύλαξη που σας ζητούν να παραλείψετε !!!! ενθαρρύνει και πολλαπλασιάζει το χάος!!! και κοντύνει την καταστροφή του πλανήτη στο έλεος πλέον της ηλεκτρονικής τρύπας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

ΣΧΟΛΙΟ

Οι παπούδες και οι πατεράδες μας έλεγαν μια φράση για το που πρέπει να βάζεις την υπογραφή σου...
Με λίγα λόγια πάντα θεωρείται πολύ σοβαρό και κρίσιμο το που βάζουμε την υπογραφή μας γενικώς....
  
Για καλοσκεφτείτε το λοιπόν....
Οι μεγαλύτεροι απατεώνες της σημερινής εποχής οι τράπεζες σας, ζητούν να βάλετε την υπογραφή σας σε ένα σκοτεινό τζαμάκι...

Τώρα για το αν είναι απατεώνες και ρουφιάνοι του κράτους κατά των πολιτών νομίζω οτι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση.... (δείτε ενδεικτικά ΕΔΩ κι ΕΔΩ κι ΕΔΩ)
Και φυσικά διαβάστε κι αυτό....
Δείτε πώς κλέβουν τα pin και λεφτά από κάρτες σε ATM. Στην Ελλάδα φυσικά το κάνουν απευθείας οι τράπεζες!!!!

Πρόσκληση στην παρουσίαση βιβλίου της καλής μας φίλης και αρθρογράφου Μαίρης Καρά.


Η Πολιτική της Τουρκίας και το Ποντιακό Ζήτημα (μέρος 2ο)

Η ομιλία που πραγματοποίησε ο Νίκος Ταμουρίδης Αντιστράτηγος (ε.α)- Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ, στις 19 Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο της Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως, ως προσκεκλημένος των τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων, με θέμα ''Η Τουρκική Πολιτική και το Ποντιακό Ζήτημα".

συνέχεια από το 1ο μέρος  

Ιστορική Μνήμη 

Αγαπητοί πατριώτες

Οι εορτασμοί των ιστορικών γεγονότων της ζωής ενός έθνους όπως το δικό μας, επιβάλλεται να έχουν ως στόχο την εθνική ενότητα, την εθνική περισυλλογή και την εθνική αφύπνιση.

Ένας λαός ή ένας άνθρωπος με όπλο την ιστορία του, μπορεί να ερμηνεύσει σωστά το παρελθόν ώστε επαγωγικά να σταθεί αξιοπρεπώς και κριτικά στο παρόν και να σχεδιάσει αισιόδοξα για το μέλλον. Έθνος ή άνθρωπος χωρίς ιστορική μνήμη είναι ένας ανίκανος και ευάλωτος νάνος. Δεν είναι τυχαίο ότι ανέκαθεν οι διεθνιστές και τώρα οι παγκοσμιοποιητές καλλιεργούν την ιστορική λήθη, αφού προκαλεί με χαρακτηριστική αποτελεσματικότητα την άμβλυνση κάθε κριτικής ικανότητας.

Οι μνήμες, οι θρύλοι και οι παραδόσεις, αναζωογονούν το Έθνος. Η ιστορική αμνημοσύνη είναι για τους δειλούς. Η ιστορική αλήθεια και μνήμη δεν αποτελεί στείρα και νεκρά παρελθοντολογία, αλλά γνώση, που με την πίστη και τον αγώνα, φέρνει τη νίκη. Η ιστορία διεκδικεί το δικαίωμα της μνήμης και της δικαίωσης, της αναγνώρισης, της συγγνώμης. Αναγνώρισης και δικαίωσης των ανθρώπων που έγινα βορά της Τουρκικής βαρβαρότητας και της τέλειας κτηνωδίας, γιατί ήταν Έλληνες, γιατί ήταν Χριστιανοί, γιατί είχαν έναν ανώτερο πολιτισμό. 

Ας θυμηθούμε ότι πριν την ανταλλαγή στον Πόντο υπήρχαν περισσότερα από 1000 Ελληνικά σχολεία με πάνω από 1200 δασκάλους και 76.000 περίπου μαθητές και μαθήτριες. Ακόμη υπήρχαν 1.130 ναοί, 22 μοναστήρια και πάνω από 1600 παρεκκλήσια με 1.500 κληρικούς. Επιπλέον τράπεζες ελληνικών συμφερόντων, εφημερίδες, σύλλογοι, αδελφότητες, θέατρο, αθλητισμός, και γενικά μια απόλυτα ακμάζουσα Ελληνική κοινότητα. 

Εμείς οι σημερινοί Πόντιοι 

Φλογερά προσευχόμαστε για τις ψυχές των αδίκως τελειωθέντων προγόνων μας.
Οι καρδιές μας συντρίφτηκαν! Αλλά δεν υποκύπτουν!

Είμαστε υπερήφανοι που καταγόμαστε από τον Ελλενόποντο, από περιοχές όπου οι ρίζες μας βυθίζονται βαθιά σε χώματα ποτισμένα από αρχαία και πρόσφατα αίματα προγόνων.

Είμαστε υπερήφανοι που είμαστε απόγονοι αυτών που ''εξεριζώθαν ασόν Πόντον, έρθανε ση πατρίδας την πατρίδα και την γην εκατατρύπεσαν με αλέτρι και χορόν''!

Είμαστε πολλοί, είμαστε δυναμικοί και το ξέρουν, γι' αυτό και χρησιμοποιούν πρόσωπα και μεθόδους για να μας κρατούν διαιρεμένους.

Είμαστε πολλοί, είμαστε γεμάτοι ζωντάνια, με τους συλλόγους μας, με τη μουσική μας, με τους χορούς, τα τραγούδια, το θέατρο και τόσες άλλες πνευματικές και λοιπές δραστηριότητες.

Είμαστε αισιόδοξοι, κι αυτή την αισιοδοξία την αντλούμε από την φανταστική νεολαία μας, τα υπέροχα αυτά παιδιά, που ενάντια στις αντεθνικές προκλήσεις της εποχής μας, επιμένουν στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πιστεύουμε στη φιλία και τη συνεργασία των γειτονικών λαών,  αλλά παράλληλα διεκδικούμε το δικαίωμά μας στην ιερή μνήμη των προγόνων μας και απαιτούμε δικαίωση.

Επιπλέον, πηγαίνουμε σήμερα στον Πόντο, κατά χιλιάδες. Στον Πόντο, όπου μετά από αιώνες η φωνή του Πατριάρχη ξανακούστηκε στα ιερά βράχια του όρους Μελά. Στον Πόντο, όπου έχουμε αδέλφια ψυχής, όπου οι μνήμες έχουν ξυπνήσει. Οι χιλιάδες των Ποντιόφωνων, αλλά και οι περισσότεροι λοιποί Μαυροθαλασσίτες, γίνονται κοινωνοί των ιστορικών καταβολών τους. Οι εκεί πατριώτες μας, μέσα από τη μουσική, τους χορούς και τα τραγούδια, συναντώντας ένα μεγάλο αριθμό από εμάς που επισκεπτόμαστε τα μέρη των προγόνων μας, αλλά και περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο παγκοσμίως, καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν σημαντικά στοιχεία πολιτισμού που τους ενώνουν μαζί μας. 

Η Ελληνική Πολιτεία 

Η Ελληνική Πολιτεία, δυστυχώς, δεν έδωσε στο Ποντιακό ζήτημα τη δυναμική που θα έπρεπε. Εκτός από την αναγνώριση της 19ης Μαΐου, ως ημέρας μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, τίποτε παραπάνω.

Θυσιάζει, όπως φαίνεται, το θέμα στα πλαίσια της δήθεν ελληνοτουρκικής φιλίας, ή δεν έχει την πολιτική δύναμη και τόλμη να το θέσει επισήμως. Ότι επιτυγχάνεται, γίνεται από τον Ποντιακό χώρο (οργανωμένο και μη), από τους ομογενείς και κυρίως με ατομικές πρωτοβουλίες.

Η φιλία όμως των λαών προϋποθέτει την ειλικρινή προσέγγιση και αποδοχή της αλήθειας εκατέρωθεν. Η μονομερής αφελής λήθη της χώρας μας, αφενός αφαιρεί ένα ισχυρό βέλος από τη διπλωματική φαρέτρα μας, αφετέρου αποθρασύνει τους γείτονες ωθώντας τους σε περισσότερη αδιαλλαξία.

Εδώ δεν θα μπορούσα να παραλείψω να αναφέρω και την συμπεριφορά κάποιων θλιβερών εκπροσώπων της πολιτικής, οι οποίοι φορώντας τον μανδύα του διεθνισμού, διακατεχόμενοι από εμετικές αντεθνικές και αντιμιλιταριστικές τάσεις, εξαπολύουν βωμολοχίες έναντι τόσο των Ποντίων, όσο και της γενοκτονίας.

Μέσα από τα καταφύγια των πολιτικών ή πανεπιστημιακών γραφείων της δήθεν διανόησης, δίνουν διέξοδο στις όποιες μεταφυσικές τους ανησυχίες, φτάνοντας πολλές φορές μέχρι και την Τουρκολαγνεία, προχωρημένο στάδιο της Ελληνικής παρακμής. 

Επίλογος 

Αγαπητή ομήγυρις

Σήμερα ως ορθόδοξοι Έλληνες επιδιώκουμε την ειρηνική συνύπαρξη με όλους τους λαούς, και φυσικά με τους ίδιους τους Τούρκους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απεμπολούμε την ιστορική αλήθεια, διότι εκεί βασίζεται η συνείδηση της συνέχειας του Ελληνισμού, με την οποία μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο και κάθε κρίση.

Σήμερα υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με περισσότερο ζήλο και αγάπη να μεταδίδουμε, ο κάθε ένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, την ιστορία μας και την πολιτιστική κληρονομιά που παραλάβαμε. Έχουμε χρέος να τα μεταδώσουμε στις νέες γενιές και επιπλέον να ενημερώνουμε όλους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού. Το οφείλουμε στη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν για την διατήρηση της εθνικής τους ταυτότητας και επιπλέον γιατί ''λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει''!

Σήμερα χαλυβδώνουμε το φρόνημά μας με τη συμμετοχή μας στο προσκλητήριο μνήμης αυτής της επετείου. Σήμερα χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να είμαστε ενωμένοι, γιατί μόνον έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας σ' αυτή την δύσκολη εποχή.

Και έχουμε δικαιώματα στον Πόντο. Και το πιο βασικό από όλα, έχουμε δικαίωμα στη μνήμη, δικαίωμα στην συγγνώμη, δικαίωμα στην αποδοχή της αλήθειας! Η διεθνής αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου είναι αδιαπραγμάτευτη και επιβάλλεται να αποτελεί τον πιο βασικό στόχο όλων μας!   

Τελειώνοντας 

Θα κλείσω εμπνεόμενος από στίχους του μεγάλου εθνικού μας ποιητή Κωστή Παλαμά, ο οποίος μιλά στον γνωστό του Δωδεκάλογο, για τον ξεριζωμό μας, πριν ακόμη αυτός γίνει πραγματικότητα: 

Εμείς οι Πόντιοι! 

Αγνό κομμάτι του αενάως κινούμενου Ελληνισμού.

Απ' την πατρίδα μας διωγμένοι, 
στεριές και πέλαγα διαβήκαμε, 
ρουφήσαμε όλους τους καημούς κι όλους τους τρόμους, 
φτερό την κάναμε τη ρίζα μας και φύγαμε, 
μακριά στα ολάνοιχτα προς τους μεγάλους δρόμους!

Από παλιά μας λέγαν: 
''θα γυρίσετε στην πρώτη σας κοιτίδα την ξεχειλιστή, 
η πρώτη σας πατρίδα σας προσμένει εκεί!''
Απ' της Τραπεζούντας το καστέλι, της Μαυροθαλασσίτισας
απλώσαμε, μας πήραν τα Βαλκάνια,
στην Πόλη τα καράβια μας αράξανε, 
κι οι Θρακιώτικοι και οι Μακεδονίτικοι κάμποι και τα βουνά μας δεχτήκανε,
πρώτα πρώτα δαρμένα καραβάνια.
Νάμαστε λοιπόν εδώ! Στης πατρίδας την πατρίδα!

Σβησμένοι απ' την Ανατολή, ανατείλαμε στη Δύση,
και της σκλαβιάς ασπροχαράξαμε τα σκότη, 
κι όπου γης κι όπου γεράματα,
σπέρνουμε μια Ελλάδα και μια νιότη!

Σας ευχαριστώ πολύ

Η Πολιτική της Τουρκίας και το Ποντιακό Ζήτημα (μέρος 1ο)

Η ομιλία που πραγματοποίησε ο Νίκος Ταμουρίδης Αντιστράτηγος (ε.α)-Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ, στις 19 Μαΐου 2017 στο αμφιθέατρο της Ι.Μ. Αλεξανδρουπόλεως, ως προσκεκλημένος των τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων, με θέμα ''Η Τουρκική Πολιτική και το Ποντιακό Ζήτημα". 

Γενικά 

Η Τουρκία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν διεθνώς υπολογίσιμο γεωπολιτικό παίκτη στο Παγκόσμιο Σύστημα, βασιζόμενη στη θέση της στον παγκόσμιο χάρτη, στη σχέση της με τα τουρκόφωνα κράτη (που ξεπήδησαν από τη διάλυση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης) και με τον λοιπό ισλαμικό και αραβικό κόσμο, καθώς και στην στρατιωτική της ισχύ.

Με τους Τούρκους είχαμε πάντοτε προβλήματα, από τον 11ο μ.Χ. αιώνα, τότε που έκαναν την εμφάνισή τους στα ανατολικά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δυστυχώς, οι δυο λαοί ζούσαμε και ζούμε σε μια συνεχή αντιπαράθεση. Και αυτό δεν είναι τυχαίο.

Βρισκόμαστε σε ένα χώρο που έχει ίσως την μεγαλύτερη γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία σε όλο τον κόσμο. Είμαστε στο κέντρο του κόσμου. Στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων της χερσαίας ηπείρου γης. Στο κέντρο, διαχρονικά, των εξελίξεων.

Επιπλέον, οι μεγάλες διαφορές στα βασικά στοιχεία δόμησης της εθνικής συνείδησης (θρησκεία, γλώσσα, πολιτιστική κληρονομιά), καθώς και η διαχρονική αρπακτική νοοτροπία και αλαζονική πολιτική των γειτόνων μας, δεν επέτρεψαν (και δεν επιτρέπουν) την από κοινού προσέγγιση και ειλικρινή συμφωνία για ειρήνη, προς όφελος των δύο λαών. 

Τουρκική Πολιτική 

Η πολιτική εν γένει της Τουρκίας στηρίζεται κατά το πλείστον στις σκέψεις του Μουσταφά Κεμάλ, του αναμφισβήτητου ηγέτη της, που την οδήγησε από το σκοτάδι της σουλτανικής παράδοσης στο φως του σύγχρονου κόσμου. Μέσω της πολιτικής αυτής η Τουρκία  έχει ως στόχο να καταστεί μια από τις πιο ισχυρές χώρες του κόσμου, δηλαδή μια υπερδύναμη.

Έχει ως εφαλτήριο την εσωτερική πολιτική  που προσβλέπει στην απόλυτη τάξη, και η οποία  βασίζεται κατά πολύ στη ρήση του Κεμάλ  ''Yurtta barış dünyada barış'' (Ειρήνη στην πατρίδα ειρήνη στον κόσμο). Η εξωτερική δε πολιτική εξακοντίζεται σε τρεις άξονες, την ισορροπία ανεξαρτησίας και ασφάλειας μέσω των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, το μέγιστο όφελος από τις σχέσεις της με τις γείτονες χώρες (όπου πρώτη θέση κατέχει η Ελλάδα) και το περιφερειακό-παγκόσμιο όραμά της με βάση την Ευρώπη και ανοίγματα και επιρροές στην Ασία και την Αφρική (μέσω των τουρκόφωνων και ισλαμικών πληθυσμών).

Μέσα στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής αυτής, οι Τούρκοι, χρησιμοποίησαν τη μέθοδο του εκτουρκισμού δια του εξισλαμισμού και στη συνέχεια τη μέθοδο του εκφοβισμού και της παντουρκικής προπαγανδιστικής εκστρατείας (Ηepimiz Türküz = Είμαστε όλοι μας Τούρκοι). Στο εγχείρημά τους αυτό ακολούθησαν το λανθασμένο γαλλικό πρότυπο της υποκειμενικής πραγματικότητας του Έθνους.  Το Έθνος όμως αποτελεί μια αντικειμενική πραγματικότητα και είναι το πιο ισχυρό στοιχείο ύπαρξης και παραγωγής πολιτισμού εκ μέρους των λαών. Έτσι, νομοτελειακά, η Τουρκία θα καταρρεύσει, όπως κατέρρευσαν και καταρρέουν τα πολυεθνικά κράτη και οι πολυεθνικές αυτοκρατορίες.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Τούρκοι διατρανώνουν παντού, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πόσο μεγάλο έθνος είναι (Τürkiye büyük millet = Μεγάλο έθνος η Τουρκία). Δεν πείθουν όμως. Μεγάλο κράτος ναι, έθνος όχι. Ήδη έχουν αποδεχτεί ότι η μεγάλη μειονότητα της χώρας, οι Κούρδοι, δεν είναι Τούρκοι. Δύσκολο είναι να πείσουν ακόμη και αυτούς τους σημερινούς κατοίκους του Πόντου ότι είναι Τούρκοι, καθόσον το μείζον αυτών, εδώ και κάποιες δεκαετίες αυτοπροσδιορίζονται ως Karadenizliler (Μαυροθαλασσίτες) και όχι ως Τούρκοι. Οι ίδιοι δε οι γείτονές μας στην απέναντι όχθη του Αιγαίου επιγραμματικά διαπιστώνουν ότι η χώρα τους αποτελείται από ένα περίεργο μωσαϊκό εθνοτήτων και θρησκευτικών μειονοτήτων (Türkiye-de yetmis iki bucuk millet var = Στην Tουρκία υπάρχουν εβδομήντα δύο και μισό εθνότητες).

Έτσι, η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων, που υποστήριζε μέχρι πρόσφατα ότι εφαρμόζει η Τουρκία με τους γείτονές της, μοιραίως φαίνεται να έχει περάσει στο εσωτερικό της χώρας, όπου δύο είναι οι μεγάλες απειλές: οι διασπαστικές τάσεις (π.χ. Κουρδική αυτονομία ή απόσχιση) και η οπισθοδρόμηση (π.χ. φανατικό ισλάμ, εθνικο-θρησκευτικές μειονότητες). Το Ποντιακό ζήτημα, το οποίο ανοιχτά δεν δέχεται ως θέμα η Τουρκία, το κατατάσσει και στις δύο αυτές απειλές.

Τέλος, ένα άλλο χαρακτηριστικό της διεθνούς συμπεριφοράς των Τούρκων, είναι ότι στα πλαίσια της σταθερής πολιτικής του αποκλειστικά ιδίου συμφέροντος, όταν γνωρίζουν ότι σε ένα θέμα δεν έχουν δίκαιο, χρησιμοποιούν την μέθοδο της (θεωρητικής και ανεδαφικής) απεραντολογίας, προσπαθώντας να θέτουν όσο πιο πολλά θέματα μπορούν, συζητώντας αενάως χωρίς πρόθεση εξεύρεσης λύσης. Αυτό ακολουθούν και στα θέματα με τη χώρα μας. 

Το Ποντιακό Ζήτημα 

Οι Τούρκοι στο Ποντιακό Ζήτημα ακολουθούν πιστά τις απόψεις του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ), ο οποίος, μεταξύ των άλλων, σκιαγραφεί της θέσεις της Τουρκίας για τον Πόντο σε μια μνημειώδη ομιλία του στην Μεγάλη Συνέλευση του Δημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος, στις 15 Οκτωβρίου 1927. Η ομιλία αυτή κράτησε 36,5 ώρες και ονομάστηκε Atatürk nutuk, δηλαδή του Ατατούρκ ο (μεγάλος ρητορικός) λόγος. Η ομιλία αυτή, εκτός του γεγονότος ότι αποτελεί παρακαταθήκη στις νεώτερες τουρκικές γενιές και περιλαμβάνει μια αφήγηση για την πορεία του Τουρκικού έθνους και τα πρώτα χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας, παρουσιάζει τμήματα της Ελληνικής ιστορίας όπως τα βλέπει ο Κεμάλ, ο επικεφαλής δηλαδή του αντιπάλου, από τη δική του πλευρά.

Σε αυτή του την ομιλία, ο Κεμάλ χαρτογραφεί τον χώρο από τα στενά του Βοσπόρου μέχρι τη Ριζούντα, ως περιοχή όπου μια ''κοινότητα'' προσπαθούσε στις αρχές του 20ου αιώνα να αναβιώσει τον αρχαίο Ελληνισμό! Παρουσιάζει τους Πόντιους αγωνιστές (τους οποίους υπολογίζει αρχικά 7.000 και στη συνέχεια 25.000 άτομα) ως ''μέλη ληστρικών ομάδων, βίαιους, άρπαγες και σφαγείς'', και τους συνδέει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την ελεύθερη Ελλάδα.

Επιπλέον, αναφέρει ότι η ''Ρωμαίικη Κοινότητα'' με την υποστήριξη των ανταρτών, καθώς και ξένων δυνάμεων προσπαθούσε να ιδρύσει ανεξάρτητο Ποντιακό Κράτος.  Έτσι, τονίζει ότι, η Τουρκία ''αναγκάστηκε'' να λάβει σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης, υπέρ του ''βασανιζόμενου'' μουσουλμανικού στοιχείου και κατά της διάσπασης του Τουρκικού κράτους.

Η γνωστή τακτική που έξυπνα χρησιμοποιούν συνήθως οι Τούρκοι στο μεγαλείο της! Για άλλη μια φορά παρουσιάζουν τον θύτη ως θύμα και το αντίθετο. Τα αποτελέσματα βέβαια αυτών των ''μέτρων'' είναι γνωστά σε όλους μας. Μια ακόμη γενοκτονία από το ''βδέλυγμα της ερημώσεως'', από τη χώρα που έχει ως φιλοσοφία και θεωρεί κατόρθωμα να αρπάζει ότι καλό έχει ο γείτονάς της. Προσωπικά, συνιστώ σε όσους δεν είναι ψύχραιμοι να μην διαβάσουν τα λεγόμενα του Κεμάλ στην ομιλία του αυτή.

Πέραν όμως της πολιτικής αυτής, οι Τούρκοι θεωρούν ότι τυχόν αναγνώριση της γενοκτονίας διεθνώς ή και από τους ίδιους θα αποτελούσε συντριπτική ήττα στα διπλωματικά χρονικά της!

Με την ύπαρξη της Κουρδικής κρατικής οντότητας στα σύνορά της, και με τη ωρίμανση σταδιακά της δημιουργίας του μεγάλου κράτους Κουρδιστάν, αισθάνεται να απειλείται πλέον πολύ σοβαρά η κρατική της συνοχή. Η προσπάθεια διατήρησης της εθνικής της συνοχής μάλλον απέτυχε οριστικά.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της συνοχής εντάσσουν οι Τούρκοι και το Ποντιακό ζήτημα, όπως και κάθε άλλο παρόμοιο θέμα.

Μια αναγνώριση της Γενοκτονίας από τους ίδιους, φοβούνται ότι συντελεί στην διάλυση της κρατικής-εθνικής συνοχής, ενώ μια διεθνής αναγνώριση θα άνοιγε το δρόμο και σε άλλες αναγνωρίσεις (π.χ. Αρμενίων, Ασσυρίων), οπότε ουσιαστικά θα έδινε δυνατότητα πιθανόν εδαφικών διεκδικήσεων και αποζημιώσεων και τελικά διεθνώς μια εικόνα της βαρβαρικής Τουρκίας. 

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Εισαγωγή 

"Εάν τα παρεληλυθότα μνημονεύεις, άμεινον περί των μελλόντων βουλεύσει", μας υπενθυμίζει ο αρχαίος ρήτορας Ισοκράτης, δηλαδή ''Αν θυμάσαι τα περασμένα, ξέρεις να αντιμετωπίζεις καλύτερα το μέλλον''. 

Γενικά - Γενοκτονία 

Αποτελεί εθνικό μας χρέος λοιπόν σήμερα, να θυμηθούμε και να θυμίσουμε στον κόσμο την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, την τραγωδία δηλαδή του αφανισμού των 353.000 προγόνων μας από τους Τούρκους τον περασμένο αιώνα.

Τί είναι όμως γενοκτονία; Σύμφωνα με τον νομικό ορισμό  που αναγράφεται στο άρθρο 2 της σχετικής συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών από το έτος 1948, γενοκτονία σημαίνει μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας, σκοτώνοντας ή προκαλώντας σοβαρή φυσική ή πνευματική βλάβη ή προκαλώντας συνθήκες για την φυσική εξόντωση μελών της ομάδας αυτής. Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις.

Είναι γεγονός ότι όσα έγιναν στον Πόντο την εποχή εκείνη, ήταν αποτέλεσμα της απόφασης των Τούρκων σωβινιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτήτων, δηλαδή με τις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, Ελλήνων, Αρμενίων και Ασσυρίων, καθώς και με τη βίαιη τουρκοποίηση των μουσουλμανικών εθνοτήτων.

Ήδη η προσπάθεια αφανισμού των χριστιανών της περιοχής του Πόντου είχε αρχίσει από το 1911, με απόφαση που πήραν οι Νεότουρκοι σε συνέδριό τους στη Θεσσαλονίκη. Απόφαση για εξόντωση, η οποία και δυναμώθηκε το 1914 με τον οικονομικό πόλεμο και την καταλήστευση των ελληνικών περιουσιών, με τις επιθέσεις και λεηλασίες από οργανωμένες συμμορίες, τις εξορίες, τις ομαδικές εκτοπίσεις και τα τάγματα εργασίας σε απόμακρες περιοχές της Ανατολίας, όπου ελάχιστοι επέζησαν. Ήταν τότε που το οικουμενικό πατριαρχείο, σε ένδειξη πένθους, έκλεισε στις 15 Μαΐου 1914 όλες τις εκκλησίες και τα σχολεία και κατήγγειλε τους διωγμούς στις μεγάλες χώρες της εποχής.
Δεν κατάφερε, όμως, τίποτε γιατί ξέσπασε ο Α' παγκόσμιος πόλεμος.

Η λυσσαλέα εκστρατεία γιγαντώθηκε από το έτος 1916, οπότε και σταδιακά δημιουργήθηκε το αντάρτικο κίνημα των Ποντίων με αποκλειστικό κίνητρο τη σωτηρία τους. Το ποντιακό αντάρτικο, που είχε το χαρακτήρα της εθνικής αντίστασης, έδρασε κυρίως στο δυτικό Πόντο, αλλά και στον ανατολικό περισσότερο στην περιοχή της Σάντας, και έγραψε νέες σελίδες ηρωισμού της Ελληνικής αντίστασης.   

Η σκληρότερη όμως φάση της γενοκτονικής εκστρατείας άρχισε στις 19 Μαΐου 1919, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, με άδεια του Σουλτάνου, και κράτησε μέχρι το 1923. Με την υποστήριξη 2 Σωμάτων Στρατού, της Σεβάστειας και του Ερζερούμ, όπως ο ίδιος ο Κεμάλ είπε σε ομιλία του αργότερα, και τη βοήθεια τούρκων αιμοσταγών τσετέδων (ανταρτών-ληστών), άρχισε το φοβερό έργο του.

Τι να πρωτοεπισημάνει κανείς; Τις εκτελέσεις των επιφανών ποντίων, βουλευτών, τραπεζιτών, δασκάλων, παπάδων, δημοσιογράφων; Τους διωγμούς και τους φόνους απλών ανθρώπων; Τις αρπαγές και τους βιασμούς των γυναικών, τις αρπαγές και σφαγές μικρών παιδιών; Τις εκκενώσεις και πυρπολήσεις ολόκληρων πόλεων και χωριών, τις λυσσαλέες καταστροφές εκκλησιών και μοναστηριών, καθώς και τους ομαδικούς εξισλαμισμούς;

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Από τους περίπου 700.000 Έλληνες που ζούσαν στον Πόντο την παραμονή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι το τέλος του 1923 είχαν εξοντωθεί 353.000 άτομα. Όλοι αυτοί έπεσαν θύματα ενός προμελετημένου εγκλήματος, ενός καλά οργανωμένου σχεδίου, από τους Νεοτούρκους, χωρίς στην περιοχή εκείνη να υπάρχει πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Η γενοκτονία αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γενοκτονία του προηγούμενου αιώνα, μετά από αυτή των Αρμενίων, τί σύμπτωση βέβαια, από τους ίδιους τους Τούρκους. 

Τον επίλογο της γενοκτονίας ακολουθεί η μοναδική στην παγκόσμια ιστορία ρύθμιση από μια συνθήκη ειρήνης, τη συνθήκη της Λωζάνης το 1923, και η επιβολή από τη διεθνή κοινότητα της υποχρεωτικής ανταλλαγής εκατομμυρίων ανθρώπων, πληθυσμών δηλαδή όχι κάποιων συγκεκριμένων περιοχών, αλλά ολόκληρων χωρών. Έτσι οι πρόγονοί μας ξεριζώθηκαν οριστικά και αμετάκλητα από τις προαιώνιες εστίες τους και μεταφέρθηκαν αναγκαστικά σε μια νέα πατρίδα. 

συνεχίζεται στο 2ο μέρος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.