29 Δεκεμβρίου 2015

Η Ελληνική δικτατορία της Αθεΐας

Ἡ ἐπέκτασις τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς ὁμοφύλους, ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν καί ἡ ἀλλαγή τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν εἰς θρησκειολογίαν, εἶναι προσπάθειαι ἐφαρμογῆς πτυχῶν τῆς ἰδεοληψίας ἑνός 3%, τάς ὁποίας ἐπιχειρεῖ μέ συνέπειαν ἡ «ἀριστεροδέξια» συγκυβέρνησις ὁδηγοῦσα εἰς τήν διάλυσιν τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ. 

«Ἀνεξαρτήτως ἐὰν κάποιος πιστεύη ἢ ὄχι, ἔγραφε ὁ Γάλλος ἱστορικὸς Φερνὰν Μπροντέλ, ἡ εὐρωπαϊκὴ ἀντίληψη ἔχει βαθιὲς τὶς ρίζες της στὴ χριστιανικὴ παράδοση.

Κι ὅµως αὐτὴ ἡ κοινὴ εὐρωπαϊκὴ καταγωγή, τὸ ὅραµα καὶ οἱ στόχοι γιὰ τὸ µέλλον τῶν παιδιῶν µας, καταρρέουν µὲ µιᾶς, ὅταν δὲν ὑπακοῦν σὲ ὅσα οἱ ἀριθµοὶ ἐπιτάσσουν» (Καθηµερινή 21.06.2015):

Μὲ αὐτὰ τὰ λόγια πρὸ μερικῶν μηνῶν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος ἀρθρογραφοῦσε μὲ προφανῆ σκοπὸν νὰ προειδοποιήση τὴν Κυβέρνησιν ὅτι πιθανὲς ἰδεοληψίες διὰ τὸν χριστιανισμὸν θὰ πρέπη νὰ παραμερισθοῦν καὶ ἡ νέα ἐξουσία ἐπιβάλλεται νὰ προσανατολισθῆ ὄχι εἰς τὴν λογιστικήν, ὡς οἱ προηγούμενες, ἀλλὰ εἰς ἀξίες, τὶς ὁποῖες τὸ ὑποτιθέμενον ὡς «ἀριστερὸν» παρελθὸν ἐπιτάσσει.

Ἀριστερὰ Ἀθεΐα, ἀλλὰ ∆εξιὰ Πολιτικὴ

Δυστυχῶς, ἡ Κυβέρνησις διέψευσε κάθε ἐλπίδα διὰ μίαν νουνεχῆ πολιτικήν. Τόσον ἡ «πρώτη φορὰ ἀριστερὰ» ὅσο καὶ ἡ δευτέρα, ἀπέδειξαν ὅτι ἡ ἰδεοληπτικὴ ἀθεΐα εἶναι τὸ μεγαλύτερον ἐλάττωμα μὲ τραγικὲς συνέπειες διὰ τὸν λαόν.

Τὸ μειοψηφικὸν κόμμα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι διχασμένον: ὑπηρετεῖ μίαν δεξιὰν νεοφιλελεύθερον κοινωνικὴν πολιτικὴν καὶ παραμένει ἀριστερὸν εἰς μόνον τὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν εἰς τὴν πίστιν.

Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἐφαρμόζωνται πλῆθος μέτρων οἰκονομικῆς ἀφαιμάξεως, ἀλλὰ «σερβίρονται» διὰ τῆς ρυθμικῆς ἐπωδοῦ ὅτι ἡ Κυβέρνησις δὲν θὰ κάνη βῆμα πίσω ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τῆς ἀθεΐας.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον καὶ εἰς τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Ἰανουαρίου ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ὁρκωμοσίαν τοῦ Σεπτεμβρίου τὰ περισσότερα μέλη τῆς Κυβερνήσεως ἔδωσαν πολιτικὸν ὅρκον, δηλαδή, ὡρκίσθησαν εἰς τὸν ἑαυτόν τους, εἰς τὰ δύο μέτρα χῶμα τὰ ὁποῖα θὰ λάβουν κατὰ τὴν ἔξοδόν τους ἀπὸ τὴν παροῦσαν ζωήν! Ἠκολούθησαν οἱ ἐθνικὲς ἑορτές.

«Στὸν ἑορτασµὸ τῆς 25ης Μαρτίου, ὁ κ. Κατρούγκαλος δὲν εἶχε προσκυνήσει τὸ σταυρὸ ποὺ τοῦ εἶχε τείνει ὁ µητροπολίτης, µὲ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς δοξολογίας στὸ µητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Ὑπαπαντῆς Καλαµάτας» (Ἐλευθερία τῆς Μεσσηνίας 30.10.2015).

Τὰ ἴδια ἐπανελήφθησαν κατὰ τὴν ἑορτὴν τῆς 28ης Ὀκτωβρίου, ὅπου παριστάμενοι πολιτικοί, καὶ ἄλλων κομμάτων, μὲ χαμηλὴν μάλιστα πολιτειακὴν ἐκπροσώπησιν, κατὰ τὴν ἐπίσημον δοξολογίαν δὲν ἠσπάσθησαν οὔτε τὸν Τίμιον Σταυρὸν οὔτε τὸ χέρι τοῦ Θεοφιλεστάτου… προεξάρχοντος τοῦ Ὑπ.Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων (!), ὁ ὁποῖος ἐχαιρέτησε διὰ χειραψίας.

Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον δὲν παραλείπουν συνεχῶς νὰ διατυμπανίζουν τὴν ἀσέβειάν τους ὄχι μόνον εἰς τὰ θρησκευτικὰ ζητήματα ἀλλὰ καὶ εἰς ἐκεῖνα τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας, καθὼς οἱ πρόγονοί μας ἐπολέμησαν διὰ «τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

Ἀντ’ αὐτῶν ὁ Πρωθυπουργὸς προετίμησε νὰ ἀρχίση τὴν πορείαν του μὲ κατάθεσιν στεφάνου εἰς τὸ Σκοπευτήριον τῆς Καισαριανῆς, ἐνῶ μόλις πρὸ ἡμερῶν τὸ μεγαλο στέλεχος τοῦ κόμματος καὶ Περιφερειάρχης Ἀττικῆς κ. Ρένα Δούρου ἐδήλωσε εἰς τηλεοπτικοὺς διαύλους ὅτι εἶναι ἰδιαιτέρως χαρούμενη διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ «33ου Μαραθωνίου», διότι ἔτσι τιμᾶται ἡ μνήμη τοῦ Γρηγορίου Λαμπράκη! Τὰ δίοπτρα διὰ τῶν ὁποίων ἀναγινώσκεται ἡ ἐθνική μας ἱστορία εἶναι βαμμένα ἰδεολογικῶς!

Ὡστόσο, ἐπειδὴ καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀντιληφθῆ τὴν κατακραυγὴν τῆς συντριπτικῆς πλειονότητος τοῦ κόσμου, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐψήφισε διὰ τὸ οἰκονομικὸν πρόγραμμα καὶ ὄχι δι’ἐφαρμογὴν τῆς ἐθνικοθρησκευτικῆς στοχεύσεως τοῦ 3% τοῦ «Συνασπισμοῦ» (εἰς αὐτὸ ἂς προσθέσωμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε ἕνα δημοψήφισμα, ὅπου ἐξηπατήθη τὸ 62,3% τοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ἔλθη τὸ χειρότερον «τριπλὸν μνημόνιον»), ἔχουν θέσει εἰς ἐφαρμογὴν ἕνα σχέδιον παρελκυστικῆς πολιτικῆς μὲ ἐθνικὰ καὶ θρησκευτικὰ στοιχεῖα.

Ἐδόθη «διαταγὴ τοῦ Πάνου Καµµένου, σύµφωνα µὲ τὴν ὁποία οἱ στρατιωτικοὶ θὰ µποροῦν νὰ φέρουν στὴ στολὴ τους τὸν προστάτη Ἅγιο ἢ Ἁγία τοῦ Ὅπλου τους» (Τύπος Θεσσαλονίκης 7.11.2015) καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς ἔσπευσε μετὰ τὴν δευτέραν ἐκλογήν του νὰ συμμετάσχη εἰς τὴν στρατιωτικὴν ἄσκησιν «Παρμενίων», εἰς τὴν ὁποίαν κανεὶς ἀπὸ τοὺς προηγουμένους Πρωθυπουργοὺς δὲν εἶχε συμμετάσχει. Πρόκειται διὰ κινήσεις, οἱ ὁποῖες δὲν κοστίζουν ἀπολύτως τίποτε, διὰ νὰ καθησυχάζουν τὸν λαόν.

Ἀπεναντίας δι’ ὅσες κοστίζουν κωφεύουν. Διὰ παράδειγμα ἡ ἀπουσία σχολίου εἰς τὶς δηλώσεις τοῦ κ.Γιοῦνκερ: «Προέτεινα καὶ ἀντιµετώπισα µεγάλες ἀντιδράσεις, Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι νὰ διαθέσουν µία κοινὴ ἀκτοφυλακὴ µεταξύ τῆς Τουρκίας καὶ τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. Οἱ Τοῦρκοι συµφωνοῦν, οἱ Ἕλληνες ὄχι. Ποῦ ζοῦµε; Τὸ θέµα εἶναι ὅτι πρέπει νὰ τσακωνόµαστε τώρα γιὰ 10 χιλιόµετρα θαλάσσιου πλάτους» (onalert 6.11.2015).

Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας βουλευτὴςνὰ διαμαρτυρηθῆ μὲ παρρησίαν! 

Ἡ εὐθύνη τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν 

Ἀλλὰ καὶ ἄλλα ζητήματα, ὅπως οἱ γερμανικὲς ἀποζημιώσεις, διὰ ἄλλην μίαν φορὰν ἐτέθησαν εἰς τὸ ἀρχεῖον, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσουντοὺς Γερμανοὺς Ἡγεμόνες τῆς Εὐρώπης. Τί ἔχουν νὰ ἀπαντήσουν τώρα ἐκεῖνοι οἱ Καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, οἱ ὁποῖοι συνυπέγραψαν πρὸ μηνῶν ἐπιστολὴν ὑποστηρίξεως τῆς Κυβερνήσεως, ἀπὸ τὴν ὁποίαν σταχυολογοῦμε τὰ ἀκόλουθα:

«Ἡ νέα κυβέρνηση εἶναι ἡ πρώτη ποὺ ἄνοιξε δηµόσιο διάλογο γιὰ τὸ ζήτηµα τῶν πολεµικῶν ἀποζηµιώσεων, µεταξὺ ἄλλων καὶ σὲ µία κοινοβουλευτικὴ ἐπιτροπή, καὶ προτίθεται νὰ θέσει ἐπιτέλους ἐπὶ τάπητος τὰ ἱστορικὰ γεγονότα. Στηρίζουµε τὸν ἔλεγχο τοῦ δηµοσίου χρέους, ὅπως διεξάγεται τώρα ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Ἀλήθειας τοῦ ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Μία κυβέρνηση, ποὺ θὰ ἐνεργοῦσε µὲ βάση θεµελιώδεις χριστιανικὲς ἀρχές, ὅπως ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον, δὲν θὰ εἶχε δράσει διαφορετικά.

Ἡ θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Θεσσαλονίκης διοργάνωσε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2013 ἕνα µεγάλο συνέδριο µὲ θέµα: «Ἐκκλησίακαὶ Ἀριστερά». Στὸ συνέδριο αὐτὸ συµµετεῖχαν σχεδὸν τὰ µισὰ µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας». (Ἡ ἐφηµερίδα τῶν Συντακτῶν 01.06.2015).

Οἱ ἴδιοι αὐτοὶ εἶναι ποὺ μαζὶ μὲ τὸν νῦν Ὑπ. Παιδείας ὑποστηρίζουν νὰ λάβη τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν ἕνα χαρακτῆρα διαθρησκειακοῦ διαλόγου. Ἀγνοοῦν ὅτι τὰ μέλη τῆς Κυβερνήσεως:«ποὺ πολεµοῦν µὲ κάθε µέσο τὴν ∆ιδασκαλία τῶν Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ δὲν ἀναπληρώνουν τὰ τεράστια κενὰ σὲ Θεολόγους ἐνῶ 900.000 εὐρὼ διαθέτει τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας µέσω τοῦ ΕΣΠΑ γιὰ τὴν Πράξη «Ἀναβάθµιση τῶν Ἱεροσπουδαστηρίων – Παιδαγωγικὴ Ὑποστήριξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Κορανίου στοὺς µαθητὲς µέλη τῆς Μουσουλµανικῆς µειονότητας τῆς Θράκης».(briefingnews.gr 7.11.2015).

Μήπως ἀγνοοῦν ἐπίσης ὅτι:«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὑπολογίζει πὼς τὰ κενὰ τῶν ὀργανικῶν θέσεων ἀγγίζουν τὸ 22%. Συγκεκριµένα, ἐπὶ συνόλου 10.500 θέσεων γιὰ Ἱερεῖς, οἱ 2.300 εἶναι κενές». (newsbomb7.11.2015).

Χρειάζεται νὰ σχολιάσωμεν τὸ αὐτονόητον, δηλ. ὅτι χωρὶς ἱερεῖς, χωρὶς θεολόγους, μὲ τὴν συρρίκνωσιν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ἐξαἰτίας τῆς ὑποχρηματοδοτήσεως τῶν Πανεπιστημίων, τὴν ἀναβάθμισιν τῶν ἱεροδιδασκαλείων τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης καὶ τὴν ἀναμενομένην ἵδρυσιν Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἡ πατρίς ὁδεύει ὁλοταχῶς εἰς διάλυσιν πνευματικὴν μετὰ καὶ τὴν οἰκονομικήν;

Ὅσοι κάνουν ὅτι δὲν καταλαβαίνουν ἢ δὲν διαθέτουν τὴν στοιχειώδη λογικὴν ἤ εὑρίσκονται εἰς ἐντεταλμένην ὑπηρεσίαν! 

Τὰ ἐπιτεύγµατα τῆς δεκαµήνου ἀθεΐας 

Μὲ τί ἠσχολήθη ἡ Κυβέρνησις ἀπὸ τὸν Ἰανουάριον ὡς σήμερα; Προτεραιότης τῆς Κυβερνήσεως ἦταν ἡ προσπάθεια νομιμοποιήσεως τῶν ναρκωτικῶν.

«Ἡ 1η Γιορτὴ κάναβης ποὺ ἔγινε στὸ Σύνταγµα δίχασε τὸν πολιτικὸ κόσµο, καθὼς ἐπανῆλθε τὸ θέµα τῆς ἀποποινικοποίησης τῆς κάναβης, τὸ ὁποῖο ἂν καὶ ξεκίνησε στὴ δεκαετία τοῦ 1990 ἀπὸ τὸν τότε ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν, Γιῶργο Παπανδρέου, ἐπανῆλθε δριµύτερο µέσα ἀπὸ τὴ διοργάνωση τοῦ Φεστιβάλ.

Οἱ µισοὶ πολιτικοὶ τάχθηκανκατά, κάνοντας λόγο γιὰ «γιορτὴ φούντας ποὺ φέρνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ». «Ἡ νεολαία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀπευθύνεται σὲ νέο κόσµο. ∆ὲν εἶναι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν ἢ κάποιοι ἀφ’ὑψηλοῦ ἠθικολόγοι ποὺ πολὺ εὔκολα ρίχνουν τὸν λίθο. Εἶναι ὑποχρεωµένη νὰ ἀσχολεῖται µὲ ὁ,τιδήποτε«καίει» καὶ ἀπασχολεῖ τὴν νεολαία «Ἐµεῖς δὲν ἔχουµε καµία σχέση µὲ τοὺς ὑποκριτὲς καὶ τοὺς ἠθικολόγους», δήλωσε βουλευτὴς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ». (Καρφίτσα22.6.2015).

Ἄλλη μεγάλη προτεραιότης ἦταν ἡ προσπάθεια ἐπεκτάσεωςτοῦ «συμφώνου συμβιώσεως» εἰς ὁμόφυλα ζευγάρια, διὰ τὸ ὁποῖον μετὰ ἀπὸ ὀλιγόμηνον ἀναστολὴν αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἐπανέρχεται. Ἂν κατὰ τὸν Ντοστογιέφσκι «χωρὶς Θεὸ ὅλα ἐπιτρέπονται», ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσις κινεῖται μὲ τὸ νέον δόγμα «ἂν τὰ ἐπιτρέψουμε ὅλα τότε ὁ κόσμος θὰ ἀπομείνη χωρὶς Θεό»!

«Ἐµπλουτίζεται µὲ θέµατα ἐργατικοῦ καὶ ἀσφαλιστικοῦ δικαίου τὸ νέο σύµφωνο συµβίωσης, τὸ ὁποῖο ἐπεκτείνεται καὶ στὰ ὁµόφυλα ζευγάρια τὸ νέο σύµφωνο µπορεῖ νὰ ἐµπλουτιστεῖ µὲ ἀναγνώριση περισσότερων δικαιωµάτων (π.χ. ἐργασιακῶν, συνταξιοδοτικῶν, κληρονοµικῶν, φορολογικῶν κ.λπ.).

Στὸ νοµοσχέδιο θὰ ὑπάρχουν ρυθµίσεις καὶ γιὰ τὰ δηµοσιεύµατα τῶν ΜΜΕ, γιὰ νὰ ἀντιµετωπίζονται φαινόµενα κιτρινισµοῦ καὶ νὰ ἀποθαρρύνονται οἱ ὑπέρογκες καὶ καταχρηστικὲς ἀποζηµιώσεις σὲ βάρος τοῦ Τύπου, ποὺ µπορεῖ νὰ λειτουργήσουν ὡςἄτυπη λογοκρισία». (Ἔθνος5.11.2015).

Δὲν ἀρκεῖ ποὺ ἡ ἀνομία τείνει νὰ γίνη καθεστὼς, ἐπιχειρεῖται καὶ ἡ φίμωσις ὅσων διαθέτουν ἀκόμη μίαν ἐλευθέραν φωνήν. Ἐντὸς ὀλίγου καὶ ὁ Ο.Τ. καὶ οἱ ἀρθρογράφοι του δὲν θὰ μποροῦν νὰ σχολιάζουν θέματα, ποὺ ἀντιβαίνουν εἰς τὴ νἠθικήν, διὰ νὰ μὴ ἐγκληθοῦν ἀπὸ ἀντιρατσιστικοὺς νόμους! Οὔτε κἄν, διὰ τὰ καθαρῶς θρησκευτικὰ ζητήματα, ἀφοῦ ἡ «ἀριστερὴ» πολιτικὴ εἶναι διαθρησκειακή!

Μετὰ τὴν πρόσφατον ὀργάνωσιν τῆς διαθρησκειακῆς συναντήσεως ἀπὸ τὸὙπ. Ἐξωτερικῶν εἰς τὴν Ἀθήνα, ὁὙφ. κ. Ἀμανατίδης μετέβη εἰς τὴν Γαλλίαν νὰ συναντήση τὸν θιασώτην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ Σεβ. Μητροπολίτην Γαλλίας: «Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησης, ὁ κ. Ἀµανατίδης ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάγκη ἐνίσχυσης τοῦ διαθρησκειακοῦ διαλόγου, ὁ ὁποῖος παρακολουθεῖ µείζονα γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα ζητήµατα, µεταξὺ τῶν ὁποίων ἡ εἰρήνευση στὴν Μέση Ἀνατολή, ἐπισηµαίνοντας στὴν κατεύθυνση αὐτὴ τὴ συνδροµὴ τόσο τοῦ Σεβασµιωτάτου, ὅσο καὶ τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου». (lavaron.gr6.11.2015).

Πῶς ἡ ἀθεΐα συµβάλλει εἰς τὴν διάλυσιντοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ;

«Ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ συνοδικοῦ τµήµατος σὲ θέµατα σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας καὶ τῆς κοινωνίας, πρωθιερέας Βσέβολοντ Τσάπλιν δήλωσε «Οἱ ἑταῖροι µας ἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρες προσπαθοῦν νὰ µᾶς περάσουν τὴν ἰδέα τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τοῦ κράτους ποὺ διαµορφώθηκε σὲ µερικὲς ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ∆ικαστηρίου Ἀνθρώπινων ∆ικαιωµάτων.
∆ὲν µποροῦµε νὰ µὴ βλέπουµε ὅτι αὐτὴ ἡ ἰδέα ἀποδυναµώνει τὸ κράτος καὶ τὴν κοινωνία». (briefingnews.gr16.07.2015).

Ἡ ἀθεΐα προασπίζει τὸ μοντέλο τοῦ οὐδετέρου κράτους, ἂν καὶ κατὰ βάθος ἐπιθυμεῖ τὸν παντελῆ ἐξοβελισμὸν τῆς πίστεως. Προκάλυψις εἰς ὅλα αὐτὰ εἶναι ἡ δῆθεν ἀνάγκη προσαρμογῆς εἰς πολυπολιτισμικοῦ τύπου κοινωνίαν. Ποῦ ὁδηγεῖ αὐτό;

«Οἱ πολυπολιτισµικές: πολυφυλετικὲς – πολυθρησκευτικές, πολυεθνικὲς κοινωνίες εἶναι συνονθύλευµα καὶ συµφυρµὸς ἀνθρώπων διαφορετικοῦ πολιτισµοῦ, φυλῆς, θρησκείας καὶ ἐθνότητας, χωρὶς ἕνα κοινὸ συνεκτικὸ κρίκο, ἐκτός τῆς ἀγορᾶς. Τὸ „µωσαϊκὸ“ αὐτὸ ἐπιδιώκει νὰ ἐπιβάλει ὁ ἀδηφάγος καπιταλισµὸς – ἰµπεριαλισµός, µὲ σκοπὸ τὴν ἐπικράτηση τῆς διαβόητης παγκοσµιοποίησης. Θὰ ἦταν λάθος νὰ πιστεύουµε ὅτι τὸ µοντέλο τοῦ πολυπολιτισµοῦ τὸ προωθεῖ ἡ λεγόµενη ἀριστερά, λόγῳ ἰδεολογίας (ὅλοιἀδέλφια εἴµαστε). 

Τὸ µοντέλο αὐτὸπροωθεῖται ὡς πολιτιστικὸ ὅπλο, µαζὶ µὲ τὴν παγκοσµιοποίηση, τὸ καπιταλιστικὸ σύστηµα, µὲ τοὺς πολιτικούς του ἐκπροσώπους στὴν Ἑλλάδα.
Ἁπλῶς ἡ ἀριστερὰ ἢ πιὸσωστὰ ἕνα µεγάλο κοµµάτι τηςλόγῳ τῆς παρωχηµένης, µονολιθικῆς, δογµατικῆς καὶ ἀντιµαρξιστικῆς στὴν οὐσία της ἰδεοληψίας ταυτίζεται ἀπὸ ἄλλη ἀφετηρία µὲ τὴν στρατηγική τῆς Νέας Τάξης, ὑπηρετώντας ἑκὼν ἄκων τὰ συµφέροντάτης. Θὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουµε ὅτι τόσο ἡ λεγόµενη «ἀνανεωτικὴ» ἢ ἄλλα τµήµατα τῆς Ἀριστερᾶς, ὅσο καὶ ἡ «ἐκσυγχρονιστικὴ» δεξιὰ καὶ κεντροδεξιὰ ἀπ ὸδιαφορετικὲς ἀφετηρίες, ἀλλὰ σὲ µία ἑνιαία κατεύθυνση, εἶναι δύο ὄψεις τοῦ ἴδιου συστήµατος». (berlin-athen.eu10.6.2015).

Ἐν κατακλεῖδι, φανερώνεται ὅτι ἡ μασονία τῆς κεντροδεξιᾶς καὶ ἡ ἀθεΐα τῆς ψευδοαριστερᾶς ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο σχέδιον, ἐξυπηρετοῦντὰ ἴδια συμφέροντα καὶ κατευθύνουν τὴν Χώραν εἰς τὴν πλήρη εὐρωπαϊκὴν ὑποδούλωσιν, εἰς τὸν θρησκευτικόν της ἀποχρωματισμὸν καὶ εἰς τὴν ἐξάλειψιν τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Πρόσφατοι δηλώσειςτοῦ Μητροπολίτου Πειραιῶς

Κλείνομεν μὲ ἕνα μικρὸν συμβολικὸν ἀπόσπασμα ἀπὸ συνέντευξιν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶςκ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ περιοδικὸν«CRASH» τῆς 30ῆς Ὀκτωβρίου 2015:

«Πρώτη φορὰ Ἀριστερὰ στὴ Χώρα µας. Πῶς εἴδατε τὴν πρώτη διακυβέρνηση τῆς Χώρας ἀπὸ ἀριστερὴ κυβέρνηση;
«∆υστυχῶς, ἡ λεγόµενη Ἀριστερὰ ἔχει βάλει στὰ πρὸς κατεδάφιση καὶ τὴ θεϊστικὴ ἀναγωγὴ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. ∆ηλαδή, φεύγουµε ἀπὸ τὸν Θεό, τὸ ἱερὸ καὶ τὸ ἅγιο καὶ µεταφερόµαστε ἀποκλειστικὰ στὴν καθηµερινότητα καὶτὰ ὑλικὰ ἀγαθά. Μάλιστα, βλέπω καὶ ἕνα ἀρρωστηµένο ναρκισσισµὸ σὲ ὅλα αὐτά…».

Γιατί εἴπατε στὴ «λεγόµενη» Ἀριστερά, δὲν κινούµαστε πραγµατικὰ ἀριστερά, µὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ;
«Ἡ ἀληθινὴ Ἀριστερὰ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἀληθινὸς ἀριστερὸς εἶναι αὐτὸς ποὺ εἶπε «ὁ ἔχων δύο χιτῶνες νὰ δίνει τὸν ἕνα», δηλαδὴ ὁΧριστός».

Θεωρεῖτε ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ δώσει λύσεις στὰ πολλὰ προβλήµατα ποὺ ταλανίζουν τοὺς “Ἕλληνες;
«Ἐὰν ὁ κ. Τσίπρας κατανοήσει ὅτι βρίσκεται σὲ µία Χώρα ποὺ οἱ ἄνθρωποι ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτὴν ἔδωσαν τὴ ζωή τους γιὰ τὴν ἐλευθερία τους καὶ τὴ δόξα τῆς πατρίδας, κάτι θετικὸ θὰ φέρει στὴ ζωή µας. Ἐάν, ὅµως, µείνει σὲ κοσµοθεωρίες καὶ ἰδεολογήµατα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δοκιµαστεῖ στὸ παρελθὸν καὶ ἔχουν ἀποτύχει, τὰ πράγµατα θὰ εἶναι πάρα πολὺ δύσκολα».

Πῶς εἴδατε τὴν πολιτικὴ ὁρκωµοσία τῆς πλειονότητας τῶν µελῶν τῆς νέας κυβέρνησης;
«Τὴ θεωρῶ µία φαιδρὰ κατάσταση, διότι λείπει ὁ Θεὸς ἀπὸ τὴν ὁρκωµοσία».

Ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχειν νυµφευθεῖ µὲ τὴ σύζυγο, οὔτε ἔχει βαπτίσει τὰ δύο παιδιά του, πῶς τὸ σχολιάζετε;
«Εἶναι προσωπικὲς ἐπιλογὲς τοῦ πρωθυπουργοῦ. Ἐγὼ ρωτῶ, ὅµως, σὲ ποιὸ θεµέλιο στηρίζουν τὴ ζωή τους, ποιὸ εἶναι τὸ κοσµοείδωλό τους; ∆ηλαδή, γιατί ἀγωνίζονται στὴ ζωὴ αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι; µόνο γιὰ νὰ κλείσουν ἕνα βιολογικὸ κύκλο καὶ νὰ πεθάνουν; Ἐὰν αὐτὸ πιστεύουν, εἶναι τραγικὰ πρόσωπα».

Από την εφημερίδα «Ορθόδοξος τύπος», 13 Νοεμβρίου 2015 ΕΤΟΣ ΝΕ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2092.

Από zoiforos.gr
το είδαμε ΕΔΩShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.