30 Ιουνίου 2017

Οι «Μάρτυρες του Ιεχωβά» και η «σεξουαλική» διαφορετικότητα στα νέα Θρησκευτικά

Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Το πλέον κρίσιμον ζήτημα των ημέρων είναι η προώθησις του νέου προγράμματος των Θρησκευτικών, καθώς δι’ αυτού θα νουθετηθούν και θα διαπαιδαγωγηθούν τα νεαρά μέλη της Εκκλησίας και αυριανοί πολίται της Ελλάδος. 

Η εμμονή της ομάδος του συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» και η ανίερος συμμαχία με την Κυβέρνησιν, η οποία εκδήλως δεν αποκρύπτει τας προθέσεις της δια περιθωριοποίησιν της Εκκλησίας, ωδήγησεν άνευ διαλόγου αρχικώς εις την καθιέρωσιν των νέων προγραμμάτων πέρυσι τον Αύγουστον (!) και τώρα εις την σύνταξιν των με προχειρότητα νέων φακέλων-βιβλίων. 

Ενδεικτικόν της περιφρονήσεως της διοικήσεως της Εκκλησίας είναι η αυτοδικαιωτική φράσις του πρώην Υπουργού Παιδείας κ. Ν. Φίλη «Εγώ έφυγα, αλλά τα θρησκευτικά έμειναν». Αυτός, δια τον οποίον διεδόθη ότι ο Αρχιεπίσκοπος εξεδίωξεν από την θέσιν του, με την δήλωσίν του σχεδόν εχλεύασε την Εκκλησίαν, γεγονός το οποίον υπονοεί πολλά… Η Ιεραρχία άγεται και φέρεται από το «όραμα» του κ. Γιαγκάζογλου και της ομάδος του δια το μέλλον της Εκκλησίας, εφ’ όσον υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του παρέχουν ασυλίαν, ενώ Ιεράρχαι αναφαίνονται κατώτεροι των περιστάσεων. 

Δεν είναι ολίγοι εκείνοι που κάνουν λόγον δια συμπαιγνίαν, με την απομάκρυσιν του κ. Γιαγκάζογλου από το περιοδικόν «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» να ήταν προσχηματική, όπως ακριβώς ο υποτιθέμενος διάλογος, ο οποί­ος επερατώθη αίφνης με ευθύνην τριών Μητροπολιτών (Μεσογαίας, Μεσσηνίας, Ύδρας), οι οποίοι αδιαφόρησαν δια τας θέσεις της Π.Ε.Θ. Ο πρώτος συνεφώνησε, διότι κείμενά του περιέχονται εις τα νέα βιβλία. Ο δεύτερος διότι συμφωνεί με τον προωθούμενον οικουμενισμόν. Ο τρίτος διότι αναμένει υποστήριξιν από τον Αρχιεπίσκοπον.

Δυστυχώς οι φάκελοι, που θα τυπωθούν και ως βιβλία εντός ολίγου, είναι αι ατράντακτοι αποδείξεις που καθιστούν πνευματικά συνενόχους Αρχιερείς και «ΚΑΙΡΟ», που συμφωνούν επ’ αυτών. Η προχειρότης εις τον σχεδιασμόν τους είναι πασιφανής με κείμενα να παρατίθενται συνεχώς το ένα μετά το άλλο. Πρόκειται δια μία συρραφήν… τόσον αξιολογούν την νεότητα της Πατρίδος… Περιττόν να αναφέρωμεν ότι σχεδόν το ήμισυ κάθε βιβλίου είναι αφιερωμένον εις άλλας θρησκείας. 

Η ιδεολογική εμμονή είναι χαρακτηριστική: πολλά κείμενα των ομοφρόνων Μ. Μπέγζου, Θανάση Παπαθανασίου, Χρήστου Γιανναρά, Σεβ. Μεσογαίας, Σεβ. Διοκλείας, Σεβ. Περγάμου, Αρχ. Αλβανίας, επαναλήψεις δια το ολοκαύτωμα, δια τας εορτάς των μουσουλμάνων, δια τα ανθρώπινα δικαιώματα, χρησιμοποίησις των ιδίων ποιητών και πεζογράφων, εμμονή με τας κοινάς δράσεις και διακηρύξεις Πάπα και Πατριάρχου Κων/λεως, του ΠΣΕ όπως και της «Συνόδου» της Κρήτης κ.α. Δεν θα ήτο καθόλου υπερβολή να ισχυρισθή κανείς ότι τα βιβλία αυτά συνετάχθησαν δια να προβληθή ο μέντωρ του κ. Γιαγκάζογλου Σεβ. Περγάμου και δια να γίνη η κατάλληλος κολακεία προς το Πατριαρχεί­ον Κων/λεως, αφού εις κεφάλαιον της Β Γυμνασίου αποδίδονται εις τον Πατριάρχην πρωτοφανείς αρμοδιότητες, ενώ υποσκάπτεται ταυτοχρόνως η Αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Δεν θα μακρυγορήσωμεν όμως, διότι αρκεί η παράθεσις στοιχείων από τα ίδια τα βιβλία, δια να σχηματίση οιοσδήποτε απροκατάλυπτα γνώμην. Ακολούθως, αφού διεξήλθαμεν 1.684 σελίδας παραθέτομεν εις τίτλους δια κάθε τάξιν μόνον ελάχιστα από τα απίθανα «μαργαριτάρια», τα οποία «αλιεύσαμε», ώστε οι Ιεράρχαι (και κάθε ενδιαφερόμενος) να διαθέτουν ευσύνοπτον πανόραμα δια την ευθύνην, την οποίαν θα ζητήσουν από αυτούς εις τον παρόντα κόσμον οι γονείς και εις την μέλλουσαν κρίσιν ο Κύριος.

Το αντιπαιδαγωγικόν και αντεκκλησιαστικόν περιεχόμενον των φακέλων 

Γ Δημοτικοῦ (8 ετών) 
Το πρώτον μάθημα αρχίζει με το ποίημα: «Ένας ίσον κανένας, κανένας ίσως μηδέν»
Τα παιδιά καλούνται να μάθουν τα ονόματα του Θεού: Γιαχβέ, Αδωνάι, Ελοχίμ, χαΣέμ
Ζητείται από τα παιδιά να εύρουν βίντεο η ανθρώπους που να γνωρίζουν τι κάνει ο ραββίνος και ο ιμάμης, δια να βοηθήσουν τους πιστούς να προσευχηθούν. 

Δ Δημοτικοῦ (9 ετών) 
Διδάσκει την προσευχήν «ο Αλλάχ είναι μέγας» (την χρησιμοποιεί ως σύνθημα ο ISIS)
Έχει ενότητα με τίτλον «Η μητέρα του Χριστού στο Κοράνιο»
Διδάσκει ότι η Μέκκα είναι μεγάλο προσκύνημα εις το ίδιον κεφάλαιον με τα Ορθόδοξα προσ­κυνήματα και ομιλεί εγκωμιαστικά δια τον Μωάμεθ, χαρακτηρίζον αυτόν ως «ιερό πρόσωπο». 

Ε Δημοτικού (10 ετών) 
Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός χαρακτηρίζεται δάσκαλος παράλληλα προς τους Μωάμεθ, Βούδα, Λάο Τσε, Κομφούκιο.
Οι Δέκα Εντολές τίθενται εις το ίδιον επίπεδον με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισλαμικήν Χαντίθ και το ντάρμα των Ινδουϊστών.
Εις την διδακτέαν ύλην υπάρχει απόκομμα από την εφημερίδα «Τα Νέα» που διαφημίζει τον Δήμον Αθηναίων και την ΜΚΟ «Αποστολή» 

ΣΤ Δημοτικού (11 ετών) 
Μετά τους ρωμαϊκούς διωγμούς των Χριστιανών διδάσκεται ο διωγμός των Εβραίων με το ολοκαύτωμα.
Τα παιδιά μαθαίνουν εις την σελ. 64 ότι «τα βιβλικά κείμενα είναι μεταφρασμένα και έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσουμε απευθείας με την Αγία Γραφή», το οποίον όζει προτεσταντισμού.
Η ενότης «Χριστιανικές παραδόσεις στη χώρα μας» περιλαμβάνει ισότιμα: Ορθοδόξους, «Καθολικούς», Πεντηκοστιανούς, Μάρτυρες Ιεχωβά, Αντβεντιστές!
Η όστια χαρακτηρίζεται διαφορετικός τρόπος μεταλήψεως της Θ. Κοινωνίας 

Γίνεται ενημέρωσις δια την «κοινή δράση των Χριστιανών στο ΠΣΕ» και έπειτα δια την διαθρησκειακήν προσευχήν, με φωτογραφίες. (Παρόμοια θα επαναληφθούν και εις άλλας τάξεις). 

Α Γυμνασίου (12 ετών) 
Υποενότης δια την «σχέση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασσίζης με την κτίση»
Εις το τέλος του κεφαλαίου των Οικουμενικών Συνόδων εισάγεται και η «Σύνοδος» της
Κρήτης, η οποία παραβάλλεται προς το Ευρωκοινοβούλιον.
Αι μισαί σελίδες του βιβλίου διδάσκουν τα άλλα θρησκεύματα. 

Β Γυμνασίου (13 ετών) 
Παρατίθενται κείμενα του Γκάντι και του Καζαντζάκη με τας ιδεολογίας των δια τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν.
Ολόκληρον κεφάλαιον με τίτλον «Ο Ιησούς στο Κοράνιο και στις Χαντίθ».
Το βιβλίον γράφει δια να προωθήση την «ετερότητα»: «…όμως τον φόβο που σου κληρονόμησε το μπούλιγνκ… η αίσθηση ότι δεν σε θέλουν επειδή είσαι σεξουαλικά, φυλετικά, σωματικά, η ψυχικά ασυνήθιστος»!
Δικαιολογεί την στάσιν του Παπισμού δια την άλωσιν της Πόλεως από τους
Σταυροφόρους, παρουσιάζον αντιθέτους δηλώσεις του Πάπα.
Ονομάζει το Φανάρι «Ιερό Κέντρο», του προσδίδει αρμοδιότητες που δεν έχει και παραλλήλως λαμβάνει εμμέσως αρνητικήν θέσιν δια την Αυτοκεφαλίαν της Εκκλησίας της Ελλάδος! 

Γ Γυμνασίου (14 ετών) 
Ο μαθητής διδάσκεται από κείμενα της Β Βατικανῆς Συνόδου
Διδάσκεται επίσης την άρσιν των αναθεμάτων του 1965, δια το ΠΣΕ και τους Θεολογικούς
Διαλόγους και μετά από μερικάς σελίδας πάλιν υπάρχει ύλη δια τις «Διαθρησκειακές
Συναντήσεις» και την «Οικουμενική Κίνηση»!
Ενότης με τίτλον «Το Κοράνιο προτρέπει σεβασμό προς τους λαούς της Βίβλου και το ανθρώπινο πρόσωπο»
Το κεφάλαιον «μαρτυρία και προσφορά της Ορθοδοξίας» περιλαμβάνει τον Άγιον Πορφύριον όπως και τον Σεβ. Περγάμου. 

Α Λυκείου (15 ετών) 
Η φωτογραφία «το πλήρωμα Apollo 1 προσ­εύχεται» αγνοεί ότι οι αστροναύτες κορόιδευαν εις την πραγματικότητα με αυτήν την φωτογραφία και δεν προσηύχοντο.
Δια την αξίαν του κομποσχοινίου οι συγγραφείς έλαβαν πληροφορίας από την Wikipedia(!) και γράφουν: «παρόμοια βοηθήματα προσευχής υπάρχουν και σε άλλες θρησκείες και παραδόσεις, γνωστά με άλλα ονόματα».
Την ιδιότητα της Εκκλησίας από το Σύμβολον της Πίστεως ως «καθολική» την ερμηνεύουν λάθος-μονομερώς ως γεωγραφική αναφορά!
Εμμονή εις την θεολογίαν του προσώπου εις πλήθος αναφορών των κεφαλαίων.
Εις ειδικήν ενότητα αφήνεται ανοικτόν το ενδεχόμενον της χειροτονίας των γυναικών. 

Β Λυκείου (16 ετών) 
Υποενότης αφιερωμένη εις την οικουμενιστικήν αδελφότητα Ταϊζέ.
Παράθεμα από το έργον του Ν. Καζαντζάκη «Αναφορά στον Γκρέκο», όπου ο Σαριπούτο ομιλεί με τον Βούδαν και καταλήγει δια τον «Λυτρωτή που θα λυτρώσει τους ανθρώπους από τη λύτρωση»
Περιλαμβάνεται υποενότης με τίτλον «Εκκλησία και Αριστερά»
Πάλι γίνεται λόγος δια την άρσιν των Αναθεμάτων και τους ποικίλους Διαλόγους
Ο «Ιερός Πόλεμος» η Τζιχάντ ερμηνεύεται ως πόλεμος κατά των παθών! 

Γ Λυκείου (17 ετών) 
Το δεύτερον μόλις κείμενον του βιβλίου είναι η υπεράσπισις της θεωρίας της εξελίξεως από τον Σεβ. Περγάμου.
Τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν κείμενα του ΠΣΕ, της «Συνόδου» της Κρήτης και την Διακήρυξιν των μουσουλμάνων της Ελλάδος.
Οι Μακαρισμοί, μία Σούρα του Κορανίου και μία προσευχή του Τόμας Μορ τίθενται εκ παραλλήλου με κοινόν θέμα. 

Η ώρα της ευθύνης 
Το επιγραμματικόν συμπέρασμα από το νέον πρόγραμμα είναι ότι η Εκκλησία παρουσιάζεται ως ένα θρησκευτικόν φαινόμενον, παραλλήλως προς τας θρησκείας έχουσα όμοια χαρακτηριστικά με αυτάς, γεγονός το οποίον θα οδηγήση εις την χαλάρωσιν των δεσμών των μαθητών με την πίστιν τους, την οποίαν σχετικοποιεί πλήρως. 

Πηγή
 το είδαμε ΕΔΩShare

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Και τι καταλαβαίνουν που θέλουν να σχετικοποιήσουν τα πάντα για χάρη της παγκοσμιοποίησης; Αυτό το πράγμα ήδη έχει αποτύχει στα σχολεία ευρωπαϊκών χωρών. Ας ψάξουν να βρούν άλλους τρόπους ειρηνικής συμβίωσης. Αλλά εδώ ακριβώς τίθεται υπο αμφισβήτηση ακόμη και αυτό το κίνητρο της "οικουμενικότητας". Αν πρόκειται πραγματικά για την επίτευξη της ειρηνικής συμβίωσης λαών και πολιτισμών τότε γιατί σε χώρες όπως η Αγγλία που εφαρμόζεται έχει αποτύχει σε μεγάλο ποσοστό;Μιλάμε πάντα για τα σχολεία και το μάθημα των θρησκευτικών το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό. Για παράδειγμα σε μεγάλο ποσοστό των αγγλικών σχολείων όπου φοιτούν παιδιά χριστιανών και μουσουλμάνων και το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει να το παρακολουθούν αμφότεροι, διδάσκονται εκ περιτροπής τα δόγματα. Στην θεωρία μπορεί να ακούγεται καλό, με βάση αυτά που λένε για την ειρήνη και πολυπολιτισμικότητα κλπ, στην πράξη όμως δεν έχει και τόσο καλά αποτελέσματα. Κάποιες φορές οι μεν κοροϊδεύουν τους δε και συνήθως επειδή οι χριστιανοί είναι και πιο αποστασιοποιημένοι ή απο οικογένειες που δεν ασχολούνται καθόλου δεν δίνουν σημασία. Με τους μουσουλμάνους μαθητές όμως συμβαίνει το εξής. Εαν δώσουν βάση και ενδιαφέρον αυτό κινητοποιεί αρνητικά τους γονείς οι οποίοι θα πρέπει να δράσουν αναλόγως. Π.χ. Να απαιτήσουν αποκλειστικά μουσουλμανικά σχολεία ή να διαμαρτυρηθούν στο σχολείο για την μη σωστή αντιμετώπιση εκ μέρους της διεύθυνσης στα σχετικά με την πίστη τους. Υπάρχει περίπτωση που γονείς διαμαρτυρήθηκαν στον διευθυντή γιατί το κοράνι δεν βρισκόταν στην ψηλότερη θέση στην βιβλιοθήκη του γραφείου του. Καθώς το κοράνι θεωρείται το πιο ιερό βιβλίο που υπάρχει και θα πρέπει να έχει και την ανάλογη θέση. Ουσιαστικά αυτό που μπορεί κάποιος να αναγνωρίσει εύκολα σε τέτοια περιστατικά είναι ο φόβος τους μήπως αφομοιωθούν γιατι καλώς ή κακώς για αυτούς αποτελεί πάντα έναν κίνδυνο για τα παιδιά τους. Άρα και οι ιθύνοντες εδώ του τόπου μας που κόβουν και ράβουν με την παιδεία και το μάθημα των θρησκευτικών καλό θα ήταν να έχουν υπόψη τους οτι δεν φτάνει να προσαρμόσουν το μάθημα με τέτοιο τρόπο για να μην θίγεται κανείς όπως φαίνεται οτι νομίζουν αλλά να βλέπουν πιο μακροπρόθεσμα τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό γενικά. Η πόλωση δεν δημιουργείται εκεί που αυτοί φοβούνται δηλαδή στα παιδιά των Ορθοδόξων χριστιανών αλλά εκεί που υπάρχει το υπόβαθρο της απόλυτης υποταγής στην πίστη μέχρι θανάτου. Δηλαδή της απόλυτης ακύρωσης της ανθρώπινης υπόστασης. Γιατί ο χριστιανισμός ως δόγμα και μιλάμε πάντα για την Ορθοδοξία όχι τον παπισμό που είναι περισσότερο πολιτική εξουσία δεν απαιτεί για την σωτηρία του ατόμου τον αφανισμό του εαυτού και του άλλου. Αν θέλουν την ειρήνη και αν πραγματικά θέλουν το καλό της ανθρωπότητας καλύτερα να φέρουν στον χριστιανισμό και στην αγάπη τις ψυχές αυτών των παιδιών των μουσουλμάνων για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή πραγματικά στην Ευρώπη. Κατα τα άλλα είναι μια υποκρισία να μιλάμε για ειρηνική συμβίωση των λαών και αποδοχή της διαφορετικής ταυτότητας του άλλου χωρίς τον χριστιανισμό.
Συμπερασματικά το μάθημα των θρησκευτικών και τα βιβλία τα οποία εξομοιώνουν τα ανόμοια δόγματα δεν μπορούν να μεταδώσουν ούτε πραγματική γνώση αλλά ούτε και να εξομαλύνουν την διαφορετικότητα. Μάλλον το αντίθετο.

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.