20 Ιανουαρίου 2022

Τὸ λυκόφως τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου. (Λίγα σχόλια γιὰ μία Ἐγκύκλιο ἐκτροχιασμοῦ καὶ ντροπῆς).

Φίλος ὁ Πλάτων, φιλτάτη ἡ ἀλήθεια. 
 
Μὲ τὸ νέο ἔτος ὁ Μητροπολίτης Χανίων Δαμασκηνός ἔστειλε τὴν ἐγκύκλιο 1-2022 (Α.Π. 70, 10/1/2022) πρὸς τοὺς κληρικοὺς καὶ μοναχοὺς τῆς Μητροπόλεως.[1] Μὲ ἔκπληξι καὶ ὁδύνη διαβάσαμε τὰ ὅσα γράφονται ἐκεί. Παραθέτωμε λίγα πρώτα σχόλια σὲ ὁρισμένα σημεῖα τῆς Ἐγκυκλίου, χωρὶς νὰ προσπαθήσουμε νὰ ἐξηγήσουμε τοὺς βαθύτερους λόγους τῆς τακτικῆς ποὺ ἀκολουθῇ ἡ Μητρόπολις καὶ τὶς συνέπειες τῶν πράξεών της.
 
«Οἱ ἀνεμβολίαστοι κληρικοὶ δὲν θὰ συμμετάσχουν εἰς καμμίαν ἁγιαστικὴν πρᾶξιν ἐκτὸς τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ τους. Δὲν ἐπιτρέπονται εἰς αὐτοὺς οἱ κατ᾿ οἶκον ἐπισκέψεις, οὔτε ἱεροπραξίαι εἰς Κοιμητήρια. Ἐπιτρέπεται μόνον ἡ Θεία Λειτουργία καὶ Μυστήρια ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ ναοῦ ἀφοῦ πρωτίστως ἔχουν ὑποβληθεῖ εἰς τρία (3) ράπιντ τέστ ἐβδομαδιαίως».
 
Ποιὰ λογικὴ δικαιολογεῖ αὐτὲς τὶς ἀπαγορεύσεις; Πολὺ θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ μάθω, διότι δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω. Κατ᾿ ἀρχὴν, γιατὶ αὐτὸ τὸ μένος ἐναντίον τῶν ἀνεμβολιάστων ἱερέων; Ἔχουν δικαίωμα ἐπὶ τοῦ σώματός τους ἤ δὲν ἔχουν; Ὁ ἐπίσκοπος φρονεῖ ὅτι οἱ ἀνεμβολίαστοι εἶναι ἐπικίνδυνοι. Καὶ τί σημαίνει αὐτό; Μπορεῖ νὰ φρονεῖ καὶ χίλια ἄλλα πράγματα, λογικὰ ἤ παράλογα. Πρέπει νὰ τὰ ὑποστῇ ὁ κάθε ἄνθρωπος ἐπειδὴ ἔτσι νομίζει αὐτὸς, ἤ καὶ ὅλη ἡ Σύνοδος; Ἀπὸ ποὺ προκύπτει κάτι τέτοιο; Ἔχουν τέτοια ἐξουσία λόγῳ τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος μὲ τὸ ὁποῖο τοὺς τίμησε μὲν ἡ Ἐκκλησία, τὸ χρησιμοποιοῦν δὲ ὅπως νομίζουν; Αὔριο δηλαδὴ μπορεῖ νὰ ἀποφασίσῃ ὅτι ὅποιος δὲν κάνει κωλονοσκόπιση ἤ δὲν ἐλέγξει τὸν θυρεοειδή του ἤ τὸ σάκχαρο του δὲν μπορεῖ νὰ λειτουργῇ; Ἤλεγχαν μέχρι τώρα τοὺς ἱερεῖς ἄν εἶχαν μηνιγγίτιδα ἤ φυματίωσι ἤ ὑπατίτιδα, ἤ ἄλλα μεταδοτικὰ νοσήματα; 
 
Τὸ Ἁμερικάνικο CDC σὲ ἐρώτησι τοῦ Ἀαρὸν Σιρί ἄν ὑπάρχει ἔστω καὶ μία περίπτωσις ἀνθρώπου μὴ ἐμβολιασμένου καὶ φυσικῶς ἀνοσοποιημένου (δηλαδὴ νὰ ἔχει νοσήσει ἀπὸ τὸν κωρονοϊό) ὁ ὁποῖος νὰ μετέδωσε σὲ ἄλλον τὸν ἱό, ἀπάντησε, τὸ CDC, ὅτι δὲν ἔχει οὔτε ἕνα ἐπίσημο ἔγγραφο ποὺ νὰ ἐμφανίζῃ ὅτι αὐτό ἔχει συμβεῖ. [2] Τί λέει λοιπὸν ὁ Δεσπότης; Σὲ ποιὰ πραγματικὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα στηρίζει τὶς ἀποφάσεις του; Μήπως ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἐκστομίζονται ἀπό Βασιλακόπουλους καὶ Παγῶνες καὶ Τσιόδρες καὶ τοὺς ὑπολοίπους τηλεαστέρες εἰδικοὺς, ποὺ ὅμως ἔχουν τὸ ἀκαταδίωκτο; Ἤ μήπως εἶναι ἀρκετὸ τὸ ὅτι «τὰ εἶπε ἡ Σύνοδος»;  
 
Στὴν οὐσία τῶν ἀπαγορεύσεων, τώρα. Ὁ ἱερεύς ἐπιτρέπεται νὰ λειτουργεῖ ἐντὸς τοῦ ναοῦ. Ἔχει κάνει καὶ τρία ράπιντ τέστ, ἄρα δὲν νοσεῖ. Ἐντὸς τοῦ ναοῦ θὰ ὑπάρχουν λίγοι ἤ πολλοὶ πιστοί. Θὰ κοινωνήσουν ἀπὸ τὸ ἴδιο ποτήριο ποὺ ἔχει κοινωνήσει καὶ ὁ ἱερεῦς, μὲ τὴν ἴδια ἁγία λαβίδα. Ἕνας ἐξ αὐτῶν ζητεῖ ἀπὸ τὸν ἱερέα νὰ κάνει τρισάγιο σὲ πρόσωπο δικό του στὸ νεκροταφεῖο, ποὺ πολλάκις βρίσκεται δίπλα στὸν ναό. Αὐτὸ ἡ ἐπισκοπικὴ διαταγὴ τὸ ἀπαγορεύει. Μὰ ἦταν στὴν ἐκκλησία ὁ ἄνθρωπος, λειτουργήθηκε, κοινώνησε -ἄν κοινώνησε- καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸν ἱερέα νὰ κάνει ἕνα τρισάγιο στὸν τάφο τῆς μάννας του, τοῦ πατέρα του ἤ τοῦ παιδιοῦ του. Τί θὰ ἀπαντήσῃ ὁ ἱερέας; Τί θὰ πῇ; Πῶς θὰ δικαιολογήσῃ αὐτὴ τὴν ἀπαγόρευσι; Νὰ λειτουργῇ μέσα στὸν ναὸ μὲ πολλοὺς ἀνθρώπους, νὰ κοινωνοῦν ἀπὸ τὸ ἴδιο ἅγιο ποτήριο, καὶ μετὰ νὰ ἀπαγορεύεται νὰ πάῃ μὲ τὸν ἴδιο ἄνθρωπο, ἔξω στὸ κοιμητήριο καὶ νὰ κάνουν ἕνα τρισάγιο; Ὑπάρχει κάποια λογικὴ ἐξήγησις γιὰ ὅλα αὐτά;  
 
Ζητάει ἀπὸ τὸν ἱερέα ὁ ἄνθρωπος, νὰ πάῃ στὸ σπίτι του νὰ κάμουν ἕνα εὐχέλαιο γιὰ προστασία καὶ θωράκισι ἀπὸ ἀσθένειες καὶ ἁγιασμὸ τοῦ οἴκου καὶ τῶν ἐνοίκων. Τί θὰ τοῦ πῇ ὁ ἱερεῦς; Ὅτι δὲν γίνεται; Γιατί; Γιατὶ εἶναι ὁ ἱερεῦς ἀνεμβολίαστος καὶ κατὰ τὴν γνώμη τοῦ ἐπισκόπου ἐπικίνδυνος γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων; Τότε γιατὶ λειτουργεῖ καὶ ἐκθέτει σὲ κίνδυνο τοὺς ἀνθρώπους, ὅπως θεωρεῖ ὁ Δεσπότης; Ποιὸς δὲν καταλαβαίνει τὸ ἄτοπο καὶ παράλογο αὐτῶν τῶν ἀπαγορεύσεων;  
 
«Οἱ ἐκ πεποιθήσεως ἀνεμβολίαστοι Ἱερεῖς ποὺ ἔχετε τὴν εὐλογία τῆς πνευματικῆς πατρότητος ἐντέλεσθε ὅπως παύσητε ἕως τὴν λήξιν τῆς πανδημίας νὰ ἐξομολογῆτε καθὼς διαπιστώνω καὶ μαθαίνω ὅτι ἐπηρεάζετε πολλοὺς πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην. Δυστυχῶς ὡς Μητρόπολις ἔχομεν πολλὰς πληροφορίας αἱ ὁποῖαι δημιουργοῦν πλήστα (!) ὁσα προβλήματα τὰ ὁποία θὰ ἠμποροῦσαμεν νὰ συζητήσωμεν εἰς σύναξιν τὴν ὁποίαν δὲν συγκαλοῦμεν λόγῳ τῆς πανδημίας».  
«Οἱ ἐκ πεποιθήσεως ἀνεμβολίαστοι ἱερεῖς». Μὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐνεργοῦν ἄνευ πεποιθήσεως; Ζώα εἶναι; Μὲ τὰ ἔνστικτα καὶ τὶς ἐντυπώσεις τῆς στιγμῆς λειτουργοῦν; Ὅποιοι ἄνθρωποι ἐνεργοῦν χωρὶς πεποιθήσεις, χωρὶς συνείδησι, χωρὶς προσωπικὴ εὐθύνη σὲ τί διαφέρουν ἀπὸ τὰ ζώα, ποὺ λειτουργοῦν ἐνστικτωδῶς; Πῶς ἕνας χριστιανὸς καὶ μάλιστα ἱερεῦς «πεποιθῶς ἐπί Κύριον», ὅπως ὀφείλει νὰ εἶναι, ὑποχρεώνεται νὰ δεχθῇ ἕνα πειραματικὸ σκεύασμα ποὺ γιὰ τὴν παρασκευή του ἔχουν χρησιμοποιηθῇ κυτταρικὲς σειρές παραγόμενες ἀπὸ τὴν θανάτωσι ζώντων ἐμβρύων, ὅπως ἀδιαμφίσβήτητα συμβαίνει; (Ὅποιος ἀμφιβάλλει ἀς μελετήσει -ἐνδεικτικῶς- τὶς μαρτυρίες τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου ἀκαδημαϊκοῦ, ἰατροῦ καὶ ἱερέως [3]καὶ ἄς δεῖ τὴν ἐνορκη κατάθεσι τοῦ Stanley Alan Plotkin σὲ Ἀμερικανικὸ δικαστήριο[4]) 
 
Καὶ πῶς ἕνας ἐπίσκοπος ἀντὶ νὰ ἐπιβραβεύσῃ ἕναν τέτοιο ἱερέα τὸν καταδιώκει; Καὶ φτάνει στὸ σημεῖο γιὰ νὰ τὸν τιμωρήσει νὰ τὸν διατάζει νὰ πάψῃ νὰ ἐξομολογῇ ἔως τὸ τέλος τῆς πανδημίας!!! Ἀντιλαμβάνεται ὁ ἐπίσκοπος ὅτι προσπαθῶντας νὰ τρομοκρατήσῃ τὸν ἱερέα καὶ ἐξευτελίζοντάς τον ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ἐξευτελίζει τὸν ἑαυτό του; Προφανῶς ὄχι. Καὶ οἱ ἐξομολογούμενοι στὸν ἱερέα τί θὰ κάμουν; Ποὺ θὰ πᾶνε; Δὲν εἶναι σοῦπερ μάρκετ ἤ μπακάλικο νὰ ψωνίσῃς μακαρόνια, ποὺ ἀπὸ ὅπου καὶ νὰ τὰ πάρης εἶναι ἴδια. Εἶναι προσωπικὴ σχέσις ἡ πνευματικὴ σχέσις ἐξομολόγου καὶ ἐξομολογουμένου. Καὶ δὲν ἔχει χαρακτῆρα ἐπηρεάζοντος καὶ ἐπηρεαζομένου, ὅπως νομίζει ὁ δεσπότης. Ὁ μὲν ἐξομολογούμενος ἀνοίγει ἑκουσίως τὴν ψυχή του καὶ παρουσιάζει τοὺς διαλογισμοὺς καὶ τὶς πράξεις του, ὁ δὲ πνευματικὸς ἐπικαλεῖται τὴν χάρι τοῦ Θεοῦ ὥστε νὰ μπορέσῃ νὰ διακρίνει ποιὸ εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ βοηθηθῇ ὁ ἄνθρωπος νὰ πάρῃ τὶς καλύτερες ἀποφάσεις γιὰ τὴν πορεία του. Ὁ Δεσπότης παρουσιάζει τὴν ἐξομολόγησι σὰν μιὰ διαδικασία ἐπηρεασμοῦ καὶ χειραγωγήσεως τῶν ἀνθρώπων.
 
Μπερδεύει τοὺς πνευματικοὺς μὲ τοὺς ἰνστρούχτορες, τοὺς κομματικοὺς καθοδηγητὲς, καὶ τοὺς προπαγανδιστές. Προφανῶς ἔτσι ἀντιλαμβάνεται τὸν ρόλο τῆς ἐκκλησίας, ὅπως καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συγχρόνους ποιμένες. Ἕνας μηχανισμὸς καθοδηγήσεως καὶ ἐπηρεασμοῦ τοῦ λαοῦ μέσα στὰ πλαίσια τῆς συγχρόνου νοοπολιτικῆς... Μόνον ποὺ αὐτὸ δὲν εἶναι ἐξομολόγησις. Εἶναι πειθαναγκασμὸς ἄβουλων ὅντων. Τέτοιους πιστούς θέλει στὴν έκκλησία; Σίγουρα ναί, ἀφοὺ θέλει τέτοιους ἱερεῖς. Ἄν ὁ ἱερεῦς, ὁ λειτουργὸς τοῦ Ὑψίστου, τὸ μέγιστο τῶν ἐν ἀνθρώποις ἐπαγγελμάτων, πρέπει νὰ εἶναι ἄνθρωπος χωρὶς συνείδησι, χωρὶς πεποιθήσεις, χωρὶς πρόσωπο, μιὰ μαριονέττα ποὺ ἀπλῶς θὰ ἐκτελεῖ τὶς ὅποιες ἀποφάσεις τοῦ κάθε ἐπισκόπου ἤ τῆς κάθε Συνόδου, τότε βέβαια καὶ ὁ ἀπλὸς πιστὸς θὰ εἶναι ἕνα ἄβουλο, τρομοκρατημένο καὶ ὑπάκουο πλάσμα. Γι᾿ αὐτὸ ἦρθε ὁ Χριστὸς στὴν γῆ καὶ σταυρώθηκε; Γιὰ νὰ φτιάξει ἀνθρώπους σκυφτούς, ἀπρόσωπους, χωρὶς αἰσθήσεις, χωρὶς μάτια, χωρὶς φωνή, χωρὶς σκέψι; Δηλαδὴ σκιὲς ἀνθρώπων, ἀνδράποδα καὶ δούλος κάποιων πολιτικῶν καὶ πνευματικῶν φεουδαρχῶν; Λαμπρὲς ἐπισκοπικές ἀπόψεις.  
 
Αὐτὸ ποὺ ἐπίσης εἶναι στενάχωρο καὶ όδυνηρὸ εἶναι ὁ λόγος ποὺ ἐπικαλεῖται ὁ δεσπότης γιὰ νὰ φτάσῃ σὲ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις. «Μαθαίνω ὅτι...», «ἔχομεν πολλάς πληροφορίας». Δηλαδή; Ἔτσι λειτουργοῦν οἱ ἐπίσκοποι; Ἀπὸ ποιούς μαθαίνουν; Ποιοί δίνουν τὰς πληροφορίας; Κλήθηκαν οἱ «κατηγορούμενοι» νὰ ἐρωτηθοῦν καὶ ἐνώπιον τῶν πληροφοριοδοτῶν νὰ ἐλεγχθῇ ἡ ἀλήθεια ἤ τὸ ψεῦδος τῶν λόγων τους; Αὐτὸ λέγεται χαφιεδισμὸς κοινῶς. Μπορεῖ μιὰ μητρόπολις νὰ στηρίζεται σὲ πληροφοριοδότες καὶ χαφιέδες; Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ λεγόμενα τοῦ δεσπότη, ναί. Ἀλλὰ αὐτὸ μόνο ντροπὴ προκαλεῖ καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ πληροφοροῦν καὶ γι᾿ αὐτοὺς ποὺ δέχονται τέτοιες πληροφορίες. Πολὺ μεγαλύτερος εἶναι ὁ ξεφτιλισμὸς καὶ ἡ ἐκτροπή ἀπὸ κάθε τι χριστιανικό, ἄν ὁ κάθε χαφιεδίζων πιστεύει ὅτι ἐκτελεῖ καὶ θεάρεστο ἔργο καὶ ὅτι προσφέρει ὑπηρεσίες στὴν Ἐκκλησία καὶ οἱ δεχόμενοι τὶς πληροφορίες τὸν ἐπαινοῦν καὶ τὸν προτρέπουν σ᾿ αὐτό.  
 
«Σᾶς ἐνημερώνομεν ὅτι δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν «συνάξεις» καὶ παρασυναγωγὰς ἀντιθέτους εἰς τὴν ἐπίσημον ἀπόφασιν τῆς Συνόδου τὴν ὁποίαν σᾶς ἔχομεν ἀποστείλει».  
 
«Δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν συνάξεις καὶ παρασυναγωγάς». Μόνον ὅταν κάποιος συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψεις τῆς Συνόδου ἔχει τὸ δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι καὶ τοῦ ὁμιλεῖν!!! Ὑψηλὴ αἴσθησις τῆς δημοκρατίας καὶ τοῦ δικαιώματος νὰ ἔχει γνώμη ὁ κάθε ἄνθρωπος καὶ νὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἐκφράζει!!! Μόνον ὅσοι παπαγαλίζουν ὅτι ἀποφασίζουν οἱ Συνοδικοὶ ἔχουν δικαίωμα νὰ συνέρχονται καὶ νὰ ὁμιλοῦν. Καὶ ἔχωμε Γενάρη καὶ κρύο. Τὸ καλοκαίρι ποὺ θὰ ἔρθουν οἱ καύσωνες, ποιός ξέρει τί ἄλλο θὰ ἀκούσωμε.  
 
«Ὡς Μητρόπολις θὰ εἴμεθα ἀμείλικτοι εἰς τοιαύτας παρεκτροπάς».  
 
Παρεκτροπὴ εἶναι τὸ δικαίωμα τῆς σκέψης καὶ ἡ συζήτησις μὲ ἄλλους ἀνθρώπους. Δὲν χρειάζεται, κύριε, νὰ σκέπτεσαι. Ἔχει σκεφτεῖ ἡ Σύνοδος καὶ ἔχει ἀποφασίσει προκαταβολικῶς γιὰ σένα. Αὐτὸ ποὺ σκέφτεσαι, ἐφ΄ ὅσον διαφέρει ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἀπαγορεύεται νὰ τὸ συζητήσεις μὲ ἅλλους. Ἄν μετὰ τὴν λειτουργία καθίσετε νὰ πιῇτε ἕναν καφὲ καὶ νὰ πῇτε δυὸ κουβέντες αὐτὸ εἶναι παρασυναγωγὴ, μιὰ ποὺ καὶ ὁ ἱερεῦς ἔχει πεποιθήσεις διαφορετικὲς ἀπὸ ὅσα ἐγὼ διατάζω, καὶ προσέξτε διότι οἱ πληροφοριοδότες εἶναι παντοῦ καὶ θὰ εἶμαι ἀμείλικτος!!! Ἔτσι ἐννοοῦν κάποιοι τὴν ἐκκλησία καὶ βγαίνουν καὶ τὸ λένε δημοσίως καὶ γραπτῶς. Καὶ ἔχουν ὡς κληρικοἰ ἐπισκοπική ἀξία, δηλαδὴ εἶναι ὁμόθρονοι τοῦ Ὶωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ἀλλὰ καὶ τῶν χιλιάδων ἄλλων ἀρχιερέων ποὺ πάλαιψαν γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ κάθε σκλαβιά εἴτε ἀνθρώπινη εἴτε δαιμονική. Ὁμόθρονοι μέν, ἀλλὰ ὄχι ὁμότροποι. Δυστυχῶς. Καὶ εἴμαστε στὴν Κρήτη ποὺ ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἀνεκτὴ ἡ σκλαβιὰ ὁ λαὸς ξεσηκωνόταν σὲ αἰματηρὲς ἐπαναστάσεις καὶ προτιμοῦσε νὰ τινάξῃ στὸν ἀέρα τὸ Ἀρκάδι παρὰ νὰ ζῇ σκλάβος.  
 
«Ταῦτα ἀδελφοὶ καὶ πατέρες ἀναλογιζόμενος τὰς εὐθύνας ὅλων μας καὶ βεβαίως διὰ νὰ προλάβω τυχὸν καταγγελίας πολιτῶν καὶ δεινὰ σχόλια καὶ κατηγορίας ποὺ θὰ ὑποστῇ καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία μας , σᾶς προτρέπω εἰς πιστὴν ὑπακοὴν τῶν ἀνωτέρω».  
 
Ὅλα αὐτὰ ὁ Δεσπότης τὰ κάνει, ὅπως λέει, γιὰ νὰ ἀποφύγῃ «τυχὸν καταγγελίας πολιτῶν καὶ δεινὰ σχόλια ποὺ θὰ ὑποστῇ καὶ πάλιν ἡ Ἐκκλησία μας». Ὑπάρχει ἄλλη περίπτωσις νὰ ὑποστῇ ἡ ἐκκλησία δεινότερα σχόλια ἀπὸ ὅσα προκύπτουν ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις του αὐτές; Ἀπὸ ὅσα γράφει στὴν παρούσα Ἐγκύλιο παρουσιάζει τὴν Ἐκκλησία ὡς ἕνα ἀπολυταρχικὸ θεσμὸ ὅπου αὐθαιρέτως μιὰ ἐλαχίστη ὁμάδα ἀνθρώπων, τῶν 8 ἐπισκόπων, ἀποφασίζει ὅ,τι ἀποφασίζει -στὴν συγκεκριμένη περίπτωσι παντελῶς ἀτεκμηρίωτα καὶ ἀπὸ ἐπιστημονικῆς καὶ ἀπὸ θεολογικῆς ἀπόψεως- συνταυτίζεται μὲ τὶς αὐταρχικές κυβερνητικὲς ἀπόψεις καὶ θέσεις, καταργεῖ τὸ δικαίωμα τῆς σκέψεως, τῆς γνώμης, τοῦ συνέρχεσθαι καὶ συνομιλεῖν, θεσμοθετεῖ τὸν χαφιεδισμό, καταδιώκει καὶ τιμωρεῖ κάθε ἀντίθετη ἄποψι καὶ τρομοκρατεῖ ὅποιον δὲ ὑπακούσει στὶς ἐντολές. Τί σχόλια θὰ ὑποστῆ ἡ Ἐκκλησία μετὰ ἀπὸ τέτοιες δηλώσεις; Ποιὸς ἄνθρωπος μὲ στοιχειώδη αἴσθησι ἀξιοπρέπειας, δημοκρατίας καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἄλλο δὲν θὰ φρίξῃ ἀκούγοντας ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπάνθρωπα καὶ φασιστικά; Ὑπάρχει μεγαλύτερος ἐξευτελισμός γιὰ τὴν Ἐκκλησία σὲ ὅσους δὲν γνωρίζουν τὴν φύσι καὶ τὸν πραγματικὸ ρόλο της;
 
Ἕνας νέος ἄνθρωπος τί εἰκόνα θὰ σχηματίσει γιὰ τὴν Ἐκκλησία; Ὅμως, φυσικἀ, ὅλα αὐτὰ δὲν παρουσιάζουν τὸν χαρακτήρα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστὸς ἀπευθύνεται σὲ αὐτεξουσίους ἀνθρώπους καὶ ἦρθε στὴ γῆ γιὰ νὰ τοὺς ἐλευθερώσῃ ἀπὸ κάθε ὑλικὴ καὶ πνευματικὴ σκλαβιά. Ὅλα αὐτὰ παρουσιάζουν τὴν ἀνεπάρκεια καὶ τὸν ἐκτροχιασμό τῶν σημερινῶν ποιμένων τῆς ἐκκλησίας ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα καὶ τῆς δικῆς τους ἀνεπάρκειας, ἀλλὰ καὶ τοῦ ξεπεσμοῦ καὶ τῆς ἀποχαύνωσης τοῦ λαοῦ, ὅλων μας δηλαδή. Εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι καὶ ἰδιατέρως ὅταν σιωποῦμε μπροστὰ σ᾿ αὐτὴν τὴν αὐταρχική παπιστικὴ παραποίησι τῆς ὀρθόδόξου πίστεώς μας.  
 
Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἴσως ὁ ἐπίσκοπος θελήσει νὰ σκεφτῇ ἐπ᾿ αὐτῶν (βουληθῇ συνιέναι) καὶ ὅτι οἱ συμπολῖτες μας, ἱερεῖς καὶ λαϊκοί, θὰ συνεχίσουν νὰ λειτουργοῦν καὶ νὰ ἀποφασίζουν ὡς ἐλεύθεροι ἄνθρωποι, καὶ τὴν ἰσχυρὴ ἔνστασι ὅτι ὅλα αὐτὰ δὲν ἐκφράζουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ τὸ γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα τοῦ δημοκρατικοῦ λαοῦ μας, ὅσο καὶ ἄν ἔχει καταχωθῇ κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τοῦ φόβου καὶ τῆς συγχύσεως καὶ τῆς κοινωνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἀθλιότητος ποὺ μᾶς περιβάλλει.  
 
Γεώργιος Κ. Tζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 16 Ἰανουαρίου 2022.  
 
Παραπομπές:  
 
[1] primenews.press/2022/01/13 met-euxvn-kai agapi/  
[4] https://www.youtube.com/watch?v=XONxYzgXDDM θὰ βρεῖτε καὶ πολλὰ ἄλλα βίντεο μὲ τὴν ἔνορκη κατάθεσι τοῦ κ. Πλότκιν διότι εἶναι πολύωρη. 
 
Δεῑτε τὴν ἐγκύκλιο
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.