17 Απριλίου 2021

Ἀρχ. Μᾶρκος Μανώλης, ὁ Παρηγορητής

Στὶς 16 Ἀπριλίου συμπληρώθηκαν ἕνδεκα χρόνια ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ πνευματικοῦ μας.
 
Συγκινοῦμαι βαθύτατα, ὅταν ἀναπολῶ τὴν ἁγία μορφή του καταστολισμένη μὲ ἅγιες ἀρετές, ὅπως τὴν σεμνότητα, τὴν ἁπλότητα, τὴν πραότητα, τὴν ἀνεξικακία, τὴν εὐγένεια, τὴν ἰώβεια ὑπομονή, τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη του γιὰ ὅλους μας καὶ τὴν πάντοτε προσευχητική, διακριτικὴ ἀγωνιστικότητά του γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη μας.
 
Ἡ ἀφοσίωσή του στὴν λατρεία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τὴν θεία Εὐχαριστία εἶναι παραδειγματική. Λειτουργοῦσε καθημερινὰ ἐπὶ 26 χρόνια, ταπεινά, κατανυκτικὰ μὲ τὸ ἦθος τῶν κολλυβάδων. Ἡ πατρική του μέριμνα πρὸς τοὺς πτωχούς, τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς φυλακισμένους, ὅλους ἐμᾶς ποὺ μᾶς ἐνίσχυε ὑλικὰ καὶ πνευματικὰ διὰ τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως, ὁμολογοῦμε ὅτι δὲν ἦταν ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα, ἦταν ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου, ποὺ τοῦ ἐδόθη, γιὰ νὰ παρηγορῆ τὰ πονεμένα λογικὰ πρόβατα τοῦ ἀμπελῶνος Του. 
 
Δύσκολα μπορεῖ κανεὶς νὰ καλύψη ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς ἁγίας προσωπικότητάς του. Καταθέτω ἐλάχιστες μαρτυρίες ποὺ σκιαγραφοῦν τὴν ἁγία βιοτή του ἀπὸ τὴν διακονία του στὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας. 
 
Ἕνας ἱερομόναχος, πνευματικό του παιδί, μοῦ λέει: ὁ πνευματικός μας εἶχε πολλὰ χαρίσματα, ἡ φιλευσπλαγχνία του εἶναι ἀπερίγραπτη, νομίζω ὅτι δίπλα ἀπὸ τὸ ὄνομά του ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λέξη ἀγωνιστὴς πρέπει νὰ μπῆ καὶ ἡ λέξη «Παρηγορητής». Εἶχε τὸ ἰδιαίτερο χάρισμα ἡ φιλάγιος ψυχή του νὰ παρηγορῆ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους. 
 
Σὲ κάθε θεία Λειτουργία μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἔκανε ὀλιγόλεπτο κήρυ­γμα. Πάντοτε ἔψαχνε καὶ ἐὰν ἦταν κάποιος ἐκκλησιαζόμενος ἱκανὸς ὁμιλητής, τὸν παρακαλοῦσε ταπεινὰ καὶ τοῦ πρότεινε νὰ μιλήση στὸ ἐκκλησίασμα. Στὸν Ἱ. Ναὸ ἐὰν ὑπῆρχε φιλοξενούμενος συλλειτουργός, πάντοτε τοῦ ἔδινε τὸ προβάδισμα, στὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας. Ἂς ἦταν νεοχειροτονημένος καὶ ἔγγαμος, ὁ φιλόθεος καὶ φιλάδελφος π. Μᾶρκος ἤθελε τὸν φιλοξενούμενο πρῶτο σὲ ὅλα· τοῦ ἔδινε καὶ κάτι γιὰ εὐλογία, μέχρι ποὺ χάρισε καὶ τὴν ἱερατικὴ στολή του… σὲ ἕνα συλλειτουργό του, ἀπὸ τὴν Ἀφρική. Αὐτὸ ὅμως ποὺ ὅλοι αἰσθανόμασθαν ἦταν ἡ ἀπέραντος ἀνιδιοτελὴς ἀγάπη του, καὶ ἡ βαθειὰ ταπείνωσή του, χαρίσματα ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφρασθοῦν μὲ λόγια σὲ ἕνα κείμενο. 
 
Ὁ σεβασμός, ἡ φροντίδα του καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχή του γιὰ κάθε ἄνθρωπο ἀπὸ τὸ ἁγνὸ μικρὸ παιδάκι μέχρι τὸν πολυσέβαστο γέροντα, γνωστὸ ἢ ἄγνωστό του θὰ μένουν ἀνεξίτηλα στὴ μνήμη μας. 
 
Ἐπέστρεφε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ ποιμαντικὴ διακονία στὴν Θεσσαλονίκη. Ἦταν πολὺ κουρασμένος ἀπὸ τὸ πολύωρο ταξίδι καὶ ξαφνικὰ λέει στὸν ὁδηγό… σὲ παρακαλῶ… σὲ παρακαλῶ… πιὸ σιγά, πιὸ σιγὰ μὴ τρέχης. Ὁ ὁδηγὸς μείωσε τὴν ταχύτητα καὶ σὲ λίγο τρομαγμένος βλέπει μία νταλίκα νὰ ἔχη ἐκκλίνει τῆς πορείας της καὶ νὰ ἔχη καταλάβει κάθετα σχεδὸν ὅλο τὸ ὁδόστρωμα τῆς Ἐθνικῆς… διὰ πρεσ­βειῶν τοῦ παππούλη χωρὶς σύγκρουση μὲ ἄλλα ὀχήματα. 
 
Μία πνευματική του κόρη ποὺ τώρα εἶναι μοναχὴ μοῦ εἶπε: Μία φορὰ πῆγα τὸν παππούλη σὲ ἕνα σπίτι νὰ κοινωνήση ἕνα κατάκοιτο. Ἐνώπιον πολλῶν παρευρισκομένων εἶπε ὅτι θὰ ἔρθη καιρός, ποὺ θὰ γίνεται ἡ θεία Λειτουργία στὰ σπίτια. Ἐπίσης εἶπε: Σᾶς παρακαλῶ νὰ διαβάζετε τοὺς Πατέρας, διότι θὰ λείψη ὁ Ὀρθόδοξος λόγος καὶ ὅποιος ἔχει διαβάσει τοὺς Πατέρας θὰ μπορῆ νὰ διακρίνη τὴν Ὀρθόδοξο διδασκαλία ἀπὸ τὴν πλάνη. Σὲ μία τράπεζα ἀγάπης μετὰ τὴν προσευχὴ εἶπε: «ὁ Κύριός μας, μᾶς ἔχει φυλάξει καὶ θὰ μᾶς προστατεύη ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ἔρχονται…». 
 
Ὁ μακαριστὸς π. Σεραφεὶμ ἀδελφὸς τῆς Ἱ. Μ. Πετράκη, διακριτικὸς ἐξομολόγος μοῦ εἶχε πεῖ. Ὁ Κύριος θὰ κατατάξη πολὺ ψηλὰ στὴ Βασιλεία Του τὸν π. Μᾶρκο, διότι εἶναι ὁμολογητὴς τῆς πίστεώς μας καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» δίνει σπουδαίους ἀγῶνες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. 
 
Ὁ μακαριστὸς ἀκάματος ἱεραπόστολος Ἀρχ/της Παγκράτιος Μπρούσαλης, εἶχε πεῖ ὅτι ὁ π. Μᾶρκος ἀγωνίζεται στὴν πρώτη γραμμὴ γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας, ἐνῶ ἐμεῖς ἀπὸ τὰ μετόπισθεν.
 
* * * 
Ἡ παρηγορία καὶ ἡ φροντίδα του συνεχίζονται ἀμείωτες ὅμως καὶ ἀπὸ τὸν οὐρανό. 
 
Κάθε μήνα ἔδινε σὲ πνευματικά του παιδιὰ χρήματα, γιὰ νὰ τὰ δίνουν σὲ ἄπορες οἰκογένειες. Τὸ παράδοξο εἶναι ὅτι τόσα χρόνια μετὰ τὴν κοίμησή του, κατὰ θαυμαστὸ τρόπο, ἀπὸ τὸν οὐρανὸ φροντίζει γιὰ αὐτὲς τὶς εὐλογημένες ψυχές. Σὲ στενὸ κύκλο πνευματικῶν του παιδιῶν ἔχει γίνει γνωστὸ καὶ πολλὰ χρήματα κάθε μήνα στέλνονται, ὅπου ὑπάρχει ἀνάγκη. 
 
Μὲ πολλὴ εὐγνωμοσύνη οἱ ἄνθρωποι ποὺ λαμβάνουν τὰ χρήματα σκέπτονται τὸν ἐλεήμονα καλοκάγαθο π. Μᾶρκο ποὺ τοὺς θυμᾶται ἀπὸ τὸν οὐρανό. 
* * * 
 
Ἕνα μεσημέρι βλέπω νὰ προσκυνοῦν στὸν τάφο του δύο νεαρὰ κορίτσια. Μοῦ εἶπαν ὅτι σήμερα ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων. Εἶχαν περάσει ἡ μία στὴν Ἰατρικὴ καὶ ἡ ἄλλη στὴν Νομικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἦρθαν νὰ εὐχαριστήσουν τὸν Παπούλη γιὰ τὴν βοήθειά του καὶ τὶς ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πρεσβεῖες του… Στὶς ἐξετάσεις εἶχαν μαζί τους μία μικρὴ φωτογραφία του… 
 
Ἕνα πρωϊνὸ πέρασα ἀπὸ τὸν τάφο του νὰ τὸν παρακαλέσω γιὰ ἕνα προσωπικό μου θέμα καὶ βλέπω ἕνα πολὺ νεαρὸ ἀγόρι, νὰ εἶναι γονατιστὸ καὶ νὰ προσεύχεται. Δὲν μιλήσαμε, δακρυσμένο φεύγοντας μοῦ ἔγνεψε μὲ τὸ πονεμένο βλέμμα του, δείχνοντας τὸν τάφο τοῦ παππούλη… ἐδῶ… ἐδῶ ὑπάρχει παρηγοριά… ὑπάρχει Χάρη… 
 
Μία μέρα προσκυνώντας στὸν τάφο του μὲ πλησίασε μία κυρία μεγάλης ἡλικίας καὶ μοῦ λέει: Ὁ π. Μᾶρκος μᾶς ἔφερε μὲ τὸν παρηγορητικό του λόγο σὲ μετάνοια, μᾶς ἔκανε ἀνθρώπους… μᾶς ἔφερε κοντὰ στὴν Ἐκκλησία. Εἴμαστε φτωχοί… φρόντισε γιὰ ὅλες τὶς ὑλικές μας ἀνάγκες. Πάντρεψα τὴν κόρη μου καὶ εἶπε σὲ πνευματικά του παιδιὰ καὶ ἀγόρασαν ὅλα τὰ πράγματα, ποὺ χρειάζεται ἕνα σπίτι. Ἦρθα νὰ τὸν εὐχαριστήσω, γιατί καὶ τώρα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ μᾶς φροντίζει. Αἰσθανόμασθε ὅτι ἀκούει τὶς προσευχές μας… 
 
Ἡ ἐπίγεια ζωή του ἦταν μία γνήσια καὶ αὐθεντικὴ μαρτυρία Χριστοῦ. Ταπεινὰ προσευχόμενος μὲ γνήσιο ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα, ἀνεδείχθη πνευματικὸς πατέρας καὶ ἐξομολόγος χιλιάδων πονεμένων ἀνθρώπων. 
 
Γιὰ τὴν ἀκρίβεια καὶ τὴν ὁμολογία του, σὲ θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας ὑπέστη πολλοὺς ἄδικους διω­­γμούς. Ἔδωσε ὅμως τὴν καλὴ μαρτυρία μὲ τὴν ἁγία βιοτή του, ἔχοντας τὸ χάρισμα τῆς κατὰ Θεὸν δημοσιογραφίας. Μὲ τὴ συνεργασία τῶν ἐγκυροτέρων Πνευματικῶν Πατέρων τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ἔδειξε τὸ ἀληθινὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἔγινε ἡ Φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ δημοσιογραφία τοῦ π. Μάρκου εἶναι κάτι ἐντελῶς νέο, χωρὶς σκοπιμότητες, σφραγισμένη μὲ τὴν καθαρότητα, τὴν ἀρετή του, τὴ βαθύτατη καὶ εὐρεῖα θεολογική του κατάρτιση καὶ τὴν σπάνια πνευματική του ὅραση. Ἦταν πάντοτε στὸ πλευρὸ ἐκείνων, ποὺ εἶχαν τὸ δίκαιο καὶ τὴν ἀλήθεια, εἴτε ἦταν κήρυκες τῆς ἀληθείας εἴτε διωκόμενοι ὑπὲρ τῆς ἀληθείας. Καὶ αὐτὸ τὸ ἐπετύγχανε, θυσιάζοντας παντελῶς τὸν ἑαυτό του. 
 
Ἐμεῖς ποὺ εἴχαμε τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία νὰ τὸν ἔχουμε πνευματικὸ πατέρα, τὸν παρακαλοῦμε διὰ πρεσβειῶν του νὰ διακονήσουμε τὴν ἁγία Ἐκκλησία μας καὶ ταπεινὰ μέσα στὴν κιβωτὸ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας νὰ παραμείνουμε «πιστοὶ ἄχρι θανάτου». 
 
Ἀμήν! γένοιτο… 
 
Πολυσέβαστε πνευματικέ μας, «αἰωνία ἡ μνήμη σου μετὰ τῶν ἁγίων». 
 
Θεόδωρος Πουλῆς 
Πολιτικὸς Μηχανικὸς 
ἩλιούποληShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.