28 Νοεμβρίου 2020

Ανακοίνωση ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ για το ισλαμικό τέμενος.

Τήν 16/11/2020 ἠσκήσαμεν τήν ἀπό 9/11/2020 αἲτησιν ἀσφαλιστικῶν μέτρων ἐνώπιον τοῦ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ συζητουμένην τήν 26/2/2021 οἱ κάτωθι:
 
1. Αἰκατερίνη Παντελίδου τοῦ Κίμωνος, Δικηγόρος,
2. Γεώργιος Χορτάτος τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρος,
3. Φιλιῶ Λαγούρα τοῦ Παναγιώτου,
4. Ἰωάννης Ἰωαννίδης τοῦ Παναγιώτου,
5. Τό ἐν Βοτανικῷ ἑδρεῦον Σωματεῖον ὑπό τήν ἐπωνυμίαν
«ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ – ΡΟΥΦ Η ΑΘΗΝΆ», νομίμως
ἐκπροσωπούμενον ὑπό τῆς Προέδρου τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ Φιλιῶς Λαγούρα,
6. Παῦλος Κατσινούλας τοῦ Θεοφάνη
 
ΚΑΤΑ 
 
1. Τοῦ ἐν Ἀθήναις ἑδρεύοντος Νομικοῦ Προσώπου Ἰδιωτικοῦ Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών», νομίμως εκπροσωπουμένου, μή ὑπαγομένου εἰς τόν εὑρύτερον δημόσιον τομέα. 
2. Τοῦ Ἰμάμη, Ζακί Σιντί Μοχάμετ, 
 
Κοινοποιουμένη πρός τούς: 
1. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, 
2. κ. Βασίλειον Πλιώταν, Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, 
3. κ. Δήμαρχον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, 
4. Ὀργανισμόν τῆς UNESCO. 
 
Ἡ αἲτησίς μας ἑδράζεται ἐπί τῶν διατάξεων τῶν ἂρθρων 4§1, 24§1, 2 καί 6, 13 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τῶν ἂρθρων 1§1 καί 2, 2§1 περ. γ’ τοῦ Ν. 3028/2002 «περί προστασίας τῶν Ἀρχαιοτήτων καί ἐν γένει τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς», ἂρθρων 1-6 τοῦ Ν. 3512/2006, ἐπί τῆς ὑπ’ ἀριθμόν 135952/Θ1/11.8.2017 ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, τῶν ἂρθρων 57, 967, 969, 970 τοῦ ΑΚ, τῶν ἂρθρων τοῦ ΠΔ ἀπό 30/11/1995, τοῦ ἂρθρου 9 τῆς ΕΣΔΑ, τῶν ἂρθρων 682, 691Α§1, 731, 732 τοῦ Κ.Πολ.Δικ. 
Ἐπειδή ὃμως τό ἱστορικόν τοῦ χώρου τό διαδικαστικόν ἱστορικόν καί ἡ Νομική βάσις τῆς αἰτήσεως ἀναλύονται σέ 68 σελίδες καθίσταται δυσχερής ἡ δημοσίευσις τοῦ ὃλου δικογράφου καί οὓτω ἀναφέρομεν ἐκ τῆς αἰτήσεώς μας τά κάτωθι κεφάλαια: 
 
«Β. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ – ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
 
1. Παρά τά προεκτεθέντα, διαρκουσῶν τῶν δικῶν καί τῶν ἐκκρεμοδικιῶν ἡ Διοίκησις, κυρίως διά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, ἀπό καιροῦ εἰς καιρόν πρός ἐκφοβισμόν καί δημιουργίαν ἐντυπώσεων ἀνήγγελλεν, οὖσα βεβαία ὅτι ἡ Δικαιοσύνη θά ὑπακούσῃ εἰς τάς ἐντολάς της, τήν λειτουργίαν τοῦ παρανόμου αὐτοῦ κτηρίου, τελικῶς δέ τήν 2/11/2020 εἰσῆλθον εἰς αὐτό καί ἐλειτούργησαν διαφημισθείσης ὅλης τῆς σχετικῆς λειτουργίας ἀπό τά ΜΜΕ καί δή ἐπικειμένης τῆς σχετικῆς ἀπαγορεύσεως λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, καί χωρίς μάσκες. 
 
Προέβησαν μάλιστα καί εἰς σχετικάς δηλώσεις. Ὁμοίως προέβη εἰς δηλώσεις καί ὁ κ. ἰμάμης καί δεύτερος τῶν καθ’ ὧν. 
 
Ὅλα αὐτά ἐντός τοῦ προπεριγραφέντος καί ὑψίστης ἑλληνικῆς πολιτιστικῆς καί ἀρχαιολογικῆς σημασίας ἐδαφικοῦ μας χώρου, ἐντός τῆς ἀρχαιοελληνικῆς καί ἱστορικῆς περιοχῆς ὡς αὐτήν προπεριεγράψαμεν καί ἑνός κτηρίου παρανόμου, χωρίς διηνοιγμένους δρόμους γύρωθεν καί χωρίς ὑψομετρικάς ἀντιστοίχους μελέτας, ὡς εἰς τό ἱστορικόν προαναφέραμεν, προσπαθοῦντες οἱ καθ’ ὧν ἡ παροῦσα μας νά ἐγκατασταθοῦν λάθρᾳ ἐν τῷ μέσῳ τῆς πανδημίας καί δημιουργήσουν «κατεστημένον» διά τῆς βίας καί παρανομοῦντες ὡς ἀνωτέρω ἐπί τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς. 
 
2. Πάντα ταῦτα ἐνῶ ἐκκρεμοῦν τ’ ἀνωτέρω δικόγραφα καί δή ἡ ἀπό 13/3/2017 Δ΄ 888 μήνυσις τοῦ Λάμπρου Σταθοπούλου καί Νικολάου Βαλμᾶ κατά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθηνῶν. 
 
Ἤτοι οἱ ἀνωτέρω καθ’ ὧν ἐκμεταλλευόμενοι τό γεγονός τῆς πανδημίας καί τήν σύγχυσιν πού ἕνεκεν αὐτῆς ἐπικρατεῖ εἰς τούς Ἕλληνες πολῖτες, ὡς «κλέφτες» εἰσέβαλαν εἰς τόν Ἱερόν μας χῶρον καί ἐγκατεστάθησαν εἰς αὐτόν, ἐπιδιώκοντες νά δημιουργήσουν «τετελεσμένα γεγονότα» μή ἀνατρέψιμα. 
 
3. Ὡσαύτως συμφώνως πρός τήν ὑπ’ ἀριθμόν 135952/Θ1/11.8.2017 (φ.401/21.8.2017 Τευχ. ΥΟΔΔ) ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας διωρίσθησαν τά τακτικά καί ἀναπληρωματικά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ἀνωτέρω καθ’ οὗ ΝΠΙΔ. Κατ’ αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως ἠσκήσαμεν τήν ἀπό 29/8/2017 αἴτησιν ἀκυρώσεως ἐφ’ ἧς ἐξεδόθη ἡ ὑπ’ ἀριθμόν 2350/2019 παραπεμπτική ἀπόφασις τοῦ Γ’ Τμήματος τοῦ ΣτΕ, δι’ ἧς παρεπέμφθη ἡ αἴτησίς μας πρός ἐκδίκασιν εἰς τό Δ΄ Τμῆμα τοῦ ΣτΕ συζητηθεῖσα τήν 25/9/2020 ἀφορῶσα μεταξύ ἄλλων καί παραλείψεις, ὡς πρός τόν διορισμόν τῶν μελῶν τοῦ ΔΣ τοῦ καθ’ οὗ καί ἐκκρεμούσης εἰσέτι τῆς ἐπ’ αὐτῆς ἀποφάσεως. 
 
4. Μεταξύ τῶν μελῶν τοῦ ΔΣ τοῦ καθ’ οὗ ΝΠΙΔ εἶναι καί ὁ κ. Ashir Haider. Τό ἐν λόγῳ μέλος τήν 4/11/2020 ἀνήρτησεν εἰς τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως καί ἀναπαρήγαγεν μίαν ἀνάρτησιν τῆς ἀμφιλεγομένης ὁμάδος φίλων τοῦ Κασμίρ, μίας ὀργανώσεως δηλαδή τασσομένης ὑπέρ τοῦ Ἐρντογάν καί κατά τῆς Γαλλίας καί Ἰνδίας καί κατά συνέπειαν ἐναντίον τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος. 
 
Ὑπάρχουν κι ἄλλαι ἀναρτήσεις του ἀντιμαχόμεναι τῶν Ἑλληνικῶν συμφερόντων καί τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Τοῦτο εἶναι ἂκρως ἐπικίνδυνον διά ἀνάφλεξιν τῆς περιοχῆς καί δή μεταξύ τῶν διαφόρων φατριῶν τῶν μουσουλμάνων, πού ὡς γνωστόν, ἐξ ὃσων συμβαίνουν, ἐγκυμονοῦν αἱματηράς συγκρούσεις. 
 
5. Ὁ ἐπίδικος χῶρος ἐπιφανείας μ.τ. 15 στρεμμάτων περίπου εἶναι κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου καί παρά τό γεγονός αὐτό οὐσιαστικῶς παρεδόθη καί δή ἄνευ αἰτήματος τινός ἐξ αὐτῶν εἰς μίαν ὁμάδα ἀλλοδαπῶν ξένη πρός τήν πολιτιστικήν συνέχεια καί συνοχή τοῦ χώρου αὐτοῦ ὡς προεξεθέσαμεν εἰς τό ἱστορικόν τῆς παρούσης αἰτήσεώς μας, ἀποτελῶν ἀρχαιόθεν Ἑλληνικόν χῶρον ὑψίστης ἀρχαιολογικῆς καί ἱστορικῆς σημασίας, ἀλλά καί τόν μοναδικόν χῶρον κοινοχρήστου πρασίνου εἰς τήν περιοχήν τόν ὁποῖον θ’ ἀπολαμβάνουν οἱ ἀνωτέρω ὀπαδοί τῶν καθ’ ὧν καί οἱ οἰκογένειές τους. Δι’ ἡμᾶς δέ τούς Ἓλληνες δέν ἐπιτρέπεται ἡ εἲσοδος ἐντός τοῦ κοινοχρήστου χώρου, ὃπερ παράνομον. 
 
Ὃθεν συντρέχει κατεπεῖγον – ἐπείγουσα κατάστασις κί ἐπικείμενος κίνδυνος διότι: 
 
Παρά τά λεπτομερῶς προαναφερθέντα κωλύματα καί τάς ἐκκρεμεῖς ἐναντίον τῆς λειτουργίας του δίκας, ἢτοι: 
1. τῆς ὑπ’ ἀριθμόν ΑΒΜ Δ17/888 μηνύσεως τοῦ γ’ ἐξ ἡμῶν κατά τῆς Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων Ἀθηνῶν. 
2. Τῆς ἀπό 10/6/2020 ἐφέσεώς μας ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ διά τήν προσβολήν τῆς ἀδείας δομήσεως. 
3. Τῆς ἀπό 26/3/2020 ἀγωγῆς κακοδικίας κατά τῆς συνθέσεως τοῦ Ε’ τμήματος τοῦ ΣτΕ. 
 
Τήν 2αν Νοεμβρίου 2020 ἡμέραν Δευτέραν οἱ καθ’ ὧν ἐλειτούργησαν τό τέμενος καί δή πανηγυρικῶς μεταδοθείσης τῆς λειτουργίας του καί ἀπό τά ΜΜΕ, τοῦ β’ τῶν καθ’ ὧν δόσαντος καί συνέντευξιν εἰς αὐτά, καί δή προκλητικά καί ἐνάντια εἰς τά ὃσα ἀνωτέρω ἀναφέραμεν, συγκροτοῦντα ἰσχυροτάτην ἱστορικήν, νομικήν, πολιτιστικήν καί ἠθικήν βάσιν ἐπιβάλλουσα τήν ἀποτροπήν τῆς ἐκεῖ ἐγκαταστάσεως καί λειτουργίας τοῦ τεμένους.
 
Τό γεγονός τῆς λειτουργίας τοῦ τεμένους συνιστᾶ ἐπείγουσαν κατάστασιν εἰσβολῆς ἐντός τοῦ ἀρχαιολογικοῦ, ἱστορικοῦ μας χώρου ὡς καί τοῦ πνευματικοῦ μας χώρου καί πνευματικῶν μας ἀγαθῶν καί ἂμεσον καί ἐπικείμενον κίνδυνον ἀναφλέξεως τῆς περιοχῆς καί διαταράξεως τῆς κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς της ζωῆς. 
 
Πρός τούτοις δημιουργεῖ τετελεσμένα γεγονότα μή ἀναστρέψιμα, ἐπί πεδίου μή εἰσέτι νομικά ἐκκαθαρισμένου. 
Κατόπιν τούτων δημιουργεῖται ἐπείγουσα κατάστασις διά τήν ρύθμισιν τῆς ὁποίας ἐπιβάλλεται ἡ λῆψις κατεπειγόντων (ἀσφαλιστικῶν) μέτρων. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
Ὡς προαναφέραμεν: 
α) ἔχει ὑποβληθῆ ὑπό τοῦ Λάμπρου Σταθοπούλου καί Νικολάου Βαλμᾶ ἡ ὑπ’ ἀριθμόν ΑΒΜ Δ΄ 888/2017 μήνυσις κατά τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθηνῶν κατά τῆς Διευθυντρίας καί τῶν ὑπαλλήλων τῆς ἀνωτέρω Ὑπηρεσίας διά τά ἐν αὐτῇ ἐγκλήματα καί δή τῆς παραβιάσεως τοῦ Νόμου 3028/2002 «περί προστασίας ἀρχαιοτήτων» ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ εἰς τήν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν εὑρισκομένη εἰς τό στάδιον τῆς α’ ποινικῆς διώξεως. 
 
Κατά συνέπειαν ἐκκρεμεῖ ἔννομος σχέσις τοῦ οὐσιαστικοῦ δικαίου προσβληθεῖσα ἐκ τῆς λειτουργίας τοῦ καθ’ οὗ ΝΠΙΔ καί τοῦ τεμένους του, μεταξύ ἡμῶν ὡς Ἑλλήνων πολιτῶν καί τῶν καθ’ ὧν καί ἔχει ἐνσκήψει ἔρις. Ὑπάρχει δέ ἄμεσος καί ἐπιτακτική ἀνάγκη κι ἐπείγουσα περίπτωσις νά ληφθοῦν προσωρινά μέτρα καί νά ρυθμισθῇ ἡ δημιουργηθεῖσα κατάστασις προκειμένου ν’ ἀποφευχθοῦν δυσάρεστες συνέπειες. 
 
Ἐκ δέ τῆς λειτουργίας τῶν ἐργασιῶν τῶν καθ’ ὧν προσβάλλεται κατάφωρα ἡ τιμή καί ἡ συνείδησίς μας καί τά πνευματικά ἀγαθά τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιάς καί τῆς ἱστορικῆς μας μνήμης, δεδομένου ὅτι μέ τάς ἀναπτυχθείσας συνθήκας τῆς περιοχῆς καί τοῦ λειτουργοῦντος καταυλισμοῦ τῶν 1973 μουσουλμάνων πού προσέρχωνται εἰς τόν χῶρον, ἀνακόπτεται ἡ πολιτιστική μας συνέχεια καί συνοχή ὡς λεπτομερῶς ἀναπτύσσομεν ὦδε:
 
β) προσβάλλεται ἐκ τῆς λειτουργίας τῶν καθ’ ὧν ἡ ἐλευθέρα πρόσβασίς μας εἰς τόν κοινόχρηστον χῶρον πρασίνου, τόν ὁποῖον ἀποκλείουν ἀπό ἡμᾶς τούς ἰθαγενεῖς Ἕλληνας πολίτας, ἀφοῦ ἀπαγορεύεται ἡ πρόσβασίς μας εἰς αὐτόν ἐπιτρεπομένη μόνον εἰς τούς μουσουλμάνους. Ἡμεῖς δέ παραμένομεν ἐπί τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114, ἒξωθεν τοῦ κοινοχρήστου χώρου, ἒξωθεν τῆς κλειστῆς πόρτας καί ἐκεῖ κάθε ἑβδομάδα τελοῦμεν εἰς τόν δρόμον τά θρησκευτικά μας καθήκοντα ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. 
 
Τοῦτο ὅμως παραβιάζει τάς ἀνωτέρω διατάξεις τῶν Ἄρθρων 967-970 καί αἴρει τήν ἔννοιαν τοῦ κοινοχρήστου χώρου. 
Οὕτω ἐκ τῆς ἀνωτέρω λειτουργίας τῶν ἐργασιῶν τῶν καθ’ ὧν προσβάλλεται τό δικαίωμά μας νά εἰσέλθωμεν εἰς τόν κοινόχρηστον χῶρον, ἐνῶ ἐμεῖς ὡς αὐτόχθονες Ἕλληνες πολῖτες ἔχομεν τό ἀπόλυτον καί πρωταρχικόν δικαίωμα ἀναλογικῶς κατά τάς παραγράφους 1-3 τοῦ Ἄρθρου 969 τοῦ Α.Κ. νά χρησιμοποιοῦμεν τόν χῶρον αὐτόν. Συμβαίνει δέ ἀκριβῶς τ’ ἀντίθετον. Ἡμεῖς, ὡς ἀνεπτύξαμεν εἰς τό ἱστορικόν τῆς παρούσης μας, νά λειτουργούμεθα ἐκτός τοῦ χώρου πρό τῆς σιδεροφράκτου ἐξώπορτάς του καί οἱ ἀντίδικοι νά εἰσέρχωνται εἰς αὐτόν, ὡς νά εἴμεθα οἱ πτωχοί ἐπαῖτες, ἐνῶ εἴμεθα οἱ ἀδιαφιλονείκητοι κληρονόμοι τῆς μεγίστης πολιτιστικῆς κληρονομίας τοῦ συγκεκριμένου χώρου. 
 
Καί μάλιστα διαφημίζεται ἀπό τά ΜΜΕ ἡ τοιαύτη ἂνισος καί προσβλητική δι’ ἡμᾶς μεταχείρισις (Ἂρθρον 4§1 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος) καί ὁ δεύτερος τῶν καθ’ ὧν μάλιστα δίδει καί συνεντεύξεις. 
 
γ) ἐκ τοῦ συνόλου τῶν προεκτεθέντων προκύπτει ὅτι ἡ λειτουργία τῶν καθ’ ὧν εἰς τόν συγκεκριμένον τόπον, ὡς προπεριεγράφει συνιστᾶ σκανδαλώδη μεταχείρισιν ὑπέρ τῆς ἄνω κατηγορίας προσώπων μ’ ἀποκλειστικόν κριτήριον τάς θρησκευτικάς τους πεποιθήσεις, καί δή ὑπό συνθῆκες δυσμενεστάτης δημοσιονομικῆς συγκυρίας καί ἐντός ἀρχαιοτάτου χώρου καί ἀρχαιοτάτης περιοχῆς ἀνυπολογίστου ἀρχαιολογικῆς καί πολιτιστικῆς σημασίας, παραδοθέντων δωρεάν καί ἐπ’ ἀόριστον εἰς τήν συγκεκριμένην αὐτήν κατηγορίαν προσώπων κατά τ’ ἀνωτέρω καί δή χρηματοδοτηθέντων μέ κρατικήν χρηματοδότησιν. Οὔτω παραβιάζονται σκανδαλωδῶς εἰς βάρος μας καί τά Ἄρθρον 13 καί 4 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος καί τό Ἄρθρον 9 τῆς ΕΣΔΑ. 
 
δ) ἐκ δέ τῶν δηλώσεων τοῦ προαναφερθέντος μέλους τοῦ Δ.Σ. τοῦ α’ καθ’ οὖ ἐνεργοῦντος καταφανῶς εἰς βάρος τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος καθίσταται λίαν ἐπικίνδυνος ἡ ἐπικρατοῦσα κατάστασις, προετοιμάζουσα δυσχερεῖς ἐξελίξεις εἰς τόν χῶρον, ἀφοῦ μόλις οἱ καθ’ ὧν ἐλειτούργησαν καί ἐγκατεστάθησαν εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον, ἤδη ἐτοποθετήθηκαν πολιτικά, ἐκθέτοντας τήν Ἑλλάδα εἰς τάς διεθνεῖς της σχέσεις. 
…………………………………………………………… 
 
Ἐπειδή ἁρμοδίως εἰσάγεται ἐνώπιόν Σας ἡ παροῦσα μας. 
 
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ 
 
Καί τά κατά τήν συζήτησιν προστεθησόμενα ἐν ρητῇ ἐπιφυλάξει παντός νομίμου δικαιώματός μας καί δή τοῦ τοιούτου τῆς ἀποζημιώσεώς μας διά πᾶσαν ὑλικήν καί ἠθικήν βλάβην ἒχομεν ὑποστῆ ἀνερχομένην εἰς τό ποσόν τοῦ 1.000.000€ δι’ ἓνα ἓκαστον ἐξ ἡμῶν τουλάχιστον, κατατεθησομένων ὑπέρ κοινωφελοῦς σκοποῦ. 
 
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ 
 
♦ Νά γίνῃ δεκτή ἡ παροῦσα αἴτησίς μας. 
♦ Νά ληφθοῦν ἀσφαλιστικά μέτρα. 
♦ Νά ὑποχρεωθοῦν οἱ καθ’ ὧν διά τάς ἐν τῷ ἱστορικῷ αἰτίας νά παύσουν τήν λειτουργίαν τοῦ τεμένους μέχρις ὅτου καταστῇ ἀμετάκλητος ἡ ἐκδοθησομένη ἀπόφασις ἐπί τῆς ἀπό 12/3/2017 ὑπ’ ἀριθμόν ΑΒΜ Δ17/888 μηνύσεως τοῦ Λάμπρου Σταθοπούλου κατά τῆς Διευθύντριας καί τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Ἀθηνῶν κατά τά ἱστορηθέντα ἐν συναρτήσει πρός τήν ἀπό 10/6/2020 ἔφεσίν μας ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ καί τήν ἀπό 26/3/2020 ἀγωγήν κακοδικίας κατά τῆς συνθέσεως τοῦ Ε’ τμήματος τοῦ ΣτΕ. 
♦ Ν’ ἀπαγορευθῇ ἡ εἴσοδος εἰς τούς ἀνωτέρω καθ’ ὧν ὡς καί εἰς τούς ἐν λόγῳ πιστούς εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον κοινοχρήστου πρασίνου καθ’ ὅν τρόπον ἀπαγορεύεται καί εἰς ἡμᾶς καί εἰς πάντα Ἕλληνα πολίτην ἡ εἴσοδος μέχρι ὅτου ἐπιλυθοῦν τά σοβαρώτατα θέματα τῆς προσβολῆς τῆς πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς καί τῆς νομιμότητος τοῦ κτηρίου. 
♦ Νά ὑποχρεωθοῦν οἱ καθ’ ὧν ἡ παροῦσα μας νά ἐπιδείξουν τήν ἄδειαν λειτουργίας τοῦ τεμένους τήν ὁποίαν μετά βεβαιότητος κατέχουν ὥστε νά ἐλεγχθῇ ὑπό τοῦ Δικαστηρίου Σας ἡ νομιμότητά της καί εἰς ποῖον μουσουλμανικόν δόγμα ἀνήκει, καθ’ ὅσον συντρέχει σπουδαῖος πρός τοῦτο λόγος διά τήν ἀσφάλειαν τοῦ χώρου καί τῆς γύρωθεν περιοχῆς ἐκ τῶν μεταξύ τῶν ὁπαδῶν τῶν διαφόρων δογμάτων ἐγκυμονουσῶν βιαίων αἱματηρῶν συγκρούσεων.
♦ Ν’ ἀπειληθῇ διά κάθε παράβασιν τῆς ἐκδοθησομένης ἀποφάσεως χρηματική ποινή εἰς βάρος τῶν καθ’ ὧν 100.000€ διά ἕνα ἕκαστον τούτων καί προσωπική κράτησις ἑνός ἔτους διά τόν νόμιμον ἐκπρόσωπον τοῦ πρώτου τῶν καθ’ ὧν ὡς καί ἑνός ἔτους διά τόν δεύτερον τῶν καθ’ ὧν. 
♦ Νά ἐκδοθῇ προσωρινή διαταγή μέ τό αὐτό περιεχόμενον μέχρις ἐκδόσεως ὁριστικῆς ἀποφάσεως ἐπί τῆς παρούσης αἰτήσεώς μας. 
 
Ἀθῆναι, 9/11/2020 
 
Ἡ αἰτοῦσα καί πληρεξουσία Δικηγόρος» 
Ἐπ’ αὐτῆς ἐξεδόθη τήν 24/11/2020 ἀπορριπτική προσωρινή διαταγή ὑπό τοῦ ὑπογράφοντος αὐτήν δικαστοῦ κ. Μασσαλῆ Ἰωάννου, Προέδρου Πρωτοδικών, ἒχουσα μεταξύ ἂλλων ὡς κάτωθι: 
«… η κατασκευή και λειτουργία του ισλαμικού τεμένους στην Αθήνα για την ελεύθερη άσκηση της θρησκευτικής λατρείας των μουσουλμάνων είναι σύμφωνη με τα διεθνή κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν θίγει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια και ουδόλως σχετίζεται με την εφαρμογή του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου στην Ελλάδα, ούτε συνιστά προπαγάνδα ή προσηλυτισμό ή υποκίνηση σε φυλετικές, Θρησκευτικές ή άλλες διακρίσεις, ενώ δεν παραβιάζει ούτε το άρθρο 24 του Συντάγματος που αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, κρίθηκε ότι η κατασκευή του ισλαμικού τεμένους δεν παρεμποδίζει την άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων των αιτούντων και δεν θίγει το δικαίωμά τους στην εργασία και την προστασία της γενετικής τους ταυτότητας, καθώς και ότι η χωροθέτηση του ισλαμικού τεμένους στη συγκεκριμένη περιοχή δεν αντιβαίνει στα άρθρα 24 παρ. 1, 2 και 6, 28 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του Συντάγματος εκ μόνου του λόγου ότι η κατασκευή του προβλέπεται στην είσοδο της πόλης επί της Ιεράς Οδού. …» 
 
Δηλαδή οἱ δικαστές κλείνουν τά μάτια τους καί τ’ αὐτιά τους εἰς τήν Ἀλήθεια καταργοῦν τήν Δικαιοσύνη καί γίνονται συμμέτοχοι εἰς τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων! 
 
Ὃμως, ἒστιν δίκης ὀφθαλμός ὃς τά πάνθ’ ὁρᾶ! 
……………………………………….. 
 
ΣΧΟΛΙΟ: 
Έλληνες το έδαφος στο οποίο ανεγείρεται το τέμενος, θα αποτελεί ιδιοκτησία τους. 
Το κοράνι αναφέρει ρητά ότι η περιοχή του χώρου λατρείας για τους μουσουλμάνους αποτελεί και ιδιοκτησία τους. 
Θα έχουμε δηλαδή ιδιοκτησία ελληνικού εδάφους από παράνομους αλλοδαπούς! 
Συντελείται η κατάκτηση της Ελλάδας από μουσουλμάνους ισλαμιστές χωρίς να κηρυχθεί καν πόλεμος! 
 
Στην περίπτωση που κατασκευαστεί τέμενος εντός Επικρατείας και πέραν των ορίων της Θράκης (καταπάτηση της Συνθήκης της Λωζάνης) , σημαίνει αναγνώριση μουσουλμανικής μειονότητας στην περιφέρεια αυτή. Θα ορισθεί ΝΟΜΙΜΗ και ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ μουσουλμανική μειονότητα. Αυτομάτως και υποχρεωτικά η Πολιτεία αναγνωρίζει ως «ΝΟΜΙΜΟΥΣ» όλους τους παράνομους μετανάστες, οι οποίοι εισήλθαν ΠΑΡΑΝΟΜΑ στην Ελλάδα, παρά την θέληση του κυρίαρχου Ελληνικού Λαού, διαμένουν ΠΑΡΑΝΟΜΑ και εργάζονται ΠΑΡΑΝΟΜΑ. 
 
Το τέμενος στην Αττική ανοίγει τον δρόμο (ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) για δημιουργία τζαμιών και τεμένων και σε άλλες πειροχές. 
 
Ο Δήμαρχος των Αθηναίων το έχει δηλώσει απερίφραστα (και συμφωνούν και ΟΛΑ τα κόμματα της Βουλής) πως στόχος είναι να δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο τζαμιά σε κάθε διαμέρισμα του Δήμου Αθηνάιων! 
 
Θα νομιμοποιηθούν μουσουλμανικές μειονότητες σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ! 
Αν επιτρέψουμε την κατασκευή τεμένους στον Βοτανικό, υπογράφουμε και νομιμοποιούμε τον ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ της Ελλάδας από τους ισλαμιστές! 
 
Όσοι ζητούν να μη γίνει το τέμενος ΜΟΝΟ στον Βοτανικό επειδή έχουν έννομο συμφέρον ή επειδή θίγονται άμεσα ή έμμεσα, ανοίγουν τον δρόμο στους εγκάθετους να εγείρουν θέμα κατασκευής του σε άλλη (αραιοκατοικημένη ή μη) περιοχή, όπως στο Σχιστό ή στην Παιανία. 
Θέμα πολύ επικίνδυνο και ιδιαίτερης σημασίας παγίδα. 
Ήδη αρκετοί πολιτικοί (όψιμοι «πατριώτες») και κόμματα «συμπαρίστανται» στους κατοίκους του Βοτανικού και μιλούν για τέμενος σε «άλλη» περιοχή, λες και η «άλλη» περιοχή δεν είναι Ελλάδα… 
 Share

1 σχόλιο:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΣ είπε...

Επ ευκαιρία ΙΔΕΤΕ.


Ανοικτή επιστολή προς τον νέο Ιμάμη ... - ΘΑΝΟΣ ΕΥΗ koukfamilykoukfamily.blogspot.com › 2020/11

Nov 10, 2020 — Ανοικτή επιστολή προς τον νέο Ιμάμη του τεμένους των Αθηνών Μωχάμετ Ζακί. Από Αντώνη Αντωνά. Ιμάμη Μωχάμετ Ζακί,. Με ευπρέπεια θα ...

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ.
Ιμάμη Μωχάμετ το δόγμα που ακολουθείτε όσον αφορά την Μουσουλμανική θρησκεία είναι το *ΣΟΥΝΙΤΙΚΟ και άρα κατά προέκταση είσθε και *ΣΑΛΑΦΙΣΤΗΣ και *ΟΥΑΧΑΜΠΙΣΤΗΣ.(;)

Οι σαλαφιστές είναι ακραίοι σουνίτες ισλαμιστές: γι’ αυτούς υπάρχει μόνο ο νόμος της σαρίας, άντρες και γυναίκες πρέπει να φοιτούν και να εργάζονται χωριστά, οι γυναίκες πρέπει να είναι καλυμμένες, η Δύση αποτελεί μίασμα. Πρότυπο του πουριτανικού τρόπου ζωής τους είναι οι πρώτοι μουσουλμάνοι του 7ου αιώνα.

Στο δια ταύτα Ιμάμη Μοχάμετ Ζακί.

Παγκόσμια ειρήνη ευχηθήκατε και προσθέσατε …«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες και στην Ελλάδα και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο ειρήνη»!

Για ποιά ειρήνη λοιπόν ομιλείτε, όταν ο ομόδοξος σας ακραίος Σουνίτης Σαλαφιστής Ουχαμπιστής πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, ο οποίος ακολουθεί πιστά όλες τις φιλοπολεμικές και αιματόβρεκτες εντολές του Κορανίου, αλλά και τις εγκληματικές πράξεις και ημέρες της πάλαι ποτέ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που αιματοκύλισε όλη την Ευρώπη και πήγε τον πολιτισμός 500 χρόνια πίσω…. συνεχίζει να προβαίνει σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο; Για ποια ειρήνη μιλάτε, όταν όλες οι χριστιανικές μειονότητες της Ελληνικής Μικράς Ασίας έχουν κατασφαγεί;

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.