23 Σεπτεμβρίου 2014

Κάτι δέν πάει καλά στήν Ιερά Σύνοδο!

Παρασκηνιακοί μηχανισμοί καλλιεργούν την εικόνα της γραφικότητας για Ιεράρχες που αντιδρούν!... 

Τή στιγμή πού ὁλοένα καί περισσότερο διαπιστώνεται πώς ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ἡ διδασκαλία της ἀποτελεῖ πλέον τόν πρῶτο στόχο τῶν ἐκφραστῶν τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας λόγω τῆς δυναμικῆς της, ἡ Ἱερά Σύνοδος φαίνεται νά μήν ἀντιλαμβάνεται τό τί ἀκριβῶς συμβαίνει καί νά ἐμμένει νά πορεύεται μέ ... «αὐτόματο πιλότο».

Τό νομοσχέδιο γιά τήν κατάργηση τῆς καμπάνας, ἡ κατάργηση τῆς ἀργίας τῶν Κυριακῶν, ἡ κατάργηση μέ τήν μέθοδο «τοῦ ἀργοῦ θανάτου» τῶν θρησκευτικῶν ἀπό τά σχολεῖα, ἡ ἀπαγόρευση... μετάβασης ρασοφόρων στά σχολεῖα, ἡ ἵδρυση τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, ἡ προώθηση τοῦ νοσηροῦ οἰκουμενισμοῦ (μέ τή διεξαγωγή διαλόγου μέ δῆθεν χριστιανικές κοινότητες), οἱ ἔξωθεν πιέσεις γιά προσέγγιση μέ τό Βατικανό, ἡ ὑποβάθμιση τοῦ ἔργου τῆς κατηχήσεως εἶναι ὁρισμένα μόνο θέματα πού δυστυχῶς δέν ἐνεργοποιοῦν τήν Ἱερά Σύνοδο...

Καί τό χειρότερο εἶναι πώς ὅταν κάποιοι -ἔστω καί ἐλάχιστοι- Ἀρχιερεῖς θίξουν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τά ἀνωτέρω θέματα ἤ καί μείζονα ἄλλα κοινωνικά ζητήματα, ὅπως λ. χ. τίς αὐξανόμενες αὐτοκτονίες λόγω τῆς οἰκονομικῆς κρίσης ἤ τή σκληρή φορολογική πολιτική πού βύθισε στήν ἀπελπισία χιλιάδες ἑλληνικές οἰκογένειες κ.ο.κ. ἀντιμετωπίζονται μέ καχυποψία καί ἀπομονώνονται! Ἄν ἐπιμείνουν νά πιέζουν πρός τήν κατεύθυνση λήψης ἀποφάσεων τότε εἰδικός παρασκηνιακός μηχανισμός καλλιεργεῖ τήν εἰκόνα τῆς γραφικότητας.

Εἶναι μία μέθοδος ὑποτίμησης τῶν ἰδίων τῶν Ἱεραρχῶν ἀλλά καί τῶν λεγομένων τους πού μπορεῖ οὐσιαστικά νά πλήττει τήν ἀρχή τῆς Συνοδικότητας ἀλλά λειτουργεῖ προστατευτικά γιά τόν ἐπικρατοῦντα ἐφησυχασμό. Καί ὁ ἐφησυχασμός φυσικά αὐτός συμβάλει στή στήριξη ὅλων αὐτῶν τῶν ἐπιχωρίων ἀλλά καί ἀλλοδαπῶν κέντρων πού ἐπιδιώκουν νά δημιουργήσουν μία ἰδιότυπη σκλαβιά στήν εὐλογημένη πατρίδα μας.

Καί γιά νά μιλήσουμε μέ ὀνόματα γιά νά γίνουν κατανοητά τά ὅσα ἀναφέρουμε γραφικός καί συντηρητικός λογίζεται λ.χ. ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος ὅταν θίγει ἐθνικά ζητήματα ἤ στρέφεται ἐνάντια στήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση ἱδρύσεως τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή! Γραφικός, ἀντιδραστικός καί συντηρητικός λογίζεται λ.χ. ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ ὅταν ὡς ὑπεύθυνος Ἱεράρχης δέν διστάζει νά καυτηριάσει θέσεις καί ἀποφάσεις πού πλήττουν τήν Ὀρθοδοξία καί ἀπειλοῦν νά διαστρεβλώσουν τήν ἀλήθεια καί τήν πίστη. Γραφικοί καί ἀντιδραστικοί λογίζονται λ.χ. οἱ Μητροπολίτες Κονίτσης Ἀνδρέας, Κυθήρων Σεραφείμ, Γόρτυνος Ἱερεμίας, Πατρῶν Χρυσόστομος, Σισανίου Παῦλος, Μεσογαίας Νικόλαος κ.ἄ ὅταν εὐθαρσῶς καί δημοσίως διατυπώνουν τίς ἐνοχλητικές γιά τά κέντρα τῶν ἀνόμων ἀπόψεις καί θέσεις ἔναντι μειζόνων κοινωνικῶν καί πολιτικῶν ζητημάτων.

Ἀντιθέτως οἱ «ἐφησυχάζοντες» Ἀρχιερεῖς συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου πού νοιάζονται μόνο γιά τόν οἶκο τους ἤ ἐκκλησιαστική ἐπαρχία τους καί γιά τήν ἀναρρίχησή τους σέ κοσμικά ἀξιώματα, ἀδιαφορώντας ἄν καίγεται τό σπίτι τοῦ γείτονα, ἐπαινοῦνται καί ἐνίοτε ποικιλοτρόπως ἐπιβραβεύονται ἀπό τό νοσηρό κοσμικό σύστημα ἐξουσίας καί τούς μηχανισμούς προπαγάνδας πού αὐτό διαθέτει... Ἔτσι φθάσαμε στό σημεῖο τέσσερις Μητροπολίτες τῆς Θράκης μαζί μέ τόν Δημητριάδος Ἰγνάτιο στό πλαίσιο τῆς ἀνεκτικότητας νά συμφωνοῦν μέ τήν ἀπαράδεκτη ἀπόφαση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς περί ἱδρύσεως τμήματος ἰσλαμικῶν σπουδῶν!!!

Δηλαδή στήν οὐσία ἀποδέχονται νά συμπορεύονται μέ τίς εἰδωλολατρικές καί ἀρειανικές δοξασίες τοῦ Ἰσλάμ, νά ἐκλαμβάνουν τό ψεῦδος ἰσότιμο μέ τήν ἀλήθεια, τόν Ἀλλάχ ἤ Ἰλάχ (Θεός τῆς Σελήνης) μέ τόν Χριστό!!! Καί γιά νά μήν μείνουμε μόνο στούς τέσσερις Μητροπολίτες θά ἀναφερθοῦμε καί σ’ αὐτούς πού χαριεντίζονται καί ἐναγκαλίζονται μέ τόν Ἀντίδικο, ὅπως αὐτός ἐκφράζεται καί προσωποποιεῖται μέσα ἀπό τόν Παπισμό... μέ τό νά ἐκδίδουν κοινές ἐγκυκλίους μέ αἱρετικούς ἤ ἀσπάζονται τό χέρι τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα.

Γιά νά φανταστεῖτε τί εἴδους ἀτόπημα διαπράττουν ἀρκεῖ νά ἀναλογισθεῖτε νά ἐξέδιδαν κοινό ἀνακοινωθέν ὁ Ἄρειος καί ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ἤ νά ἀσπαζόταν ὁ Μέγας Ἀθανάσιος τό χέρι τοῦ αἱρεσιάρχη Ἀρείου!

Ἡ Συνοδικότητα καλοί μου Ἱεράρχες ἀποτελεῖ βασική ἀρχή καί θεμέλιο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας! Κι ἀπ’ αὐτή τήν ἀρχή ἐκπορεύονται μεγάλες ἱεραποστολικές κυρίως εὐθύνες πού ἔχουν νά κάνουν μέ τό σωτηριολογικό ἔργο. Καί τό σωτηριολογικό ἔργο ἐμπεριέχει τήν στροφή πρός τήν ἁγιότητα, τή στροφή πρός τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, τήν στροφή πρός τήν ταπείνωση. Προϋποθέτει μάλιστα καλή διάθεση καρδιᾶς, ἔτσι ὥστε μέσα ἀπ’ αὐτή νά ὁμιλεῖ ὁ ἴδιος ὁ Χριστός.

Δυστυχῶς ἡ πλειονότητα τῆς Ἱεραρχίας μας δέν ἔχει κατανοήσει τή μοναδική καί ἀποκλειστική ἀποστολή της. Ἔχει συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα ἐπιλέξει τόν φαρισαϊσμό καί τήν ἐκπορευόμενη ἀπ’ αὐτόν ἰδιοτέλεια καί ὑποκρισία. Γι’ αὐτό πέραν τῶν τυπικῶν ἀνούσιων φιλοφρονήσεων ἡ ἀπουσία τῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης εἶναι ὁρατή ἀκόμη καί διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ. Καί ἡ ἀπουσία αὐτή στερεῖ στήν Ἱεραρχία μας τή δυνατότητα μίας κατηχητικῆς ἐκστρατείας πού θά ἔφερνε τά πάνω -κάτω στήν Ἑλλάδα καί θά διέλυε πνευματικές καί οἰκονομικές κρίσεις.

Ἄς προσευχηθοῦμε Χριστιανοί μου ὁ Θεός νά μιλήσει στίς καρδιές τῶν ποιμένων μας καί νά τίς ἐνεργοποιήσει ὥστε νά συνειδητοποιήσουν τήν ἀποστολή τους. Γένοιτο!

Του Διονύση Μακρή/ Στύλος Ορθοδοξίας Ιούλιος-Αύγουστος 2014 
πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.