9 Ιανουαρίου 2022

Τυφῶνας Κατρίνα»: 13 θέσεις καὶ ἀντιθέσεις μὲ ἀφορμὴ τὸ πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τῆς χριστιανικὰ μεταλλαγμένης κυρίας Κατερίνας

Γράφει ο Κωνσταντίνος Βαθιώτης
 
Στὴν περσινὴ πρωτοχρονιάτικη δοξολογία, ἡ Προσωποποίηση τοῦ Τυφῶνα Κατρίνα (ἐφεξῆς: ΠτΚ) δὲν εἶχε προσκυνήσει κἂν τὸν Σταυρό, ἐνῶ γιὰ πρώτη φορὰ δὲν εἶχε ἀκουστεῖ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος κατὰ τὴν προσέλευσή της στὴ Μητρόπολη. Φέτος, ἡ ΠτΚ σκέφθηκε νὰ δοκιμάσει τὴν τεχνικὴ τῆς ὑποκρισίας γιὰ νὰ προσηλυτίσει κάποιους βρεφοποιημὲνους πολῖτες.

Ἀφήνοντας κατὰ μέρος τὰ ναρκισσιστικὰ μαξιλάρια μὲ τὴν υἱοθετημένη γάτα της, ἐπιμελήθηκε τὸ ἀπαραίτητο θρησκευτικὸ φόντο μὲ τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τοποθετημένη στὸ ὕψος τοῦ δεξιοῦ σκουλαρικιοῦ της, ἀσορτὶ μὲ τὸ μπρούτζινο χρῶμα τοῦ χριστιανικοῦ ντεκόρ, ἀλλὰ πάντως δίπλα στὸ βιβλίο της ἐκλιπούσας Ρούθ Μπαίηντερ Γκίνσμπεργκ, μέλους τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἀπὸ τὸ 1993.
Μὲ αὐτὸ τὸ background, ἡ ΠτΚ ἄρχισε νὰ ἐξεμεῖ τὶς πομπώδεις, νεοταξίτικες παρόλες της.

Ὅποιος θέλει νὰ ξέρει τί τὸν περιμένει, πρέπει νὰ μελετᾷ προσεκτικὰ ὅλα τὰ μηνύματα/διαγγέλματα τῶν πολιτικῶν, ἰδίως τὰ πρωθυπουργικὰ καὶ προεδρικά. Διότι μέσα σὲ αὐτὰ κρύβονται εἴτε κωδικοποιημένες προειδοποιήσεις, συνήθως διατυπωμένες μὲ ἀνάποδο τρόπο, εἴτε συνθηματικὲς λέξεις-κλειδιὰ ποὺ λειτουργοῦν σὰν χειριστικὰ γλωσσικὰ καμπανὰκια (buzz words), μέσῳ τῶν ὁποίων προπαγανδίζεται ἡ ἀνάγκη υἱοθέτησης μιᾶς καινούργιας στάσης ζωῆς (ἐπ᾿ αὐτοῦ βλ. Rosa Koire, Behind the Green Mask: U.N. Agenda 21, 2011, ὑπὸ τὸ κεφάλαιο «Consensus: Neutralizing Enemies»).

Τέτοια περίπτωση ἀποτελεῖ, ἐπὶ παραδείγματι, ὁ ὅρος «συμπεριληπτικὴ κοινωνία» (βλ. κατωτέρω τὴν 12η ΘΕΣΗ).
 
Θαυμάστε τώρα τὰ κυριότερα σημεῖα τοῦ ἀνάποδου καὶ ξύλινου λόγου τῆς ΠτΚ καὶ συνειδητοποιῆστε ἐπιτέλους πόσο ἐπικίνδυνα εἶναι τὰ πράγματα:
 
1η ΘΕΣΗ: 
 
«Τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας ἀναμετρᾷται μὲ τὰ ὅριά του, σὲ καταστάσεις ἐξαιρετικὲς καὶ ἀ πρὸβλεπτες, καθὼς οἱ διαδοχικὲς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ μεταβάλλουν τὰ ἐπιστημονικὰ δεδομένα». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Ἀλήθεια τώρα; Οἱ μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ εἶναι ἐξαιρετικὴ καὶ ἀπρόβλεπτη κατάσταση καὶ ὄχι ἀπολύτως ἀναμενόμενη, ἂν ὄχι ἐπιδιωκόμενη, συνέπεια τῆς ἐπιλογῆς τῶν «εἰδικῶν» νὰ τρυπᾶνε ὅσο περισσότερα μπράτσα μποροῦν μεσούσης τῆς πανδημίας; Ποιὸ βρεφικὸ ἔτος ἡλικίας θεωρεῖ ἡ ΠτΚ ὅτι διάγουμε; 
 
2η ΘΕΣΗ:
 
«Ὁ μαζικὸς €μβολιασμὸς εἶναι ἡ πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἄμυνα, ἰ δ ὶ ω ς ἀπέναντι στὴ βαριὰ καὶ ἐπικίνδυνη μορφὴ τῆς νόσου». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Τώρα ποὺ εἶναι πλέον πασίδηλο γεγονὸς ὅτι οἱ τρυπημένοι καὶ νοσοῦν καὶ μεταδίδουν καὶ πεθαίνουν, μπῆκαν στὸ παιχνίδι τὰ πονηρά, νομικίστικα «ἰδίως», ποὺ ἐπιτρέπουν τὰ ἑρμηνευτικὰ παραθυράκια! 
 
Εἰσερχόμαστε στὸν τρίτο χρόνο πανδημίας καὶ χάρη στὸ δῆθεν πιὸ ἀποτελεσματικὸ ὅπλο ποὺ διέθετε ἡ Παγκόσμια Διακυβέρνηση τῆς Ὑγείας, τὰ πράγματα ἔχουν γίνει ἀπείρως χειρότερα ἀπ᾿ ὅ,τι ὅταν δὲν χρησιμοποιεῖτο τὸ πολυδιαφημισμένο ὅπλο! 
 
3η ΘΕΣΗ: 
 
Ὁ €μβολιασμὸς «Θωρακὶζει τὴ δημόσια ὑγεία καὶ διασφαλὶζει τὴ δυνατότητα τῶν γιατρῶν καὶ τῶν νοσηλευτῶν νὰ μᾶς παρέχουν τὶς πολύτιμες ὑπηρεσίες τους».
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ:
 
Θαυμαστὸς Ἀνάποδος Κόσμος: Ἀρκεῖ μιὰ ματιὰ στὸ χάλι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ μὲ τοὺς τρυπημένους καὶ νοσοῦντες ἰατρούς, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ δούλεμα ποὺ τρῶμε ἀπὸ τὴν ΠτΚ! Καὶ βεβαίως ἐξαιτίας τοῦ ὑποχρεωτικοῦ €μβολιασμοῦ καὶ τῶν ὑλοποιημένων ἀναστολῶν ἐργασίας ἔμειναν ὀρφανὲς δεκάδες θέσεις σὲ νοσοκομεῖα ὅλης τῆς χώρας. Θωρακίζουμε τὴ δημόσια ὑγεία σημαίνει: τὴ διαλὺουμε! 
 
4η ΘΕΣΗ: 
 
Ἡ τήρηση τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων εἶναι εὐθύνη τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ καὶ δική μας. Ἀφορᾷ τὴν κοινωνικὴ καὶ τὴν ἀτομική μας ἠθική, μὲ ἐπίκεντρο τὸν σεβασμὸ στὸν πλησίον καὶ τὸ γενικὸ καλό. 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Πρέπει νὰ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν παγκόσμια Ἱστορία ποὺ μία Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας παραδίδει ἀπὸ τηλεοράσεωςμαθήματα ἀτομικῆς ἡθικῆς (καὶ συνακολούθως: πατερναλισμοῦ) στοὺς πολῖτες. 
 
Φυσικά, ἡ ΠτΚ ἔκανε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ γαργάρα τὴν πρωταρχικὴ ὑποχρέωση τῆς Πολιτείας, ποὺ εἶναι ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ προστασία τῆς ἀξὶας τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἔστρεψε τὸν παραπλανητικὸ προβολέα της στὸν σεβασμό τοῦ πλησίον καὶ στὸ γενικὸ καλό.
 
Ψιλὰ γράμματα γιὰ μιὰ Πρόεδρο ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος ποὺ προωθεῖ τὸν κομμουνισμὸ σὲ σελοφὰν ψευδοφιλελευθερισμοῦ! 
 
5η ΘΕΣΗ: 
 
«Ζοῦμε στὴν ἐποχή των ἀνεξὰντλητων δυνατοτήτων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπώδυνων ἀντιθέσεων. Οἱ ὁρίζοντες τῆς ἐλευθερὶας μας διευρὺνονται καὶ ὁ ρυθμὸς τοῦ βίου ἐπιταχύνεται διαρκῶς». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Θαυμαστὸς Ἀνάποδος Κόσμος: Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὑγειονομικῆς τυραννίας ὅπου καταργήθηκαν τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τοῦ πολίτη καὶ πῆγε περίπατο ἡ ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια (πλέον τὰ σκλαβάκια ὀφείλουν νὰ τρυπιοῦνται μὲ τὸ ζόρι καὶ σὲ κάποιες περιπτώσεις νὰ μάθουν νὰ ἀνασαίνουν μέσα ἀπὸ δύο μάσκες!), τολμᾷ ἡ ΠτΚ νὰ μιλᾷ γιὰ ἀνεξάντλητες δυνατότητες καὶ γιὰ διευρυμένους ὁρίζοντες ἐλευθερίας! 
 
Τὸ δούλεμα πάει σύννεφο! 
 
6η ΘΕΣΗ:
 
«Μετέχουμε σὲ ἕνα ἀπαιτητικὸ περιβάλλον πολλαπλῶν ἐπιλογῶν καὶ κοινωνικῆς κινητικότητας. Σὲ συνθῆκες κοσμοπολιτισμοῦ ποὺ παράγουν πρωτόγνωρες προκλήσεις, ἐμπειρίες καὶ εὐκαιρίες καὶ ἐμπεδώνουν ἕναν κοινό, σχεδὸν οἰκουμενικό, τρόπο ζωῆς». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Ἡ ΠτΚ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν προϋπάντηση τοῦ Παγκόσμιου Κυβερνήτη. Μετὰ τὴν ἐμπέδωση τοῦ οἰκουμενικοῦ τρόπου ζωῆς, ἐκτιμᾷται ὅτι τὸ ἑπόμενο βῆμα θὰ εἶναι ἡ οἰκουμενικὴ διακυβέρνηση τοῦ πλανήτη. Ἡ Παγκόσμια Διακυβέρνηση τῆς Ὑγείας εἶναι ἕνα μόνο ἀπὸ τὰ πολλὰ πλοκάμια ποὺ διαθέτει τὸ παγκόσμιο θηρίο. 
 
7η ΘΕΣΗ: 
 
«Οἱ καταστροφικὲς πυρκαγιὲς τοῦ καλοκαιριοῦ, στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ ὅλη τὴ Μεσόγειο, κατέδειξαν τὴν ἐπείγουσα σημασία τῆς διαχείρισης τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Ἡ ΠτΚ, σὲ ἀπόλυτη συμπόρευση μὲ τὸν πατερΚούλη, ἀγαπημένο βαφτιστήρι τοῦ Klaus Schwab (ὅπως καὶ ὁ ἄθεος προκάτοχός του Τσίπρας), συντηρεῖ τὸν νέο μπαμπούλα ποὺ θὰ δραστηριοποιηθεῖ παράλληλα μὲ τὴν πανδημία ἢ θὰ λάβει τὴ σκυτάλη ἀπὸ αὐτήν, δηλ. τὴν περίφημη κλιματικὴ ἀλλαγὴ (ὡστόσο, ὁ πατερΚούλης προτιμᾷ νὰ μιλᾷ γιὰ κλιματικὴ κρίση).
 
8η ΘΕΣΗ: 
 
«Οἱ γυναικοκτονίες καὶ τὸ κίνημα τοῦ «me too» μας ἔκαναν νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν δρόμο ποὺ ἔχουμε ἀκόμη νὰ διανύσουμε γιὰ τὴν πραγμάτωση τῆς ἔμφυλης ἰσότητας, παρὰ τὴν πρόοδο καὶ τὴν καταξίωση τῶν γυναικῶν». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Ὁ ὅρος «γυναικοκτονία» προωθεῖται ἐκ τοῦ πονηροῦ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους ποὺ τρέχουν τὴ δαιμονικὴ ἀτζέντα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ὑπερτονισθεῖ ἡ γυναικεία φύση, ὥστε νὰ φθάσουμε ἀργὰ ἢ γρήγορα στὴν ἀποδοχὴ ἑνὸς Θεοῦ ποὺ θὰ εἶναι ἀνδρόγυνος. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἀναφορὰ στὴν πραγμάτωση τῆς ἔμφυλης ἰσότητας. 
 
Μιὰ καὶ ἡ ΠτΚ ἀναφέρθηκε στὸ «me too», θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ ἐγκαινιασθεῖ μιὰ τηλεφωνικὴ γραμμὴ γιὰ τὴν κακοποίηση τοῦ πολίτη ἀπὸ τὸ κράτος. Ἀλλὰ ἡ σαδομαζοχιστικὴ σχέση κράτους-πολιτῶν, ποὺ στὸν καιρὸ τῆς πανδημίας φαίνεται πὼς ἔχει ἑδραιωθεῖ ἀμετάκλητα, θὰ ὁδηγοῦσε γρήγορα στὸ κλείσιμο αὐτῆς τῆς γραμμῆς, ἀφοῦ οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἀγαποῦν τὴ σκλαβιὰ καὶ ἀπολαμβάνουν τὴν κακομεταχείρισή τους. 
 
9η ΘΕΣΗ: 
 
«Ἡ ἐπιστροφή, 200 χρόνια μετά, στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καὶ τὴ γενέθλια στιγμὴ τοῦ σύγχρονου ἑλληνικοῦ Κράτους, μᾶς ὑπενθύμισε τὴν ἀστείρευτη δύναμη τῆς ἑνὸτητας καί τῆς ὁμοψυχὶας, ποὺ σὲ πεῖσμα κάθε ἀντιξοότητας δικαιώνει διαχρονικὰ τοὺς Ἕλληνες». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Καὶ πάλι Θαυμαστὸς Ἀνάποδος Κόσμος: Σὲ μιὰ χώρα ὅπου κυριαρχεῖ ὁ κανιβαλισμὸς ὅσων τολμοῦν νὰ μὴν ἐφαρμόζουν τυφλὰ ὅ,τι ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει στὰ βρέφη της καὶ ἐνῶ μαίνεται ἕνας οἱονεὶ ἐμφύλιος πόλεμος ἀνάμεσα σὲ τρυπημένους καὶ ἀτρύπητους, τολμᾷ ἡ ΠτΚ νὰ μιλᾷ γιὰ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία! 
Πόσο θράσος καὶ πόση ὑποκρισία! 
 
10η ΘΕΣΗ: 
 
«Τὸ εὐρωπαϊκό μας κεκτημένο, ἡ ἀναντίρρητη θέση τῆς πατρίδας μας ἀνάμεσα στὶς πιὸ προηγμὲνες χῶρες τοῦ πλανήτη, εἶναι ἡ πιὸ ἰσχυρὴ ἐγγύηση γιὰ τὴ σταθερότητα καὶ τὴν εὐημερὶα». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Ἀλήθεια τώρα; Ἀνήκει ἡ Ἑλλάδα τῆς Νέας Δικτατορίας στὶς πιὸ προηγμένες χῶρες τοῦ πλανήτη; Ὅταν στὰ δύο λοκντάουν οἱ πολῖτες ἔστελναν SMS πρὶν ξεμυτίσουν ἀπὸ τὰ ἰδιωτικὰ κλουβιά τους καὶ τώρα κυκλοφοροῦν μὲ δύο μάσκες; Ὅταν ἡ δικαιοσύνη εἶναι στὸ ἔπακρο διεφθαρμένη καὶ τὸ κΥνοβούλιο ἀποτελεῖται ἀπὸ κόμματα ποὺ προσποιοῦνται ὅτι εἶναι ἀντίπαλα, ἐνῶ ὅλα ἔχουν προσυμφωνηθεῖ ὑπὸ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἀόρατου μαριονετίστα; 
 
Προσοχή: Ἡ λέξη εὐημερία εἶναι μία ἀκόμη νεοταξίτικη συνθηματικὴ λέξη (buzz word) μὲ ἀνάποδο νόημα, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὸ νανούρισμα τῶν βρεφοποιημένων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ τρῶνε ἀμέριμνοι τὴν κρέμα beblac ποὺ τοὺς σερβίρουν οἱ κάθε λογῆς πατερ(κ)ούληδες, ἐνόσῳ αὐτοὶ συνωμοτοῦν κατὰ τῆς πατρίδος (γιὰ τὶς συνθηματικὲς λέξεις πρβλ. καὶ κατωτέρῳ, ὑπὸ τὴν 12η Θέση). 
 
11η ΘΕΣΗ: 
 
«Στὰ ἐθνικὰ θέματα παραμένουμε ἀπόλυτα προσηλωμένοι στὴν ὑπερὰσπιση τῆς κυριαρχίας καὶ τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων καὶ ἀνυποχὼρητοι ἀπέναντι στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ: 
 
Ἄν συμβουλευτοῦμε καὶ πάλι τὸ Λεξικὸ τοῦ Θαυμαστοῦ ἀνάποδου Κόσμου, τότε ἡ φράση αὐτὴ πρέπει νὰ μᾶς κάνει νὰ νιώσουμε τεράστια ἀνησυχία. Διότι στὴν ἀνάποδη γλῶσσα τῶν πολιτικῶν «ὑπεράσπιση τῆς κυριαρχίας» σημαίνει «ἀπεμπὸληση τῆς κυριαρχίας» καὶ «ἀνυποχώρητοι στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα» σημαίνει «διαλλακτικοί/ἐνδοτικοὶ στὴν τουρκικὴ ἐπιθετικότητα». 
Οἱ πολιτικοὶ συνηθίζουν νά μας ὑπνωτὶζουν πρὶν ἀπὸ τὰ μεγάλα ἐθνικὰ ξεπουλήματα! 
 
12η ΘΕΣΗ: 
 
«Ἡ χώρα μας εἶναι μιὰ κοινωνία ὑψηλῶν προσδοκιῶν, ἀνοικτὴ καὶ συμπεριληπτική. Μιὰ κοινότητα ἴσης ἐλευθερίας, δὶχως διακρίσεις καὶ ἀποκλεισμούς». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ: 
 
Θαυμαστὸς ἀνάποδος κόσμος: Ἡ ΠτΚ θέλει νὰ μᾶς τρελάνει! Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι παίζει μὲ τὸ μυαλό μας! Τολμᾷ καὶ μιλᾷ γιὰ κοινότητα (sic) δίχως διακρίσεις καὶ ἀποκλεισμούς, ἐνῶ ἡ ὑγειονομικὴ διαχείριση συντηρεῖ καὶ ἐπεκτείνει καθημερινά τὴ σκανδαλωδῶς δυσμενὴ διάκριση τῶν ἀτρύπητων ἔναντι τῶν τρυπημένων καὶ τὸν ἀπάνθρωπο κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ τῶν πρώτων!
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 
 
Ἀλήθεια τώρα; Ἀπευθύνεστε σὲ βρεφοποιημένους πολῖτες καὶ πιστεύετε σοβαρὰ ὅτι θὰ μπορέσουν νὰ κατανοήσουν τὸν ὅρο «συμπεριληπτικὴ κοινωνία»; 
 
Ὅποιος θέλει νὰ πάρει μιὰ πρώτη γεύση γιὰ τὸ πῶς ἀντιλαμβάνονται οἱ Νεοταξίτες τὸν ὅρο «συμπεριληπτικός», θὰ ἦταν ὠφέλιμο νὰ μελετήσει τὸ σύντομο κείμενο τοῦ κ. Ἀντώνη Γ. Καραμπάτζου, καθηγητὴ στὴ Νομικὴ Σχολὴ ΕΚΠΑ, δημοσιευμένο στὸ περιοδικὸ «Συνήγορος», Ἔτος 24ο, Τεῦχος 142, Νοε-Δεκ 2020, σελ. 20. Ἐκεῖ διαβάζουμε τὰ ἑξῆς: 
 
«Στὴ χώρα μας, μετὰ τὸ πέρας τῆς πανδημίας, ἡ ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση τῶν νέων -ἀλλὰ καὶ τῶν παλαιῶν- ἀνισοτήτων θὰ πρέπει νὰ διέλθει μέσα ἀπὸ ἕνα ἀναπτυξιακὸ μοντέλο, ποὺ θὰ βασιστεῖ στοὺς πόρους τοῦ νέου ΕΣΠΑ τοῦ Ταμείου Ἀνάκαμψης. Τὸ μοντέλο αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ὅσο πιὸ συμπεριληπτικὸ (inclusive) γίνεται, νὰ καταλαμβάνει δηλαδὴ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερες πληθυσμιακὲς ὁμάδες καὶ προφανῶς νὰ μὴν ὑπηρετεῖ ἀντιλήψεις κλειστῆς διανομῆς τοῦ πλούτου. Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουμε νὰ ἐπιτύχουμε μία ταχεῖα, βιώσιμη καί, προπάντων, δίκαιη ἀνάπτυξη. 
 
Ἡ νέα συμπεριληπτικὴ ἐποχὴ θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσει μέσα στὸ 2021, μὲ τὴν ἄμεση ἐφαρμογὴ μιᾶς σειρᾶς μεταρρυθμίσεων εὐρέος φάσματος στὸ πλαίσιο τοῦ νέου ἀναπτυξιακοῦ μοντέλου (μὲ ἄμεσες παρεμβάσεις λ.χ. στὸν πολύπαθο χῶρο τῆς δικαιοσύνης κοκ). Ἡ χώρα μας ἔχει μιὰ μεγάλη εὐκαιρία ἀλλαγῆς νοοτροπιῶν δεκαετιῶν». 
 
Ἀλήθεια, θυμᾶστε τὰ ξενοδοχεῖα all inclusive; Τίποτε δὲν εἶναι τυχαῖο! Οἱ ὑπηρέτες τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων πάντοτε φροντίζουν νὰ προθερμαίνουν ἄριστα καὶ ἐπὶ μακρὸν τοὺς βρεφοποιημένους πολῖτες! 
 
13η ΘΕΣΗ: 
 
«Οἱ Ἕλληνες ἀκολουθοῦν καὶ συνδιαμορφώνουν τὸ ἰσχυρὸ ρεῦμα των ἀλλαγῶν τοῦ 21ου αἰῶνα. Τὸ 2022 θὰ εἶναι ἔτος αἰσιοδοξὶας καὶ ἀνὰτασης». 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΩΤΗ: 
 
Διαβάστε τὸ βιβλίο «Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» γιὰ νὰ καταλάβετε ποιὲς εἶναι οἱ ἀλλαγὲς ποὺ μᾶς ζητοῦν. Ἡ ἀλλαγὴ ἐπέρχεται συνήθως μέσα ἀπὸ κοινωνικοὺς πειραματισμούς. Ἐπὶ χρόνια μᾶς ἐκπαίδευαν μεθοδικά -ὅπως ὁ ψυχοπαθὴς Μπ. Φ. Σκίνερ τοὺς ἀρουραίους του- γιὰ νὰ μποροῦν τώρα νὰ ἀξιώνουν τὴν ἀνθρωπολογικὴ ἀλλαγή μας. Ἄραγε, μήπως παράλληλα ἐπιδιώκουν καὶ τὴ γονιδιακὴ ἀλλαγή μας, ὥστε νὰ περάσουμε εὐκολότερα καὶ γρηγορότερα στὴν ἐποχὴ τοῦ μετανθρωπισμού; 
 
ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 
 
Στὴ γλῶσσα τοῦ Θαυμαστοῦ Ἀνάποδου Κόσμου, «ἔτος αἰσιοδοξίας ἀνάτασης» σημαίνει ἔτος Ε-Φ-Ι-Α-Λ-Τ-Ι-Κ-Ο. 
 
Διότι κατὰ τὴ διάρκεια αὐτοῦ τοῦ ἔτους ἀναμένεται νὰ ἐπεκταθεῖ ὁ ἀπάνθρωπος ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς καὶ σὲ ἄλλες ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. Ὅποιοι ἀντισταθοῦν θὰ ὑποστοῦν ἕναν πρωτοφανῆ διωγμὸ κατὰ τὸ πρότυπο τῶν διώξεων οἱ ὁποῖες εἶχαν ὀργανωθεῖ ἀπὸ τὴ ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἀρνοῦνταν νὰ ἀσπασθοῦν τὴν εἰδωλολατρία. Ὅπως σήμερα οἱ ἀνεμβολίαστοι, ἔτσι καὶ οἱ διωχθέντες Χριστιανοὶ κατηγοροῦνταν ὡς ἐγκληματίες κατὰ τοῦ κράτους καὶ ὡς προδότες ἀπέναντι στὸν αὐτοκράτορα. 
 
Ὁ Albert Pike στὸ Α' Μέρος τοῦ δίτομου ἔργου του «Ἀρχὲς καὶ φιλοσοφία τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων τοῦ ἀρχαίου καὶ ἀποδεδεγμένου σκωτικοῦ τύπου» (ἀπόδοση: Εὐ. Μουρίκης, εκδ. Τετρακτύς, Ἀθήνα 2001, σελ. 96) σημειώνει. 
 
«Εἶναι φυσικὸ νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἕνα ἔθνος σὲ κατάσταση ἀνάγκης θὰ ζητήσει τὶς συμβουλὲς τῶν σοφωτέρων τέκνων του. Ὅμως, οἱ μεγάλοι ἄνδρες φαίνεται ὅτι εἶναι δυσεύρετοι ὅταν τοὺς χρειάζονται, ἐνῶ οἱ μικροπρεπεῖς εἶναι τόσο ἀναιδεῖς ὥστε νὰ ἐπιμένουν νὰ κατέχουν ἕνα ἀξίωμα, ὅταν ἡ μετριότητα, ἡ ἀνικανότητα, ἡ ἀνωριμότητα, ἡ ἐπιδειξιομανὶα καὶ ἡ ἀδυναμία εἶναι πολὺ ἐπικίνδυνα ἐλαττώματα γιὰ τὴν κατοχὴ αὐτῆς τῆς θέσεως. Ὅταν ἡ Γαλλία ἦταν στὰ ὅρια τῆς ἐπαναστατικῆς ἀγωνίας της, τὴν κυβερνοῦσε μία ὁμάδα ἐπαρχιακῶν ἀνέντιμων δικηγορίσκων. Ὁ Ροβεσπιέρος, ὁ Μαρὰ καὶ ὁ Κουτῶν κυβερνοῦσαν στὴ θέση τῶν Μιραμπώ, Βερνιὼ καὶ Καρνώ. Ἡ Ἀγγλία ἐξουσιαζόταν ἀπὸ ἕνα ἀκρωτηριασμένο Κοινοβούλιο, ἀφοῦ εἶχε ἀποκεφαλιστεῖ ὁ βασιλιᾶς. Ὁ Κρόμγουελ ἐξαφάνισε τὸ δεύτερο πολιτικὸ σῶμα καὶ ὁ Ναπολέων τὸ πρῶτο». 
 
Καὶ καταλήγει ὁ Pike: 
«Ἡ ἀπάτη, τὸ ψέμα, ἡ κατεργαριὰ καὶ ὁ δόλος στὶς ἐθνικὲς ὑποθέσεις εἶναι τὰ σημεῖα διαφθορᾶς τῶν κρατῶν καὶ προηγοῦνται τῶν ἀναταραχῶν ἢ τῆς παραλύσεως. Ὁ ἐξαναγκασμὸς τῶν ἀδυνάτων καὶ ἡ γονυκλισία ἐνώπιον τῶν ἰσχυρῶν, εἶναι ἡ πολιτικὴ τῶν ἐθνῶν ποὺ κυβερνοῦνται ἀπὸ μιὰ ὀλιγομελῆ μετριὸτητα. Αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν γιὰ τὴν ἀπόκτηση ἑνὸς ἀξιώματος συμβαίνουν καὶ μέσα στὶς γερουσίες. Ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία γίνεται ὁ διανομέας τοῦ δικαιώματος διορισμοῦ, κυρίως στοὺς πιὸ ἀνάξιους, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι δωροδοκοῦνται μὲ ἀξιώματα ἀντὶ μὲ χρήματα, πρὸς μεγάλη βλάβη τῆς πολιτείας. Ἡ Θειότης ἀποσύρεται ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη φύση καὶ τὴν θέση της καταλαμβάνει ἡ ἀπληστία καὶ ὁ ἐγωισμός. Αὐτὴ εἶναι ἡ θλιβερὴ καὶ ἀληθινὴ ἀλληγορία ποὺ συμβολίζεται ἀπὸ τοὺς συντρόφους τοῦ Ὀδυσσέως, ποὺ μεταμορφώθηκαν ἀπὸ τὴν μαγεία τῆς Κίρκης σὲ χοίρους». 
 
Δυστυχῶς, ἡ Ἑλλάδα κυβερνᾷται σήμερα, περισσότερο παρὰ ποτέ, ἀπὸ μιὰ ὀλιγομελῆ μετριότητα μὲ προφανῆ τάση ἐπιδειξιομανίας. 
 
Ἡ κυρία Κατερίνα θὰ ἦταν ἐκπληκτικὴ ὡς εκφωνήτρια εἰδήσεων, ἀλλὰ ὡς Πρόεδρος Δημοκρατίας εἶναι ἕνας «τυφῶνας Κατρίνα» ποὺ σαρώνει Ἑλληνισμὸ καὶ Ὀρθοδοξία. 
 
FB Share

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Λίαν φιλών σεαυτόν ουχ έξεις φίλον.
– Αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα ‘χεις φίλους.
Μένανδρος,

Και αν δεις άνθρωπο που έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, να είσαι βέβαιος πως αυτή είναι η μόνη μεγάλη ιδέα που πέρασε ποτέ από το μυαλό του.

Για λόγους ευπρέπειας παραφράσω κάποιες λέξεις...


Μη πρόσεχε πονηρή γυναικί· μέλι γαρ αποστάζει από χειλέων γυναικός λαοπλάνου, ή προς καιρόν λιπαίνει σον φάρυγγα, ύστερον μέντοι πικρότερον χολής ευρήσεις και ηκονημένον μάλλον μαχαίρας διστόμου. (Παροιμοίαι Ε’ 3)

Μόνο με παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.
Γιάννης Τσαρούχης
ΒΠ

ΔΑΝΑΟΣ είπε...

ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.
ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ.
ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΒΑΛΑΝΕ.
ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ ...!

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.