11 Απριλίου 2021

Κυθήρων Σεραφείμ: ''Ωμή και απροκάλυπτη παρέμβαση του Κράτους στα της Εκκλησίας''

Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ. 
 
Ο Σεβασμιώτατος στην επιστολή του, υπογραμμίζει το ιστορικό γεγονός ότι πάνω από 180 χρόνια η εικόνα της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, λιτανεύεται πάντα κατά την Κυριακή της Ορθοδοξίας παρουσία πλήθους λαού.
 
Στη συνέχεια ο κ. Σεραφείμ αναφέρει ότι για πρώτη εφέτος (21-3-2021) παρακωλύθει η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας της Μυρτιδιωτίσσης, κάτι που δεν έγινε ούτε κατά την κατοχή των Ενετών, Άγγλων, Γάλλων, Τούρκων και Γερμανών.  
 
"Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια βία και μεταχείριση στη Θεία Λατρεία και τα δικαιώματα της θρησκευτικής ελευθερίας. Αυτό που δεν έκαναν οι κατακτητές επιβλήθηκε από ελληνορθόδοξους της πολιτικής ηγεσίας" - υπογραμμίζει ο Μητροπολίτης Κυθήρων στην επιστολή.  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μητροπολίτης Κυθήρων ζητά από την Εκκλησία να επαναφέρει στην τάξη τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιά, ο οποίος “υπερβαίνει τα εσκαμμένα” και να του υπενθυμίσουν τις αποφάσεις για το προαιρετικό των εμβολίων. 
 
Ολόκληρη η επιστολή:
 
Ἐν Κυθήροις τῇ 22ᾳ Μαρτίου 2021
 
Ἀριθ. Πρωτ. : 125
 
Πρός 
Τήν Ἱεράν Σύνοδον 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
Ἰωάν. Γενναδίου 14 
115 21 Ἀθῆναι 
 
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί, 
Εὐλογημένη, εἰρηνική κατά Θεόν καί χαριτοφόρος ἡ ἀγωνιστική διαδρομή εἰς τό «στάδιον τῶν ἀρετῶν» τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 
 
Εὐσεβάστως προάγομαι νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά ἀκόλουθα: 
Ἀπό ἑκατόν ὀγδοήκοντα (180) ἐτῶν, περίπου, δι’ ἀποφάσεως τῆς κρατούσης τότε εἰς τά Ἑπτάνησα Ἰονίου Πολιτείας, δι’ ἧς ἐνεκρίθη ἡ ἐπιστροφή τῆς Ἁγίας, Θαυματουργοῦ καί περιπύστου Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἀπό τό Κάστρον Χώρας – Κυθήρων, ὅπου ἐφυλάσσετο διά τόν φόβον τῶν πειρατικῶν ἐπιδρομῶν, εἰς τήν οἰκείαν Ἱεράν Μονήν τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, ἡ πανίερος Εἰκών τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μυρτιδίων Κυθήρων ἐλιτανεύετο πεζῇ κατ’ ἔτος, τῇ συμμετοχῇ πλήθους λαοῦ κατά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦτο ἐγίνετο μετά τήν πανηγυρικήν Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἀπό τήν ἐν θέματι Ἱεράν Μονήν μέχρι τήν πρωτεύουσαν τῆς νήσου τῶν Κυθήρων, καί μάλιστα τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν τοῦ Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας – Κυθήρων, ὅπου ἐφυλάσσετο μέχρι τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος τοῦ Πάσχα, ὁπότε λιτανευομένη εἰς ὅλα τά χωρία τῆς νήσου ἐπί 15νθήμερον ἐπέστρεφε εἰς τόν θρόνον της, εἰς τά Μυρτίδια. 
 
Ἐφέτος, τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (21-3-2021) διά πρώτην φοράν παρεκωλύθη ἡ ἐν ἐκκλησιαστικῇ ἱερᾷ πομπῇ λιτάνευσις τῆς πανσέπτου Εἰκόνος τῆς Μυρτιδιωτίσσης ἀπό τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Μυρτιδιωτίσσης πρός τήν Πρωτεύουσαν τῆς νήσου. Ἡ νῆσος τῶν Κυθήρων ὑπέστη τήν κατοχήν Ἐνετῶν, Ἄγγλων, Γάλλων, Τούρκων (δι’ ἕν μικρόν διάστημα) καί Γερμανῶν. Καί ὅμως ποτέ δέν ἀντιμετώπισε τοιαύτην βίαν καί μεταχείρισιν εἰς τόν τομέα τῆς Θείας Λατρείας καί τῶν δικαιωμάτων τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας. Αὐτό, τό ὁποῖον δέν ἔκαμαν οἱ ὡς ἄνω κατακτηταί, ἐπεβλήθη ἐπί Ἑλληνο-ορθοδόξου, κατά τεκμήριον, πολιτικῆς ἡγεσίας. 
 
Ὀλίγας ἡμέρας πρίν ἦλθον εἰς ἐπαφήν μέ τάς Τοπικάς Ἀρχάς (Δήμαρχον καί Διοικητήν Ἀστυνομίας) καί τόν Ἱερόν Κλῆρον μας διά νά συζητήσωμεν τά περί τοῦ πρακτέου. Καί δεδομένου τοῦ γεγονότος ὅτι ἀπό τῆς ἐμφανίσεως τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί μέχρι σήμερον οὐδέ ἕν θῦμα ἐθρηνήσαμεν, τά δέ κρούσματα, βάσει τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας (Μάρτιος 2020) -καθ’ ὅν τό κροῦσμα προϋποθέτει λοίμωξιν τοῦ ἀναπνευστικοῦ-, δέν ἐμετρήθησαν οὔτε εἰς τά δάκτυλα τῆς μιᾶς χειρός (καί ἐκεῖνα ἠτόνησαν συντόμως καί ὑπερεκεράσθησαν), ἐμείναμεν σύμφωνοι νά πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερά Λιτάνευσις τῆς πανσέπτου Εἰκόνος τῆς Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης, βάσει καί τοῦ Ἐγκυκλίου Σημειώματος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (Αὔγουστος 2020), διά τοῦ ὁποίου ἐν καιρῷ ἐπιδημίας ἐπαφίετο τό θέμα τῆς λιτανεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος εἰς τήν διακριτικήν ἁρμοδιότητα τοῦ οἰκείου Μητροπολίτου. Ὅμως, ὁ Ταξίαρχος τῆς ΕΛ.ΑΣ τῆς οἰκείας Περιφερείας, παρενέβη διά τοῦ Διοικητοῦ τῆς Ἀστυνομίας Κυθήρων καί μέ τήν ἀπειλήν τῆς Εἰσαγγελικῆς παρεμβάσεως παρημπόδισε τήν διεξαγωγήν τῆς Ἱερᾶς Λιτανείας καί οὕτω πως ἡ Ἱερά Εἰκών μετεφέρθη δι’ αὐτοκινήτου, τῇ τιμητικῇ συνοδεία ἄνω τῶν ἑξήκοντα (60) αὐτοκινήτων, εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χώρας – Κυθήρων. 
 
Ὁμολογῶ ὅτι, ἐάν αἱ συνέπειαι θά ἐβάρυναν μόνον τόν Ἐπίσκοπον καί οὐδένα ἄλλον ἐκ τῶν Ἱερέων, Ἱεροψαλτῶν καί λοιπῶν Χριστιανῶν, θά ἐγίνετο ἡ Ἱερά Λιτάνευσις, ἀφοῦ ἡ Ἀρχιερατική μου συνείδησις δέν εὕρισκε ἀποχρῶντά τινα λόγον ματαιώσεώς της, καθ’ ὅσον μάλιστα οἱ πιστοί εὐτάκτως καί μέ τήν τήρησιν λελογισμένης ἀποστάσεως θά συνώδευον λιτανευτικῶς τήν Ἱεράν Εἰκόνα εἰς τόν ὑπαίθριον χῶρον (ἐνῷ εἰς τήν πρωτεύουσαν τοῦ Κράτους μας οἱ πολῖται συνωστίζονται κατά χιλιάδας εἰς διαφόρους συγκεντρώσεις καί δέν σημαίνει τίποτα αὐτό διά τούς ἁρμοδίους). Ἀφ’ ἧς στιγμῆς, ὅμως, ἐδηλώθη ἡ παρέμβασις Εἰσαγγελέως μέ κίνδυνον νά συλληφθοῦν Ἱερεῖς καί Ἱεροψάλται καί οἱ πιστοί νά καταθέσουν πρόστιμα, ὑπεχώρησα διά νά μήν ἔχωμεν ταραχάς καί συγχύσεις τήν μεγάλην αὐτήν ἡμέραν τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας. 
 
Δυστυχῶς ἡμεῖς, οἱ Κυθήριοι καί Ἀντικυθήριοι, ἀνήκοντες διοικητικῶς εἰς τήν Περιφέρειαν Ἀττικῆς, ὑφιστάμεθα τάς συνεπείας τοῦ λεκανοπεδίου τῆς Ἀττικῆς (αὐστηρά lockdown, «βαθύ κόκκινο» καί ὅλα τά παρεπόμενα τοῦ ρήματος). 
 
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε, 
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί, 
 
Κατωδύνως καί ἐμπόνως Σᾶς ἀναφέρω τήν θλῖψιν καί τόν βαθύν πόνον ἐμοῦ τε καί τοῦ φιλοχρίστου Ποιμνίου μου ἐκ τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ συμβάντος. Ἔτι πλέον στιγματίζω τό γεγονός τῆς ὠμῆς καί ἀδυσωπήτου ἐπεμβάσεως τῶν Κρατικῶν παραγόντων εἰς τά τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. «Καισαροπαπισμός» εἰς τόν κολοφῶνα τῆς «δόξης» του. 
 
Καταθέτω τό περιστατικόν αὐτό διά νά κατατεθῇ, ἐφ’ ὅσον καί Ὑμεῖς τό κρίνετε ἐπωφελές, ἁρμοδίως, ὑπό τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, εἰς τόν οἰκεῖον φάκελλον, ἐν ὄψει τῆς ἐκδικάσεως τῆς προσφυγῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ὅλων τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων εἰς τό Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας (ἡμέρα δικασίμου ἡ 2α Ἀπριλίου 2021) διά τό φλέγον ζήτημα τῆς ἀπ’ ἀρχῆς τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ παρακωλύσεως ἤ καί τοῦ περιορισμοῦ τῆς Θείας Λατρείας ἐν τοῖς Ἱεροῖς ἡμῶν Ναοῖς. 
 
Ὁμολογουμένως, ἡ ἐν θέματι προσφυγή μας εἰς τό ΣτΕ εἶναι λίαν συγκεκροτημένη καί ἐμπεριστατωμένη, εὐθύνῃ καί μερίμνῃ τῆς Νομικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου. Ἐλήφθη μία ἀναβολή ἀπό τόν παρελθόντα Ἰανουάριον. Παρακαλῶ θερμῶς νά ἐνταθῇ καί ἐπισπευσθῇ ἡ διαδικασία διά τήν δικάσιμον τῆς 2-4-2021, χωρίς ἄλλην ἀναβολήν, διότι ἐπίκεινται αἱ ἅγιαι ἡμέραι καί ἑορταί τοῦ Ἁγίου Πάσχα. Μήν ὑποστῶμεν πλέον, διά μίαν ἀκόμη φοράν, τό φρικτόν μαρτύριον τῆς περυσινῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, Μεγάλης Ἑβδομάδος καί τοῦ Ἁγίου Πάσχα. 
 
Μακαριώτατε, 
Ταπεινῶς φρονῶ ὅπως πάσῃ θυσίᾳ καί πάσῃ δυνάμει (κυρίως Ἁγιοπνευματικῇ) ἀποσεισθῇ καί ἀπαλειφθῇ διά παντός τό «ἄγος», τό ὁποῖον φέρομεν ἐπ’ ὤμων ἅπαντα τά Μέλη τῆς Σεπτῆς ἡμῶν Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος, μετά τήν ἐπί ἕν καί πλέον ἔτος ἀνοχήν τῆς ὠμῆς καί ἀπροκαλύπτου ἐπεμβάσεως τῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Ἐκκλησίας. Καί ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά καταθέσω τόν λογισμόν μου, ὅτι, ἐάν διά διαφόρους λόγους δέν εὐοδωθῇ ἡ προσφυγή μας εἰς τό ΣτΕ, τότε θά πρέπει, κατά τήν ταπεινήν μου γνώμην, νά καταφύγωμεν εἰς τό Εὐρωπαϊκόν Δικαστήριον (ὅπως ἐγένετο μέ Ἱεράς Μονάς τήν δεκαετίαν τοῦ ὀγδόντα καί ἐδικαιώθησαν), διότι ἡ ἐνιαύσιος αὐτή δοκιμασία τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας ἀποτελεῖ πλέον ἕν δυσάρεστον καί ὀλέθριον κακόν προηγούμενον καί ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνησις θά ἄγῃ καί θά φέρῃ ὅπου καί ὅταν βούλεται τήν Ἐκκλησίαν μας. Νά κλείσωμεν τό συντομώτερον καί διά παντός τήν ἀνοιγεῖσαν αὐτήν «κερκόπορταν». «Στῶμεν καλῶς…». «Οἱ καιροί οὐ μενετοί». 
 
Περαίνων τήν παροῦσαν ἀναφοράν μου, καί ἀναφερόμενος εἰς τήν πρόσφατον ἀνακοίνωσιν τοῦ Ὑφυπουργοῦ Πολιτικῆς Προστασίας, διά τῶν Μ.Μ.Ε. ὅτι οἱ Ἱερεῖς, Ἱεροψάλται καί οἱ λοιποί θά εἰσέρχωνται διά τήν διακονίαν των εἰς τούς Ἱερούς Ναούς, ἀφοῦ ἔχουν κάμῃ τά ἐμβόλια καί τό τέστ, παρακαλῶ πολύ νά ἐπαναφέρετε εἰς τήν τάξιν τόν κ.Ὑφυπουργόν, ὥστε νά μή ὑπερβαίνῃ τά ἐσκαμμένα καί μή προχωρῇ «πέρα πεδίλων», ἀφοῦ ὑπομνήσητε εἰς αὐτόν τήν ἀπόφασιν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καί τοῦ ΕΟΔΥ διά τό προαιρετικόν τῶν ἐμβολίων καί ἄνευ τινων συνεπειῶν καί ἐπιπτώσεων δι’ ὅσους δέν τό κάμουν. 
 
Εὐχόμενος, ὅθεν, καλήν συνέχειαν εἰς τόν πνευματικόν ἀγῶνα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, καλήν τήν κατ’ ἄμφω ὑγιείαν καί τήν ὡς τάχιον ἀπαλλαγήν τῆς Πατρίδος μας καί τοῦ σύμπαντος κόσμου ἀπό τῆς ἐπελθούσης δεινῆς παγκοσμίου συμφορᾶς καί δοκιμασίας ἐκ τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ καί καλήν Ἀνάστασιν, διατελῶ 
 
Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ 
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις 
† Ὁ Κυθήρων και Ἀντικυθήρων Σεραφείμ 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.