24 Αυγούστου 2017

Συνταγματική Αναθεώρηση: Μετά το προσύμφωνο, κάνουμε και το οριστικό συμβόλαιο παράδοσης της χώρας μας.

Γράφει ο Ηλίας Ευαγγελόπουλος 

Πολύς λόγος γίνεται τώρα τελευταία για την σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Και όπως γίνεται συνήθως, τρέχουν “οι λαγοί” να προπαγανδίσουν τα οφέλη της και να στρώσουν με ροδοπέταλα το διάδρομο προς το νέο κελί υψίστης ασφαλείας που θα οδηγηθεί η φυλακισμένη ήδη χώρα. Μας πηγαίνουν για εκτέλεση και εμείς οι άμοιροι χαιρόμαστε γιατί νομίζουμε ότι μας πηγαίνουν σχολική εκδρομή. Πόσο ανόητοι είμαστε!
Βάζεις ποτέ λύκο να φυλάξει τα πρόβατα; Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλοι αυτοί που παρέδωσαν τα κλειδιά της χώρας στους ξένους, θέλουν με την αναθεώρηση του Συντάγματος να μας αποτελειώσουν ως λαό και ως χώρα! 

Ας αφήσουμε όμως το ωραίο περιτύλιγμα με το οποίο μας το παρουσιάζουν και ας κοιτάξουμε δύο κομμάτια από το φαρμακερό περιεχόμενό του. 

Επειδή, μπορώ να αντιληφθώ το πώς σκέφτονται και ενεργούν οι ξένοι επικυρίαρχοι και τα εγχώρια όργανά τους, εστίασα σε δύο άρθρα για τα οποία ήμουν εκ των προτέρων βέβαιος για το τι θα αντικρίσω. 

Παρακάτω παραθέτεται πρώτα το άρθρο 106 του συντάγματος που αναφέρεται στο κράτος και στην εθνική οικονομία όπως ισχύει σήμερα και στη συνέχεια ακολουθεί το πλήρες κείμενο του ίδιου άρθρου όπως παρουσιάζεται στο προτεινόμενο σύνταγμα των: Ν. Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Γ. Γεραπετρίτη, Γ. Κτιστάκι, Στ. Μάνου και Φ. Σπυρόπουλου.

Κατόπιν την ίδια παρουσίαση κάνουμε και για το άρθρο 28 του συντάγματος που αναφέρεται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και στους διεθνείς οργανισμούς. 

Με μπλε και πράσινα γράμματα εμφανίζονται τα σημεία που είναι ίδια ή σχεδόν ίδια στα ισχύοντα άρθρα και στα αντίστοιχα άρθρα όπως παρουσιάζονται στην πρόταση για την αναθεώρηση. Με μαύρα γράμματα παρουσιάζονται όσα εξαλείφονται από τα ισχύοντα άρθρα και όσα νέα εισάγονται με τα αναθεωρημένα άρθρα. Στα μέρη των άρθρων με υπογράμμιση δίνεται έμφαση σε όσα ιδιαίτερα πρέπει να εστιάσει ο αναγνώστης. 

Ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας 

Άρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία) 

1. Για την εδραίωση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία του γενικού συμφέροντος το Κράτος προγραμματίζει και συντονίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας. Λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, από την ατμόσφαιρα και τα υπόγεια ή υποθαλάσσια κοιτάσματα, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και την προαγωγή ιδίως της οικονομίας των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών. 

2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της Εθνικής οικονομίας. 

3. Mε την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται από το άρθρο 107 ως προς την επανεξαγωγή κεφαλαίων εξωτερικού, μπορεί να ρυθμίζονται με νόμο τα σχετικά με την εξαγορά επιχειρήσεων ή την αναγκαστική συμμετοχή σ' αυτές του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν χαρακτήρα μονοπωλίου ή ζωτική σημασία για την αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου, ή έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

4. Tο τίμημα της εξαγοράς ή το αντάλλαγμα της αναγκαστικής συμμετοχής του Kράτους ή άλλων δημόσιων φορέων καθορίζεται απαραιτήτως δικαστικώς και πρέπει να είναι πλήρες, ώστε να ανταποκρίνεται στην αξία της επιχείρησης που εξαγοράζεται ή της συμμετοχής σ' αυτή. 

5. Mέτοχος, εταίρος ή κύριος επιχείρησης, της οποίας ο έλεγχος περιέρχεται στο Kράτος ή σε φορέα που ελέγχεται απ' αυτό εξαιτίας αναγκαστικής συμμετοχής, κατά την παράγραφο 3, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά της συμμετοχής του στην επιχείρηση, όπως νόμος ορίζει. 

6. Nόμος μπορεί να ορίσει τα σχετικά με τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου αυτών που ωφελούνται από την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας ή γενικότερης σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της Xώρας. 

Eρμηνευτική δήλωση: Δεν περιλαμβάνεται στην κατά την παράγραφο 4 αξία αυτή που οφείλεται στον τυχόν μονοπωλιακό χαρακτήρα της επιχείρησης. 

Το αντίστοιχο άρθρο όπως εμφανίζεται στο πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος των: Ν. Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Γ. Γεραπετρίτη, Γ. Κτιστάκι, Στ.Μάνου και Φ. Σπυρόπουλου. 

 Άρθρο 88 (106) 

1. Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού κατοχυρώνεται. Δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κατοχυρώνεται ως ανεξάρτητη αρχή

2. Το κράτος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την οικονομική ανάπτυξη όλων των τομέων της εθνικής οικονομίας και όλων των περιοχών της χώρας με σκοπό τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας

3. Επιτρέπεται η παροχή με νόμο οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων με κεφάλαια εξωτερικού και την εγκατάσταση αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στα κίνητρα αυτά μπορεί να περιληφθεί και η δέσμευση του ελληνικού δημοσίου να μη μεταβάλει το νομοθετικό και φορολογικό καθεστώς και τους όρους των σχετικών αδειών επί ορισμένο χρονικό διάστημα. Για την ψήφιση του νόμου της παρούσας παραγράφου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. (50+1) 

4. Με νόμο που ψηφίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των βουλευτών, επιτρέπεται να καθορίζονται επενδυτικά κίνητρα και να παρέχεται αυξημένη προστασία σε επενδύσεις οι οποίες γίνονται σε ειδικά καθορισμένες ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Με κανονιστικό διάταγμα που εκδίδεται βάσει του άρθρου 39 παρ. 3 μπορεί να καθορίζονται τα εδαφικά όρια των ανωτέρω ζωνών, οι ειδικότερες χρήσεις ή και οι επενδύσεις που επιτρέπεται να πραγματοποιηθούν σε αυτές, καθώς και ο τρόπος διοικήσεώς τους

(Σημείωση: Άρθρο 39 παρ. 3. Ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων με ειδική εξουσιοδότηση νόμου και μέσα στα όριά της.) 

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω: 

Από την ανάγνωση και σύγκριση των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι: Πρώτον, όσα ξεπουληθούν ή παραχωρηθούν στους ξένους είναι αδύνατον πλέον από οποιαδήποτε μελλοντική κυβέρνηση να επανακτηθούν. Και δεύτερον, αρχίζει ο τεμαχισμός της Ελλάδας με την δημιουργία των Ε.Ο.Ζ. στις οποίες με ένα απλό Διάταγμα θα καθορίζονται τα εδαφικά όριά τους και ο τρόπος διοικήσεως τους και στις οποίες θα γίνεται οικονομική εκμετάλλευση πρωτίστως του εθνικού πλούτου από αλλοδαπές πολυεθνικές στις οποίες θα παραχωρηθούν μακροχρόνιες άδειες εκμετάλλευσης (99 έτη) και στις οποίες θα παρέχεται αυξημένη προστασία και ειδικές επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και φορολογικές απαλλαγές. Επίσης τα δημόσια έργα που θα γίνουν στις ζώνες αυτές για την διευκόλυνση της εκμετάλλευσης των πολυεθνικών θα βαρύνουν τον ελληνικό λαό χωρίς το ελληνικό δημόσιο να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει τη συμμετοχή στη δαπάνη του Δημοσίου όσων ωφελούνται από την εκτέλεση των έργων αυτών. 

Ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας 

Άρθρο 28: (Κανόνες του διεθνούς δικαίου και διεθνείς οργανισμοί) 

1. Oι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. H εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας

2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών

3. H Eλλάδα προβαίνει ελεύθερα, με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τον όρο της αμοιβαιότητας.
_______________________ 
**Ερμηνευτική δήλωση: Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
_______________________ 
** Με δύο αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων 

Το αντίστοιχο άρθρο όπως εμφανίζεται στο πλήρες κείμενο του προτεινόμενου Συντάγματος των: Ν. Αλιβιζάτου, Π. Βουρλούμη, Γ. Γεραπετρίτη, Γ. Κτιστάκι, Στ.Μάνου και Φ. Σπυρόπουλου. 

Άρθρο 24 (28) 

1. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την κύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους της καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ελληνικού εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. 

2. Για να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών ή και άλλων διεθνών οργανισμών, επιτρέπεται, με συνθήκη ή συμφωνία, η επιβολή περιορισμών στην εθνική κυριαρχία. Επιτρέπεται, επίσης, η αναγνώριση σε όργανα των ευρωπαϊκών οργανισμών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση του νόμου που κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. (50+1) 

Παρατηρήσεις επί των ανωτέρω: 

Οι τρεις παράγραφοι του άρθρου 28 γίνονται δύο για να μπερδέψουν τον αναγνώστη και να μην αντιληφθεί τις αλλαγές που επέρχονται με την αναθεώρηση του εν λόγω άρθρου. Εξαλείφονται πλέον στις διεθνείς σχέσεις της χώρας, η προϋπόθεση του σπουδαίου οικονομικού συμφέροντος, ο όρος της αμοιβαιότητας, η αρχή της ισότητας και δίνεται η δυνατότητα στους ξένους να υποσκάψουν τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος της χώρας. Για την παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας δεν απαιτείται πλέον να υπάρχει λόγος σπουδαίου οικονομικού συμφέροντος αλλά αν η κυβέρνηση κρίνει ότι αυτό προάγει τη συνεργασία μας με άλλες χώρες π.χ. με τους γείτονες μας για την συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων του Αιγαίου, θα αρκούν 151 ψήφοι στη βουλή. 

Η δεύτερη πρόταση στην δεύτερη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου: “Επιτρέπεται, επίσης, η αναγνώριση σε όργανα των ευρωπαϊκών οργανισμών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα”, δεν αποτελεί συνέχεια της πρώτης. Ενώ δηλαδή με το ισχύον άρθρο για την αναγνώριση σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών με το προτεινόμενο άρθρο θα αναγνωρίζονται σε όργανα των ευρωπαϊκών οργανισμών τέτοιες αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχει σχετική απόφαση από τη Βουλή. 

Στο κείμενό μας εστιάσαμε μόλις σε δύο άρθρα του προτεινόμενου Συντάγματος για να δώσουμε στους αναγνώστες μια γεύση όσων έρχονται για τους Έλληνες και την πατρίδα. Οι Εβραίοι, πατρίδα δεν είχαν και έφτιαξαν. Εμείς έχουμε και επιτρέπουμε στους ξένους να την διαλύσουν και να αρπάξουν τα κομμάτια της. Ας γνωρίζουμε ότι όπου και να πάμε θα είμαστε για πάντα ξένοι. Ελληνίδες και Έλληνες, αντισταθείτε. 

Ηλίας Ευαγγελόπουλος 
ΟικονομολόγοςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.