28 Δεκεμβρίου 2016

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ για την ανέγερση του Ισλαμικού Τζαμιού στον Βοτανικό.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ 
Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, δι’ ἑαυτήν ἀτομικῶς καί ὡς πληρεξουσίας Δικηγόρου κατοίκων τῆς περιοχῆς τοῦ Ἐλαιῶνος, ὡς καί τοῦ ἐν Βοτανικῶ (ὁδός Σπύρου Πάτση ἀρ. 127) ἑδρεύοντος Ἐξωρραϊστικοῦ καί Πολιτιστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΑ», νομίμως ἐκπροσωπουμένου ὑπό τῆς Προέδρου αὐτοῦ Καλλιόπης χ. Τζανῆ Μπελιᾶ. 

ΠΡΟΣ 
Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας κ.κ. Ἱερώνυμον Β’. 

Κοινοποίησις: Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ. 

Μακαριώτατε, 
Ἐπί τῇ σημερινῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων Σᾶς εὐχόμεθα ὁλοψύχως μακροημέρευσιν, ἀλλά καί παρρησίαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μας καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ μας. 

Ἡμεῖς, ὃμως, ὡς ἐνεργόν μέρος τοῦ Χριστεπωνύμου ποιμνίου Σας, εἲμεθα δυσαρεστημένοι μαζί Σας. 

ΔΙΟΤΙ: 
Μᾶς ἀφίσατε ὡς Ὀρθόδοξον Ἓλληνα Λαόν εἰς τόν πλήρη ἀφανισμόν μας ἀφοῦ ἐπιτρέπετε, ἐκτός τῶν ἂλλων, καί νά κτισθῆ εἰς τόν Βοτανικόν, τό Ἰσλαμικόν Τέμενος, τοῦ ὁποίου ἡ κατασκευή καί ἡ ἐπιμονή εἰς αὐτήν σημαίνει οὐσιαστικά τήν ἃλωσιν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν, τήν κατάργησιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης καί τήν ἀλλαγήν τοῦ δημογραφικοῦ χάρτου τῆς Πατρίδος μας.

Σᾶς γνωστοποιοῦμεν διά τῆς παρούσης μας ὃτι μέ τήν πληρεξουσίαν δικηγόρον μας δέν ἐπαύσαμεν οὒτε κἂν ἐπ’ ὀλίγον νά ἀγωνιζώμεθα δικαστικῶς κατά τῶν σχετικῶν πράξεων καί ἀποφάσεων τῆς Διοικήσεως, ἐκκρεμουσῶν εἰσέτι αἰτήσεων ἀκυρώσεως τόσον εἰς τό Συμβουλιον τῆς Ἐπικρατείας ὃσον καί εἰς τό Διοικητικόν Ἐφετεῖον Ἀθηνῶν, ὑποβαλόντες ταυτοχρόνως μηνύσεις διά πλείστας παραβάσεις καί παραλείψεις ὃλων τῶν ἐνεχομένων καί συνυπευθύνων ἁρμοδίων ὀργάνων. 

Πλήν ὃμως παρά τήν ἐκκρεμοδικίαν, αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς τοῦ τεμένους, παρανόμως καί κρυφίως ἒχουν ἀρχίσει ἐντός τοῦ χώρου αὐτοῦ, ὂντος κοινοχρήστου πρασίνου κατά τό οἰκεῖον Προεδρικόν Διάταγμα, εἰς τόν ὁποῖον χῶρον παράκεινται ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, ὡς καί ὁ πρόσφατος Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, καί παρατηροῦντες ταυτοχρόνως μετά βεβαιότητος ὃτι ἡ Κρατική Μηχανή, σύσσωμος, μηδέ τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας ἐξαιρουμένης, ὁδεύει καταλυτικῶς πρός πᾶσαν νόμιμον ἐνέργειάν μας, κωφεύουσα ἃμα καί εἰς τάς οἰκοδομικάς παραβάσεις τοῦ κτίσματος ἀπορρίπτουσα ταυτοχρόνως καί αἲτησιν πρόσφατον ἀναστολῆς τῶν ἐργασιῶν κατασκευῆς, ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν, εἶναι πλήρως πλέον κατανοητόν ὃτι ἐπιδιώκεται ἡ «ἂρον - ἂρον» κατασκευή του «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν». 

Οὓτω ἡ Διοίκησις παρακάμπτουσα πᾶν νόμιμον μέσον ἐπιδιώκει –περιέργως- τήν διά παντός τρόπου κατασκευήν τοῦ παρανόμου κτίσματος αὐτοῦ εἰς τόν συγκεκριμένον πολιτιστικόν μας χῶρον, ὣστε νά καταστήση κενοῦ περιεχομένου τάς ἀσκηθείσας αἰτήσεις ἀκυρώσεως καί ποινικάς διώξεις, ἀφοῦ ἐν τῶ μεταξύ πλέον θά τεθῆ εἰς λειτουργίαν αὐτο, καί αὐτονοήτως θά εἶναι πλέον ἀδύνατος ἡ διακοπή τῆς λειτουργίας του. 

Ληφθείτω ὑπ’ ὂψιν Σας ὃτι ἐπί τῆς παρακειμένης ὁδοῦ Πολυκάρπου ὑφίσταται ἀπό 14/8/2015 ὁ παράνομος ἂνευ οἱασδήποτε ἀδείας «ἐλέῳ» ἀλληλεγγύης καί μόνον καταυλισμός τῶν μουσουλμάνων, ἀνερχόμενος κατά τήν ἐπίσημον βεβαίωσιν τοῦ κ. Δημάρχου εἰς 2.200 ἂτομα. 

Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται συστηματικῶς ἡ δημιουργία μιᾶς ΝΕΑΣ πρό τῶν ΠΥΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ. 

Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται ἡ ἃλωσις τῆς πόλεως τῶν Ἀθηναίων, καί ἡ πολιτιστική μας συνοχή καί συνέχεια. 

Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται ἡ δημογραφική ἁλλοίωσις τῆς Ἑλλάδος σταδιακῶς.

Οὓτω, Μακαριώτατε, μεθοδεύεται ἡ κατάλυσις τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης. 

Ἐπειδή εἲμεθα μέν δυσαρεστημένοι μαζί Σας, ὂχι ὃμως ἀπέλπιδες ἐνώπιόν Σας, ἀφοῦ φύσει καί θέσει ἐλπίζομεν εἰς τόν Θεόν μας καί εἰς τάς ἀξίας μας ἀφ’ ἑνός, ἐλπίζομεν ἀφ’ ἑτέρου καί πρός Ὑμᾶς, τονίζοντες Ὑμῖν τήν ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗΝ, εὐσεβάστως: 

- Σᾶς καλοῦμεν νά μᾶς δεχθῆτε ὡς οἷον τε τάχιστα ἐντός τῆς ἑβδομάδος αὐτοπροσώπως ὣστε νά Σᾶς ἐκθέσωμεν τά θέματα καί τάς διαδικαστικάς μας ἐνεργείας. 

- Σᾶς καλοῦμεν ἐπίσης νά ἐνεργήσετε τά δέοντα ὑπό τήν Ἀρχιερατικήν Ἰδιότητά Σας ὣστε νά βοηθήσετε τόν Χριστεπώνυμον καί Ἓλληνα Λαόν Σας. 

Μέ τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας, ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος καί Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἱεραρχίας, πρός γνῶσιν του καί διά τάς νομίμους συνεπείας. 

Ἀθῆναι, 25/12/2016 

Ἡ πληρεξουσία ΔικηγόροςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.