24 Μαΐου 2013

Ὁ πρόεδρος τοῦ Ἑλληνορθοδόξου κόμματος Λιβάνου, Δημήτρης Ἐλ Χουρὶ λέει: «θὰ κρατήσουμε τὴν φλόγα τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας».

Παρακάτω ἀκολουθεῖ συνέντευξη μὲ τὸν Ἱδρυτὴ καὶ Πρόεδρο τοῦ Ὀρθοδόξου Κόμματος τοῦ Λιβάνου, Ροντρὶγκ (Δημήτρη) Ἐλ Χούρι.

Νὰ ἀναφερθεῖ ὅτι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Κοινότητα Λιβάνου, ἔχουν βοηθήσει νὰ χτιστοῦν σχολεῖα, μουσεῖα κα, ἐνῶ εἶναι πρόθυμοι νὰ βοηθήσουν τὴν Μητρόπολη. 

Ἀπὸ τὴν Ἀντωνία Πατσίδου 

Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη κοινότητα τοῦ Λιβάνου, ἀπαριθμεῖ 3.000 Ἕλληνες ἐξ Ἑλλάδος. Οἱ ἑλληνόφωνες περιοχὲς τῆς χώρας συγκεντρώνονται κυρίως στὴν πρωτεύουσα Βηρυτό, καὶ στὴν Τρίπολη, στὸ Βόρειο Λίβανο. Δῶστε μας περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινότητα τοῦ Λιβάνου.

Ἡ λίστα τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας στὸ Λίβανο μὲ τοὺς 3.000 Ἕλληνες ποὺ ζοῦν στὸ Λίβανο, δίνει μία λανθασμένη καταμέτρηση.

Ὁ πραγματικὸς ἀριθμὸς εἶναι περίπου 300.000 καὶ εἶναι 7-8% τοῦ πληθυσμοῦ, καὶ ἡ τέταρτη μεγαλύτερη κοινότητα τοῦ Λιβάνου, μετὰ ἀπὸ τοὺς σουνίτες, Σιίτες, καὶ Μαρωνίτες.

Ὁ ἀριθμὸς 3.000 ἀντιπροσωπεύει ἐκείνους ποὺ ἔχουν τὴν «ἑλληνικὴ ἰθαγένεια» ἀπὸ τὸ σύγχρονο ἑλληνικὸ κράτος... καὶ ἐκείνων ποὺ ἦρθαν ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία στὸ Λίβανο μετὰ τὸ 1920.

Ἀλλὰ ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν «ρίζες ἑλληνικές», ἐκεῖνοι ποὺ μιλοῦσαν κάποτε ἑλληνικά, ἐκεῖνοι ποὺ ὀνομάζονται «Ροὺμ» (στὴν ἀραβικὴ γλώσσα) εἶναι σήμερα περισσότερο ἀπὸ 300.000.

Ὅταν οἱ Ἄραβες κατέκτησαν τὴ γής μας τὸ 634 μ.Χ., ὀνόμασαν τὴ γῆ μας... «γῆ τῶν Ἀλ Ροὺμ (γῆ τῶν Ρωμιῶν)» καὶ ὁ πρῶτος Ἄραβας ἱστορικὸς "Ἀλ Γιακίντι (al wakidi)", ἀπὸ τὸν 8ο αἰώνα,) σημείωσε ὅτι σὲ πόλη τῆς Συρίας καὶ τοῦ Λιβάνου, οἱ Ἄραβες εἰσβολεῖς ἦταν ὑποχρεωμένοι νὰ μιλοῦν μὲ τοὺς προγόνους μας (ἂλ-ρούμ), στὴν "ἑλληνικὴ γλώσσα" "λούχα ρουμία".

Τὸ ἴδιο καὶ οἱ Τοῦρκοι μετὰ ἀπὸ αὐτούς, ἀκοκαλοῦσαν τοὺς Ἕλληνες «Ροὺμ» καὶ τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα «ρωμαίικα».

Μετὰ ἀπὸ 1400 χρόνια, ἀραβικῆς κατάκτησης ἔχουμε ἀραβοποιηθεῖ ἀπόλυτα, ἀλλὰ κρατᾶμε τὸ ὄνομά μας, «Ροὺμ» καὶ κρατᾶμε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὶς λειτουργίες ...

Καὶ πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κοινότητα, καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῶν Καθολικῶν (Οὐνίτες) ἔχουν τὶς ἴδιες ρίζες... καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα τῶν Καθολικῶν ἀριθμεῖ τώρα περίπου 190.000 στὸ Λίβανο.

Καὶ μὴν ξεχνᾶτε ὅτι πολλοὶ Ἕλληνες φιλόσοφοι καὶ οἱ ἅγιοι εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀντιόχεια. (Ἅγιος Χρυσόστομος, Ἅγιος Δαμασκηνός, ὁ Ἅγιος Ρωμανὸς ὁ Μελωδός, ....).

Οἱ Ἕλληνες στὸν Λίβανο, ἂν καὶ μιλοῦν ἀραβικὰ κρατοῦν στὸ μυαλό τους, ὅτι εἶναι Ἕλληνες ποὺ ἀναγκάστηκαν νὰ ἀποδεχθοῦν τὸν ἀραβισμό. Ἀλλὰ ἡ προπαγάνδα ποὺ γίνεται ἀπὸ τὰ πολιτικὰ κόμματα προσπαθεῖ νὰ τοὺς πείσει ὅτι εἶναι Ὀρθόδοξοι Ἄραβες ἢ Σύροι, ἀλλὰ ὄχι Ἕλληνες. Τί συμβαίνει ἀκριβῶς μὲ αὐτὸ τὸ θέμα;

Ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νὰ ἀποκαλοῦμε τοὺς ἑαυτοὺς μας "Ρούμ".

Στὰ παλιὰ ἀραβικὰ χειρόγραφα τὸ ὄνομα «Ροὺμ» στὴ χώρα μας σημαίνει "ἑλληνικὸς λαός", καὶ ὁ ὅρος "λούχα ρουμία" σημαίνει "ἑλληνικὴ γλώσσα".

Καὶ εἴμαστε ἐδῶ, πολλοὺς αἰῶνες πρὶν ἀπὸ τοὺς Ἄραβες. Ὁ Παπαδόπουλος, στὸ βιβλίο του, ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας, λέει: «ἡ πλειοψηφία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας ἦταν Ἕλληνες» (σελίδα 51).

Καὶ γιὰ τὴν ἀραβοποίηση, λέει στὸ ἴδιο βιβλίο, «ἡ δίωξη ἔχει ἐνταθεῖ ἀπὸ 773... Ὁ Χαλίφης ἀλ-Μανσοὺρ... ἐμπόδιζε τὴ διδασκαλία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας στὰ παιδιά.

Ἀπὸ τότε, οἱ Χριστιανοί, εἰδικὰ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἦταν ὑποχρεωμένη νὰ μεταφράσει τὰ βιβλία στὰ ἀραβικὰ... καὶ αὐτὸ εἶναι ποὺ προκάλεσε τὴν ἀραβοποίηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ"(σελίδα 570 - 571).

Ἡ προπαγάνδα τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ἐπηρεαζόμενη ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους, λέει σήμερα σὲ ὅλο τὸν κόσμο ὅτι εἶναι "Ἄραβες" καὶ ὅτι οἱ χριστιανοὶ κατάγονται ἀπὸ τὶς ἀραβικὲς φυλὲς ποὺ δὲν εἶναι ἡ ἀλήθεια διδάσκουν αὐτὴ ἀνακριβῆ ἰδεολογία στὰ σχολεῖα (Συρία) καὶ στὸ Λίβανο καὶ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους ἐπαναλαμβάνουν ἀνακριβῆ ἰδεολογία, χωρὶς ἱστορικὲς ἀναφορές, καὶ χωρὶς ἀναζήτηση τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας.

Ἡ προπαγάνδα τῶν κομμάτων τῶν Μαρωνιτῶν, λέει στὴν "Ὀρθόδοξη νεολαία" μας ὅτι ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε "Ἀραμαῖοι" καὶ ὄχι Ἕλληνες... καὶ ὅτι οἱ "Ροὺμ" ἦταν εἰσβολεῖς ὅπως οἱ "Ἄραβες" καὶ πολλὰ μέλη τοῦ πληθυσμοῦ τῶν «Ροὺμ» ἐπαναλαμβάνουν αὐτὴ τὴν ἰδέα χωρὶς ἀφύπνιση... ἐπηρεαζόμενοι ἀπὸ τὰ ἰσχυρὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης τῶν Μαρωνιτῶν.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι: σὲ αὐτὴ τὴ γῆ κάποτε, ὑπῆρχαν πολλὰ ἔθνη-κοινότητες. Οἱ Σύροι (Μαρωνίτες), οἱ Ἕλληνες (Ρούμ), καὶ οἱ Ἄραβες ( Μουσουλμάνοι)....

Θὰ πρέπει νὰ ἀποδεχθοῦμε τὸ «πλουραλισμὸ» τοῦ τόπο αὐτοῦ... γιατί αὐτὴ εἶναι ἡ "ἱστορικὴ ἀλήθεια" καὶ ὄχι ἡ «ἰδεολογική».

Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη νεολαία τοῦ Λιβάνου εἶναι ἀπόγονοι τῶν Ἑλλήνων τῆς Ἀντιοχείας, δηλαδὴ εἶναι Ἕλληνες ἀπὸ τὴν ἑλληνιστικὴ ἐποχή. Ὑπάρχει μία προσπάθεια ἀπὸ μέρους σας γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα πολιτικὸ κόμμα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κοινότητα. Ποιοὶ εἶναι οἱ στόχοι τοῦ κόμματος;

Μόνο μὲ τὸ νὰ ἐπιμένουμε σὲ αὐτὸ τὸ «πλουραλισμὸ» μποροῦμε νὰ σώσουμε τὴν κοινότητά μας ἀπὸ τὸ νὰ ἀπορροφηθεῖ.

Tὸ καθεστὼς τοῦ Λιβάνου, εἶναι ἕνα σεκταριστικὸ καθεστώς. Ἔχουμε 128 βουλευτές, 64 πρέπει νὰ εἶναι Μουσουλμάνοι, καὶ 64 πρέπει νὰ εἶναι Χριστιανοί.

Τὸ μερίδιο τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθόδοξης Κοινότητας εἶναι 14 βουλευτές.
Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβέρνησης πρέπει ἐπίσης νὰ εἶναι Ἕλληνας Ὀρθόδοξος.
Κάθε κοινότητα τοῦ Λιβάνου ἔχει τὸ δικό της πολιτικὸ κόμμα, γι’ αὐτὸ ἡ παρουσία τους εἶναι ἔντονη στὴν πολιτική.

Οἱ Μαρωνίτες ἔχουν τὸ κόμμα τῶν Λιβανικῶν δυνάμεων, τὸ Kataeb, τὸ FPM, τὸ Marada, ἡ σουνιτικὴ κοινότητα ἔχει τὸ «Κίνημα τοῦ Μέλλοντος» καὶ τὶς ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις, οἱ Σιίτες ἔχουν τὴ Χεζμπολὰχ καὶ Ἀμάλ, οἱ Δροῦζοι ἔχουν τὰ κόμματά τους....

Ἀκόμη καὶ ἡ "Ἀρμενικὴ" κοινότητα (1%) τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι ἰσχυρότερη στὴν πολιτικὴ ζωὴ καὶ μποροῦν νὰ ἔχουν τοὺς δικούς τους ἐκπροσώπους στὸ κοινοβούλιο καὶ στὴν κυβέρνηση, γιατί ἔχουν τὸ δικό τους κόμμα.

Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κοινότητα (7% τοῦ πληθυσμοῦ), ἔχει 14 βουλευτές, δὲν ἔχει ὅμως κανένας ἀπὸ αὐτοὺς «μία ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη» ὁμιλία, καὶ κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν προέρχεται ἀπὸ «Ἑλληνικὸ Ὀρθόδοξο» κόμμα ....

Οἱ ἡγέτες τῶν ἄλλων κοινοτήτων ὁρίζουν τοὺς ἐκπροσώπους ΜΑΣ... γι 'αὐτό, οἱ Ὀρθόδοξοι βουλευτές μας, μιλοῦν γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν ἄλλων κοινοτήτων ....

Γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουν τοὺς «Μαρωνίτες ἡγέτες» ἢ «Μουσουλμάνους ἡγέτες» καὶ νὰ τοὺς προτείνουν κάποια ἄλλη στιγμὴ στοὺς ἐκλογικούς τους κανονισμοὺς ....

Πρέπει νὰ ὀργανωθοῦμε μέσα σὲ ἕνα «πολιτικὸ κόμμα» νὰ ἐνισχύσουμε τὴν πολιτικὴ παρουσία μας... ὄχι μόνο στὸ Λίβανο, ἀλλὰ καὶ στὴ Συρία, καθὼς ἐπίσης καὶ στὴν Ἰορδανία.

Πρέπει νὰ ὀργανωθοῦμε μέσα σὲ ἕνα «πολιτικὸ κόμμα» γιὰ νὰ σώσουμε τὴν ἱστορικὴ ταυτότητά μας, τὴν "Ἑλληνικὴ Βυζαντινὴ" ταυτότητα... μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο θὰ σταματήσει ν’ ἀπορροφᾶται ἡ νεολαία μας ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἰδεολογίες τῶν ἄλλων.

Γι 'αὐτό, θὰ πρέπει νὰ μάθουμε τὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὴ νεολαία μας, πρέπει νὰ κάνουμε συνέδρια σχετικὰ μὲ αὐτὴν τὴν ἱστορική μας ταυτότητα, καὶ φέτος κάναμε τὸ πρῶτο «Μνημόσυνο στὴν Ἀνατολὴ» γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς πτώσης τῆς Πόλης μας, τὴ Κωνσταντινούπολη, γιὰ νὰ κρατήσουμε τὴν ἱστορική μας ταυτότητα... ζωντανὴ καὶ στὴν ὁμιλία μας εἴπαμε: «Ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι δική μας», καὶ κάναμε αὐτὴ τὴν τελετή, σὰν χαιρετισμὸ ἀπὸ τοὺς ἑλληνορθόδοξούς της Ἀντιοχείας καὶ Πάσης Ἀνατολῆς, στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο... λέμε: «Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ἡ Κεφαλὴ πασῶν τῶν Ὀρθόδοξων Ἐκκλησιῶν στὸν κόσμο, ὁποιαδήποτε παραβίαση τῶν δικαιωμάτων του, εἶναι μία ἐπιθετικὴ πράξη ἐνάντια σὲ ὅλους τούς Ὀρθόδοξους ἀνθρώπους στὸν κόσμο». Καὶ γιὰ πρώτη φορὰ μιλήσαμε στὰ μέσα ἐνημέρωσης τοῦ Λιβάνου σχετικὰ μὲ αὐτὴν ἐπέτειο καὶ αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ γεγονός.

Ἀπὸ τότε ποὺ ξεκίνησε ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴ Συρία, χιλιάδες Χριστιανοὶ ἔχουν σκοτωθεῖ ἀπὸ μουσουλμάνους ἀντάρτες μουτζαχεντίν. Πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ἕλληνες Μακεδόνες καὶ Ἕλληνες τῆς Βυζαντινῆς περιόδου. Ποιὲς εἶναι οἱ πληροφορίες σας σὲ αὐτὸ τὸ θέμα;

Ἡ Ἑλληνικὴ Ὀρθόδοξη Κοινότητά μας στὴ Συρία ζεῖ μέσα σὲ μία ἐπικίνδυνη κατάσταση.
Οἱ ἰσλαμιστὲς φονταμενταλιστὲς σήμερα, ὑποστηρίζονται ἀπὸ δυτικὲς "ἠλίθιες" πολιτικές, ἐπιτίθενται σὲ πολλὰ παλαιοχριστιανικὰ μνημεῖα, ἰδίως στὴν πόλη Χὸμς Ἔμεσα, τὴ πόλη τοῦ μεγάλου Ἕλληνα ἁγίου "Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ".

Σήμερα 130.000 Ἕλληνες ὀρθόδοξοι ἔχουν ἐκτοπιστεῖ ἀπὸ τὴν πόλη αὐτὴ στὴν περιοχὴ Ἀλεβιτῶν ἢ στὸ Λίβανο.

Ἐπιτίθενται στοὺς ἀδελφούς μας ἐκεῖ, καὶ τοὺς ἀπειλοῦν καὶ τὰ δυτικὰ μέσα ἐνημέρωσης ὑποστηρίζουν αὐτοὺς τοὺς φονταμενταλιστὲς... χωρὶς νὰ ρωτήσουν τὸν Ἑλληνικὸ Ὀρθόδοξο πληθυσμὸ τῆς Συρίας, ἂν θὰ εἶναι καλύτερα γιὰ αὐτοὺς ἂν ἐπαναφέρουν ἕνα "ἰσλαμικὸ φονταμενταλιστικὸ καθεστώς".

Μπορῶ νὰ πῶ, ἀκόμα καὶ μόνο στὴ Συρία, μὲ τὴ δημιουργία ἑνὸς Ἑλληνικοῦ Ὀρθόδοξου πολιτικοῦ κόμματος, μποροῦμε νὰ σώσουμε τὴν παρουσία μας νὰ μὴ χρησιμοποιούμαστε ἀπὸ τὶς συγκρούσεις τῶν ἄλλων... 13% τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Συρίας εἶναι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, πάνω ἀπὸ 1.200.000.

Μὲ τὴν ἵδρυση ἑνὸς πολιτικοῦ κόμματος σὲ αὐτὴ τὴ μεγάλη κοινότητα, μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί ἐπιρροὴ θὰ ἔχουμε.

Τώρα χρησιμοποιούμαστε ἀπὸ τοὺς ἄλλους θὰ γίνουμε πιὸ δυνατοὶ καὶ μποροῦμε νὰ ποῦμε: τὸ κόμμα μας, ἡ κοινότητά μας, δὲν θὰ ἐμπλακεῖ ποτὲ στὶς συγκρούσεις σας, ἔχουμε τὰ δικαιώματά μας…καὶ εἴμαστε ἐδῶ γιὰ νὰ τὸ ἀνεχτεῖτε, μὲ τὴ δημιουργία αὐτοῦ τοῦ κόμματος, μποροῦμε νὰ κάνουμε μία σύγκλιση μεταξὺ ὅλων τῶν κοινοτήτων καὶ μποροῦμε νὰ ὑπερασπιστοῦμε τὰ δικαιώματά μας...

Ποιὸ μήνυμα θὰ θέλατε νὰ στείλετε στοὺς ἀδελφούς σας Ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα;

Εἴμαστε ἐδῶ ὑπερήφανοι γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ καταγωγή μας.

Νὰ μὴν ξεχνᾶτε ὅτι ἔχετε Ἕλληνες ἀδελφοὺς ἐδῶ, στὴν ἀνατολὴ... καὶ σᾶς ἀγαπᾶμε... 

Εἴμαστε οἱ Ἀκρίτες ναοί, καὶ θὰ κρατήσουμε τὴν φλόγα στὰ χέρια μας, τὴ φλόγα τοῦ ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας! 

romfea.gr 
από το Ορθοδοξία Ελληνισμός 

Δείτε και παλιότερες αναρτήσεις μας. 

Ελ Μίνα, το ελληνόφωνο χωριό του Λιβάνου.

Έκκληση βοηθείας των Ρωμιών του Λιβάνου για δημιουργία Ελληνορθόδοξου Κόμματος.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.