Τελευταίες αναρτήσεις

9 Μαρτίου 2017

Προς τί ο διάλογος;

Ό μακαριστός παπα-Γιάννης Ρωμανίδης έλεγε στά τελευταία χρόνια της ζωής του: «Από τώρα και στό εξής τό πρόβλημα θά είναι οι Δεσποτάδες μας. Ποιά πίστη έχουν»! Αυτό τό ζοϋμε όλοι μας.

π. Γεώργιος Μεταλληνός 

Μέ τις τελευταίες δηλώσεις τοϋ «urbi et orbi» ό Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ δέν μας αιφνιδίασε. Διότι δέν είναι ή πρώτη φορά, πού διακηρύσσει την έκκλησιολογική συνείδηση τοϋ Παπισμοϋ. Το ϊδιο είχε πράξει και πέρυσι, πριν μεταβεί στήν Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένος τοϋ Οικουμενικού Πατρι­αρχείου. Και ποιές είναι οί δηλώσεις αυτές, πού μέ απόλυτη ομοφωνία δημοσίευσε ό ελλαδικός και παγκόσμιος Τύπος; 

Ή Ρώμη διεκδικεί τήν ταυτότητα της «μοναδι­κής πραγματικής Εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ στον κόσμο», χωρίς νά είναι πρόθυμη νά απαρνηθεί στο ελάχιστο τήν πεποίθηση της αύτη. Αναγνωρίζει μέν, ότι υπάρχουν και έκτός της «Καθο­λικής Εκκλησίας πολλά στοιχεία καθαγιασμοϋ και αλήθειας», αλλά ό Παπισμός είναι ή μόνη αληθινή Εκκλησία τοϋ Χριστοϋ. «Οί Όρθόδοξες Εκκλησίες» (όχι: Ή Όρθόδοξος Εκκλησία) είναι μέν «εκκλησίες», αλλά πάσχουν απο ενα «έλλειμμα», μή αναγνωρίζοντας τον Πάπα ώς διάδοχο τοϋ (Αποστόλου) Πέτρου, αρνούμενες δηλαδή, ή μή δεχόμενες ακόμη, το παπικο Πρωτείο, πού θεμελιώνεται στήν περι Πέτρου παπική διδασκαλία. Όταν αύτά δέν τά λέγει ενας οίοσδήποτε Πάπας, αλλά ό σημερινός, πού είναι σπουδαίος ρωμαιοκαθολικος δογματολόγος, τό πράγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.

«Εχουμε εισέλθει, οί Όρθόδοξοι, σέ διάλογο μέ τον Παπισμό, ό όποίος (διάλογος) μάλιστα ανανεώθηκε τελευταία, μέ τήν συγκατάθεση των Οίκουμενιστών μας, πού δέχονται στήν πράξη τις δηλώσεις τοϋ Πάπα. ‘Άρα προχωροϋμε μέ βάση τήν φιλοσοφική αρχή της «λήψεως τοϋ αιτουμένου», κάτι πού σημαίνει τήν έκ μέρους μας «έλλειμματική», πράγματι, συμμετοχή, όσον αφορα στήν δική μας αύτοσυνειδησία και το έκκλησιαστικο αύτοσυναίσθημά μας. Μέ μειωμένο αύτοσυναίσθημα και αναγνώριση τοϋ «έκκλησιαστι-κοϋ έλλείμματός» μας αδικοϋμε και αρνούμεθα τήν Όρθοδοξία των Αγίων μας, όλων των αιώνων, συνομολογώντας σιωπηρά τήν κατά τον Πάπα μή πληρότητα της Εκκλησίας μας. 

Ό μακαριστός παπα-Γιάννης Ρωμανίδης έλεγε στά τελευταία χρόνια της ζωής του: «Από τώρα και στό εξής τό πρόβλημα θά είναι οι Δεσποτάδες μας. Ποιά πίστη έχουν»! Αυτό τό ζοϋμε όλοι μας. 

Πόσο μάλλον, όταν ό Πάπας δεν παραλείπει νά προσθέσει: «Ό διάλογος δεν μπορεί νά είναι μία αφορμή, γιά νά προσαρμόσει ή νά μαλακώ­σει αυτό πού πιστεύει (ό Παπισμός) ότι είναι»! Καμμία διάθεση, δηλαδή, ύποχωρήσεως έκ μέρους του. Τό αστείο έδω, και τραγικό συνάμα, είναι, ότι οί οίκουμενιστές Ποιμενάρχες μας διακηρύσ­σουν ότι μετέχουμε στούς θεολογικούς διαλόγους, γιά νά διαφω­τίσουμε και διδάξουμε τούς έτεροδόξους! 

Βέβαια, ή Χάρη τοϋ Θεοϋ πολλά πράγματα μπορεί νά μετα­βάλει, οδηγώντας σέ ανατοποθετήσεις και τελικά στην μετάνοια. Δέν είναι όμως αυτό τό πρόβλημα, ούτε βοηθοϋν την ενερ­γοποίηση της Θείας Χάριτος μέσα μας ή δουλική συμμετοχή στον διάλογο καί οί χαλαρές «αντιδράσεις», πού άπλώς έπιβεβαιώνουν την πολύ γνω­στη στό Βατικανό ήττοπάθεια και αδυναμία μας. Δέν θά ήταν λογικό νά λεχθεί, μέ αξιοπρέπεια και αγάπη γιά την Αλήθεια, στόν Πάπα, ότι, έφ’ όσον γίνονται παρόμοιες δηλώσεις, ή συμμετοχή μας στόν διάλογο είναι μάταιη καί συνιστά a priori παραδο­χή τοϋ Παπικοϋ πρωτείου και της μοναδικότητος της Λατινικής Εκκλησίας;

Τό πρόβλημα, συνεπώς, δέν είναι ό Πάπας, πού μέσα σέ ένα παραλήρημα εξουσιαστι­κής υπεροψίας, συνεχίζει τις ϊδιες παπικές διακηρύξεις και γιά επίδειξη δυνάμεως στό έσωτερικό τοϋ Παπισμοϋ και γιά την ανάκτηση τοϋ αμφισβητουμένου κύρους της Παποσύνης. 

Τό πρόβλημα είμαστε έμείς και κυρίως οί βασικά υπεύθυνοι, οί Ποιμένες. Στό σημείο αυτό και είς μνημόσυνόν του αισθάνομαι την ανάγκη νά μνησθω τοϋ μακαριστοϋ Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, όταν ρωτοϋσε έμας τούς, κατ’ επάγγελμα, Θεολόγους των Πανεπιστημίων: «Είναι Εκκλησία τό Βατικανό;». Παρά τά όσα αρνητικά θά μποροϋσε κάποιος νά προσάψει στόν τέως Αρχιε­πίσκοπο, οφείλουμε νά αναγνωρίσουμε, ότι την Πίστη δέν την έβλαψε. Ένθυμοϋμαι, μάλιστα, την σύνεση, πού έπέδειξε τό 1993, μετά την ούνιτικη απόφαση τοϋ Balamand, την όποία ή Εκκλη­σία της Ελλάδος (τότε…) δέν είχε προσυπογράψει. Ό μακαρι­στός παπα-Γιάννης Ρωμανίδης έλεγε στά τελευταία χρόνια της ζωης του: «Άπό τώρα και στό έξης τό πρόβλημα θά είναι οί Δεσποτάδες μας. Ποιά πίστη έχουν»! Αύτό τό ζοϋμε όλοι μας. 

Τηρουμένων τών αναλογι­ών, αυτό ισχύει γιά τούς οίκουμενιστές Ποιμένες τής εποχής μας.«Τών παπικών περίγελα» καταντοϋν και τών «Πατέρων μας παλιάτσοι». 

Πολλές φορές μοϋ έρχεται στη μνήμη ό λόγος τοϋ Αποστόλου Παύλου στις Πράξεις (20,18) γιά «λύκους βαρείς», πού θά διεισ­δύσουν στό έκκλησιαστικό σώμα, «μη φειδόμενοι τοϋ ποιμνίου». Και όλοι οί έρμηνευταί, παλαιότεροι και νεώτεροι, ταυτίζουν τούς «λύκους» αύτούς μέ τούς αίρετικούς, και πολύ ορθά. Δέν είναι παρά ψευδοποιμένες, πού θά έμφανίζονται μέ τό ένδυμα τοϋ ποιμένος, ένω στην ούσία θά είναι λύκοι και μάλιστα «βαρείς», δηλ. τυραννικοί και σκληροί.

Βαρύτητα, όμως, έρμηνευτικά έχει ή φράση τοϋ στ. 30: «και έξ ύμων αύτων»! Παρατηρεί ό ίερός Χρυσόστομος: «Και τό χαλεπώτερον, ότι αύτούς τούτους έξ αύτων αναστήσεσθαι λέγει «ό και σφόδρα έστί βαρύ, όταν καί έμφύλιος ό πόλεμος fj ». 

Ή ίστορική πραγματικότητα δείχνει, ότι ό Απόστολος δέν μιλοϋσε μόνο γιά τήν έποχή του. Είναι δυνατόν, λοιπόν, μετά από αύτά, ορθόδοξος Επίσκοπος νά θέτει τό έρώτημα: «Άλλαξε τίποτα στην Όρθοδοξία μέ τό πού ήλθε ό Πάπας;» (Εννοοϋσε την έλευσή του στην Ελλάδα τό 2001). Αντιδρώντας τότε, αναγκασθήκαμε νά δηλώσουμε δημόσια: Τί άλλο ήθελε ό Πάπας; «Τά πήρε όλα και έφυγε»! Ποιά ήσαν αύτά τά «όλα»; Απλούστατα, ή ύποδοχη κα αναγνώρισή του ώς γνησίου έπισκόπου της Εκκλησίας τοϋ Χριστοϋ, παρά τά παπικά δόγματα (Πρω­τείο, αλάθητο και τό παπικό κοσμικό κράτος), πού αφαιροϋν κάθε δυνατότητα στόν Παπισμό νά έμφανίζεται και νά διεκδικεί τόν χαρακτηρισμό «έκκλησία». Δέν είναι, δυστυχώς, μόνο ή απουσία θεολογικών προϋποθέσεων ή ή υπόταξη και τό θάψιμό τους σέ όποιεσδήποτε συμβατικότητες ή ένδοκοσμικές και αντιχριστιανι­κές προσδοκίες, πού μας κάνει νά διαμαρτυρόμεθα. Είναι κυρί­ως ή τόσο εύκολη απεμπόληση της Πίστεως τών Αγίων μας όλων των αίώνων, χωρίς την όποία σωτηρία, δυνατότητα θεώσεως, δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξει. Αύτό σημαίνει, ότι κάποιοι Ποιμένες ένεργοϋν μέ τη συνείδηση και κατα­στροφικη διάθεση των «λύκων» των Πράξεων, κατασπαράζοντας πνευ­ματικά οί ϊδιοι τό ποίμνιο, πού ό Κύριος τούς ένεπιστεύθη (πρβλ. Ίω-άν. 21,15-17).

Υπάρχει, όμως, και κάτι πρακτικά χειρότερο: Οί Δυτικοί γνωρίζουν τις αδυναμίες μας και τόν τρόπο σκέψεώς μας και γι’ αύτό δέν ανησυχοϋν. Όλα τά βλέπουν δικά τους και πρό τοϋ διαλόγου, πού, όπως γίνεται, δέν είναι παρά έπανάληψη ή συνέχεια της ούνιτικης ψευδοσυνόδου της Φλωρεντίας (1439). Έπι τέλους, ό,τι δέν πέτυχε ό Παπισμός στη διάρκεια της δουλείας (λατινοφραγκικης και οθωμανικης) μέ τις πιέσεις, νά έπιβάλει δηλαδη την απόφαση της Φλωρεντίας, τό έπιτυγχάνει σήμερα μέ την συγκατάθεση τών ϊδιων τών Ποιμένων! «Ε, τότε, μας ταιριάζει ό χαρακτηρισμός των (πολιτικά) γραι­κύλων από τόν μακαρίτη ποιητή μας Κωστή Παλαμά: 

Δέν έχεις, ‘Όλυμπε, θεούς,
μηδέ λεβέντες ή’Όσσα,
Ραγιάδες έχεις, Μάννα Γή,
σκυφτούς γιά τό χαράτσι.
Κούφιοι και οκνοι, καταφροναν,
τη θεια τραχιά σου γλώσσα,
τών Ευρωπαίων περίγελα
καί τών αρχαίων παλιάτσοι.
 


Τηρουμένων τών αναλογιών, αύτό ισχύει γιά τούς οίκουμενιστές Ποιμένες της έποχης μας. «Τών παπικών περίγελα» καταντοϋν κα τών «Πατέρων μας παλιάτσοι». Υπάρχει κάτι χειρότερο κα απαισιώτερο από αύτό; Ό Θεός νά μας έλεήσει και νά μας όδη-γήσει στην μετάνοια, μέ τούς τρόπους πού Αύτός γνωρίζει…

Πηγή Πατερική Ορθοδοξία
το είδαμε ΕΔΩShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.