10 Δεκεμβρίου 2023

Ἡ ἐπέλαση τῆς γιόγκα στά ἑλληνικά σχολεῖα καί στά νηπιαγωγεῖα (ξεριζώνεται Χριστός και Ελλάδα από τα παιδιά μας και τα μαθαίνουν αλλότριες καταστροφικές νεοταξικές θεωρίες)

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com 
 
Ὅταν ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν εἶχε διοργανώσει τό ἔτος 2015 ἡμερίδα κατά τῆς γιόγκα[i], εἶχε τονιστεῖ ἀπό τούς ὁμιλητές ὁ μεγάλος κίνδυνος εἰσχώρησης τῆς γιόγκα στά σχολεῖα, ἀκόμα καί ἄν δέν εἶναι ἐπίσημα ἐνταγμένη στά προγράμματα σπουδῶν.
 
Δυστυχῶς, οἱ τότε ἀνησυχίες μας καθημερινά ἀποδεικνύονται βάσιμες, ἀφοῦ συνεχῶς ἀκοῦμε νέες περιπτώσεις ἄσκησης διαλογισμοῦ στά σχολεῖα, στά νηπιαγωγεῖα, ἀκόμα καί στούς παιδικούς σταθμούς! Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε ὅτι γνωστό ἰδιωτικό σχολεῖο τῆς Ἀττικῆς, ἀνήρτησε πρόσφατα φωτογραφίες μικρῶν μαθητῶν νά «χαλαρώνουν» μέ ἀσκήσεις γιόγκα[ii]
 
Ἀλλά δέν εἶναι πάντα τόσο κραυγαλέες περιπτώσεις, ὅπου τά σχολεῖα καί οἱ ἐκπαιδευτικοί ἐπαίρονται καί δημοσιεύουν τίς ἀσκήσεις γιόγκα πού διδάσκουν τούς μαθητές ὡς κάτι ἐπωφελές. Συνήθως πραγματοποιοῦνται τέτοια μαθήματα ἀνεπίσημα μέσα στήν τάξη, μέ πρωτοβουλία τῶν ἐκπαιδευτικῶν, χωρίς συνεννόηση μέ τή διεύθυνση καί τούς γονεῖς, ὥστε μόνο ἀπό τά συμφραζόμενα τῶν παιδιῶν μπορεῖ νά γίνει ἀντιληπτό ὅτι τά χριστιανόπουλα μυοῦνται σέ αὐτή τήν ἰνδουιστική λατρευτική πρακτική. Πολύ διαδεδομένη εἶναι καί ἡ σχολική ἐξάσκηση σέ προγράμματα ἐνσυνειδητότητας (mindfulness), παραλλαγῆς τοῦ βουδιστικοῦ διαλογισμοῦ γιά τή διατήρηση τῆς συγκέντρωσης καί τῆς «ψυχικῆς ἠρεμίας». 
 
Γιά τήν ἀντιμετώπιση αὐτοῦ τοῦ σοβαροῦ πνευματικοῦ κινδύνου, συνιστᾶται ἡ καθημερινή ἤρεμη καί φιλική συζήτηση τῶν γονέων μέ τά παιδιά μετά τό σχόλασμα, σχετικά μέ τίς δραστηριότητες πού ἔκαναν μέσα στή μέρα στό σχολεῖο, ὥστε νά ὑπάρχει στοιχειώδης ἐποπτεία τῶν γονέων, ὄχι μόνο γιά τή γιόγκα, ἀλλά καί γιά ἄλλες πρακτικές ὅπως τό Halloween, ἡ ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα καί ὅλες οἱ νεοεποχήτικες μόδες πού κατέκλυσαν τήν ἐκπαίδευση. 
 
Συνιστοῦμε στούς γονεῖς νά ἐνημερώσουν ἐπαρκῶς (ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους) τά παιδιά τούς σχετικά μέ τή γιόγκα, καί νά τούς ζητήσουν νά ἀρνηθοῦν νά συμμετάσχουν, ἄν ποτέ κληθοῦν. Ὅσες φορές συνέβη αὐτό, ἔλαβαν καί ἄλλα παιδιά τῆς τάξης τό θάρρος καί ἀρνήθηκαν νά συμμετάσχουν. 
 
Ἄν οἱ γονεῖς ἀντιληφθοῦν ὅτι ἐκπαιδευτικοί βάζουν τά παιδιά νά κάνουν γιόγκα, μποροῦν νά ἀπευθυνθοῦν στόν ἴδιο τόν ἐκπαιδευτικό καί τή διεύθυνση, ζητώντας νά μήν ἐπαναληφθεῖ. Ἐπειδή ἡ γιόγκα εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν ἰδιότητα τοῦ χριστιανοῦ[iii] καί μάλιστα κατεγνωσμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία[iv], οἱ γονεῖς δικαιοῦνται νά ἀξιώσουν νά μή συμμετέχουν τά παιδιά τους σέ τέτοιες ἀσκήσεις, διότι ἡ διδασκαλία της σέ παιδιά χριστιανῶν συνιστᾶ τό ἀδίκημα τοῦ ἀθέμιτου προσηλυτισμοῦ καί μάλιστα μέ τήν ἐπιβαρυντική περίσταση τοῦ προσηλυτισμοῦ σέ σχολικό ἵδρυμα. Σέ περίπτωση δέ, πού ἐπιμένουν οἱ ἐκπαιδευτικοί στήν ἄσκηση γιόγκα, οἱ γονεῖς δικαιοῦνται νά ἀσκοῦν ἐκτός ἀπό μηνύσεις ἐπί προσηλυτισμό, ἀγωγές ἀποζημιώσεως κατά παντός ἐμπλεκομένου προσώπου γιά προσβολή τῆς προσωπικότητος τόσο τῶν τέκνων των, ὅσο καί τῶν ἰδίων, λόγω παράβασης τοῦ δικαιώματος τοῦ παρέχεσθαι στά τέκνα τῶν παιδείας συμφώνου πρός τήν θρησκευτική συνείδηση τῶν γονέων. Ὡστόσο, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ ὅσες περιπτώσεις ἐπενέβησαν οἱ γονεῖς ἑνός παιδιοῦ, ἡ γιόγκα σταμάτησε καί γιά τά ὑπόλοιπα. 
 
Παράλληλα, εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖο οἱ γονεῖς νά μάθουν τά παιδιά τους νά προσεύχονται (τό ἰδανικό θά ἦταν νά τελοῦν ὅλοι οἰκογενειακῶς τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου), ὥστε νά μποροῦν νά καταλάβουν τή διαφορά τοῦ διαλογισμοῦ μέ τήν προσευχή. Πρωτίστως πρέπει οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς νά ἀγαπήσουν τήν προσευχή ὥστε νά μεταδοθεῖ αὐτή ἡ ἀγάπη στά παιδιά, νά τά θωρακίσει ἀπό τίς δαιμονικές ἐπιθέσεις καί νά τούς δώσει τό πραγματικό νόημα τῆς ζωῆς, μακριά ἀπό τά φθηνά ὑποκατάστατα ἄλλων θρησκειῶν καί τοῦ ὑλισμοῦ. Οἱ γονεῖς, ὅπως καί οἱ ἐκπαιδευτικοί, ἔχουν εὐθύνη γιά τίς ψυχές τῶν παιδιῶν πού τούς ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, ὥστε δέν δικαιολογεῖται ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἐπανάπαυση. 
 
Τά παιδιά ἔχουν κυρίως ἀνάγκη τίς προσευχές τῶν γονέων τους γιά νά κρατηθοῦν στήν πίστη. Ἀλλά καί οἱ γονεῖς, ἡ Ἐκκλησία, ἡ Πατρίδα, ὁ κόσμος, ὅλοι ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη τίς προσευχές τῶν ἁγνῶν παιδιῶν πού εἶναι καθαρά ἀπό βαριές ἁμαρτίες, γιά νά ἐπέμβει ὁ Θεός καί νά σταματήσει ὅλα τά δεινά πού ὑφιστάμεθα ἀπό τήν ἐπέλαση τῆς Νέας Ἐποχῆς. 
 
Σημειώσεις
 
[iii] Ἐκτός ἀπό τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας, ἐναντίον τῆς γιόγκα ἔχουν μιλήσει καί σύγχρονοι ἅγιοι. Ἐνδεικτικά παραθέτουμε ἀπό τόν Ὅσιο Παΐσιο Ἁγιορείτη: …Ἄλλη φορᾶ, ἐνῶ ὁ Γέροντας μιλοῦσε μέ κόσμο, τόν πλησίασε ἕνας δάσκαλος τῆς γιόγκα, γιά νά πάρει τήν εὐχή του. Ξαφνικά ὁ Ὅσιος ἄλλαξε? ἔγινε πολύ αὐστηρός καί ἔριξε στόν ἄνθρωπο αὐτόν ἕνα ἐπιτιμητικό βλέμμα. Ἐκεῖνος αὐτομάτως, σάν νά τόν χτύπησε ἠλεκτρικό ρεῦμα, τινάχθηκε λίγα μέτρα πίσω. Κάθισε σέ μία ἄκρη κατακόκκινος καί ἄκουγε τόν Γέροντα, ὁ ὁποῖος ἄλλαξε κουβέντα καί ἄρχισε νά μιλάει γιά τόν ἰνδουισμό καί τήν γιόγκα. Ἔλεγε ὅτι ὅσοι ἀσχολοῦνται μέ αὐτά, δίνουν δικαιώματα στόν διάβολο, δέχονται δαιμονικές ἐπιδράσεις καί καταστρέφονται. Εἶπε μάλιστα χαρακτηριστικά: «Μέ τήν γιόγκα δέν μετεωρίζεται μέν ὁ νοῦς, ἀλλά εἶναι σάν νά τόν ἔχει βάλει ὁ διάβολος στό τραμπολίνο, καί μετά τόν ἐκσφενδονίζει». Ἀφοῦ τούς μίλησε γιά κανένα τέταρτο, σηκώθηκαν ὅλοι νά πάρουν τήν εὐχή του καί νά φύγουν. Ὁ ἄνθρωπος αὐτός ἔφυγε, χωρίς νά τολμήσει νά ξαναπλησιάσει τόν Ὅσιο…. 
Ἐκ τοῦ βιβλίου: Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ, ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ” 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.