8 Ιουνίου 2023

Κληρικοί ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΥΝ τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί ὠθοῦν νέους καί νέες στό Ἅγιο Ποτήριο!


Ἀκούγεται ἀπό ἔγκυρα χείλη ὅτι ἡ γραμμή τῶν περισσοτέρων μητροπόλεων τῆς Ἑλλάδος εἶναι νά μήν ἐμποδίζουν ἀπό τήν θεία κοινωνία οἱ πνευματικοί τούς νέους καί τίς νέες πού συνάπτουν καί διατηροῦν προγαμιαῖες σχέσεις, δηλαδή πορνεύουν κατά τήν ἐκκλησιαστική ὁρολογία.
 
Πολύ φοβοῦμαι ὅτι σύντομα αὐτό θά ἐπεκταθεῖ καί στό θανάσιμο πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
 
Ἐκσυγχρονιστές καί νεωτεριστές μητροπολῖτες καί ἱερεῖς ἐπιτίθενται φραστικά σέ παραδοσιακούς κληρικούς πού κωλύουν τούς πορνεύσαντες νέους καί νέες ἀπό τήν θεία μετάληψη. 
 
Τούς ζητοῦν νά βάλουν νερό στό κρασί τους καί νά συμβιβαστοῦν μέ τά νέα ἤθη· μέ τήν εὐλογοφανή δικαιολογία ὅτι οἱ ἐκκλησίες ἄδειασαν, ἐλάχιστοι πλέον μεταλαμβάνουν καί ὁπότε δέν πρέπει νά ἐμποδίζεται ἡ νεολαία ἀπό τό Ἅγιο Ποτήριο. 
 
Ἄλλοι πάλι «πνευματικοί» θεωροῦν ἀδύνατη τήν ἐγκράτεια καί σωφροσύνη τῶν νέων στήν ἐποχή μας, λόγῳ τῆς ἔντονης προκλητικότητας καί τῶν ἐρεθισμάτων σέ ὅλες σχεδόν τίς δραστηριότητες τῆς καθημερινότητάς μας. 
 
Καί ἔτσι εὐλογοῦν τήν προγαμιαία σχέση τοῦ πνευματικοῦ τους τέκνου, ἐπιτρέποντάς του κιόλας νά μεταλαμβάνει τά φρικτά μυστήρια χωρίς κανένα ἐνδοιασμό. 
 
Μήν ἐκπλαγοῦμε ἄν στό ἐγγύς μέλλον δοῦμε ἱερεῖς νά καλοῦν ἀπό τόν περίβολο τῶν ναῶν τούς περαστικούς νέους καί νέες νά προσέλθουν νά κοινωνήσουν τά ἄχραντα μυστήρια ἀνεξάρτητα ἀπό τό ἄν ἐξομολογοῦνται ἤ διάγουν ἀκόλαστο βίο.
 
Στό κλίμα αὐτό τῆς ἐκκοσμίκευσης τῆς Ἐκκλησίας ἐντάσσεται καί ἡ νέα τάση χειροτονίας διακόνων πού πολύ πιθανῶς νά φέρουν κωλύματα ἱερωσύνης μέ ἐπικρατέστερο ἐκεῖνο τῆς πορνείας, ἤτοι τῆς σύναψης σαρκικῆς σχέσης πρό τοῦ γάμου ἤ πρό τῆς χειροτονίας ἀγάμου διακόνου.
 
Οἱ μεταρρυθμιστές κληρικοί φρονοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει νά ἐκσυγχρονιστεῖ καί νά συμβιβαστεῖ ἐν μέρει ἤ ὅλως μέ τόν ἀποστατημένο κόσμο ὥστε νά τόν ἑλκύσει στόν ἱερό ναό καί στό ἅγιο ποτήριο. 
 
Στόν λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «ὁ γάρ ἐσθίων καί πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καί πίνει, μή διακρίνων τό σῶμα τοῦ Κυρίου» ἀπαιτοῦν ἐπανερμηνεία καί ἐπαναπροσδιορισμό τοῦ «ἀναξίως μεταλαμβάνειν». 
 
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κινηθέντες, καθόρισαν διαχρονικά τά ἁμαρτήματα ἐκεῖνα πού ὡς θανάσιμα ἀποτρέπουν τόν ἐξομολογούμενο ἀπό τήν θεία εὐχαριστία ἕως ὅτου μετανοήσει ἐμπράκτως. 
 
Τοὐλάχιστον νά ἀποδεχτεῖ τό ἁμαρτωλό του πάθος καί νά ἀγωνιστεῖ νά τό καταστείλει μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Πώς θεωροῦν ἀνέφικτη τήν ἐγκράτεια τῶν νέων στήν συνεύρεση οἱ νεοεποχίτες κληρικοί; 
 
Δέν ὑπάρχουν δηλαδή σήμερα νέοι πού νά ἐγκρατεύονται καί νά σωφρονούν;
Γνωρίζω προσωπικά νέους σχετικά ἀνθρώπους πού διάγουν σώφρονα βίο. Ἀντιστέκονται στήν ἀκολασία τῶν ἡμερῶν μας. Καί δέν ζοῦν στά ὄρη καί στά λαγκάδια ἀλλά μέσα στόν κόσμο. 
Ἀγωνίζονται πνευματικά, ζοῦν ἐν μετανοίᾳ ἐν μέσῳ προκλήσεων. 
 
Πῆραν στά σοβαρά τό χωρίο ἐκεῖνο τῆς Καινῆς Διαθήκης πού γράφει ὅτι οἱ πόρνοι δέν θά κληρονομήσουν τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ὅτι τό σῶμα τους δέν τούς ἀνήκει ἀλλά πρέπει νά τό διαχειρίζονται καθώς θέλει καί προστάζει ὁ Πλάστης του. 
 
Νέοι εἶναι καί αὐτοί ὅπως οἱ ὑπόλοιποι νέοι πού πορνεύουν. Τό σῶμα τους ὑπακούει σέ ἄλλο νόμο, στό σαρκικό, ὅπως ὑπακούει ὅλων τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν ἀνδρῶν. 
Στόν ἴδιο νόμο ὑπάκουε καί τό σῶμα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. 
 
Ὁ Ἰησοῦς Χριστός βλέποντας τήν διάθεση καί προσπάθειά τους γιά σωφροσύνη καί ἐγκράτεια, τούς δυναμώνει καί χαριτώνει ὥστε νά μήν πέσουν στό θανάσιμο καί κολάσιμο ἁμάρτημα τῆς πορνείας, δηλαδή τῆς προγαμιαίας σχέσης. 
 
Μέ τήν ἄνωθεν χάρη τό σῶμα ὑποτάσσεται στά κελεύσματα τῆς ψυχῆς. Ἀδύνατο στόν ἄνθρωπο, δυνατό στόν Θεό! Καί ἀφοῦ ὁ Κύριος βοηθᾶ ἐκείνους τούς γνωστούς μου, γιατί νά μήν βοηθήσει καί ὅλους τους νέους πού εἴτε πορνεύουν εἴτε ὄχι, θελήσουν νά ἐγκρατευθούν;
 
Ὁ Θεός εἶναι ἀπροσωπόληπτος καί θέλει νά σωθοῦν ὅλοι οἱ νέοι. Καί ἄν πράγματι, ὅπως διατείνονται κάποιοι κληρικοί, ἡ ἐποχή μας εἶναι ἰδιαζόντως προκλητική καί ἡ γενετήσια ἐπιθυμία ἐρεθίζεται πολλάκις στήν καθημερινότητά μας, ἀδυνατεῖ ὁ Θεός νά ἐνισχύσει ἔτι περισσότερο τούς νέους ὥστε νά ἀντισταθοῦν στήν αὐξανόμενη αἰσχρότητα, χυδαιότητα καί ἀνηθικότητα; Ὅπου πλεονάζει ἡ ἁμαρτία, δέν παρέχεται καί περισσότερη θεία χάρη;
 
Οἱ Ἐντολές τοῦ Θεοῦ στό εὐαγγέλιο εἶναι διαχρονικές. 
 
Καί «ὁ Ἰησοῦς Χριστός χθές καί σήμερον ὁ αὐτός εἰς τούς αἰῶνας». Ἡ ἐγκράτεια καί σωφροσύνη εἶναι ἀπαράβατες καί ἀδιαπραγμάτευτες ἐντολές καί θέλημα Θεοῦ ἕως τό τέλος τοῦ κόσμου. Καί ἄν ἀκόμα ἄγγελος ἐξ ουρανοῦ κατέβει καί μᾶς πεῖ νά συνάπτουμε προγαμιαῖες σχέσεις ἐλεύθερα, ἐμεῖς θά τόν ἀποστραφοῦμε ἀπαντῶντας του «Ὕπαγε ὀπίσω μου σατανᾶ!».
 
Ἀλλοίμονο καί τρισαλλοίμονο στούς κληρικούς ἐκείνους πού καταργοῦν τήν ἐντολή τῆς σωφροσύνης καί ἐπιτρέπουν στούς νέους καί στίς νέες νά συνάπτουν προγαμιαῖες σχέσεις καί μάλιστα νά κοινωνοῦν ἀκωλύτως Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Παραδίδουν συνειδητά τόσες ψυχές στόν διάβολο. Ἄν δέν μετανοήσουν καί δέν συνέλθουν ἀπό τό σκότος τῆς ἐκκοσμίκευσης, θά τούς συνέφερε, ὅπως καί τόν Ἰούδα τόν Ἰσκαριώτη, νά μήν εἶχαν γεννηθεῖ...
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

4. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

5. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

6. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

7. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Να σημειώσουμε ότι εκτός των αναρτήσεων που υπογράφει ο διαχειριστής μας, όλες οι άλλες απόψεις που αναφέρονται σε αυτές ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες των άρθρων. Τέλος άλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.