Τελευταίες αναρτήσεις

21 Μαΐου 2017

Ἡ Ἑλλάδα πού δέν ἀγάπησες!.. (μέρος 1ο)

Γράφει ο Παναγιώτης Δερματᾶς

Τί σημαίνει Ἑλλάδα; Εἶναι συγκεκριμένος γεωγραφικός χώρος μέσα στόν ὁποῖον ζεῖς, δραστηριοποιεῖσαι και ἀναπτύσεις τήν προσωπικοτητά σου. 

Τήν ἀποτελοῦν βουνά, πεδιάδες, θάλασσες, ἀτμόσφαιρα γεμάτη φῶς, πόλεις ὂμορφες με δρόμους ἂνετους ἢ πόλεις τέρατα που μέσα τους ἒχουν ένσωμετωμένους ὠκεανούς μιζέριας καί κακομοιριᾶς, σχολεῖα γεμᾶτα φωνές, ἀφίσσες, ἀπορρίματα, ἀλλά ἂδεια ἀπό ψυχή, παιδιά φορτωμένα με σάκκες γεμᾶτες σκουπίδια καί δασκάλους ἐπιφορτισμένους να τα ἀποθηκεύουν στά δοχεῖα τῶν παιδιῶν πού στήν γλῶσσα μας ὀνομάζονται κεφάλια!

Μέσα σ'αὐτά τά πλαίσια, ἀκμάζουν φτώχια, δυστυχία, κρατική ληστεία, ἀνομία, τζόγος, ἀτομική καί εθνική ἀνασφάλεια, αὐτοκτονίες, φρικτό δημογραφικό πρόβλημα, θανάσιμη ἀναξιοκρατία, βιασμοί τῶν ελευθεριῶν μέσα ἀπό ἒναν νόμο σατράπη καί ὑποκριτή που στήνει τό σύστημα τῆς ἀθλιώτερης σατραπείας πού γεννήθηκε στόν πλανήτη καί πού ἐδῶ τήν ὀνόμασαν "δημοκρατία"! 

Τριτοκοσμικές συμπεριφορές που αποκαλύπτουν πρόσωπα συπλεγματικά τά ὁποῖα αἰσθάνονται ἀποστροφή σε κάθε μορφή δημιουργίας και στήν ἱστορία πού ἀποτελεῖ συλλογική μνήμη. 

Σ΄αὐτό τό κράτος, τό δικαίωμα στην ἂμυνα ἀπεναντι σε κάθε μορφῆς ληστεία ποινικοποιεῖται ὃταν πρόκειται γιά τόν λαό, ἑνῶ ἡ ἐξουσία καλύπτεται με σκανδαλώδεις ἀσυλίες στίς προγραματισμένες της ἀπάτες. 

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς συμπεριφορᾶς, οἱ ψυχές σήμερα νά ἒχουν σκλαβωθεῖ μέσα στα σκοτεινά ὑπόγεια τῶν κάστρων τοῦ ἀτομισμοῦ και ἐκεῖ ἡ κάθεμιά, βασανίζεται μέσα στά δικά της ἀδιέξοδα... 

Ἡ κάθε μιά ἒχει δεχτεῖ τήν δική της γλῶσσα καί τήν δική της σημαία. Ὃταν θέλει να συνενοηθεῖ με τίς ἂλλες ψυχές, χρησιμοποιεῖ τήν μέθοδο τῆς Βαβέλ ἡ ὁποία ἐδῶ ἒχει μετονομαστεῖ "δημοκρατικός διάλογος"! 

Κληρονομήσαμε τήν πλουσιότερη κληρονομιά πού ἒλαχε σε λαό στόν πλανήτη! Καί ὃμως, ἀποδειχτήκαμε ἀνάξιοι κληρονόμοι, ἀνίκανοι νά ἐπιδοθοῦν στήν διατήρησι καί στήν αὒξησι τῆς κληρονομιᾶς, πού γκρινιάζουν μεταξύ τους πᾶντα γιά τά ἀσήμαντα, ἀδιάφοροι γιά τά σημαντικά, μέχρι που γίνονται σκορποχώρι... 

Ἑνῶ τό ὂνομά τους ἒχει καταξιωθεῖ παγκόσμια ὡς συνώνυμο πολιτισμοῦ καί άξιῶν, ἀντί να ἐντρυφήσουν σ αὐτόν, ἢθελαν να γίνουν "Ευρωπαῖοι"! Ἑνῶ ἒκαναν τήν ἡρωϊκότερη καί ἐντιμότερη ἀντίστασι στόν πλανήτη, ἀντί να εἰσπράξουν τούς καρπούς τῶν μόχθων τους, κατάφεραν να πάθουν σύγχυσι ἀπό τά τότε εἰσαγόμενα και να ἐπιδοθοῦν σέ πόλεμο φρικτό ἀδελφοκτόνο με ἀποτέλεσμα σήμερα να εἰσπράττουν τό μῖσος καί τόν χλευασμό τῶν τότε ἡττημένων! 

Ζοῦμε ἐπί πολλές δεκαετίες μία ἀπέραντη γκρίνια πού δέν ἦταν καθόλου τυχαία, ἀλλά συστηματικά κατευθυνόμενη. Μία ἀπέραντη δυσαρέσκεια ἀπέναντι στούς ἂλλους οἱ ὁποῖοι μᾶς ὀφείλουν τά πάντα ἀλλά ἐμεῖς δέν τούς ὀφείλουμε τίποτα! 

Ὃλοι μιλοῦν γιά αἰτήματα τά ὁποῖα ἒχουν καθαγιάσει στήν συνείδησι τῶν πολλῶν, ὂσο ἀντίθετα ἒχουν ἐξορκίσει τίς ὑποχρεώσεις! Εἶναι ἐντελῶς ἀδιανόητο να κατανοήσει κάποιος ὃτι τά δικαιώματα ἀποδίδονται αὐτόματα μέ τήν ἐκπλήρωσι τῶν ἀτομικῶν μας ὑποχρεώσεων! 

Ἐπειδή τα ἀποτελεσματα αὐτῆς τῆς ἀχαλίνωτης γκρίνιας τά εἰσπράττουμε με θλιβερό κόστος σήμερα, θά προσπαθήσω αὐτές τίς ἒσχατες ὦρες να κατεβάσω ἀπό τά ράφια ἓνα ἐλάχιστο μέρος ἀπό τά ἀρχαία καί νεώτερα συμβόλαια τῆς πατρικῆς μας κληρονομιᾶς. Σκοπός μας εἶναι πᾶντα να συγκινήσουμε ψυχές. Νά τις συν + κινήσουμε πρός μία πορεία παραγωγικῆς σκέψεως καί τίμιας αὐτοκριτικῆς. 

Πρέπει να νοιώθουμε πάντα σάν το ταπεινό κανδῆλι μέ το φυτίλι που φώτιζε μέ τίς φανταστικές του ἀνταύγειες ἱερά πρόσωπα καί ἒδινε Θεϊκή ἀτμόσφαιρα στόν χῶρο τόν παλιό, γιατί τά σύγχρονα καστροσάλονα δέν καταδέχονται τέτοιου εἲδους ταπεινές λάμψεις! 

Οἱ μορφές τῶν Ἁγίων, δέν ἒχουν δογματικό χαρακτῆρα ... Εἶναι ἃγιοι, δηλαδή ὁδηγοί πρός τόν δρόμο τῆς γνώσεως και τῆς ἀρετῆς, ὁ καθ'ἓνας με τόν δικό του τρόπο, (ἂγω= ὁδηγῶ) ἀπό τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα, σέ μία ἀδιάληπτη ἑνιαία διαδοχική συνέχεια. Ξεκινώντας ἀπό τόν Ὃμηρο καί φθάνοντας στόν Παΐσιο. Αὐτοί που μᾶς κληροδότησαν τήν σημαντικώτερη κληρονομιά πού ἒλαχε σε θνητούς στόν κόσμο, μᾶς ἒδωσαν μεγάλες συμβουλές μέσα ἀπό τά δελφικά παραγγέλματα, μᾶς ἂφησαν τεράστιες ἀλήθειες παραλλαγμένες σέ μύθους, μᾶς ἂφησαν μιά Ὁδύσσεια πού ἀποτελεῖ πυξίδα τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου ἡ ὁποία περνᾶ μέσα ἀπό στάδια γιά να φθάσει τελειωμένη στόν μεγάλο της προορισμό, μᾶς ἂφησαν τήν Ἰλιάδα που ἐκφράζει τήν σκληρότητα τοῦ ὑλικοῦ πεδίου τῆς ζωῆς τό ὁποῖο οι μεταγενέστεροι μᾶς βοήθησαν να κατανοήσουμε καλύτερα, λέγοντάς μας ὃτι "πόλεμος πατήρ πάντων", ὃτι ἂν θέλεις εἰρήνη ἑτοιμάσου γιά πόλεμο, ὃτι τούς κανόνες στήν διεθνῆ τάξι τούς καθορίζει ἡ ἰσχύς . 

Ἒτσι λοιπόν, ὃπως ἐχθές ἒλεγαν οἱ Ἀθηναίοι στούς ἀφελεῖς Μήλιους ὃτι θα ὑποχωρήσετε ὃσο οἱ δυναμεις σας σᾶς ἐπιτρέπουν να αντισταθεῖτε στήν ἰσχύ μας, ἒτσι καί σήμερα ἡ κάστα τῶν νέων δυναστῶν ἀφοῦ μέ τά ντόπια της πιόνια ὑπονομεύει καθέ ἀντιστασιακή δυναμική, φέρονται ἀπέναντι μας μέ τόν ἲδιο σκληρό τρόπο που ἀναφέρει ἡ τότε ἱστορία. Δηλαδή μέ θάνατο, συμφορές και διάλυσι! 

Τό ἲδιο λέει σήμερα ἡ Τουρκία στήν Ἑλλάδα! Θά ὑποκύψετε ὃσο σᾶς ἐπιβάλλει ἡ ἰσχῦς μας καί θα ἀντισταθεῖτε ὃσο σᾶς ἐπιτρέπουν οἱ δυνάμεις σας. Καί εἶπαν τότε οἱ Μήλιοι στούς Ἀθηναίους. Μά θα σεβαστεῖτε τήν Θεϊκή δικαιοσύνη. Θεϊκή δικαιοσύνη εἶναι ἡ ἰσχῦς τῶν ὃπλων μας, ἀπαντοῦν ἒμπρακτα οἱ Ἀθηναῖοι! Ἂν τα παλαιά μαθήματα εἶναι μακρυνά, τά πρόσφατα παθήματα, ὃπως μέ τό Κυπριακό δέν θα μᾶς ἐπέτρεπαν να ὑπονομεύουμε στρατό, ἀμυντικές βιομηχανίες, ἐθνική παιδεία, ἐθνική οἰκονομία, πατριωτικό φρόνημα. Καί στίς δύσκολες στιγμές να ἐπικαλούμαστε τό διεθνές "δίκαιο" τοῦ ΟΗΕ! Ἀλλά κι' ἀπό κεῖ μᾶς ἒρχεται ἒμμεσα ἡ ἲδια αἰώνια ἀπάντησις: Ἒχετε παραβιάσει τό δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ ...

Ἐχθές, ἡ ἱστορία μᾶς ἒλεγε ὃτι πάρα κάτω ἀπό τήν Μῆλο, ἦσαν οἱ Ρόδιοι οἱ ὁποῖοι δέν ἀποτελοῦσαν κοσμοκρατορία, ἀλλά ἢξεραν να καλλιεργοῦν ἐσωτερική συνοχή, νά σκοτώνουν τού πράκτορες τῶν ξένων καί να ἐπιβιώνουν ἀνάμεσα στήν αὐθαιρεσία καί ἀλαζονεία τῶν ἰσχυρῶν τῆς ἐποχῆς. 

Ἡ ἀδιάλειπτη διαλεκτική ἱστορία χιλιάδων χρόνων, συνθέτει τό νόημα τῆς Ἑλλάδας! Τήν Ἑλλάδα που ἀγνοήσαμε, μισήσαμε καί στήν θέσι της στήσαμε σωρό "ἰδεολογικῶν" σκουπιδῶν πού μᾶς ἒστειλαν ἀπό Δύσι καί Ἀνατολή καί στα ὁποία σκουπίδια ἀσκοῦμε μέ θαυμαστό ζῆλο τήν καθημερινή μας προπαίδεια! Τά σκουπίδια αὐτά, τα μετέτρεψαν στόν σύγχρονο μῦθο τόν ὁποῖο ἐγκαταστήσαμε στίς ψυχές μας και ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τήν βάσι θανάτου τῶν δυνάμεων που σήμερα μᾶς ταπεινώνουν και καταδυναστεύουν! Ὁ ἀρχαῖος μῦθος ἦταν ὁ λόγος, ἡ λογική καί ἀλήθεια που ἐκπορεύεται μέσα ἀπό τήν πεῖρα τῶν αἰώνων και μεταφέρερει ἒτσι εὒκολα, ἀλληγορικά τά ζωτικά του μηνύνατα για τό μέλλον.

Σήμερα στήν θέσι του, ἒστησαν τό σκοτεινό ψέμμα. Μέ αὐτό ποτίζουν ἀδιάλειπτα τίς συνειδήσεις ὃλες οἱ ἑνιαῖες ἐσωτερικά καί φαινομενικά ἀντίπαλες πολιτικές δυνάμεις που μᾶς κυβερνοῦν ἐπί δεκαετιες. Εἶναι ἀκριβῶς αὐτό που ἀφήνεις να κτίζεται μέσα σου, συχνά μέ τό ἀζημείωτο.... 

Κι΄ἐσύ, δέν κατάλαβες ὃτι διάλογος εἶναι τα ὀρθάνοικτά παράθυρα τῆς συνειδήσεως γιά να μπαίνει διαρκῶς νέο φῶς τό ὁποῖο σκοτώνει κάθε μοῦχλα πάνω στήν ὁποία τρέφονται ὃλες οἱ ἀσθένειες που σε τυρανοῦν... Φοβᾶσαι τό φῶς γιά να μην σοῦ χαλάσει τόν μῦθο που τρέφει καί συντηρεῖ τά δεσμά σου... 

Φοβᾶσαι μην καταρρεύσει ή ἀριστερή ἰδεοληψία σου που εἶναι φορτωμένη μέ παλιές καί σύγχρονες ἁμαρτίες μέ ἀποκορύφωσι τήν σημερινή ἡ ὁποία συνειδητά ὁδηγεῖ στόν τελικό ὂλεθρο τῆς πατρίδας! Σέ ἒπεισαν ὃτι ζεῖς σε μία χώρα βιαστή που παραβιάζει τά "δικαιώματα" κάποιων μειονοτήτων στήν Ἑλλάδα οἱ ὁποῖες στεροῦνται τήν ἐθνική τους παιδεία, ἀγνοώντας ὃτι αὐτή ἒχει χαρακτῆρα προπαγανδιστικά ἐπεκτατικό, ἑνῶ σιωπᾶς ἒνοχα γιά τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων που ζοῦν σε γειτονικές χῶρες καί βάναυσα παραβιάζονται. 

Ἂν ἀντίστοιχα νοιώθεις "δεξιός" καί σοῦ ἒρθουν στοιχεῖα ὃτι οἱ πλεῖστοι ἀπό αὐτούς πού ἒπαιξαν τούς ρόλους τοῦ δεξιοῦ πατριώτη ἦσαν μεγάλης μορφῆς Ἑλλαδέμποροι που πουλοῦσαν τήν πατρίδα γιά να φτιάξουν τίς οἰκογένειές τους, ἢ φῦτρα μαυραγωριτῶν τῆς κατοχῆς δέν θά τό παραδεχτεῖς γιατί κατάφεραν νά σέ δέσουν μέ ἀτομικές ἐκδουλεύσεις.

συνεχίζεται στο 2ο μέροςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.