Τελευταίες αναρτήσεις

1 Μαΐου 2017

Η πανεπιστημιακή Έρευνα και η Άμυνα στην Ελλάδα…

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η συνεργασία των ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων μιας χώρας με την αμυντική της βιομηχανία και τις ένοπλες δυνάμεις της, είτε σε αμιγώς στρατιωτικές εφαρμογές είτε σε ευρύτερες δραστηριότητες και θεματολογία, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για όλους ανεξαιρέτως τους εμπλεκόμενους. 

ΠΗΓΗ: http://e-amyna.com/ 

Στην Ελλάδα, η συνεργασία των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία, δυστυχώς δεν απέκτησε ποτέ ουσιαστική δυναμική και ευρύτητα. Υπάρχουν βεβαίως κάποιες γνωστές (π.χ. σχεδίαση αρματαγωγών και περιπολικών ανοικτής θάλασσας) και μερικές άγνωστες (διαβαθμισμένες) επιτυχημένες περιπτώσεις, περισσότερο όμως ως αποσπασματικές και μεμονωμένες προσπάθειες παρά ως κομμάτι μιας οργανωμένης στρατηγικής. 

Εφόσον διευρύνουμε την χρονική περίοδο εξέτασης από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, η γενεσιουργός αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί κατά κύριο λόγο στην «δαιμονοποίηση» των Ενόπλων Δυνάμεων και της αμυντικής βιομηχανίας.

Η πλειοψηφία του διδακτικού προσωπικού, των ερευνητών και των φοιτητών των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την επίκληση μιας κακώς εννοούμενης και στρεβλής προοδευτικότητας και στα πλαίσια ενός αντιμιλιταριστικού πνεύματος ασύμβατου με τις απειλές που αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει η χώρα, υπήρξαν για δεκαετίας αδιάφοροι έως και εχθρικοί απέναντι στις Ένοπλες Δυνάμεις και την αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα την ιδιωτική. Η προοπτική συνεργασίας αντιμετωπιζόταν όχι μόνο ως αντίθετη στον σκοπό του εκάστοτε ιδρύματος αλλά και ως επικίνδυνη για την ανεξαρτησία του. 

Αντίστοιχα, οι Ένοπλες Δυνάμεις, συνεκτιμώντας το διαμορφωμένο αρνητικό κλίμα και επηρεασμένες από μια έντονη εσωστρεφή νοοτροπία λειτουργίας, προτίμησαν να επικεντρωθούν στα στρατιωτικά ερευνητικά κέντρα (ΚΕΤΕΣ, ΚΕΤΑ/ΕΤΗΜ και στο «πολιτικό» ΓΕΤΕΝ). Η κρατική αμυντική βιομηχανία, θέλοντας για λόγους κύρους και διεκδίκησης των σχετικών πιστώσεων να παρουσιάσει μια εικόνα πλήρους ερευνητικής αυτοδυναμίας και καθοδηγούμενη από μια αμιγώς συντεχνιακή λογική, δεν αναζήτησε ουσιαστικές συνεργασίες στην έρευνα.

Τέλος, η ιδιωτική αμυντική βιομηχανία θεώρησε το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας που διεξάγεται εντός των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαγορευτικό για ουσιαστική συνεργασία, καθώς αυτό πρακτικά δεν έδινε τη δυνατότητα ή καθιστούσε ιδιαίτερα περίπλοκη την εν συνεχεία εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. 

Στο παραπάνω περιγραφόμενο πλαίσιο, δεν είναι περίεργη η απουσία μιας θεσμοθετημένης και οργανωμένης διεπαφής επικοινωνίας, αφήνοντας την διερεύνηση τυχόν κοινού πεδίου συνεργασίας σε προσωπικές πρωτοβουλίες μελών της επιστημονικής κοινότητας και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Ουσιαστικά, δεν υπήρξε ποτέ ένας άμεσος, αποτελεσματικός και κυρίως ολοκληρωμένος τρόπος οι Ένοπλες Δυνάμεις να ενημερωθούν για τις δυνατότητες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα τα ΑΕΙ/ΤΕΙ να αντιληφθούν τις πραγματικές ερευνητικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Άμεση συνέπεια των παραπάνω ήταν να παρουσιάζονται φαινόμενα όπου είχαμε κάποιες περιπτώσεις έρευνας σε αντικείμενα στρατιωτικής μεν θεματολογίας αλλά αδιάφορα για τις Ένοπλες Δυνάμεις ή να ζητείται από πανεπιστημιακά εργαστήρια όχι απλώς να αναπτύξουν επιμέρους εφαρμογές και νέα τεχνολογία αλλά να κατασκευάσουν ολοκληρωμένα αμυντικά προϊόντα, έξω προφανώς από τις δυνατότητες αλλά και τον σκοπό τους.

Έτσι, παρά την κατά κανόνα καλή πρόθεση και επάρκεια γνώσεων των ερευνητών, είτε το παραγόμενο έργο έμενε ανεκμετάλλευτο, είτε το τελικό προϊόν υστερούσε σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες, απογοητεύοντας τους συμμετέχοντας και δημιουργώντας αρνητικό προηγούμενο για μελλοντική νέα συνεργασία. 

Σύμφωνα και με την διεθνή πρακτική, το εργαστήριο ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος μπορεί να αναλάβει για παράδειγμα την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού ακουστικού μορφοτροπέα (transducer), ενός πολύ γρήγορου ADC ή την βελτιστοποίηση προγραμματισμού ενός Virtex FPGA με στόχο την παραγωγή μιας DRFM. Απεναντίας, είναι ασυνήθιστο και πλήρως αναποτελεσματικό, ένα εργαστήριο π.χ. Πολυτεχνείου να αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή μιας τορπίλης ή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού πολέμου. 

Παρά τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω όμως, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν κινήσεις που δείχνουν ότι γίνεται μια προσπάθεια να τεθούν οι βάσεις για μια συντονισμένη προσέγγιση και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας με τις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2016, το Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε σε υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Γ’ΣΣ/NRDC-GR με τη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο οποίο λειτουργεί ήδη η Έδρα Στρατηγικών Σπουδών του ΓΕΕΘΑ. Παράλληλα, η εχθρότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις έχει περιοριστεί δραστικά και πλέον χαρακτηρίζει ελάχιστες και μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Κάποιες επιπλέον ενέργειες που, χωρίς ουσιαστικό κόστος, θα ενισχύσουν την παραπάνω προσπάθεια, είναι η ανάθεση στην ΔΑΕΤΕ του ρόλου διεπαφής μεταξύ των ΑΕΙ /ΤΕΙ και των Ενόπλων Δυνάμεων, η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων έρευνας των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από μια αντίστοιχη διαδικασία όπως αυτή του μητρώου κατασκευαστών αμυντικού υλικού και η ολοκλήρωση της συγκρότησης του ΕΦΑΕΤ (ΚΕΤΕΘΑ) με την πρόβλεψη της στενής συνεργασίας του με την υπόλοιπη επιστημονική κοινότητα της χώρας. 

Η οικονομική κρίση που πλήττει την χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αποτελεί συγχρόνως τροχοπέδη αλλά και ευκαιρία. Τροχοπέδη λόγω του δραστικά μειωμένου προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ και ευκαιρία λόγω της επιτακτικής πλέον ανάγκης των Ενόπλων Δυνάμεων να αναζητήσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες εγχώριες λύσεις τόσο σε επιχειρησιακά όσο και σε λειτουργικά καθημερινά προβλήματα.

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.