12 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ. ΟΤΑΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ, ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΝΑ ΣΙΩΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΝ. (εξαιρετικό)

Πλάτων: γνώμην δύνανται νά ἔχουν ἄπαντες, γνῶσιν διά νά ἔχουν γνώμην, ἔχουν; 
 
 
Καί πράγματι  ἡ Ἑλληνική γλῶσσα, εἶναι ἡ γλῶσσα πού κάθε της λέξη ἔχει περιεχόμενον καί νόημα. Εἰς τό Ἑλληνικόν λεξιλόγιον ὑπάρχει καί μία λέξις, ἡ ἰθαγένεια, ἡ ὁποία εἶναι σύνθετος ἀπό τό ἰθύς+γίγνομαι. Ἰθύς ἀπό τό ῥῆμα ἰθύνω= καθιστῶ εὐθύ, καί τό γίγνομαι, παράγωγα τοῦ ὁποίου εἶναι γένεσις, γενεά, γένος. Δηλ ὁ ἀπ’ εὐθείας προερχόμενος ἀπό τό ἴδιον γένος. Ὅσον ἀφορᾶ τούς Ἕλληνας, Ἕλλην εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος προέρχεται ἀπ’εὐθείας ἀπό τό γένος τῶν Ἑλλήνων, διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην.  
 
Ἀλλά ἀς ἀφήσομεν τούς γνώστας τῆς ἀληθείας, δηλ. τούς φιλοσόφους μας, νά μᾶς μιλήσουν περί αὐτῶν.  
 
Ὁ Ἰσοκράτης 436-338 π.Χ. Οἱ Ἕλληνες πρός τιμήν τῆς 100ης Ὀλυμπιάδος τοῦ ἀναθέτουν νά κάμη μίαν ὁμιλίαν, γράφει τόν ἐπονομαζόενον ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ του καί λέγει:  «ταύτην γὰρ οἰκοῦμεν οὐχ ἑτέρους ἐκβαλόντες οὐδ᾽ ἐρήμην καταλαβόντες οὐδ᾽ ἐκ πολλῶν ἐθνῶν μιγάδες συλλεγέντες, ἀλλ᾽ οὕτω καλῶς καὶ γνησίως γεγόναμεν ὥστ᾽ ἐξ ἧσπερ ἔφυμεν, ταύτην ἔχοντες ἅπαντα τὸν χρόνον διατελοῦμεν, αὐτόχθονες ὄντες».
 
Δηλ. «Εἰς αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦμεν χωρίς νά ἐκδιώξωμεν ἄλλους, οὔτε ἤταν ἔρημος καί τήν καταλάβαμεν, οὔτε ἀπό πολλά ἔθνη ὡς μιγάδες ἐδῶ συγκεντρωθήκαμεν, ἀλλ΄ οὕτως καλῶς καί γνησίως ὑπάρχομεν, ὥστ΄ἐξ αὐτῆς ἀκριβῶς γεννηθήκαμεν, ταύτην κατέχοντες καθ΄ὅλον τόν χρόνον ἐξακολουθοῦμεν νά ζῶμεν, καθ΄ὅτι εἴμαστε αὐτόχθονες».  
 
Τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος τό ὁποῖον ἐψηφίσθει τήν 01/01/1822 ἔλεγεν: «ὄσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς Ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος πιστεύουσιν εἰς Χριστόν, εἰσίν Έλληνες».  
 
Μέ μία ἀπλήν παρατήρησιν διαπιστώνομεν ὅτι, τό πρῶτον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος καί Ἰσοκράτης μετά παρέλευσιν περίπου τῶν 2.500 ἐτῶν, κάμουν χρήσιν τῆς ἰδίας λέξεως», «αὐτόχθονες»  
 
Ὁ Πλάτων εἰς τήν "ΠΟΛΙΤΕΙΑ" του διά στόματος Σωκράτους γράφει:  
 
«Φημί γάρ τό μέν Ἑλληνικόν γένος αὐτό αὑτῶ οἰκεῖον εἶναι καί συγγενές, τῶ δέ βαρβαρικῶ ὀθνεῖον καί ἀλλότριον».  
 
Ὁ Περικλῆς εἶναι ή μεγαλυτέρα πολιτική προσωπικότης ὅλων τῶν ἐποχῶν, τοῦ ὁποίου ἡ περίοδος λέγεται «χρυσοῦς αἰών», καί τοῦ ὁποίου τά ἔργα ἔρχονται νά θαυμάσουν ἀπό ὅλον τόν Πλανήτη Γῆ μέ ἀποκορύφωμα τόν Ἱερόν βράχον τῆς Ἀκροπόλεως . Διά νά ἀποδώση τιμάς εἰς τούς νεκρούς πού ἔπεσαν εἰς τά πεδία τῶν μαχῶν προσφωνεῖ τόν «ἐπιτάφιον» του, μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι᾽ ἀρετὴν παρέδοσαν». Δηλ. «Εἰς αὐτήν τήν χώραν κατοικοῦν οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι διαδέχοντας ἡ μία γενεά τήν ἄλλην, ἐλευθέραν δέ καί μέ ἀρετήν μᾶς τήν παρέδοσαν». 
 
Ἀλλά ἐπί πλέον νομοθετεῖ καί ὁ Ἀριστοτέλης εἰς τήν πραγματείαν του περί «Ἀθηναίων Πολιτεία» γράφει: « Καὶ τρίτῳ μετὰ τοῦτον ἐπὶ Ἀντιδότου διὰ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν Περικλέους εἰπόντος ἔγνωσαν μὴ μετέχειν τῆς πόλεως, ὃς ἂν μὴ ἐξ ἀμφοῖν ἀστοῖν ᾖ γεγονώς». Δηλ. διά νά συμμετάσχῃ κάποιος εἰς τά κοινά τῆς πόλεως πρέπει καί οἱ δύο του γονεῖς νά εἶναι Ἀθηναῖοι Πολῖται. 
 
Ἀλλά καί ὁ Αἰσχίνης εἰς τό ἔργον του κατά Τιμάρχου τό ἴδιον περιγράφει: «Μηδένα μετέχειν τῆς πόλεως ἀν μή ἄμφω γονέας ἀστούς ἐπιδείξεται» δηλ. εἰς οὐδένα ἐπιτρἐπεται νά συμμετάσχη εἰς τά κοινά τῆς πόλεως ἀν δέν δύναται νά ἀποδείξῃ ὅτι καί οἱ δύο γονεῖς του εἶναι Ἀθηναῖοι πολῖται. Ὁ Περικλῆς ἐθέσπισεν νόμον πού ὅριζεν ὅτι διά νά ἀποκτήσης τό δικαίωμα Ἀθηναίου πολίτη θά πρέπη καί οἱ δύο γονεῖς νά εἶναι Ἀθηναῖοι πολῖται, ἀντικαθιστώντας τόν προηγούμενον πού ὅριζεν ὅτι διά νά εἶσαι Ἀθηναῖος πολίτης ἀρκεῖ ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο γονέων νά εἶναι Ἀθηναῖος πολίτης καί ὁ ἄλλος βεβαίως Ἕλλην πολίτης. Ὁ Περικλῆς εἶχεν νυμφευθεῖ τήν Ἀσπασία ἡ ὁποία ἦτο Ἑλληνίς ἐκ Μιλήτου. Ἀπέκτησεν παιδιά τά ὁποία δέν ἀνεγνώρισεν ὡς Ἀθηναίους πολίτας, παραμένοντας πιστός εἰς τον νόμον πού ἐθέσπισεν.  
 
Ἰδού ἕνα τμῆμα ἀπό τήν μνημειώδην ἀπάντησιν τῶν Ἀθηναίων πρός τούς Λακεδαιμονίους ὅταν αὐτοί φοβούμενοι μήπως ὑποκύψουν εἰς τούς Πέρσας μετά τόν ὄλεθρον καί τήν καταστροφήν πού ὑπέστησαν αἱ Ἀθῆναι ἀπό τά στήφη τοῦ Μαρδονίου. Ἐκ τῆς ἀπαντήσεως προσδιορίζεται καί ποῖος εἶναι Ἕλλην:
«αὔτις δέ τό Ἑλληνικόν  ἐόν ὄμαιμον τέ καί ὁμόγλωσσον,  καί Θεῶν ἱδρύματα κοινά καί θυσίαι  ἤθεα τέ ὁμότροπα». Δηλ. διότι ἡ Ἑλληνικότης μας, χαρακτηρίζεται ἀπό τό ὄμαιμον, τό ὀμόγλωσσον, τά ἰδρύματα καί αἱ θυσίαι πρός τούς θεούς πού εἶναι ἴδια, ἀλλά καί τά ἤθη καί τά ἔθιμα μας»  
 
Ἐάν τότε κάποιος παρακατιανός καί ξεπεσμένος (ἕλλην) ἀποκτοῦσεν παιδιά μέ μία βάρβαρη, τά παιδιά τά ἀποκαλοῦσαν μιξοβάρβαρα καί δέν τά ἀνεγνώριζον γιά Ἕλληνα.  
 
Καί περνᾶμε εἰς τά χρόνια τῆς Βασιλευούσης, οἱ λόγιοι καί πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔλεγον:  
 
Θεόδωρος Μετοχίτης: «ἡμῖν οἱ καί τοῦ γένους ἐσμέν καί τῆς γλώσσης αὐτοῖς, τοῖς Ἕλλησι κοινωνοί καί διάδοχοι».  
 
Ἀθανάσιος Λεπενδρήτης: Κύπριος λόγιος, λέγει: «περί πάντων τῶν Ἑλλήνων τῶν ἐν Κύπρω».  
 
Ἀργυρόπουλος Ἰωάννης, λέγει διά τόν Αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον: «Μέγιστε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων. Ὁ Θεός τῶν Ἑλλήνων ἀνέδειξεν Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων».  
 
Γεώργιος Γεμιστός Πλήθων: «Ἐσμέν Ἕλληνες τό γένος, ὡς ἡ τέ φωνή καί πάτρειος παδεία μαρτυρεῖ.—Τοιούτῳ ἀνδρὶ οὗ μετὰ Πλάτωνα, ἐξηρήσθω δὲ λόγου Ἀριστοτέλης, οὐκ ἔφυσεν(ἐγέννησεν) ἡ Ἑλλάς. Μέγας Ἑλλάδι κόσμος εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον ἐσεῖται»    
 
Γεννάδιος Σχολάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως  λέγει: «ἡ πατρὶς ἡμῶν Ἑλλὰς» καί διά τούς Ἕλληνας τῆς Πόλεως «πάντων τῶν ἐν τῷ κλίματι τῷδε Ἑλλήνων».  
 
Κολοκοτρώνης: Εἰς τὸν τόπον, τὸν ὁποῖον κατοικοῦμε, ἐκατοικοῦσαν οἱ παλαιοὶ Ἕλληνες, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ ἡμεῖς καταγόμεθα καὶ ἐλάβαμε τὸ ὄνομα τοῦτο.  
 
Ὁ Τζέϊμς Ἔμερσον εἶναι Ἄγγλος ἀνταποκριτής τῶν "Τάϊμς" τοῦ Λονδίνου τοῦ 1821γράφει : Συναντᾶς παραδείγματα ἀρχαίων ἡθῶν. Σέ κάθε βῆμα βλέπεις κάτι πού σοῦ θυμίζει πῶς βρίσκεσαι εἰς τήν Ἑλλάδα. Ἡ γλῶσσα τά ἔθιμα, ὁ χαρακτῆρας τῶν κατοίκων εἶναι ὅλα τά ἴδια, ὅπως καί τά χρόνια τοῦ Δημεσθένη. Ἀκόμη καί ἡ ἀμφίεση τους δίνει τήν ἐντύπωσιν πῶς δέν ἔχει ἀλλάξει διόλου. Ἔχουν καί τώρα ἀκόμη μακριά κυματιστά μαλλιά, ὁπως καί οἱ καρηκομόωντες τοῦ Ὁμήρου. Ἡ φουστανέλλα ἡ μάχαιρα καί οἱ ὁλοκέντητες περικνημίδες δείχνουν πῶς οἱ σημερινοί Ἕλληνες εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ εὐκνήμιδες Ἀχαιοί.  
 
καρηκομόωντες =χρῶμα μαλλιῶν καρύου, Ὁμηρική λέξις, κάρυον =καρύδι, κόμη =μαλλιά  
 
Πατρίς (ἐκ τοῦ Πατρός) εἶναι ἕνα σύνολον ἰθαγενῶν ἀνθρώπων, κατοικούντων εἰς μίαν ὁρισμένην Γεωγραφικήν περιοχήν, ἐχόντων τό ἴδιον παρελθόν καί ἰδίαν Ἱστορίαν, ὁμιλούντων τήν ἰδίαν γλῶσσαν, συνδεομένων διά κοινῶν ἠθῶν καί ἐθίμων, ἐχόντων τάς ἰδίας προσδοκίας διά τό μέλλον, εἶναι ὁ τόπος πού ἐνεταφιάσθησαν οἱ πρόγονοι των.  
 
Ἔθνος: παράγεται ἀπό τό θέμα Fεθ- καί τό ἐπίθημα -νος. Τό F ὑπέστει σίγησιν καί οὕτως προκύπτει τό εθ –νος. Ἀπό τό εθ- προκύπει τό ἔθω, τό ἐθίζω, τό ἔθος, τό ἔθιμον, τό ἦθος, τό ἔθνος. Ὁ δέ Ἀριστοτέλης μᾶς λέγει: τὸ γὰρ ἦθος ἀπὸ τοῦ ἔθους ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν. ἠθικὴ γὰρ καλεῖται διὰ τὸ ἐθίζεσθαι.  
 
Δηλ. Ἡ Πατρίς τῶν Ἑλλήνων ἡ Μητέρα Ἑλλάς ἔχει τά Γεωγραφικά της σύνορα.  
 
Ἐνῶ τό Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων εἶναι οἱ ἀπανταχοῦ τοῦ Πλανήτη Γῆ εὐρισκόμενοι Ἕλληνες, οἱ ὀποῖοι ἔχουν κοινά ἤθη καί ἔθιμα, Ἡ διαφορά ἀπό τήν Πατρίδα εὐρίσκεται εἰς τόν Γεωγραφικόν προσδιορισμόν.  
 
Τό F εἶναι τό δικό μας δίγαμμα, τό ὁποῖον ἦτο παρόν εἰς τό Ἐλληνικόν ἀλφάβητον ἀπό τά χρόνια τοῦ Ὁμήρου ἕως καί τό 500 π.Χ περίπου.  
 
Σήμερον μερικά ἄτομα περιορισμένης εὐθύνης, ἐλαστικῆς συνειδήσεως, καί ἐχθρικῶς διακείμενα εἰς τόν Γένος τῶν Ἑλλήνων καί τόν ἙλληνοΧριστιανικόν πολιτισμόν δίδουν μετά χαρᾶς καί ἀπλωχεριάς Ἰθαγένεια εἰς κάθε λαθροεισβολέα. Μετά μανίας ἐπιδιώκουν νά μετατρέψουν τήν Εὐλογημένην Πατρίδα τῶν Ἑλλήνων, τῶν Σοφῶν καί τῶν Ἡρώων, σέ χῶρο μιγάδων. Οἱ δέ λαθροεισβολεῖς εὐχαρίστως ἀποδέχονται νά μεταλλαχθοῦν ἀπό κάτι πού εἶναι, σέ κάτι πού δέν εἶναι προσβάλλοντας οὕτως τό γένος τῶν προγόνων τους. 
 
Δικαιώνεται πλήρως ὁ Πλάτων πού εἰς τήν "πολιτείαν" του γράφει: «Ἀλλὰ μὴν πρώτη γε καὶ μεγίστη τῶν χρειῶν ἡ τῆς τροφῆς παρασκευὴ τοῦ εἶναί τε καὶ ζῆν ἕνεκα». 369d. Ἐπειδή δέ ὁ Πλάτων εἶναι Ἑλληνοκεντρικός φιλόσοφος γνωρίζει τήν ποιοτικήν καί πνευματικήν ἀνωτερότητα τῶν Ἑλλήνων, κάμει χήσιν τῆς λέξεως εἶναι, ἡ ὁποία ἐμπεριέχει μίαν ἄλλην διάστασιν: τήν ὑπερβατικήν, τήν πνευματικήν, τήν ὑπαρξιακήν ὑπόστασιν μας. Εἶναι: ἀπαρέμφατον τοῦ ρήματος εἰμί=εἶμαι, ὑπάρχω. Αὐτήν τήν φράσιν ἐάν τήν ἔλεγον ἀλλοεθνεῖς θά χρησιμοποιούσαν μόνον τήν λέξιν ζεῖν, καθ’ὅτι τό εἶναι, δ’αὐτούς εἶναι ἀνύπαρκτον.  
 
Εἰς τό χέρι μας εἶναι νά μήν ἐπιτρέψωμεν νά μετατραπῆ ἡ Πατρίδα μας εἰς χῶρον μιγάδων . Οὕτως θά ἀποδώσωμεν τάς δέουσας καί πρέπουσας τιμάς εἰς τούς προγόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν ποτάμια αἵματος διά νά ποτίσουν τό δένδρον τῆς Ἐλευθερίας, παραδίδοντας εἰς ἐμᾶς Πατρίδαν Ἐλευθέραν καί μέ Ἀρετάς.  
 
ΖΗΤΩ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.