Τελευταίες αναρτήσεις

9 Απριλίου 2017

«Ὁ νέος Πρωθυπουργός μας κ. Μαρτῖνος Φουρέης»

Τοῦ  Γιώργου Κακαρελίδη Καθηγητοῦ Ἐφαρμογῶν στὴν Ἐπιχ. Ἔρευνα και Στατιστική τοῦ ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος 

Τοῦ Ἀνταποκριτοῦ μας: ὁ κ. Μαρτῖνος Φουρέης (Maarten Verwey), νέος Πρωθυπουργὸς τῶν εὐρωμνημονιακῶν δυνάμεων κατέχει, βάσει τῶν προχθεσινῶν ἐκλογῶν, τὸ ἐκπληκτικὸ ποσοστό τοῦ 81% τῶν ψήφων καὶ τὴν πρωτοφανή κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία μὲ 267 (!!!) ἑδρῶν. Νούμερα, ποὺ θυμίζουν ἀντίστοιχα σοβιετικῶν καθεστώτων.

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ, παρὰ τὴν ἐμφανῆ προσπάθεια, ποὺ κατέβαλε νὰ μὴν ψηλώσῃ πολύ, μὲ τὴν ἀκατανόητη, ἐκ πρώτης ὄψεως, “ρἠση” περὶ πολιτικῆς εὐθύνης τῆς δολοφονίας Φύσσα, ἔφτασε στὶς 18 ἕδρες. Τὸ δὲ ΚΚΕ, δίνοντας πίστη στὶς δημοσκοπήσεις, τὰ ἔβαλε μὲ τὴν Λαϊκὴ Ἑνότητα, στὴν προσπάθεια νὰ περιχαρακώσῃ ὁπαδοὺς, παραμένοντας σταθερὸ στὶς συμφωνίες τῆς .... Γιάλτας, μὲ συνέπεια νὰ χάσουν καὶ οἱ δύο.

Ὁ νέος Πρωθυπουργός, συνομήλικος σχεδόν τοῦ προκατόχου του, ἀναλαμβάνει τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας σὲ μία ἐξαιρετικά εὐνοϊκή, γι’αὐτόν, συγκυρία: οἱ ἤδη ὑπογραφεῖσες τὸ καλοκαίρι, συμφωνίες Τσίπρα (ἤ ἀλλοιῶς 3ο Μνημόνιο ἤ Χρῆμα ἔναντι Ἀπορρυθμίσεων), πού, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν κοινὴ λογικὴ, ἀκόμη καὶ τὸ ΔΝΤ, ἀναγνωρίζει ὅτι εἶναι σχεδιασμένες ἀκριβῶς γιὰ νὰ ἀποτύχουν, ἔχουν δεσμεύσει μέν, ἐκβιαστικά τὴν χώρα, ὅμως, μὲ τὸ ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, τὰ χέρια τοῦ νέου Πρωθυπουργοῦ, ὑποβοηθούμενα ἀπὸ τοὺς 267 μνημονιακοὺς βουλευτές, εἶναι πλήρως λελυμένα!

Στὰ πλαίσια αὐτά, ἡ ἐπικείμενη, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τρ.ἔ., παραμετροποίηση τῶν συμφωνιῶν Τσίπρα, συνίσταται ἐν τάχει ἀπὸ τὶς ἑξῆς παρεμβάσεις, ποὺ ἀναμένεται νὰ ὑπερψηφισθοῦν καὶ ποὺ ἀποτελοῦν ἀπόρροια τῶν ν. Τσίπρα 4331, 4334, 4335. 4336 καὶ τῶν μνημονίων 2 (Σαμαρᾶ) καὶ 1 (ΓΑΠ):

- Ἐπειδὴ τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα ἔχουν τυπικά μειωθῆ στὶς συμφωνίες, τὸ ἰσοδύναμο ἀποτέλεσμά τους (κάτι ποὺ διατρέχει ὅλα τὰ μνημόνια) θὰ ἐπιτευχθῇ μὲ συρρίκνωση τῆς ὁλικῆς ζήτησης καὶ ὁλικῆς δαπάνης καὶ περαιτέρω μείωση τῶν Κρατικῶν δαπανῶν, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ διατήρηση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας σὲ ἰδιότυπο «κωματικό» καθεστώς.

- Τὰ μέτρα περιλαμβάνουν σύνδεση κάθε δαπάνης μὲ περαιτέρω αὔξηση φόρων ἤ καὶ μείωση τῶν ὠφελούμενων ἀπὸ τὴν δαπάνη, ὑποκειμένων· ὅπως πχ. ἀγροτῶν, μισθωτῶν, μικροἐπαγγελματιῶν, δημοσίων ὑπαλλήλων, συνταξιούχων, ἀσφαλισμένων, ἀσθενῶν, μικρομεσαίων ἐπιχειρήσεων, ἀναξιοπαθούντων κτλ. Εἰδικῆ πρόνοια θὰ μειώσῃ τὴν φορολόγηση τῶν μεγάλων ὁμίλων καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνων μὲ αὐξημένη ξένη συμμετοχή, διασυνοριακῶν κλπ.

- Μὲ νομοθετικές ρυθμίσεις, ποὺ θὰ ψηφισθοῦν σταδιακά, μέχρι τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2018, θὰ γίνουν παρεμβάσεις στὴν μετατροπὴ τῆς ἐργασίας ἀπὸ ἀντικείμενο ἐνοχικῶν συμβάσεων σὲ ἐμπράγματη, κατὰ τὰ φεουδαρχικὰ καὶ κολλεκτιβιστικά πρότυπα.

- Περιλαμβάνουν ὡσαύτως, πώληση τοῦ μέγιστου μέρους τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ τῶν δημοσίων ἀγαθῶν. Ὅπως καὶ δημιουργία ὅπου χρειασθῆ, ἀνεξάρτητου διοικητικοῦ μηχανισμοῦ, ὑποκείμενου στὴν Γενικὴ Διεύθυνση μεταρρύθμισης τῆς ΕΕ. Ἀκόμη καὶ ἡ παιδεία σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες της, θὰ ὑποχρεωθῇ νὰ αὐξήσῃ τὸν λόγο ὠφελουμένων πρὸς διδάσκοντες καὶ ὡρῶν ἀνὰ διδάσκοντα, διὰ συγχωνεύσεων, συρρικνώσεων, καὶ ἐξαλείψεων ὑποκειμένων καὶ λοιπῶν ἀνωμαλιῶν ποιότητος ἤ μορφολογικῶν συνθηκῶν.

- Ἐπειδὴ ἀπαιτεῖται ἰσχυρό τραπεζικό σύστημα, ἀφ’ ἑνὸς οἱ ὑπήκοοι θὰ ἐπιβαρυνθοῦν μὲ τὴν χρηματοδότησή τῶν πτωχευμένων τραπεζῶν, χωρὶς ἐπιστροφή χρημάτων καὶ άφ’ἑτέρου, τὸ ἑλλαδικὸ κρατίδιο θὰ παραιτηθῇ ἀπὸ κάθε δυνατότητα διορισμοῦ ΔΣ στὰ χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἄν κατέχῃ τὴν πλειοψηφία τῶν μετοχῶν.

Σὰν πρώτη ἀπόφαση, δεδομένης τῆς ἐκτίμησης ποὺ τρέφει στὸν ἀπελθόντα κ. Τσίπρα, ὁ κ. Φουρέης, συγκατένευσε στὸ νὰ τεθῇ ὁ κ. Τσίπρας, ἐπικεφαλῆς τοπικοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος, γιὰ τὴν καλύτερη ἐποπτεία καὶ ὑπερψήφιση τῶν μέτρων στὴν ἑλλαδικὴ ἐπαρχία.

Καὶ λίγα λόγια γιὰ τὸν νέο Πρωθυπουργό: Ὁ κ. Μαρτίνος Φουρέης, οἰκονομολόγος, εἶναι Ὀλλανδός, ἀπὸ 1/9/15 ὁ νέος Γενικὸς Διευθυντὴς (ἰσοδύναμο μόνιμου ὙπερΔιοικητοῦ ὅπως πχ οἱ Κεντρικοί Τραπεζίτες ἤ ὀ Ἄγγλος Διοικητής στὴν Κύπρο) στὴν Γενικὴ Γραμματεία τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐπιτροπῆς (DG/SG), ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ὑποστήριξη τῶν διοικητικῶν καὶ δομικῶν μεταρρυθμίσεων τῶν χωρῶν μελῶν (ὅπως τὸ πρόγραμμα Κύπρου, τοῦ ὁποίου ἡγήθηκε) καὶ εἰδικά τῆς Ἑλλαδικῆς ἐπαρχίας. Ἡ 20-μελής ὁμάδα του, θὰ προετοιμάσῃ 120 περίπου νομοθετήματα, ποὺ ὁ ἀντιπρωθυπουργεύων κ. Τσίπρας θὰ περάσῃ ὑποχρεωτικά.

Ὅπως γράφει καὶ ὁ κ. Jon Henley, ἀνταποκριτὴς τοῦ Guardian στὴν Ἀθήνα, τὸ ἔργο τοῦ κ. Φουρέη θὰ ἐπιβαρυνθῇ καὶ ἀπὸ τὴν μελέτη οἱουδήποτε ἄλλου νομοθετήματος θὰ σκεφθῇ ἡ τοπικὴ Ἑλληνική(;) ἀντιπροσωπεία, διότι βάσει τοῦ Μνημονίου, θὰ ἀποστέλλεται στὸν πρωθυπουργό κ. Φούρεη, πρὶν ἀπὸ κάθε διαβούλευση ἤ κατάθεση στὸ τοπικό κοινοβούλιο, γιὰ ἔγκριση (δῆτε τό ἄρθρο τοῦ συναδέλφου στό http://www.theguardian.com/world/)

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή
ΓΚShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.