25 Οκτωβρίου 2020

Τέχνασμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν ἡ «πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ»!

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων
 
Ὑπάρχουν πολλά στοιχεῖα πού δείχνουν ὅτι τά δρακόντεια μέτρα πού ἔχουν ληφθῆ παγκοσμίως δέν στοχεύουν εἰς τήν καταπολέμησιν τῆς «πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ», ἀλλ’ ἐξυπηρετοῦν ἄλλους στόχους, ὅπως: (1) νά ἐπιβάλουν μίαν παγκόσμιον Κυβέρνησιν, πρᾶγμα πού ἐζήτησαν γνωστοί παγκοσμιοποιηταί (=Σατανισταί) μέ δημόσιες δηλώσεις των, τίς ὁποῖες ἔκαναν στίς ἀρχές Μαρτίου 2020· (2) νά περιορίσουν τίς ἐλευθερίες τῶν λαῶν, προβαίνοντες ἀκόμη καί εἰς ὑποχρεωτικόν ἐμβολιασμόν, ἀλλά καί εἰς τήν ἐμφύτευσιν «ψηφιακοῦ πιστοποιητικοῦ» στό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου, προλειαίνοντας ἔτσι τό ἔδαφος διά τήν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου· (3) ἐπιπλέον, εἰς τήν Ἑλλάδα, ν’ ἀποπροσανατολίσουν τόν λαόν, προκειμένου οἱ «ἡγέται» του νά παραδώσουν ὁμαλῶς τήν χώραν στούς ἐχθρούς της· (4) νά διαλύσουν τελείως τήν Ἐκκλησίαν· (5) νά καταστρέψουν τήν οἰκονομίαν, ὥστε νά μᾶς καταστήσουν περισσότερον εὐαλώτους στά σατανικά σχέδιά των· (6) νά χτυπήσουν τόν Ἕλληνα στίς ρίζες του, τοὐτέστιν εἰς τήν γλῶσσαν του, τήν Ἱστορίαν του, τίς ἱερές παραδόσεις του, καί τίς ἐλευθερίες του· (7) νά γεμίσουν τόν τόπον μέ ἰσλαμιστάς, δίδοντες εἰς αὐτούς χιλιάδες ρατσιστικά κίνητρα, ὥστε ν' ἀφήσουν τό Πακιστάν, τό Ἀφγανιστάν κ.λπ. καί νά ἔλθουν ἐδῶ (χιλιάδες εὐρώ ἐπιδόματα, στέγη, WiFi κ.λπ.). Ἀλλά, μήπως ὅλ’ αὐτά εἶναι «συνωμοσιολογίες»; Ἄς δοῦμε τά γεγονότα.
 
Πρῶτον, πῶς μερικοί «προέβλεψαν» τόν ἰόν ἀπό τό μακρυνόν 1981, καί πάλιν τό 2017, ἐνῷ οἱ εἰδικοί μᾶς διαβεβαιώνουν ὅτι δέν εἶναι δυνατή μία τοιαύτη πρόβλεψις; Δεύτερον, ὅπως ἀπέδειξεν τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον ὁ διεθνῶς γνωστός Καθηγητής τοῦ Παν/μίου Stanford (Η.Π.Α.) κ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, χρησιμοποιῶντας ὀρθῶς τίς καθιερωμένες στατιστικές μεθόδους, καί χωρίς νά διαπράξῃ τό γνωστόν στατιστικόν σφάλμα τοῦ μεροληπτικοῦ δείγματος (sample selection bias), πού διέπραξαν πρίν ἀπό αὐτόν οἱ ἐπίσημες ἐπιτροπές, τό ἀληθινόν ποσοστόν θνητότητος τοῦ κορονοϊοῦ εἶναι ἀπό 50 ἕως 85 φορές μικρότερον ἀπό αὐτό πού μᾶς ἐπαρουσίασαν οἱ ἐπίσημες ἐπιτροπές! Τρίτον, ἀκόμη σοβαρώτερον στατιστικόν σφάλμα εἶναι νά ὁμιλοῦν γιά τόν ΑΠΟΛΥΤΟΝ ἀριθμόν «κρουσμάτων», ἀντί τοῦ ποσοστοῦ τῶν «κρουσμάτων» στόν συνολικόν ἀριθμόν τῶν «τέστς», διότι, ἁπλούστατα, ὅσον πιό πολλά «τέστς» γίνονται τόσον περισσότερα «κρούσματα» θά ὑπάρχουν! Τά δύο αὐτά σφάλματα εἶναι τόσον στοιχειώδη εἰς τήν Στατιστικήν Ἐπιστήμην, ὥστε ἀδυνατῶ νά πιστεύσω ὅτι τά διέπραξαν ἀπό ἄγνοιαν. Καί ἐπειδή ἀμφότερα συντείνουν στό νά διογκώσουν τό πρόβλημα, στατιστικῶς καί ἐπικοινωνιακῶς, νά ἐμφανίσουν δηλαδή μίαν ἐπιδημίαν τῆς τάξεως τῆς κοινῆς γρίππης ὡς μίαν δῆθεν «φονικήν πανδημίαν», ὁδηγοῦμαι εἰς τό λογικόν συμπέρασμα ὅτι σκοπίμως ἔκαναν τά δύο αὐτά σφάλματα, προκειμένου νά τρομάξουν τούς λαούς καί νά ἐπιβάλουν τά ὡς ἄνω ΑΚΡΩΣ ΒΡΩΜΕΡΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ, χωρίς σοβαρές ἀντιστάσεις. Τέταρτον, ὁ ἀριθμός τῶν «κρουσμάτων» εἶναι ψευδής, καθότι, ὅπως ἔχουν καταγγείλει διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες, τό PCR «τέστ» εἶναι παντελῶς ἀναξιόπιστον! Πέμπτον, ὁ ἐπίσημος ἀριθμός τῶν θανάτων «ἀπό κορονοϊόν» εἶναι ἐπίσης ψευδής, συμπέρασμα πού ἀποδεικνύεται ἀπό πολλά στοιχεῖα, συμπεριλαμβανομένης τῆς ὁμολογίας Τσιόδρα ἀπό τηλεοράσεως. Χάριν παραδείγματος, ἀσθενεῖς πού πάσχουν ἀπό καρκῖνον, νεφροπάθειες κ.λπ. εἰσάγονται σέ λοιμωξιολογικές κλινικές, ὡς δῆθεν περιστατικά Covid-19, γιά νά πεθάνουν ἐκεῖ καί νά δηλωθοῦν ψευδῶς ὡς θάνατοι «ἀπό κορονοϊόν»!
 
Ἕκτον, οἱ «εἰδικοί» ἀντιφάσκουν πρός ἑαυτούς γιά τό θέμα τῆς μάσκας! Τόν Μάρτιον ἔλεγαν ὅτι ἡ μάσκα δέν χρειάζεται στούς ὑγιεῖς, δύναται μάλιστα ν’ ἀποβῇ καί βλαπτική διά τήν ὑγείαν των(!), ἐνῷ ὀλίγον ἀργότερον ἄρχισαν νά τήν παρουσιάζουν ὡς ἀπαραίτητον! Ἕβδομον, ὑπάρχει λογοκρισία καί φίμωσις ὅσων ἐπισημαίνουν ὅτι στό θέμα αὐτό «ἔγινε ἡ τρίχα τριχιά» καί ὀρθότατα ἀντιτίθενται στά δρακόντεια μέτρα, τά ὁποῖα προφανῶς καταστρέφουν ὄχι μόνον τήν οἰκονομίαν, ἀλλά καί αὐτήν ταύτην τήν ὑγείαν, ὅπως ἔχει τονίσει ἐπανειλημμένως ὁ κ. Ἰωαννίδης, καθότι πολλοί πού πάσχουν ἀπό ἄλλες ἀσθένειες καί ἔχουν ἀνάγκην περιθάλψεως φοβοῦνται νά πλησιάσουν τά νοσοκομεῖα. πολλά ἐπείγοντα χειρουργεῖα ἀναβάλλονται κ.λπ. Χάριν παραδείγματος, βλ. τήν πειθαρχικήν δίωξιν τοῦ καρδιολόγου κ. Φαίδωνος Βόβολη, ὁ ὁποῖος εἶπεν ἁπλῶς τά αὐτονόητα. Ὄγδοον, ὑπάρχει ἐκτεταμένη ἀστυνόμευσις, μή ἁρμόζουσα στά πραγματικά δεδομένα. Ἔνατον, ὑπάρχει ἀκατάσχετος προπαγάνδα περί τῆς «φονικῆς πανδημίας», μέ σκοπόν τήν δικαιολόγησιν τῶν ἀδικαιολογήτως σκληρῶν, φασιστικῶν καί καταστροφικῶν μέτρων. Τά ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ) παίζουν κεντρικόν ρόλον εἰς τό θέατρον τῆς «πανδημίας»! Ἔφθασαν εἰς τό σημεῖον νά παρουσιάζουν ἀπό τηλεοράσεως ἀκτινογραφίες τοῦ ἔτους 2015 ὡς τέτοιες τοῦ 2020, προκειμένου νά δείξουν ὅτι ἐντός 7,5 ὡρῶν ὁ κορονοϊός δῆθεν ἄλλαξε σημαντικῶς τούς πνεύμονας ἑνός συγκεκριμένου ἀσθενοῦς! Ὁ ἐκλεκτός Δικηγόρος Ἀθηνῶν καί θερμός Πατριώτης κ. Νικόλαος Ἀντωνιάδης δίνει ἕνα τιτάνιον δικαστικόν ἀγῶνα ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀπάτης! 
 
Ἐπίσης, θά μείνουν ἀλησμόνητοι οἱ ἀντίχριστοι παραλογισμοί νά κλείνωνται τά μεγάφωνα τῶν ναῶν (!), ν’ ἀπαγορεύεται ἀκόμη καί ὁ ἦχος τῆς καμπάνας (!), λές καί ὁ ἰός δύναται νά μεταδοθῇ διά τῶν ἠχείων καί διά τῶν κωδώνων, νά ἐπιβάλλωνται τρομακτικά πρόστιμα (5000 εὐρώ) γιά περιφοράν τῆς εἰκόνος τῆς «Παναγίας τῆς Τρυπητῆς» (!), νά φυλακίζωνται αὐτοί πού ἐτόλμησαν νά περιφέρουν τόν Ἐπιτάφιον κατά τήν Μ. Παρασκευήν κ.λπ.!  
 
Δέκατον, τό φοβερώτερον ὅλων εἶναι ὅτι ἔχουν κατορθώσει νά εἰσαγάγουν εἰς τήν Ἐκκλησίαν τήν μεγαλυτέραν αἵρεσιν ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὅτι δῆθεν τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Κυρίου δύναται νά ... μολύνῃ (ἄπαγε τῆς βλασφημίας!) τόν πιστόν πού κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων! Συμφώνως μέ μίαν πρόσφατον δημοσκόπησιν, τήν ὁποίαν ἐπαρουσίασαν τά τηλεοπτικά κανάλια, τό 70% τῶν «πιστῶν» δέχονται πλέον τήν φοβεράν αὐτήν αἵρεσιν!
 
Τούτων οὕτως ἐχόντων, ἄγομαι εἰς τό συμπέρασμα ὅτι οἱ Σατανισταί ἐκέρδισαν μίαν ἀκόμη μάχην. Δυστυχῶς, οἱ ἐκκλησιαστικοί ψευδο-ηγέται συμπλέουν μετ’ αὐτῶν, ἔχοντες πρό πολλοῦ ἐγκαταλείψει τά ποίμνιά των. Ἐλπίζω, ὅμως, ἐπειδή «ἡ ἐλπίς πεθαίνει τελευταία», κατά τό δή λεγόμενον, ὅτι ὁ Κύριος καί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος δέν ἔχουν ἀκόμη ἐγκαταλείψει τήν ἁγιοτόκον Ἑλλάδα καί ὅτι τελικῶς θά παρέμβουν γιά νά συντρίψουν τά βρωμερά σχέδια τῶν Σατανιστῶν.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.