Τελευταίες αναρτήσεις

16 Απριλίου 2017

"Η Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι συνυφασμένη καὶ μὲ τὴν πορεία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἰδιαίτερα ὅταν ἡ Πατρίδα μας βρισκόταν ὑπόδουλη"

Ἅγιον Πάσχα 2017
Ἀριθ.  Πρωτ.  231
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 200ή 
 
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ! 
 
-Α-
 
Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ μεγαλύτερο γεγονὸς στὴν παγκόσμια Ἱστορία. Ἐπάνω σ’ αὐτὸ στηρίζεται ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας, ὅπως ὁμολογοῦμε στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως: «προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος». Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας λέγεται «Ἐκκλησία τῆς Ἀναστάσεως». Κάθε Κυριακή, ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου εἶναι ἀναστάσιμη. Ὅλα τὰ τροπάρια μιλᾶνε γιὰ τὸ μοναδικὸ αὐτὸ γεγονός, μὲ ἀποκορύφωμα τὸ «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον…». Τὰ δὲ ἕνδεκα (11) «Ἑωθινὰ Εὐαγγέλια», ἀναφέρονται, τὸ καθένα, σὲ κάποια περιστατικά, ποὺ σχετίζονται μὲ τὴν Ἀνάσταση.  Κι’ ὅταν ὁ χριστιανὸς ἀξιώνεται - ἀφοῦ ἔχει ἑτοιμασθῆ μὲ τὴν ἐξομολόγηση - νὰ κοινωνήσῃ Σῶμα καὶ Αἷμα Χριστοῦ, Ἀνάσταση ἔχει, Πάσχα ἔχει : «Πάσχα θὰ κάνω πάλι σήμερα, κι’ εἶναι ἡ λαχτάρα μου μεγάλη, Πάσχα θὰ κάνω πάλι σήμερα, γιατὶ θὰ κοινωνήσω πάλι», τραγουδάει ὁ Γ. Βερίτης, ὁ χριστιανὸς ποιητής.
 
-Β- 
 
Ἀλλά, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι συνυφασμένη καὶ μὲ τὴν πορεία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, ἰδιαίτερα ὅταν ἡ Πατρίδα μας βρισκόταν ὑπόδουλη κάτω ἀπὸ ἀλλόδοξους δυνάστες. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἀρκετοὶ Νεομάρτυρες, ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Ἁγία Ὀρθόδοξη Πίστη μας στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας, βάδιζαν στὸ μαρτύριο ψάλλοντας τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη». Ὅταν δέ, τὴν Πασχαλιά, οἱ ραγιάδες ἀντάλλασσαν μεταξύ τους ἀναστάσιμες εὐχές, ἐννοοῦσαν καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς σκλαβωμένης Πατρίδας. Πόσο δὲ οἱ τύραννοι φοβόντουσαν τὴν Ἀνάσταση, τὸ βλέπαμε ὅσοι πηγαίναμε στὸ ἀκριτικὸ Μαυρόπουλο ἐπὶ τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ: Μόλις ἄρχιζε τὸ «ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ», σὲ ὅλα τὰ χωριὰ τῆς Δρόπολης ἔσβηναν τὰ φῶτα καὶ ἡ περιοχή, σ’ ὅλη αὐτὴ τὴν μεγάλη ἔκταση, βυθιζότανε στὸ σκοτάδι. Τὸ σκοτάδι, ὅμως, γρήγορα ὑποχώρησε καὶ ἔδωσε τὴν θέση του στὸ ἀναστάσιμο φῶς, στὴν χαρὰ καὶ στὴν ἐλπίδα, μετὰ τὸ γκρέμισμα τῶν ἠλεκτροφόρων συρματοπλεγμάτων, ποὺ ἔζωναν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη τὴν Ἀλβανία καὶ ἰδιαίτερα τὴν Βόρειο Ἤπειρο. 
 
-Γ- 
 
Ποιὸς θὰ τὸ πίστευε, ὅμως, ὅτι κάποιοι συμπατριῶτες μας ζοῦν ἀκόμη στὸ σκοτάδι τῆς ἀπιστίας καὶ πολεμοῦν μὲ μανία τὴν Ἀνάσταση ; φέρνουμε στὸ μυαλό μας τὶς προσπάθειες ἐκείνων, ποὺ τυφλωμένοι ἀπὸ τὸν κομματικὸ φανατισμὸ δὲν ἤθελαν μὲ κανένα τρόπο νὰ ἀκουστῆ ἀπὸ τοὺς ὑποδούλους, τότε, ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες τὸ ἐλπιδοφόρο ἀναστάσιμο μήνυμα. Πότε κόβοντας τὰ φῶτα καὶ πότε δημιουργῶντας ἄλλα προβλήματα, προσπαθοῦσαν νὰ ἐμποδίσουν τὸν ἀοίδιμο Μητροπολίτη μας ν’ ἀπευθύνῃ πρὸς τὸ πέρα τῶν συνόρων ποίμνιό του λόγους παρηγορίας καὶ παρακλήσεως. Καὶ σήμερα, κάποιοι ἄλλοι τὸ ἴδιο προσπαθοῦν νὰ κάνουν: Νὰ βάλουν, δηλαδή, τὴν Ἐκκλησία στὸ περιθώριο, νὰ μὴν ἔχῃ λόγο καὶ ἄποψη γιὰ ὅσα συμβαίνουν. Μιλᾶνε ἐπιπόλαια, ἀλλὰ μὲ φανατισμὸ γιὰ τὸν χωρισμὸ Κράτους - Ἐκκλησίας · ὑποβαθμίζουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν · καλλιεργοῦν τὴν ἀσυδοσία καὶ τὴν χαλάρωση τῶν ἠθῶν, ἐνῷ ἐπιχειροῦν νὰ συκοφαντήσουν τοὺς Ἐπισκόπους καὶ ὅλους τοὺς κληρικούς, παρουσιάζοντας ἀνύπαρκτα - κατὰ κανόνα - σκάνδαλα, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ νὰ ἀποδυναμώσουν τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ἐκκλησίας στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. 
 
-Δ- 
 
«Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον κουστωδία», θὰ λέῃ καὶ θὰ ἐπαναλαμβάνῃ ἡ Ἐκκλησία σὲ ὅλους ὅσοι ἐπιθυμοῦν δόξαν παλαιοτέρων ἤ καὶ νεωτέρων διωκτῶν. «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι». Ὀ ἄδειος τάφος θὰ προκαλῇ δέος καὶ θαυμασμὸ στοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀντικρύζουν ἀπροκάλυπτα τὰ γεγονότα, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τοὺς εἰδικοὺς τεχνῖτες ποὺ ἀσχολοῦνται τὶς ἡμέρες αὐτὲς μὲ τὴν συντήρηση τοῦ παναγίου Τάφου καὶ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, στὸν πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως στὰ Ἱεροσόλυμα.
 
Ἀδελφοί, μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη τῆς ἀπιστίας, γιατὶ τὸ φῶς ποὺ ἄναψε τὸ πρωΐ «τῆς μιᾶς Σαββάτων», τὸ Φῶς δηλαδὴ τῆς Ἀναστάσεως, ἁπλώνεται παντοῦ. Ἡ χαρά, ἡ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀληθινὴ μετάνοια θὰ κυριαρχήσουν στὶς ἀνθρώπινες καρδιές. Καὶ ἤδη ἀκούγεται ὁ νικητήριος παιάνας: ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ - ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ!  
Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι
 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.