28 Ιουλίου 2020

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ κ. ΠΛΙΩΤΑ 
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αἰκατερίνης Κ. Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὁδός
Μαυρομιχάλη ἀρ. 182, δι’ ἑαυτήν καί ὡς πληρεξουσίας κατοίκωντοῦ Βοτανικοῦ, ὡς καί τοῦ Συλλόγου Βοτανικοῦ ἑδρεύοντος εἰς τήν ὁδόν Ἁγίου Σάββα ἀρ. 12, «Η ΑΘΗΝΆ» νομίμως ἐκπροσωπουμένου.

Κοινοποιούμενη πρός:
 

τήν ἀξιότιμον Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κατοικοεδρεύουσαν ἐν Ἀθήναις.
τόν κ. Δήμαρχον τοῦ Δήμου Ἀθηναίων κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.
τόν Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κ. Γεώργιον Καλαντζῆ.
τόν ἰμάμην κ. Ζακί Σιντί Μοχάμετ, κάτοικον Γαλατσίου Ἀττικῆς, ὁδός Κορίνης ἀρ. 13.
===========

Ἀξιότιμε κύριε Εἰσαγγελεῦ,

Ὃπως καί ἐγγράφως Σᾶς ἐνημερώσαμεν ἡ ὑπόθεσις τοῦ ἐπίδοξου ἰσλαμικοῦ τεμένους εἰς τόν Βοτανικόν ἀποτελεῖ Σκάνδαλον τῶν Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν, πού δυστυχῶς καλύπτει ἐντέχνως τό ΣτΕ ἐπί σειράν ἐτῶν. Οὕτω ἠναγκάσθημεν να προσφύγωμεν καί εἰς σχετικήν ἀγωγήν κακοδικίας κατ’ αὐτοῦ συζητουμένην τόν Νοέμβριον τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Κατά τήν σχετικήν ἐνημέρωσίν Σας, προφορικῶς καί ἐγγράφως, μόλις ἀναλάβατε τά καθήκοντά Σας καί προσδοκώντας ὅτι θά ἔχετε ἀνεπτυγμένον τό αἴσθημα τῆς δικαιοσύνης καί τῆς εὐθύνης ἔναντι τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ἐν ἀντιθέσει μέ τήν προκάτοχόν Σας, ἐτονίσαμεν ὅτι:

Α. Τό ἐπίδοξον κτήριον εἶναι πολεοδομικά παράνομον, συνεχίζοντες τούς σχετικούς δικαστικούς ἀγῶνες καί κεῖται:
α. ἐντός κοινοχρήστου χώρου πρασίνου, τελευταίου πνεύμονος εἰς τήν Ἀθήνα
β. ἐντός ἀρχαιολογικοῦ χώρου (τμῆμα τοῦ Δημοσίου Σήματος καί ὁ Ναός τῶν ἀρχαίων τεσσάρων θεῶν)
γ. ἐντός ἀρχαιολογικῆς περιοχῆς μέ τίς γνωστές ἀρχαιότητες
δ. ἐντός, ὡς σφήνα, τῆς ἐκτάσεως τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ τοῦ Βοτανικοῦ (Ν.Ο.Β.)
ε. παραπλησίως τοῦ προϋφισταμένου ἀπό ἐτῶν Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου
στ. ἐπί τυφλοῦ οἰκοπέδου, ἄνευ διανοιγμένων δρόμων καί ἀντιστοίχων ὑψομετρικῶν μελετῶν αὐτῶν.

Β. Κατεδαφίσθηκεν ὁ δισυπόστατος Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος- Παναγίας Ἐλευθερώτριας διά νά κτισθῇ αὐτό τό κτήριο.

Γ. Ἡ πέριξ περιοχή βρίθει ἀρχαίων χριστιανικῶν ναῶν (Ἅγιος Σάββας, Ἅγιος Πολύκαρπος, Ἅγιος Δημήτριος, Ἅγιος Γεώργιος, Ἁγία Ἄννα, Ἁγία Τριάδα κλπ.).

Δ. Ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου καί εἰς ἀπόστασιν πεντακοσίων μέτρων ὑφίσταται ὁ καταυλισμός τῶν μουσουλμάνων παράνομων ἤ μή ἀριθμῶν πλέον τῶν 1.700 ἀτόμων κατά τήν ἐπίσημον βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὥστε μέ τήν λειτουργίαν του θά δημιουργηθῇ αὐτομάτως ἕνας ξένος οἰκισμός πρό τῶν πυλῶν τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν καταργουμένης τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης διακαής ἐπιδίωξις, ἄλλωστε, τῆς γείτονος καί μή κατονομαζομένης χώρας.

Ε. Ὅθεν διασπᾶται ἐκεῖ ἡ ἀνέκαθεν πανάρχαια τῶν Ἑλλήνων πολιτιστική συνέχεια καί συνοχή! 

Κύριε Εἰσαγγελεῦ, 
Κατά τήν ἐνημέρωσίν Σας ὑφ’ ἡμῶν, ἐζητήσαμεν πλήν τῶν ἄλλων νά προωθηθοῦν αἱ μηνύσεις μας κατά τῶν:
– Γεωργίου Καλαντζῆ (Γέν. Γραμ. Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας)
– Ἠλία Ζαγοραίου, Εἰσαγγελέως πρώην Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν κλπ.

Καί κατά ἁπαξαπάσης τῆς ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας, αἱ ὁποῖαι ὡς ἀπευθυνόμεναι κατ’ ἐπωνύμων κατά τήν γνωστήν καί σκόπιμον τακτικήν τῆς Διοικήσεως «ξεχάσθηκαν» εἰς συγκεκριμένα γραφεῖα προκειμένου νά τύχουν τῆς παραγραφῆς τῶν ἀδικημάτων.

Καί ναί μέν, Ὑμεῖς καλοπίστως πράγματι, πάραυτα ἐδώσατε ἐγγράφως τήν δέουσαν ἐντολήν ἐπισπεύσεως, ὅμως καί ἐσεῖς ὅπως ἀποδεικνύεται δέν ἀκούγεσθε!

Ἀντιθέτως «ἀκούγεται» ὅτι ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Μῆνα τῶν Ἑλλήνων, τόν μῆνα Αὔγουστον, τόν μῆνα τῆς Παναγίας μας, ἔτσι διά νά μᾶς «πιάσουν στόν ὕπνο» ἀλλά καί διά νά μᾶς δείξουν συμβολικά ὅτι «ἄλλοι κυβερνοῦν αὐτόν τόν τόπον» θά λειτουργήσουν τό κτήριον αὐτό.

Εἰς αὐτούς ὑποσχόμεθα ὅτι δέν θά τούς ἐπιτρέψουμε νά τό λειτουργήσουν ποτέ!

Κατόπιν τούτων αἰτούμεθα:
α. τήν προστασίαν μας ὡς Ἑλλήνων καί τήν προστασίαν τῶν ἱερῶν καί ὁσίων μας,
β. τήν ἀπαγόρευσιν οἱασδήποτε λειτουργίας τοῦ κτηρίου αὐτοῦ ὡς παρανόμου,
γ. ν’ ἀνοίξῃ ὁ κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου διά τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἐλεύθερα,
δ. νά μᾶς δεχθῆτε διά νά Σᾶς προσκομίσωμεν νέα στοιχεῖα ἐπί τῆς ὑποθέσεως.

Με τήν ἐπιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματός μας ἁρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως πρός οὕς ἡ παροῦσα μας ἀπευθύνεται ὡς καί πρός οὕς αὕτη κοινοποιεῖται, πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας.

Ἀθῆναι, 27/7/2020

Διά τόν Σύλλογον

Ἡ πληρεξουσία Δικηγόρος
Ἡ Πρόεδρος
Φιλιώ Λαγούρα 

http://arxaiaithomi.grShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.