Τελευταίες αναρτήσεις

25 Νοεμβρίου 2018

Βιβλιοπαρουσίαση – βιβλιοκρισία τοῦ βιβλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου «Ὁ θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων˙ (παρελθόν – παρόν – μέλλον)˙ Μία ἁγιορειτική συμβολή»

Βιβλιοπαρουσίαση – βιβλιοκρισία τοῦ βιβλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου «Ὁ θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων˙ (παρελθόν – παρόν – μέλλον)˙ Μία ἁγιορειτική συμβολή», ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, Ἅγιον Ὄρος, Σεπτέμβριος 2018, σελίδες 841


Γράφει ο Μοναχός Νεόφυτος Γρηγοριάτης

Τό βιβλίο αὐτό εἶναι σημαντικότατο, θεολογικότατο, δογματικότατο, ὀρθοδοξότατο, ἁγιοπνευματικό, χριστοκεντρικό, ἁγιοπατερικό, παραδοσιακό, ἐκκλησιοκεντρικό, θεολειτουργικότατο καί σύγχρονο. Φανερώνει την μυστική ἐν Χριστῷ, ἐν Πατρί, ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι Ζωή, Λατρεία, Πίστη καί ὀρθόδοξη συνοδικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, διαχρονικά, μόνιμα, νόμιμα καί μέσα στήν Ἁγιορειτική Ζωή, Θεολογία, Παράδοση, Πολιτισμό καί Πνευματικότητα.

Γιατί τό Ἅγιον Ὄρος γενικά, καί εἰδικά ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, ἀσχολήθηκε, ἀσχολεῖται καί, ἄν θέλει ὁ Τριαδικός Θεός μας, θά ἀσχολεῖται μέ τόν παναιρετικό, διαχριστιανικό, πανθρησκειακό, συγκρητιστικό Οἰκουμενισμό; Ὅπως φυσικά ἀσχολήθηκε, ἀσχολεῖται καί θά ἀσχολεῖται μέ τόν προτεσταντικοῦ τύπου σχισματικό καί ἄκριτο, οὐ κατ’ἐπίγνωσιν Παλαιοημερολογιτισμό - Ζηλωτισμό;

Διότι, οἱ περισσότεροι σημερινοί Ἁγιορεῖτες πιστεύουμε καί ζοῦμε τό γεγονός ὅτι «τόσον ὁ Οἰκουμενισμός, ὅσον καί ὁ Παλαιοημερολογιτισμός – Ζηλωτισμός, δέν ἐκφράζουν μέ κανένα σωστό τρόπο τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία», ὅπως τόνιζε ὁ μακαριστός Γέροντάς μας, Προηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας (1974 - 2014), Ἀρχιμανδρίτης κυρός Γεώργιος Γρηγοριάτης - Καψάνης.

Τήν ἴδια ἄποψη ἔχουν γιά τό θέμα αὐτό καί ἄλλοι ἁγιασμένοι, ἀσκητικοί, λειτουργιοποιημένοι, ἡσυχαστικοί, παραδοσιακοί θεολόγοι πατέρες, ὅπως οἱ Ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, Ἀρχιμ. π. Φιλόθεος Ζερβάκος, ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως, ὅσιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, Ἀρχιμ. π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, Φώτιος Κόντογλου, ἁγιογράφος και λογοτέχνης, ὅσιος Παΐσιος Καππαδόκης Ἁγιορείτης, π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, μοναχός Δανιήλ Κατουνακιώτης, ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, ὅσιος Ἀμφιλόχιος Μακρῆς, ὅσιος Ἰάκωβος Τσαλίκης, ὅπως καί ἄλλοι νεότεροι θεολόγοι τοῦ 20οῦ αἰῶ., ὅπως οἱ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ, Ρῶσσος, π. Δημήτριος Στανιλοάε, Ρουμάνος, π. Σπυρίδων Μπιλάλης, Κωνσταντῖνος Μουρατίδης καί Κωνσταντῖνος Γρηγοριάδης. Ἴσως νά ὑπάρχουν καί ἄλλοι θεολόγοι καί πατέρες παραδοσιακοί, ἀλλά ἐδῶ ἀναφέρουμε τούς σημαντικότερους καί γνωστότερους στό εὑρύ χριστιανικό καί θεολογικό κοινό.

Τό βιβλίο «Ὁ θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων», δηλ. Μονοφυσιτῶν, Μονοενεργητῶν, Μονοθελητῶν, πού βιβλιοκρίνουμε καί παρουσιάζουμε ἐδῶ, ἔχει ὡς ἐπί μέρους κεφάλαια τά ἑξῆς:

1) Εἰσαγωγή: «Ἡ χριστολογική συμφωνία τῶν Κοινῶν Δηλώσεων», σελίδες 21 – 61.
2) «Ἡ ἐπανέναρξη τοῦ Διαλόγου», σελίδες 62 – 110.
3) Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου, «Εἶναι οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι (Μονοφυσῖτες) Ὀρθόδοξοι»; σελίδες 111 - 238.
4) Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὄρους, «Παρατηρήσεις περί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 239 – 334.
5) Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, «Οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι δέν ἦσαν καί δέν εἶναι ὀρθόδοξοι», σελίδες 335 – 358.
6) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Ὁ σύγχρονος διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων, ὑπό τό φῶς τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας», σελίδες 359 – 382.
7) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Ἡ χριστολογία τοῦ Σεβήρου Ἀντιοχείας, κατά τόν ἅγιο Μάξιμο Ὁμολογητή», καί «Διόσκορος καί Σεβῆρος˙ οἱ Ἀντιχαλκηδόνιοι (Μονοφυσῖτες) αἱρεσιάρχαι», σελίδες 383 – 566.
8) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Θεολογικαί παρατηρήσεις ἐπί τεσσάρων εἰσηγήσεων τοῦ μονοφυσίτου Μητροπολίτου Δαμιέτης κ. BISHOY», σελίδες 567 – 592.
9) Ἀρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου, «Ἡ ἰδεολογική Ὀρθοδοξία τῶν Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 593 – 724.
10) Ἱερομονάχου π. Λουκᾶ Γρηγοριάτου, «Θεολογικές ἐπισημάνσεις σέ πρόσφατες προτάσεις γιά μυστηριακή διακοινωνία Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 725 – 778.
11) Παράρτημα Α΄: «Ὅροι τῶν ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων», σελίδες 779 – 818.
12) Παράρτημα Β΄: «Βασικά κείμενα τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)», σελίδες 819 – 828.
13) «Εὑρετήριον», σελίδες 829 – 841.Ἐπειδή τό παρόν βιβλίο εἶναι πολυσέλιδο, βαθειά δογματικό καί δυσκολοκατανόητο ἀπό τόν ἐν πολλοῖς ἀκατήχητο, ἀπληροφόρητο καί ἀνενημέρωτο χριστιανικό ὀρθόδοξο λαό, ἡ Ἱερά Μονή Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους κυκλοφόρησε κείμενα ἁπλά, κατανοητά, πληροφοριακά γιά τόν ἁπλό κόσμο καί λαό στό πρόσφατα ἐκδοθέν τεῦχος 2018 μ.Χ. τοῦ περιοδικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος» γιά τό θέμα «Ὁ Θεολογικός Διάλογος Ὀρθοδόξων καί Ἀντιχαλκηδονίων (Μονοφυσιτῶν)». Ὅποιος ἐπιθυμεῖ βαθύτερη θεολογική γνώση καί πληροφόρηση καί εἶναι εἰδικός ἐπιστήμονας ἤ Ἱεράρχης ἤ καθηγητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως ἤ Πανεπιστημίου ἤ ἅγιος Γέροντας Καθηγούμενος, μπορεῖ νά διαβάσει τό πολυσέλιδο (σελίδες 841) καί δογματικό μεγάλο αὐτό βιβλίο. 

Ὅποιος, ὅμως, θέλει ἁπλούστερη ἐνημέρωση θεολογική, κατανοητή, περιληπτική γιά τό προαναφερθέν θέμα, μπορεῖ νά διαβάσει τό τεῦχος 2018 μ.Χ. τοῦ περιοδικοῦ «Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος». Πάντως, πρέπει ὅλοι ὅσοι εἶναι καλοπροαίρετοι καί καλῆς θελήσεως χριστιανοί ὀρθόδοξοι καί ἄλλοι, νά ἐνημερωθοῦμε σχετικά μέ τούς διαλόγους αὐτούς, πού διεξάγονται ἐδῶ καί ἑκατόν εἴκοσι (120) χρόνια παγκοσμίως, πανχριστιανικῶς καί πανθρησκειακῶς. 

Φυσικά, πρέπει νά ἔχουμε ὑπ’ὄψιν μας καί τόν πατερικό λόγο, πού εἶπε κάποτε ὁ μακαριστός πατερικότατος ὀρθόδοξος θεολόγος τοῦ εἰκοστοῦ (20οῦ) αἰῶνος μ. Χ., Ρῶσσος, π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ : «Ἐκτός πού στήν ἐποχή μας ἔχουμε κρίση θεολογίας παγκοσμίως, ἔχουμε κυρίως κρίση πίστεως παγκοσμίως, δηλαδή οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ἔχουμε κεκρυμμένη ἀθεΐα καί ἀντιθεΐα, αἵρεση καί νεοειδωλολατρεία». Ἡ λύση εἶναι ἡ ἑξῆς: «Μετανοεῖτε˙ ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν», ὁ Παράδεισος, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.