25 Μαΐου 2010

Παγκόσμια Κυβέρνηση και διωγμός των Χριστιανών προ των πυλών!!!

Αναμφίβολα αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας, ήταν απόλυτα προβλέψιμο, ειδικά για όσους είχαν μάτια και αυτιά ανοιχτά ώστε να διαβάσουν τα σημεία των καιρών. Αυτό που με ανησυχεί είναι πως ακόμα και σήμερα πολλοί Έλληνες δεν έχουν καταφέρει να συγκεκριμενοποιήσουν τον εχθρό σε αυτόν τον ιδιότυπο πόλεμο στον οποίο βρισκόμαστε. Επιμένω να αναφέρομαι στα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» ως την μεγαλύτερη απόδειξη της προσχεδιασμένης και συντονισμένης στόχευσης κατά των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο. Τραβηγμένο θα σκεφτείτε. Ίσως, με μια πρώτη ματιά να έχετε δίκιο. Ίσως ακόμη, να βρείτε στήριγμα στις αμφιβολίες σας από πολλούς άλλους στους οποίους θα εκθέσετε τις απόψεις μου. Όμως, η αλήθεια δεν στηρίζεται σε προσωπικές ή συλλογικές δημοσκοπήσεις, ούτε καν στην πρώτη εντύπωση του καθενός. Διαβάστε το μίσος που αποτυπώνεται στα πρωτόκολλα εναντίων των Χριστιανών και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. Αν ακόμη δεν πείθεστε τουλάχιστον ας τα έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Έτσι, θα καταφέρετε αργότερα είτε να τα απορρίψετε με περισσότερα στοιχεία είτε να τα δεχτείτε.

Στα κείμενα που παραθέτω γίνεται εμφανής κατ’ εμέ η διάθεση των Σιωνιστών για την ίδρυση της Παγκόσμιας Κυβέρνησης, στοχεύοντας στην εξαφάνιση των Χριστιανών. Άραγε ποιοι είναι αυτοί που μισούν τόσο τους χριστιανικούς λαούς και τι σκοπεύουν να πετύχουν; Για να συγκεντρώσουν τον πλούτο (χρυσό) αναγκάστηκαν να θυσιάσουν πολλούς Ιουδαίους, (αλλά εξαγοράσθημεν θυσιάσαντες πολλούς εκ των ημετέρων) και συνεχίζει παρακάτω: «Έκαστον των θυμάτων μας αξίζει μυριάδες Χριστιανών ενώπιον του Θεού». Ορίζεται φανερά το αντίπαλο στρατόπεδο των Σιωνιστών. Είναι οι Χριστιανοί. Υπάρχει μια αιώνια κόντρα μεταξύ τους και κρατάει πολύ πριν την εμφάνιση του Ιησού Χριστού στη γη, που απλά γιγαντώθηκε με την περίφημη απόκριση του Ιουδαϊκού λαού στην πράξη του Ποντίου Πιλάτου να δηλώσει ότι είναι αθώος από το αίμα του Ιησού Χριστού «το αίμα αυτού εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών» (Ματθαίος, κεφ.27, 26). Στο Α’ Κεφάλαιο που αναλύονται οι γενικές αρχές των Σιωνιστών αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Έχομεν ενώπιόν μας σχέδιον εις το οποίον εκτίθεται στρατηγικώτατα η γραμμή εκ της οποίας δεν δυνάμεθα ν’ απομακρυνθώμεν χωρίς να διακινδυνεύσωμεν να ίδωμεν κατεστραμμένους τους αγώνας πολλών αιώνων». Όσα γίνονται σήμερα είναι αποτέλεσμα υποχθόνιων ζυμώσεων που έγιναν μέσα στους αιώνες. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που ικανοποιούνται με κάτι που θα έχει αποτέλεσμα ύστερα από εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια; Σε τι θεό πιστεύουν;

Στη συνέχεια, ενώ πρώτα έχουν εξηγήσει ότι η Γαλλική Επανάσταση ήταν έργο των ιδίων (Σιωνιστών) ώστε να ανατρέψουν την τότε άρχουσα τάξη της βασιλείας, εκτίθεται ο σκοπός των έργων τους: «Έκτοτε (σημ. από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά), άγομεν τον λαόν από μιας πλάνης εις άλλην ίνα απαρνηθή ακόμη και ημάς, προς όφελος του βασιλέως δεσπότου εκ του αίματος της Σιών, τον οποίον ετοιμάζομεν δια τον κόσμον». Προαναγγέλλουν την άφιξη του δικού τους βασιλέα. Είναι ο δικός τους μεσσίας που θα εξουσιάσει τον κόσμο και θα επιτρέψει στον «περιούσιο λαό» να κάνει φανερή την παρουσία του στον πλανήτη, μεταφέροντάς τον από το παρασκήνιο της πολιτικής-οικονομικής σκηνής στο προσκήνιό της.

Για να επιτευχθεί ο σκοπός τους χρειάζεται να φέρουν τους Χριστιανούς σε σημείο να ζητήσουν οι ίδιοι την επιβολή της παγκόσμιας κυβέρνησης: «Θα κουράζωμεν τόσον πολύ τους Χριστιανούς δια της ελευθερίας ταύτης (σημ. εννοεί την πολλή δημοκρατία), ώστε θα τους εξαναγκάζωμεν να μας προσφέρωσι μίαν διεθνή εξουσίαν, της οποία η διάταξις θα είναι τοιαύτη ώστε να δυνηθή χωρίς να τας συντρίψη, να περιλάβη τας δυνάμεις όλων των Κρατών του Κόσμου και να σχηματίση την Υπέρτατην Κυβέρνησιν. Εις την θέσιν των παρουσών Κυβερνήσεων θα θέσωμεν εν φόβητρον το οποίον θα ονομάζεται Διοίκησις της Υπέρτατης Κυβερνήσεως. Αι χειρές του θα είναι τεταμμέναι πανταχόθεν ως αρπάγαι, και ο διοργανισμός του θα είναι τόσον κολοσσιαίος, ώστε όλοι οι λαοί κατ’ ανάγκην θα υποταχθώσιν εις αυτό» και πιο κάτω: «Όλα τα κράτη (...) ζητούσι την γαλήνην, είναι έτοιμα όπως θυσιάσωσι το παν δια την ειρήνην, αλλά δεν θα τοις δώσωμεν την ειρήνην, εφ’ όσον δεν θ’ αναγνωρίσωσι την Υπέρτατην Κυβέρνησίν μας φανερά και με ταπείνωσιν». Πιστεύω πως δεν χωρά αμφιβολία η φύση του σκοπού τους, ούτε όμως και το ότι σήμερα βιώνουμε ένα σημαντικό μέρος της υλοποίησης αυτού.

Η αιώνια κόντρα των Ιουδαίων με τους Χριστιανούς και τα αισθήματα μίσους που υπάρχουν κυρίως των πρώτων έναντι των δεύτερων φαίνονται καθαρά από το παρακάτω απόσπασμα: «Οι Χριστιανοί είναι ποίμνιον προβάτων και ημείς είμεθα δι’ αυτούς λύκοι. Ειξεύρετε δε τι συμβαίνει εις τα πρόβατα όταν οι λύκοι εισδύσωσιν εις την μάνδραν των». Τα σχόλια περιττεύον!

Τι θα συμβεί όμως, όταν θα έλθει η στιγμή να κυβερνήσει ο «μεγάλος βασιλέας» τους; Στο ΙΔ’ κεφάλαιο αποκαλύπτεται ότι «Όταν θα έλθη η βασιλεία μας δεν θ’ αναγνωρίσωμεν την ύπαρξιν άλλης θρησκείας πλην της του ενός Θεού ημών, με τον οποίον η ειμαρμένη μας είναι συνδεδεμένη, διότι είμεθα ο εκλεκτός λαός και διά του Οποίου η αυτή ειμαρμένη είναι ηνωμένη με τα πεπρωμένα του κόσμου. Δια τούτο ακριβώς οφείλομεν να καταστρέψωμεν πάσαν πίστιν». Επίσης, στο ΙΕ’ κεφάλαιο: «Όταν τέλος δια πραξικοπημάτων παρεσκευασμένων παντού και κατά αυτήν ημέραν, μετά την οριστικήν ομολογίαν της μηδαμινότητος όλων των υφισταμένων Κυβερνήσεων (και θα παρέλθη πολύς καιρός ακόμη, ίσως αιών ολόκληρος, μέχρι της στιγμής εκείνης) αρχίσωμεν να βασιλεύωμεν, θα προσπαθήσωμεν να μη υπάρχωσι συνομωσίαι εναντίων ημών. Επί τω σκοπώ τούτω θέλομεν καταδικάζει εις θάνατον όσους θ’ αντιταχθώσιν ενόπλως κατά την εις την Αρχήν άνοδόν μας. Πάσε νέα δημιουργία οιασδήποτε μυστικής οργανώσεως θα τιμωρήται επίσης δια θανάτου».

Με δεδομένο ότι ήδη μπήκαμε στη φάση απαξίωσης ολόκληρου του πολιτικού συστήματος σε όλη την οικουμένη και με ατράνταχτο στοιχείο την ανακοίνωση τόσο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλωντ Τρισέ όσο και του νέου προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χέρμαν βαν Ρομπάι περί σχηματισμού Παγκόσμιας Κυβέρνησης, αρχίζει πλέον να διαφαίνεται και στον πλέον αμύητο στην συνωμοσιολογία η εφαρμογή των «Πρωτοκόλλων των Σοφών της Σιών». Γίνεται φανερό πλέον, πως εισερχόμαστε σε μια νέα περίοδο εκδίωξης Χριστιανών. Τελικά, όσο και να ωρύονται διάφοροι «επιστήμονες» και «αναλυτές» ότι όλα αυτά γίνονται για οικονομικά συμφέροντα, η αλήθεια τους διαψεύδει όλους. Ο πόλεμος στη γη είναι καθαρά θρησκευτικός. Όποιος το αντιληφθεί έγκαιρα θα έχει φροντίσει να δημιουργήσει τα όπλα εκείνα που χρειάζονται για να αντεπεξέλθει. Όπως αναφέρει ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως: «Ώδε ο νους ο έχων σοφίαν». Οι υπόλοιποι απλά, ας συνεχίσουν να κοιμούνται τον ύπνο του «δικαίου» που εν μία νυκτί θα μετατραπεί σε ύπνο του «μωρέως».

Ορφεύς
από το Ελληνική Αναγέννηση


Share

6 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Συγχαρητήρια για την ανάρτηση, Θάνο!
Μου πήρε πολλά χρόνια, για ποιο λόγο οι του κόσμου ΜΙΣΟΥΝ, ΤΟΥΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ.
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.

ΤΟΥΣ ΜΙΣΟΥΝ ΦΡΙΧΤΑ
ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΕΙΝΑΙ Ε Ν Α Ν Τ Ι Ο Ι
ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΕΧΕΤΑΙ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ...

ΣΤΏΜΕΝ ΚΑΛΩς, ΟΙ ΑΛΗΘΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ.
ΣΤΩΜΕΝ ΜΕΤΑ ΦΟΒΟΥ.
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ...

ΔΥΣΠΙΣΤΟΣ είπε...

Πολύ καλή, όπως πάντα, η ανάρτηση σου.
Τέτοιες μελλοντικές(;) καταστάσεις πρέπει να επισημαίνονται!
Υπάρχουν όμως και μερικές "οδηγίες" μέσα σε αυτά τα κείμενα, που έχουν επιτυχία, εφαρμοζόμενες, 120+ χρόνια τώρα.
Μπορώ να δώσω προσωπική εμπειρία και αν νομίζεις ότι καταχρώμαι τον χώρο, έχεις το ελεύθερο να το αφαιρέσεις:
Πήγα Γενικός σε επιχείρηση με 42 άτομα, σε 4 τμήματα.
Τον πρώτο που ζήτησα να δω ήταν ο προϊστάμενος του λογιστηρίου.
Ζήτησα 3-4 στοιχεία και με απλές πράξεις διαπίστωσα ότι η παραγωγικότητα της επιχείρησης ήταν στο 45%.
Μου λέει ο τύπος ότι "Συμφωνώ, γιατί κι εγώ τα υπολόγισα, αλλά μου πήρε 2 μέρες και 6 χρόνια σπουδές στο Πανεπιστήμιο".
Απλούστατα, εβαλα κάτω την ρήση των σοφών, ότι ο εργαζόμενος πρέπει να παράγει το τριπλάσιο του μισθού του. Μισθός νοείται όλα όσα βγαίνουν από το ταμείο σε ένα χρόνο, με 220 εργάσιμες ημέρες κλπ.
Αυτό το 1:3 ήταν τότε. Σήμερα έγινε 1:2,7.
Και το εφαρμόζουν οι απανταχού Εβραίοι, ίσως, χωρίς ούτε οι ίδιοι, να γνωρίζουν την προέλευσή του.

Συγνώμη για την "κατάχρηση", αλλά όλα αυτά που γίνονται και θα γίνουν με πνίγουν.
Ελπίζω να πεθάνω πριν δω τα χειρότερα!
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΑΠ'ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΔΗΣ είπε...

Αυτό που επιτρέπει αυτά και όποια άλλα τέτοια σχέδια είναι η έκφραση (και η πεποίθεση):
"TI NA KANOYME" ή "ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ" ή "ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ". Σκεφθείτε με τέτοιες αντιλήψεις ένας λαός πώς και σε τί μπορεί να αντισταθεί;
Δέν λέω οτι είμαστε τελειωμένοι, αλλα όσο ΔΕΝ "Συν Αθηνά και χείρα κίνει", θα κλαίμε, θα θρηνούμε και θα αναμένουμε απλώς τον ΔΗΜΙΟ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς φίλε ΑΔΗ τέτοιες αντιλήψεις επικρατούν. Ποιοί να αντισταθούν φίλε μου;
Με πικρία διαπιστώνω σε καθημερινή βάση, ότι οι άνθρωποι αρνούνται έστω να προβληματιστούν, να το ''ψάξουν'' λίγο περισσότερο.
Εκτυπώνω ανάλογα δημοσιεύματα, ''καίω'' δίσκους DVD
και τα δίνω σε συναδέλφους και γνωστούς. Μάταιος κόπος. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να τα πιστέψουν, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ να τα πιστέψουν, αρνούνται ακόμα και την σκέψη ότι μπορεί νά έρχεται το τέλος, σαν να πρόκειται -με αυτόν τον τρόπο- να
''ξορκίσουν'' το επερχόμενο κακό.
Δυστυχώς γι' αυτούς ισχύει το ''.......τον ύπνον του δικαίου,
ο οποίος εν μια νυκτί θα μετατραπεί σε ύπνον του μωρέως''.
Ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά αν η επίσημη Εκκλησία
φρόντιζε από χρόνια για την αφύπνιση του ποιμνίου της. Αλλά τι είπα τώρα ;;; ..... Ας θυμηθούμε τι
λέει η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για την λίγο προ της ελεύσεως του Αντιχρίστου εποχή: ''Οι ιερείς θα είναι οι ασεβέστεροι όλων....''
-Όταν τους μιλάς για ''τα σημεία των
καιρών'' σου απαντούν ...''μόνο Ο ΘΕΟΣ γνωρίζει''. Γιατί? Γιατί έχουν
πλήρη άγνοια επί του θέματος.
Ελάχιστες οι φωτεινές εξαιρέσεις.
-Η Νέα Τάξη ''συρρίκνωσε'' την Σερβία γιατί είναι Ορθόδοξος Λαός!
Τα Ορθόδοξα Έθνη αποτελούσαν το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υλοποίηση του σκοτεινού Σχεδίου τους.'Ετσι, χρησιμοποιούν άλλοτε τον πόλεμο και άλλοτε την οικονομική σκλαβιά, όπως τώρα με την Ελλάδα μας.
Θα ακολουθήσουν και μη Ορθόδοξα Έθνη, όπως το ΙΡΑΝ. Τα ''ατίθασα'' Έθνη πρέπει να ...''βγούν από την μέση'' για να μην αποτελούν εμπόδιο στην εφαρμογή του Σχεδίου τους.
Δυστυχώς, αδέρφια, είμαστε πολύ κοντά.
Θυμηθείτε τι είχε πει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, αναφερόμενος στην εποχή του
Αντιχρίστου: ''Θεέ μου, βοήθησε να μην βρίσκομαι στην ζωή όταν συμβούν αυτά''. Είναι σημαντικό ότι το είπε ο μέγας Απόστολος των Εθνών και όχι οποιοσδήποτε απλός
άνθρωπος. Ήθελε με αυτό να τονίσει
το πόσο τρομακτική θα είναι η εποχή αυτή, με απίστευτους διωγμούς κατά των Χριστιανών.-
ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Γρηγόριος Παπαδοθωμακος είπε...

Φίλοι μου, να βάλω κάτι αισιόδοξο στην συζήτηση, αναλύοντας μερικά πράγματα με απλό τρόπο."Το Λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν"
Εκ των πραγμάτων αυτό τό σενάριο είναι πολύ κοντά στην πργαγματικότητα. Τα χαρακτηριστικά του είναι (υλισμός απανθρωπια, χαμηλές αξίες κ.λ.π. όλα αρνητικά σκοτεινά)
Ποιά είναι η αντίσταση? Μα τα αντίθετα ακριβώς.
Οσοι κατανοούν και πιστεύουν πρέπει να πολεμήσουν τό κακό με τό καλό. Η νίκη είναι σύγουρη.
Ο πόλεμος του καλού με τό κακό στην καθημερηνότητα είναι ο μικρός πόλεμος.
Ο μεγάλος πόλεμος είναι ο πνευματικός πόλεμος, περίπου τό 66,6 %των δραστηριοτήτων μας που μας είναι άγνωστες και δεν μπορούμε και τόσο να επηρεάσουμε, δραστηριοποιούνται σε αυτό τόν χώρο τόν πνευματικό ή των άυλο κόσμο. Η μεγάλες μάχες μας σε αυτό τόν κόσμο γίνονται την ώρα του υπνου μας. Εκεί σε πεδία άγνωστα πολεμά τό ασυνείδητο του ενός εκάστου σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία ανήκει.
Τα όπλα και ή δύναμη μας αντλέιται από τό υπόλοιπο 33,3% που τό εξασφαλίζουμε στην καθημερινότητα.
Παράδειγμα : Χριστός 33 χρόνια έζησε, στόν υλικό κόσμο, και την μεγάλη νίκη την πέτυχε με την είσοδο του στόν άυλο κόσμο. Η σχέση και στούς δύο αριθμoύς δεν είναι απόλυτη αλλα είναι σημαντική για την αναλογία τής αρμονίας στη ζωή μας την υλική και μή.
Ενα άλλο που θέλω να επισημάνω είναι η σημαντικότητα που έχει πιθανότατα ο χρυσός εκτός από τήν πολυτιμότητα.
Η φθορά τής ύλης προέρχεται από την οξέιδωση.
Ο χρυσός ομως δεν οξειδούται, μάλλον κάτι αυτό σημαίνει, καθώς και τα τά μύρια όσα περί "φωτός""πυρός" κ.λ.π.
Μιά χρυσή ασπίδα, μπορέι να μας ανακόψει την οξέιδωση, και μιά φωτεινή ασπίδα την αλλοτρίωση από τό κακό.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ. ΟΤΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΧΙΛΙΑΡΜΕΝΟ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΕΡΑ ΤΟΤΕ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΔΙΟΤΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΑ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΛΙΩΣΟΥΝ, ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ, ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟ (ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ...).

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.