Τελευταίες αναρτήσεις

13 Αυγούστου 2019

Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην διά τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου»

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἡ Κυβέρνησίς σας ἀνεκοίνωσεν ὅτι θά φροντίσῃ ὥστε ἐντός τοῦ 2020 οἱ πολῖται νά προμηθευθοῦν τήν ἠλεκτρονικήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου» (ἐφεξῆς ΚτΠ), ἡ ὁποία εἶχεν ἀνακοινωθῆ διά πρώτην φοράν πρό δέκα περίπου ἐτῶν ἀπό τόν τότε Πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου, ἀλλ’ ἡ ἔκδοσίς της ἀνεβλήθη, προφανῶς λόγῳ τῶν πολλῶν ἀντιδράσεων, αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν τότε. Οἱ λόγοι διά τάς ἀντιδράσεις αὐτάς εἶναι γνωστοί, ὁπότε δέν θά τούς ἀναπαραγάγω εἰς τήν παροῦσαν ἐπιστολήν. Ἁπλῶς, ἀναφέρω ὅτι ἅπτονται τῶν Συνταγματικῶς κατωχυρωμένων θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ἤτοι τοῦ σεβασμοῦ τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί τῶν θρησκευτικῶν καί ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν του. Σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ ἐπιτρέψητε νά τονίσω μίαν μόνον πτυχήν τοῦ ὅλου θέματος.

Κατ’ ἀρχάς, τό δίκαιον εἶναι ἡ ΚτΠ νά μήν εἶναι ὑποχρεωτική δι’ ὅλους τούς πολίτας, ἀλλά προαιρετική. Ἐάν, παρά ταῦτα, ἀποφασισθῇ ὅτι θά εἶναι ὑποχρεωτική, τότε εἶναι ἀπόλυτος ἀνάγκη νά εἶναι τοὐλάχιστον δυνατή ἡ ἐκ μέρους τοῦ κατόχου της ἀνάγνωσις τοῦ περιεχομένου της μέ μηχανικά μέσα, τά ὁποῖα θά εἶναι εὐκόλως καί δωρεάν προσβάσιμα εἰς τούς πολίτας κάθε πόλεως τῆς Ἑλλάδος ὁσάκις αὐτοί ἐπιθυμοῦν νά τά χρησιμοποιήσουν.

Βεβαίως, ἄν κατόπιν μίας τοιαύτης ἀναγνώσεως ὁ πολίτης εὕρῃ ἀνακριβῆ στοιχεῖα εἰς τήν «ταυτότητά» του, ἤ στοιχεῖα πού παραβιάζουν τάς ὡς ἄνω ἐλευθερίας του, ὅπως εἶναι, παραδείγματος χάριν, ἡ καθ’ οἱανδήποτε μορφήν ἀναγραφή τοῦ δυσωνύμου ἀριθμοῦ τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως 666 καί ἡ ὕπαρξις ἄλλων ἀντιχριστιανικῶν συμβόλων, τότε θά πρέπῃ νά ἔχῃ τό δικαίωμα καί τήν εὐχέρειαν νά τήν ἀντικαταστήσῃ. 

Χωρίς αὐτάς τάς προϋποθέσεις, ἡ ΚτΠ δέν δύναται νά εἶναι ὑποχρεωτική. Διότι, ἁπλούστατα, οὐδείς ἔχει τό δικαίωμα νά ὑποχρεώσῃ τόν πολίτην νά φέρῃ ταυτότητα, τό περιεχόμενον τῆς ὁποίας τοῦ εἶναι ἄγνωστον ἤ εἶναι ἀνακριβές ἤ παραβιάζει τάς ἐλευθερίας του. Χάριν παραδείγματος, φαντασθεῖτε εἰς τήν «ταυτότητα» πολίτου τινος ν’ ἀναγράφηται ἐσφαλμένως ὅτι ὁ κάτοχός της εἶναι «τρομοκράτης» ἤ «φασίστας» ἤ «φονταμενταλιστής» κ.λπ. καί αὐτός νά μήν τό γνωρίζῃ καί νά τήν ἐπιδεικνύῃ προθύμως εἰς πᾶσαν ζήτησιν! Ἐν ὀλίγοις, ἡ ὑποχρεωτική καί μή ἀναγνώσιμος ΚτΠ θά συνιστᾶ ἕνα γελοῖον καί ἄκρως φασιστικόν θεσμόν. 

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ὑποφαινόμενος δηλώνω ὅτι ἄν ὑποχρεωθῶ νά τήν παραλάβω, τότε θά προσφύγω εἰς τήν Δικαιοσύνην, αἰτῶν νά μοῦ δοθῇ ἡ δυνατότης νά διαβάζω, ὁσάκις τό ἐπιθυμῶ, τό περιεχόμενόν της, τό ὁποῖον, ἐξ ὅσων ἔχουν πολλάκις γραφῆ, θά ὑπόκηται εἰς μεταβολάς, καί εἰς τήν περίπτωσιν πού αὐτό παραβιάζει τάς ἐλευθερίας μου, νά ζητῶ τήν ἀντικατάστασίν της.

Δημήτριος Χατζηνικολάου
Ἀναπληρωτής Καθηγητής
Πανεπιστήμιον Ἰωαννίνων
Τμῆμα Οἰκονομικῶν Ἐπιστημῶν 


Ἐδημοσιεύθη εἰς τήν ἐφημερίδα Ἐλεύθερη Ὥρα τῆς Τρίτης 13 Αὐγούστου 2019Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.