Τελευταίες αναρτήσεις

14 Δεκεμβρίου 2012

Αἱ μετά Χριστόν ψευδοπροφητεῖαι.

Παρακάτω φίλοι αναγνώστες θέλω να σας παραθέσω ένα απόσπασμα από το εξαιρετικό βιβλίο του μακαριστού Γέροντα Αρσενίου Κομπούγια με τίτλο "ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ".
Μπορεί η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Γέροντας να είναι καθαρεύουσα αλλά πιστεύω ότι τα λόγια του είναι εύκολα κατανοητά.
Οι συμβουλές του είναι πάρα πολύ επίκαιρες καθώς ζούμε σε μια περίοδο που έχουν γεμίσει το διαδίκτυο αλλά και τον έντυπο τύπο "προφητείες", οράματα, διοράσεις κλπ για τα μελλούμενα....
Εχουμε πει πολλές φορές ότι όσα διαβάζουμε για το μέλλον της ανθρωπότητας από διαφόρους πρέπει να τα κρίνουμε με επιφύλαξη, καθώς στην εποχή της άκρατης εσχατολογίας που ζούμε διάφοροι επιτήδειοι εχθροί της Εκκλησίας προσπαθούν να εκθέσουν ακόμα και μεγάλους Γέροντες μας στα μάτια των πιστών. 

Ὁλόκληρον τό οἰκοδόμημα τοῦ χιλιασμοῦ ἤ τῆς ἐπ' ἀρκετόν διάστημα σιγῆς τοῦ κακοῦ ἤ ἁγιοποιήσεως τοῦ πλανήτου ἤ ἐπικρατήσεως παντοῦ ὡς βιώματος τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου ἤ μεσοβασιλείας, δηλαδή τό μεταξύ τῆς Πρώτης καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας διάστημα ἑκατοντάδων ἤ χιλιάδων ἐτῶν ἁγιοποιήσεως τοῦ κόσμου διά παρεμβάσεως τοῦ Κυρίου, ἔρχονται νά συμπληρώσουν ὅλαι αἱ πολυάριθμοι μετά Χριστόν ἐπώνυμοι, ψευδώνυμοι, ἀσύμφωνοι, ἀκατάληπτοι, ἀσυνάρτητοι, παιδαριώδεις, ἄγνωστοι ἀπό ἱστορικῆς, ἐκκλησιαστικῆς καί θεολογικῆς πλευρᾶς προφητεῖαι.

Εἶναι τελείως περιττόν νά ὁμιλήσωμεν διά τάς μετά Χριστόν προφητείας, ἐπειδή ἀφ' ἑνός μέν ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε ἠσχολήθη μέ αὐτάς, οὔτε κἄν ἔδωσε σημασίαν, ἀφ' ἑτέρου δέ διότι ὁ Κύριος σαφῶς εἶπεν, ὅτι “ὁ Νόμος καί οἱ Προφῆται ἕως Ἰωάννου” (Λουκ. 16, 16).

Οἱ ἅγιοι Προφῆται προανήγγελλον μέχρι μέν Χριστοῦ ὅσα ἀνεφέροντο εἰς Αὐτόν, ἄλλοι δέ μέχρι συντελείας τῶν ἀιώνων ὅσα ἀναφέρονται εἰς τήν Δευτέραν Παρουσίαν τοῦ Χριστοῦ. Μετά τούτους δέν ὑπάρχουν ἐπίσημοι τῆς Ἐκκλησίας Προφῆται. Ἔχομεν μέν ἀπό τήν ἐποχήν τῶν Ἀποστόλων ἀνθρώπους μέ προφητικόν χάρισμα, ἀλλά προέλεγον γεγονότα σύγχρονα ἤ μικρᾶς ἀποστάσεως καί μή ἀναφερόμενα εἰς ἔθνη, λαούς καί πολέμους μέ τά ἀποτελέσματα αὐτῶν.

Βεβαίως ἐξαίρεσιν ἀποτελεῖ τό προφητικόν βιβλίον τῆς Ἱερᾶς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖον, ὡς γνωστόν, μετά δυσκολίας συγκατελέγη μεταξύ τῶν κανονικῶν βιβλίων τῆς Κ. Διαθήκης, ὥστε καί τότε καί πολύ μεταγενεστέρως Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἐσυνέχιζον νά ἀμφιβάλλουν, ἐάν εἶναι ὄντως τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννου.

Αἱ περισσότερον γνωσταί καί συνεχῶς χρησιμοποιούμεναι ψευδοπροφητεῖαι εἶναι τοῦ ἀγνώστου Ἀγαθαγγέλου, ἑνός ἀνωνύμου τοῦ 1050, δῆθεν τοῦ Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος διετέλεσεν ἐπίσκοπος Πατάρων περί τό 360, δῆθεν τοῦ Ταρασίου Κων/πόλεως, δῆθεν τοῦ Ἀνδρέου τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ. Ὑπάρχουν καί ἄλλαι πολλαί. Ἐπίσης καί τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Σοφοῦ οἱ χρησμοί, οἱ ὁποῖοι περιλαμβάνονται μέν εἰς τήν Πατρολογίαν τοῦ Migne, δέν δύναται ὅμως νά ἀποδειχθῇ ὅτι εἶναι ἰδικοί του. Ἀλλά καί ἐάν τυχόν εἶναι τοῦ ἰδίου, ὁ Λέων ὁ Σοφός δέν εἶναι καμμία ἐκκλησιαστική αὐθεντία καί ἁγία μορφή. Ἀντιθέτως μάλιστα μέ τά πολλά του σκάνδαλα καί ἰδιαιτέρως τόν τέταρτον γάμον του ἐδημιούργησε τεράστιον σάλον καί ἐκκλησιαστικόν ζήτημα, ὥστε ὁ μέν τελέσας τόν γάμον ἱερεύς νά καθαιρεθῇ, ὁ δέ Λέων νά ἀφορισθῇ ὑπό τοῦ Πατριάρχου Νικολάου τοῦ Μυστικοῦ. Ἦτο λοιπόν προφήτης ὁ Λέων, ὡμίλει εἰς αὐτόν ὁ Κύριος, καθώς ὡμίλησεν εἰς τούς προφήτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης;...

Ἀναφέρονται ἐπίσης ἕτεροι ἀκατανόητοι χρησμοί, οἱ ὁποῖοι εὑρέθησαν χαραγμένοι δῆθεν ἐπί τοῦ... ἀνυπάρκτου τάφου τοῦ Μ. Κωνσταντίνου μέ ἀκατανόητα μονογράμματα, τά ὁποῖα συμπληρώνουν διάφοροι ἑρμηνευταί.

Ὑπάρχουν δέ καί ἕτεραι διφορούμεναι, ἀλλοπρόσαλλοι, παιδαριώδεις καί διά γέλωτα, ἀλληλοψευδόμεναι προφητεῖαι, εἰς γλῶσσαν ἀνοήτου Πυθίας.

Ὅλαι αὐταί εἶναι ἄγνωστοι ἐπισήμως εἰς τήν Ἐκκλησίαν, τήν ἱστορίαν, τήν θεολογίαν, ὡς καί ἀνωτέρω ἀνέφερα καί διεδόθησαν κατά τό διάστημα τῆς δουλείας τοῦ Γένους μας. Τότε συγχρόνως ἐκυκλοφόρησαν καί τά γνωστά φυλλάδια “Ἐπιστολή τοῦ Κ.Η.Ι. Χριστοῦ” καί “Ἀποκάλυψις τῆς Παναγίας”. Ὅπως ἐπίσης τήν ἰδίαν ἐποχήν διεδόθησαν σωρεία θρῦλοι, ὡς οἱ θρῦλοι τοῦ “Μαρμαρωμένου Βασιλιᾶ” καί “τῶν τηγανισμένων ψαριῶν”, τά ὁποία δῆθεν ἐζωντάνεψαν καί ἐπήδησαν ἔξω ἀπό τό τηγάνι, καί τοῦ Πατριάρχου, ὁ ὁποῖος ἐκρύβη μέ τά Ἅγια Δισκοπότηρα ὄπισθεν μιᾶς θύρας, ἡ ὁποία δέν ἀνοίγει ἔκτοτε καί θά ἀνοίξῃ, ὅταν... “πάλιν μέ χρόνια μέ καιρούς πάλιν δικά μας θἆναι”. 

Χαρακτηριστικόν εἶναι, ὅτι ὅλαι αὐταί αἱ ψευδοπροφητεῖαι ἐπιστρατεύονται εἰς κάθε κίνδυνον πολέμου ἤ πόλεμον. Αὐτό ἔγινε τό 1912, 1922, τό 1940. Αὐτό γίνεται ἰδίως καί σήμερον, ὁσάκις θολώνει ὁ Ἑλληνικός ἤ Παγκόσμιος ὁρίζων. Μερικοί μάλιστα ἀπετόλμησαν νά προσδιορίσουν χρόνον ἐκπληρώσεως κατά τό 1968 - 69, 1972, καί, παρά τήν παταγώδη διάψευσιν καί γελοιοποίησιν, δέν μετενόησαν, ἀλλ' ἀνέβαλον τόν χρόνον ὡσάν τούς χιλιαστάς, χωρίς συναίσθησιν εὐθύνης. Τόσην δέ αὐτοπεποίθησιν ἔχουν διά τό ἔγκυρον τῶν προφητειῶν καί τήν ἑρμηνευτικήν των ἱκανότητα, ὥστε τούς ἀντιτιθεμένους ὑβρίζουν ὡς ὑπερηφάνους καί τυφλούς ἐνώπιον τῶν ἐπί θύραις γεγονότων, ὡς ἔπαθε καί ὁ γράφων τό παρόν ἀπό πολλούς ἐξ αἰτίας ἄρθρων περί τῶν ψευδοπροφητειῶν. Εἷς μάλιστα ἐξ αὐτῶν δι' ἐπιστολῆς του τό 1968 μέ περιέλουσε ἀρκετά καί ἐν συνεχείᾳ ἔγραψεν: “Ἰδού ἐκεῖνο πού δέν ἠδυνήθη ὁ κ. Νικόλαος Ψαρουδάκης νά κατορθώσῃ, τό βλέπομεν πραγματοποιούμενον ὑπό ἀνδρῶν (ἐννοοῦσε τόν Γ. Παπαδόπουλον καί λοιπούς πραξικοπηματίας) ἐμφορουμένων ὑπό Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι διέθεντο τήν ἰσχύν τῶν ὅπλων. Σᾶς ἀρέσει ἤ ὄχι, ἅγιε πάτερ; Ἰδού ἡ ἀρχή πραγματοποιήσεως τῶν πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν προφητειῶν, ἐπικρατήσεως τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί καταργήσεως τῶν αἱρέσεων. Αἱ πρῶται ἐνέργειαι ἤρχισαν διά τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τοῦ Πάπα...”.

Δέν μᾶς λέγουν ὅλοι αὐτοί οἱ σύγχρονοι ὁπαδοί τῶν ἀνωνύμων καί ψευδονύμων προφητειῶν, διατί οὔτε ἕνας ἐκ τῶν ψευδοπροφητῶν δέν ἀναφέρει διά τούς δύο τρομακτικούς παγκοσμίους πολέμους τοῦ 12 -14 καί 1940 ἰδίως τοῦ τελευταίου μέ τάς ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια νεκρούς καί ἄλλας ἀπωλείας;
Μέ τόν ἀναφερόμενον ὑπ' αὐτῶν ὡς Εὐρωπαϊκόν πόλεμον, δέν δικαιολογοῦνται, διότι τόν ὀνομάζουν Εὐρωπαϊκόν καί ὄχι παγκόσμιον ὡς ἦτο, μάλιστα προσδιορίζουν καί τά κράτη πού μέ τούς δύο παγκοσμίους πολέμους δέν ἦσαν μόνον αὐτά, ἀλλ' οὔτε καί τό ἀποτέλεσμα ὡς αἱ Προφητεῖαι αὐταί ἀναφέρουν ἦτο ὅμοιον. Τήν ἰδίαν τύχην θά ἔχη καί ὁ περιγραφόμενος πόλεμος τοῦ Ἁρμαγεδῶνος μέ τήν κατάπαυσιν τοῦ τάχα ὑπό Ἀγγέλου καί μετά, πλήρης ἁγιοποίησις εἰς τήν Ἐλλάδα καί σέ ὅλα τά κράτη τῆς γῆς! 

Τά σχόλια περιττεύουν. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι πολλά δεινά θά ἔλθουν, ἰδίως ἔκτακτα φυσικά τρομακτικά γεγονότα, ὅπως περιγράφει ὁ Κύριος καί ἡ Ἀποκάλυψις, ὡς προτιμωρία τοῦ ἀφηνιάσαντος καί ἀμετανοήτου κόσμου. Ἀλλ' ὅπως ἀπό κτίσεως κόσμου ἔγιναν πόλεμοι, καταστροφαί ὡσάν τόν κατακλυσμόν καί τήν καταστροφήν διά πυρός τῶν Σοδόμων, τρομακτικοί πόλεμοι, ὅπως τό 1914 καί τό 1940, καί οἱ ἄνθρωποι δέν μετενόησαν, ἀλλ' ἔγιναν ἔτι χειρότεροι, οὕτω καί εἰς τό μέλλον πάλιν κατά τήν Ἀποκάλυψιν μέ τάς ἑπτά πληγάς, μέχρι συντελείας, οἱ ἄνθρωποι, ὅ,τι καί ἄν γίνῃ δέν θά μετανοήσουν “δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ”. Ἡ Ἀποκάλυψις λέγει χαρακτηριστικῶς: “Οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν”, ἀλλ' “ἐμασῶντο τάς γλώσσας αὐτῶν ἐκ τοῦ πόνου, καί ἐβλασφήμησαν τόν Θεόν” (Ἀποκ. θ' 21. ιστ' 10-11). Ἑπομένως τά σημεῖα, τά ὁποῖα θά συμβοῦν, τά δεινά καί οἱ πόλεμοι, δεικνύουν ὄχι τήν ἀπότομον μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν τῆς ἀποκτηνωθείσης ἀνθρωπότητος, ἀλλά τήν σκληρότητα καί ἀμετανοησίαν καί τήν ἐξ αὐτῆς ἐμφάνισιν τοῦ Ἀντιχρίστου, ὁ ὁποῖος θά εἶναι γέννημα τῆς ἀποστασίας τοῦ κόσμου, καί τοῦ ὁποίου ἡ δρᾶσις καί ἡ μεγάλη δύναμις θά καταλυθῇ διά τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου, ὅπως τοῦτο βεβαιώνει ὁ θεῖος Παῦλος. Ἐντεῦθεν καταφαίνεται, ὅτι ἡ ἐπίμονος προβολή διαφόρων προφητειῶν καί αἱ διάφοροι ἑρμηνεῖαι περί μιᾶς κατ' ἄγνωστον τρόπον ἁγιοποιήσεως τοῦ πλανήτου ἤ μεσοβασιλείας δέν εἶναι ἔργον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλά τοῦ πονηροῦ πνεύματος, ὅπως διά τῆς παρεμβολῆς ὅλων αὐτῶν μή γρηγορῇ καί μή μετανοῇ ὁ κόσμος. Ταὐτοχρόνως συσκοτίζεται ἡ πραγματικότης, ὥστε ἄλλα νά περιμένῃ ὁ κόσμος καί ἄλλα νά συμβοῦν. 

Δέν θά εἴμεθα ἔξω τῆς ἀληθείας, ἐάν εἰς τήν συστηματικήν συσκότισιν τοῦ Σατανᾶ, τήν ὁποίαν δημιουργεῖ διά ποικίλων παρερμηνειῶν περί τά σημεῖα τῶν καιρῶν, κατατάξωμεν καί τόν ἀγοραῖον ψευδοπροφητισμόν πεπλανημένων γυναικαρίων ἤ καί ἀνδρῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τώρα τελευταίως ἐγέμισεν ἡ κοινωνία, ὡσάν τήν Ζολώτα, τήν Μαγουλᾶ καί τήν Κρικέτου. Τά πρόσωπα αὐτά μέ διαρκεῖς προβλέψεις ἤ ψευδοπροφητείας, ἀνοήτως καί ἀμαθῶς καί ἀσυναρτήτως διατυπωμένας, διαμηνύουν συνεχῶς καταστροφάς, αἱ ὁποῖαι ἐν τῷ μεταξύ οὐδέποτε ἔγιναν. Περί αὐτῶν σπουδαῖον εἰδικόν βιβλίον ἐξέδωκεν ὁ εὐλαβής χριστιανός Βασίλειος Τσερνάκης. “Αἱ σύγχρονοι πλάναι”, Ἀθῆναι 1976. Εἰς τό βιβλίον τοῦτο ὁ εὐλαβής συγγραφεύς μέ τά μελανώτερα χρώματα καί ἀδιάσειστα ντοκουμέντα παρουσιάζει τήν πλάνην τοῦ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος παρουσιάζεται ὡς οὐράνιος δῆθεν Πατήρ συνομιλῶν μέ τά πεπλανημένα αὐτά γυναικάρια, κλαίων καί ὀδυρόμενος καί ἐξομολογούμενος συγχρόνως τόν καϋμόν του καί τά παράπονά του, ἐπειδή οἱ πάντες, μηδενός ἐξαιρουμένου, ἐκτός τῆς ἀπολυτρωτικῆς Σχολῆς Ζολώτα, τόν ἔχουν ἐγκαταλείψει! Δηλαδή “κουβεντολόγι” μεταξύ δῆθεν τοῦ Οὐρανίου Πατρός, τοῦ φοβεροῦ Κυρίου, καί τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν γυναικῶν. Τρώγουν καί πίνουν μαζί μέ τόν Θεόν καί συζητοῦν κάθε βράδυ ὡς διατείνεται μία, ὁμοία μέ αὐτάς, ψευδοαγία, Ἑλένη τῶν Σπάτων Ἀττικῆς. Ὀλίγη ἐντροπή! Τό δέ θλιβερώτερον εἶναι, ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι, μάλιστα καί κληρικοί, πού ὅλα αὐτά τά ἀσπάζονται καί τά ὑπερασπίζουν. Κρίμα! Ἐδῶ ἀναφέρομεν καί τό πληρέστερον βιβλίον “Οἱ ψευδοφωτισμένες”, πού ἐξέδωκεν ἐσχάτως ὁ ἀκαταπόνητος καί ἀγωνιστικός ἀρχιμανδρίτης πατήρ Χαράλαμπος Βασιλόπουλος.

(σελ. 22-26 από το βιβλίο του μακαριστού γ. Αρσένιου Κομπούγια "ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ")

Μπορείτε να διαβάσετε μερικά βιογραφικά στοιχεία για τον μακαριστό Γέροντα ΕΔΩ κι ΕΔΩ.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.