26 Σεπτεμβρίου 2020

Ἡ ἀποστασία τῶν ἐσχάτων. (μέρος 2ο)

συνέχεια από το 1ο μέρος 
 
Του ΑΒΡΑΑΜ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ», ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)
 
ΓΙΑΤΙ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑ ΤΟΝ ΠΑΠΙΣΜΟ (Σελ.110-117) 
 
Ἡ Μεταστροφή μου στήν Ὀρθοδοξία ἄρχισε μία μέρα, πού διόρθωνα τούς καταλόγους τῆς βιβλιοθήκης τοῦ μοναστηριοῦ στό ὁποῖο ἀνῆκα. Τό μοναστήρι αὐτό εἶναι τοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου καί βρίσκεται στήν πατρίδα μου τήν Ἰσπανία. Ἐνῶ ταξινομοῦσα διάφορα παλαιά ἔγγραφα σχετικά μέ τήν Ἱερά Ἐξέταση, ἔπεσε στά χέρια μου ἕνα ἔγγραφο ἀληθινά καταπληκτικό ἀπό τό ἔτος 16,7· στό ἔγγραφο αὐτό ἀναφερόταν μιά ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, πού ἀναθεμάτιζε ὡς αἱρετικό κάθε χριστιανό, ὁ ὁποῖος θά τολμοῦσε νά πιστεύση, νά παραδεχθῆ καί νά μεταδώση σέ ἄλλους τό ὅτι ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στηριζόταν στό ἀποστολικό κῦρος του. 
 
Ἐπρόκειτο γιά ἕνα εὔρημα φρικτό, πού δέ μποροῦσε νά χωρέση ὁ νοῦς μου. Σκέφτηκα ἀμέσως νά καθησυχάσω τήν ψυχή μου, ὅτι ἴσως ἐπρόκειτο γιά τυπογραφικό λάθος ἤ γιά μιά πλαστογράφηση πρᾶγμα πού ἄλλωστε ἦταν συνηθισμένο στή δυτική ἐκκλησία ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, στήν ὁποία ἀναφερόταν τό κείμενο. Ἀλλά ἡ ταραχή καί ἔκπληξή μου ἔγινε μεγαλύτερη ὅταν ἐρεύνησα καί διεπίστωσα ὅτι ἐκείνη ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως πού ἀναφερόταν στό ἔγγραφο, ἦταν αυθεντική. (Πράγματι ἤδη εἶχαν συμβεῖ, δύο παρόμοιες περιπτώσεις στά 1327 καί στά 1351). Προσωπικά μοῦ ἦταν ἀδύνατο νά παραδεχθῶ ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος διατελοῦσε κάτω ἀπό οἱοδήποτε Παπικό πρόσταγμα. Ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου ἀνάμεσα στά ἔθνη, ἀπέναντι ἐκείνης πού χαρακτήριζε τήν ἀποστολή τοῦ Πέτρου ἀνάμεσα στούς περιτετμημένους, ἦταν γιά μένα ἕνα ἀτράνταχτο γεγονός πού τό φώναζε ἡ Ἁγία Γραφή.  
 
Τό πρᾶγμα ἦταν γιά μένα καταφάνερο, ἀφοῦ οἱ ἐξηγητικές ἐργασίες τῶν Πατέρων σ’αὐτό τό σημεῖο δέν ἀφήνουν τόπο στήν παραμικρά ἀμφιβολία. «Ὁ Παῦλος -γράφει ὁ ἱερός Χρυσόστομος- διακηρύσσει τήν ἰσότητά του μέ τούς ἄλλους ἀποστόλους καί θέλει νά συγκριθῆ ὄχι μονάχα μέ ὅλους τούς ἄλλους, ἀλλά καί μέ τόν πρῶτο ἀπ’αὐτούς, γιά νά ἀποδείξη ὅτι ο καθένας τους εἶχε τό ἴδιο κῦρος»...Εἶναι ἀδύνατο ὁποιοσδήποτε ἀπ’αὐτούς νά ἀσκοῦσε ἐξουσία ἀνώτερη στούς ἄλλους, διότι ὁ Ἀποστολικός τίτλος πού εἶχε ὁ καθένας τους ἦταν ἡ μεγαλύτερη αὐθεντία, ἡ κορυφή ὅλων τῶν ἐξουσιῶν. Ὅλοι ἦσαν πομένες, ἐνῶ τό ποίμνιο ἦταν ἕνα. Καί τό ποίμνιο αὐτό ποιμαινόταν ἀπό τούς Ἀποστόλους μέ ὁμόθυμη ὅλων συγκατάνευση. 
 
...Ἔτσι εἰσῆλθα γιά πρώτη φορά στή ζωή μου σ’ἕνα τρομακτικό δίλημμα. Τί νά διάλεγα: Ἀπό τό ἕνα μέρος τό Εὐαγγέλιο καί τήν Ἱερά Παράδοση, ἤ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μου ἀπό τό ἄλλο μέρος; Γι’αὐτό ἀπευθύνομαι στόν ἐξομολόγο μου. Μέσα σ’αὐτό τόν ψυχικό κλονισμό ἀπευθύνομαι στόν πνευματικό μου καί τοῦ ἐξέθεσα μέ ἀφέλεια τό ζήτημα. Ἦταν ἕνας ἀπό τούς πιό ξακουστούς ἱερεῖς τοῦ μοναστηριοῦ μας. Μέ ἄκουσε μέ στεναχώρια, καταλαβαίνοντας ὅτι ἐπρόκειτο γιά πολύ δύσκολο πρόβλημα. Ἀφοῦ σκέφθηκε μερικές στιγμές, ἀναζητῶντας ματαίως μιά ἱκανοποιητική λύση, μοῦ εἶπε τέλος τά ἐξῆς, πού ὁμολογῶ δέν τά περίμενα: 
 
- Ἡ Γραφή καί οἱ Πατέρες σᾶς ἔκαμαν κακό, τέκνο μου. Βάλτε κι αὐτή κι ἐκείνους κατά μέρος καί περιορισθεῖτε στό νά ἀκολουθῆτε πιστά τίς ἀλάθητες διδασκαλίες τῆς ἐκκλησίας μας καί νά μήν ἀφήνετε τόν ἑαυτό σας νά γίνεται λεία τέτοιων σκέψεων. Μήν ἐπιτρέψετε ποτέ νά σκανδαλίζουν τήν πίστι σας στόν Θεό καί τήν ἐκκλησία πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ὁποιαδήποτε κι ἄν εἶναι αὐτά. Αὐτή ἡ ἀπάντηση πού ἐδόθη μέ πολλή φυσικότητα, συνετέλεσε ὥστε ἡ σύγχυσή μου νά μεγαλώση. Πάντοτε παραδεχόμουν ὅτι ἀκριβῶς ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μόνο πρᾶγμα πού δέν μπορεῖ κανείς νά παραμερίση. 
 
Χωρίς νά μοῦ δώση καιρό νά προβάλω καμμιά ἔνσταση, ὁ πνευματικός μου πρόσθεσε: Γιά ἀντάλλαγμα, θά σᾶς δώσω ἕνα κατάλογο διακεκριμένων συγγραφέων στά ἔργα τῶν ὁποίων θά ἀναπαυθῆ καί θά στηριχθῆ ἡ πίστη σας. Διότι σ’αὐτά θά βρῆτε τή διδασκαλία τῆς ἐκκλησίας μας χωρίς ἀγκάθια. Καί ρωτῶντας με ἄν εἶχα κάτι ἄλλο «πιό ἐνδιαφέρον» νά τοῦ ἐκθέσω, ἔθεσε τέρμα στή συνομιλία μας... Ἀκριβῶς, λοιπόν, μέσα σ’ἐκείνη τήν ἀνθοδέσμη κείμένων πού σοφά εἶχε συνθέσει ὁ πνευματικός μου προϊστάμενος, ἄρχισε νά μοῦ ἀποκαλύπτεται στήν πραγματική φύση του ὁ παράξενος αὐτός «μοναρχικός θρησκευτικός ὀργανισμός» πού λέγεται ρωμαϊκή ἐκκλησία... 
 
Ἡ τερατώδης διδασκαλία περί Πάπα 
 
Πρῶτα-πρῶτα, γιά τόν ρωμαϊκό καθολικισμό, ἡ χριστιανική ἐκκλησία, «δέν εἶναι παρά μία ἀπόλυτη μοναρχία», τῆς ὁπίας μονάρχης εἶναι ὁ πάπας, ἐνεργῶντας σέ κάθε τομέα ὡς τέτοιος ... Ὁ ἴδιος ὁ χριστιανισμός στηρίζεται ἐξ ὁλοκλήρου στή παπωσύνη. Κάτι πιό πολύ ἀκόμη. «Ἡ παπωσύνη εἶναι τό πιό σπουδαῖο στοιχεῖο τοῦ Χριστιανισμοῦ», «ἡ ἀποκορύφωσή του καί ἡ οὐσία του»... Ὅσοι άρνοῦνται νά τοῦ ἀναγνωρίσουν ὅλη αὐτή τήν ἐξουσία καί δέν ὑποτάσσονται σ’αὐτήν τυφλά, εἶναι σχισματικοί αἱρετικοί, ἀσεβεῖς καί ἱερόσυλοι καί οἱ ψυχές τους εἶναι προορισμένες γιά τήν αἰώνια καταδίκη, διότι εἶναι ἀπαραίτητο γιά τήν σωτηρία μας νά πιστεύουμε στό θεῖο καθίδρυμα τῆς Παπωσύνης καί νά ὑποτασσόμαστε σ’αὐτή καί στούς ἐκπροσώπους της. 
 
Ἀπό ἐδῶ καί πέρα δέν ὑπάρχει ἀνάγκη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γιά νά ὁδηγῆ τήν Ἐκκλησία «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». Δέν ὑπάρχει ἀνάγκη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οὔτε τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, διότι εἶναι πλέον «ὁ Πάπας ἕνας θεός» πάνω στή γῆ, μέ ἐξουσία νά ἀχρηστεύη καί νά διακηρύσση ὡς πλανερές τίς διδασκαλίες τοῦ Οὐράνιου Θεοῦ. Μέ βάση αὐτό τό ἀλάθητο, Πάπας εἶναι ὁ μόνος κανόνας τῆς Πίστεως καί μπορεῖ νά ἐκφράση, ἀκόμη καί ἀντίθετα πρός τό κριτήριο ὅλης τῆς ἐκκλησίας, καινούργια δόγματα, τά ὁποῖα ὅλοι οἱ πιστοί ὀφείλουν νά τά παραδεχθοῦν γιά νά μήν ἀποκοποῦν ἀπό τή σωτηρία! «Ἐξαρτᾶται μονάχα ἀπό τή θέλησή του καί τή διάθεσή του νά θεωρῆ ὅ,τι αὐτός θέσει ὡς ἱερό ἤ ὡς ἅγιο μέσα σ’ὁλόκληρη τήν ἐκκλησία» καί οἱ δεκρετάλιες έπιστολές του πρέπει νά θεωροῦνται, νά πιστεύωνται καί νά ὑπακούωνται «ὡς κανονικές ἐπιστολές». Ἀφοῦ εἶναι ἀλάθητος ὁ Πάπας πρέπει νά ἀπολαβαίνη τυφλή ὑπακοή. Ὁ Καρδινάλιος Βελγαρμῖνος πού ἀνακηρύχθηκε «ἅγιος» ἀπό τή Ρωμαϊκή Ἐκκλησία, λέγει τά ἐξῆς μέ φυσικώτατο ὕφος: «Ἄν ὁ Πάπας καμμιά μέρα ἐπιβάλη ἁμαρτίες καί ἀπαγορεύση ἀρετές, ἡ ἐκκλησία εἶναι ὑποχρεωμένη νά πιστεύση ὅτι οἱ ἁμαρτίες αὐτές εἶναι καλές καί ὅτι οἱ ἀρετές ἐκεῖνες εἶναι κακές»...  
 
Ἡ ἀπάντηση τοῦ ἐξομολόγου μου 
 
Ἀφοῦ διάβασα ὅλα ἐκεῖνα τά βιβλία, αἰσθανόμουν τόν ἑαυτό μου σάν ξένο μέσα στήν ἐκκλησία μου, τῆς ὁποίας ἡ ὀργανική σύσταση δέν εἶχε σχέση μέ τήν Ἐκκλησία πού ἵδρυσε ὁ Κύριος, πού ὠργάνωσαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί Του, καί πού οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἐννοοῦσαν. Κάτω ἀπ’αὐτή τήν πεποίθηση ἔγραψα τό πρῶτο μου γράμμα στόν πνευματικό μου ( διότι εἶχε ἀναχωρήσει ἀπό τό μοναστήρι σέ μία περιοδεία κηρυγμάτων). –Διάβασα τά βιβλία σας. Δέν θά παραβῶ ποτέ τά θεῖα ἐντάλματα γιά νά δώσω πίστη σέ ἀνθρώπινες διδασκαλίες πού δέν ἔχουν τήν παραμικρή βάση στήν Ἁγία Γραφή. Τέτοιες διδασκαλίες εἶναι ἡ σειρά τῶν ἀνοησιῶν γιά τήν Παπωσύνη. Μέ δεδομένα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή μποροῦμε νά ἐννοήσουμε τή φύση τῆς Ἐκκλησίας κι ὄχι μ’ ἀποφάσεις καί θεωρίες ἀνθρώπινες. Ἡ ἀλήθεια τῆς πίστεως δέν πηγάζει παρά ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί ἀπό τήν Παράδοση τῆς συνόλου Ἐκκλησίας». 
 
Ἡ ἀπάντηση ἦλθε γρήγορα: -Δέν ἀκολουθήσατε τή συμβουλή μου παραπονιόταν ὁ πνευματικός μου, κι ἀφήσατε τήν ψυχή σας ἔκθετη στήν ἐπικίνδυνη ἐπίδραση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ ὁποία ὅπως καί ἡ φωτιά κατακαίει καί μαυρίζει ὅταν δέν φωτίζει! Γιά κάτι τέτοιες περιπτώσεις σάν τή δική σας οἱ Πάπαι ἔχουν ἀποφανθῆ ὅτι «εἶναι σκανδαλώδης πλάνη νά πιστεύη κανείς ὅτι ὅλοι οἱ χριστιανοί μποροῦν νά διαβάζουν τήν Ἁγία Γραφή «καί οἱ θεολόγοι μᾶς βεβαιώνουν ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι ἕνα σκοτεινό σύννεφο». «Τό νά πιστεύη κανείς στή φωτεινότητα καί τήν σαφήνεια τῆς Γραφῆς εἶναι δόγμα ἑτερόδοξο» λέγουν οἱ ἀλάθητοι Ἀρχηγοί μας.  
 
Ὅσο γιά τήν Παράδοση, δέν θεωρῶ ἀναγκαῖο νά σᾶς ὑπενθυμίσω ὅτι πρέπει «νά ἀκολουθοῦμε πρωτίστως τόν Πάπα ὅταν πρόκειται γιά ζητήματα πίστεως. Ὁ Πάπας ἀξίζει σ’αὐτή τήν περίπτωση ὅσο δέν ἀξίζουν μυριάδες Αὐγουστίνοι, Ἱερώνυμοι, Γρηγόριοι, Χρυσόστομοι...». 
 
Τό γράμμα αὐτό ἐνίσχυσε ἀντί νά γκρεμίση τήν πεποίθησή μου. Μοῦ ἦταν ἀδύνατο νά θέσω σέ δεύτερη μοῖρα ἀπό τόν Πάπα τήν Ἁγία Γραφή. Χτυπῶντας τήν Γραφή, ἡ ἐκκλησία μου ἔχανε κάθε ἀξιοπιστία μπροστά μου, γινόταν ἕνα μέ τούς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι «ἐλεγχόμενοι ἀπό τήν Γραφή, στρέφονται ἐναντίον της». Ἦταν ἡ τελευταία ἐπαφή πού εἶχα μέ τόν πνευματικό μου. 
 
Ὁ Πάπας εἶναι τό πᾶν καί ἡ Εκκλησία δέν εἶναι τίποτε 
 
Ἀλλά δέν σταμάτησα ἐκεῖ. Εἶχα ἤδη ἀρχίσει νά «ἐκτροχιάζομαι ἀπό τόν ἐκτροχιασμό» τῆς ἐκκλησίας μου. Εἶχα πάρει ἕνα δρόμο, ὅπου δέν ἔπρεπε νά σταθῶ ἕως ὅτου βρῶ μιά θετική λύση...Μοῦ χρειαζόταν ἀκόμη πολλή ἐμβάθυνση καί σκέψη γιά νά φθάσω σιγά-σιγά, μέ κόπο καί ὀδύνη, στό συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐκκλησία πού ἀγαποῦσα δέν ὑφίστατο μέσα στό παπικό σύστημα. Πράγματι, ἀπέναντι τῆς μονοκρατορικῆς ἐξουσίας τοῦ Πάπα, ἡ αὐθεντία τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἐπισκοπικοῦ σώματος δέν ὑφίσταται οὐσιαστικά ἐκεῖ ... 
 
Ἡ σημασία καί ὁ ρόλος τῶν ἐπισκόπων μέσα στή Ρωμαϊκή ἐκκλησία δέν εἶναι παρά ἁπλή ἐκπροσώπηση τῆς Παπικῆς ἐξουσίας, στήν ὁποία καί οἱ ἴδιοι οἱ ἐπίσκοποι ὑποτάσσονται ὅπως οἱ ἁπλοί πιστοί. Αὐτό τό καθεστώς προσπαθοῦν νά τό στηρίξουν στό κβ΄κεφάλαιο τοῦ κατά Ἰωάννην Εὐαγγελίου, ὅπου σύμφωνα μέ τή Ρωμαϊκή ἐρμηνεία, «Ὁ Κύριος ἐμπιστεύεται στόν Ἀπόστολο Πέτρο, τόν πρῶτο Πάπα(!), τήν ποίμανση τῶν ἀρνίων του καί τῶν προβάτων του, δηλαδή τοῦ ἀναθέτει τό ἔργο τοῦ ὑπερτάτου Ποιμένος μέ ἀποκλειστικά δικαιώματα σέ ὅλους τούς πιστούς πού εἶναι τά ἀρνία, καί σέ ὅλους τούς ἄλλους Ἀποστόλους καί ἐπισκόπους πού εἶναι τά πρόβατα». 
 
Ἀλλά οἱ ἐπίσκοποι δέν εἶναι στήν ρωμαϊκή ἐκκλησία οὔτε καί διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, διότι ὅπως δογματίζει ἡ ἐκκλησία αὐτή «ἡ ἀποστολική ἐξουσία ἐξέλιπε μέ τούς Ἀποστόλους καί δέν μετεδόθη στούς διαδόχους τους, ἐπισκόπους. Μονάχα ἡ παπική ἐξουσία τοῦ Πέτρου, ὑπό τήν ὁποία βρίσκονταν ὅλοι οἱ ἄλλοι, μετεδόθη στούς διαδόχους τοῦ Πέτρου, δηλαδή στούς Πάπες». Οἱ ἐπίσκοποι λοιπόν, μή ἔχοντας κληρονομήσει καμμιά ἀποστολική ἐξουσία, δέν ἔχουν ἄλλη ἐξουσία παρά ἐκείνη πού τούς παραχωρήθηκε, ὄχι ἀπ’εὐθείας ἀπό τό Θεό, ἀλλά ἀπό τόν Ἄκρο Ποντίφηκα τῆς Ρώμης. Καί οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι ἐπίσης δέν ἔχουν ἄλλη ἀξία παρά ἐκείνη πού τούς παραχωρεῖ ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ρώμης (Πάπας), διότι «δέν εἶναι οὔτε μποροῦν νά εἶναι ἄλλο πρᾶγμα παρά συνέδρια τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού συγκαλοῦνται ὑπό τήν αὐθεντία καί τήν ἐξουσία καί τήν προεδρία τοῦ Πάπα». Ἀρκεῖ ὁ Πάπας νά βγῆ ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Συνόδου λέγοντας «Δέν βρίσκομαι πλέον ἐκεῖ μέσα», γιά νά παύση ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος νά ἔχη κῦρος. 
 
Οἱ ὅροι τῆς Συνόδου ἐπίσης δέν ἔχουν καμμιά ἀξία ἄν δέν ἐγκριθοῦν καί δέν ἐπικυρωθοῦν ἀπό τόν Πάπα, ὁ ὁποῖος καί θά τούς ἐπιβάλη μέ τήν αὐθεντία του στούς πιστούς. 
 
πηγή
 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.