Τελευταίες αναρτήσεις

27 Σεπτεμβρίου 2015

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ. Σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 1831, μπροστά στον Άγιο Σπυρίδωνα...

Του Πέτρου Μανταίου 
"Εφημερίδα των Συντακτών"

«Ο τόπος είναι χέρσος, σπάνιοι οι κάτοικοι, σκόρπιοι εις τα βουνά και εις τα σπήλαια΄ το δημόσιο είναι πλακωμένο από δύο εκατομμύρια λίρες στερλίνες χρέος, άλλα τόσα ζητείτε οι στρατιωτικοί, η γη είναι υποθηκευμένη εις τους Αγγλους δανειστάς΄ ανάγκη να την ελευθερώσομε με την ίδια απόφαση ως θα την ελευθερώσομε και από τα άρματα του Κιουτάγια [Κιουταχή] και του Αιγύπτιου [Ιμπραήμ]. Δεν λυπούμαι, δεν απελπίζομαι΄προτιμώ αυτό το σκήπτρο του πόνου και των δακρύων παρά άλλο. Ο Θεός μου το ’δωσε, το παίρνω, θέλει να με δοκιμάσει […]

»Ως οι παλαιοί ήρωες ή βασιλείς της Ελλάδος πρέπει να φυτεύομε δένδρα, ν’ ανοίγομε δρόμους, να παλεύομε με τα θηρία του δάσους, να δέσομε την κοινωνία μας με νόμους σύμφωνους προς το έθνος μας΄ ούτε οπίσω ούτε εμπρός του καιρού μας΄ μη μου ζητείτε ζωγραφιές πολύτιμες εις οικοδόμημα ακόμη ατελείωτο. Μέτρο μας και άστρο εις δεινά ελληνικά θεραπεία ελληνική. Με το στόμα μας, όχι ως οι χειρουργοί της Ευρώπης κόφτοντες, αλλά με το στόμα μας να βυζαίνομε το έμπυο της πατρίδας μας διά να την γιάνομε […]

»Ενα μόνο φοβούμαι πολύ και με δέρνει υποψία, τρέμω την απειρία σας. Αν η νέα κυβέρνηση τύχει να συγκρουσθεί με συμφέροντα ξένων δυνάμεων –επειδή κάθε τόπος έχει χωριστά το μυστήριο της ζωής του, τον νόμο της ευτυχίας του– αν πλανεθεί ο ελληνισμός και σηκώσει σκοτάδι μεταξύ μας ώστε εσείς να μη διαβάζετε εις την καρδίαν μου, θολωθούν και εμένα οι οφθαλμοί, ποιος ξεύρει; Πού θα πάμε; Τι θα γενούμε;»

- Ιωάννης Καποδίστριας, Κυβερνήτης της Ελλάδος. 

Τα σημειώνει ο Γ. Τερτσέτης, στα Απόλογα για τον Καποδίστρια (Απαντα – Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη), ότι τα είπε ο Καποδίστριας στον μέλλοντα… δολοφόνο του, Γιωργάκη Μαυρομιχάλη, γιο του Πετρόμπεη. Δολοφονήθηκε, μπροστά σε εκκλησιά, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 1831. 

http://xanthidisathens.blogspot.gr/

ΣΧΟΛΙΟ
Ο αναγνώστης μας κ. Δημήτριος Χατζηνικολάου μας απέστειλε ένα σχόλιο περί της δολοφονίας του Καποδίστρια, το οποίο κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε και εντός της ανάρτησής μας για την πληρέστερη ενημέρωσή σας. 

Τό ἄρθρον ἀναμασᾶ τίς ἀνοησίες πού μᾶς δίδαξαν τά μασσωνικά βιβλία στά σχολεῖα, ὅτι δῆθεν τόν Ἰ. Καποδίστριαν τόν σκότωσαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι. Στό ἀξιόλογον ἔργον τοῦ Ταξιάρχου ἐ.ἀ. κ. Δημητρίου Κοκκινάκη μέ τίτλον "Ποιοί Δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια;" παρατίθενται πάρα πολλά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τήν ἀθωότητα τῶν Μαυρομιχαλαίων καί ἀνατρέπουν τήν Ἀγγλικήν - Μασωνικήν πλεκτάνην, μέ τήν ὁποίαν θέλουν νά μᾶς ἐμφανίσουν ὡς φονευτάς τῶν καλῶν ἡγετῶν μας. Μερικά ἀπό τά ἐν λόγῳ στοιχεῖα εἶναι τά ἑξῆς:

1. Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι δέν εἶχαν ἀφεντικά, ἀλλ’ ἦσαν γνήσιοι Έλληνες.

2. Ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη καί ἐτυφεκίσθη διότι δῆθεν «ἐμαχαίρωσε» τόν Κυβερνήτην, ἔσπευσε εἰς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν ὄχι γιά νά ζητήσῃ ἄσυλον, ἀλλά γιά νά σωθῇ ἀπό τήν πλεκτάνην πού ἔστησαν σ' αὐτόν καί στόν θεῖον του Κωνσταντῖνον Μαυρομιχάλην οἱ τότε προδόται.

3. Ὁ φρουρός τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου (ἐφεξῆς Ἰ.Κ.) κατέθεσεν εἰς τό δικαστήριον ὅτι οἱ Κωνσταντῖνος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης συνήντησαν τόν Ἰ.Κ. στά σκοτεινά μονοπάτια τοῦ Ναυπλίου καθ' ὁδόν πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν προσπέρασαν, ἀφοῦ τόν ἐχαιρέτησαν μέ σεβασμόν. Γιατί δέν τόν ἐσκότωσαν ἐκεῖ, μακρυά ἀπό τόν κόσμον; Μερικοί λέγουν ὅτι τό ἔκαναν μπροστά σέ κόσμον ἐπειδή δῆθεν ἐνήργησαν ὡς "δικιωταί," ἐπειδή ὁ Ἰ.Κ. εἶχε τόν Πέτρον Μαυρομιχάλην (πατέρα τοῦ Γεωργίου καί ἀδελφοῦ τοῦ Κωνσταντίνου) στήν φυλακήν. Αὐτή ἡ ἄποψις, ὅμως, δέν εὐσταθεῖ, διότι οἱ "δικιωταί" καυχῶνται γιά τό ἔγκλημα πού κάμνουν, δέν τρέχουν νά ζητήσουν προστασίαν.

4. Ἡ Παρασκευούλα, πού εἶδε τό ἔγκλημα ἀπό τό παράθυρό της, τό ὁποῖον ἦτο μερικά μόνον μέτρα ἀπέναντι, κατέθεσεν ὅτι τό χρῶμα τῆς κάππας αὐτοῦ πού ἐπυροβόλησε τόν Ἰ.Κ. ἦτο διαφορετικόν ἀπό ἐκεῖνο τῆς κάππας τοῦ Κωνσταντίνου.

5. Ἡ Παρασκευούλα κατέθεσεν ἐπίσης ὅτι ΔΕΝ ἐγνώριζεν αὐτούς πού ἐκτύπησαν τόν Ἰ.Κ. Προφανῶς, ὅμως, ἐγνώριζε τούς συντοπίτας της καί ξακουστούς ὁπλαρχηγούς Κωνσταντῖνον καί Γεώργιον Μαυρομιχάλην. Στό δέ «δικαστήριον» ΔΕΝ τήν ἠρώτησαν (!!!) ἄν ὁ κατηγορούμενος (Γεώργιος Μαυρομιχάλης) ἦτο ὄντως αὐτός πού ἐμαχαίρωσε τόν Ἰ.Κ. Γιατί ἆραγε;;; Γιατί;;; Γιατί;;; (Ὑπενθυμίζω ὅτι τόν Κωνσταντῖνον τόν ἐσκότωσαν εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος.)

6. Συμφώνως πρός τήν ἔκθεσιν τοῦ ἰατροῦ πού ἐξήτασε τό πτῶμα τοῦ Ἰ.Κ., τό τραῦμα εἶχε πύλην εἰσόδου μήκους 8 ἑκ. καί βάθους 30 ἑκ. Τό μαχαιρίδιον πού εὑρέθη στόν Γεώργιον, ὅμως, εἶχε διαστάσεις μόνον 2,5 ἑκ. ἐπί 12,5 ἑκ.

7. Ὑπάρχουν ἔγκυρες μαρτυρίες ὅτι ὁ Ἰ.Κ. θά ἀπηλευθέρωνε τόν Πετρόμπεην καί ὅτι αὐτό τό ἐγνώριζαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, ὁπότε δέν εἶχαν πλέον ἔχθρα πρός τόν Ἰ.Κ.
8. Ὁ Μάρτυς Σταῦρος Τερζῆς κατέθεσεν ὅτι ὅταν ἐπέρασαν τόν Πετρόμπεην κάτω ἀπό τό σπίτι ὅπου ἦσαν οἱ Κωνσταντῖνος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ὁ Πετρόμπεης ΔΕΝ εἶπεν ὅτι εἶχε δῆθεν "κακά νέα," ὅπως ἐσφαλμένως κατετέθη ἀπό ἄλλους.

9. Στό κεφάλι τοῦ Ἰ.Κ. εὑρέθησαν μπαλαρμάδες (εἶδος σφαίρας πού ἀνοίγει, γιά νά προκαλέσῃ μεγαλυτέραν πληγήν εἰς τό θῦμα), ἐνῷ ὁ Κωνσταντῖνος δέν εἶχε μπαλαρμάδες, ἀλλά κανονικές σφαῖρες.Share

6 σχόλια:

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Τό ἄρθρον ἀναμασᾶ τίς ἀνοησίες πού μᾶς δίδαξαν τά μασσωνικά βιβλία στά σχολεῖα, ὅτι δῆθεν τόν Ἰ. Καποδίστριαν τόν σκότωσαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι. Στό ἀξιόλογον ἔργον τοῦ Ταξιάρχου ἐ.ἀ. κ. Δημητρίου Κοκκινάκη μέ τίτλον "Ποιοί Δολοφόνησαν τόν Καποδίστρια;" παρατίθενται πάρα πολλά στοιχεῖα πού ἀποδεικνύουν τήν ἀθωότητα τῶν Μαυρομιχαλαίων καί ἀνατρέπουν τήν Ἀγγλικήν - Μασωνικήν πλεκτάνην, μέ τήν ὁποίαν θέλουν νά μᾶς ἐμφανίσουν ὡς φονευτάς τῶν καλῶν ἡγετῶν μας. Μερικά ἀπό τά ἐν λόγῳ στοιχεῖα εἶναι τά ἑξῆς:

1. Οἱ Μαυρομιχαλαῖοι δέν εἶχαν ἀφεντικά, ἀλλ’ ἦσαν γνήσιοι Έλληνες.

2. Ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ὁ ὁποῖος κατεδικάσθη καί ἐτυφεκίσθη διότι δῆθεν «ἐμαχαίρωσε» τόν Κυβερνήτην, ἔσπευσε εἰς τήν Γαλλικήν Πρεσβείαν ὄχι γιά νά ζητήσῃ ἄσυλον, ἀλλά γιά νά σωθῇ ἀπό τήν πλεκτάνην πού ἔστησαν σ' αὐτόν καί στόν θεῖον του Κωνσταντῖνον Μαυρομιχάλην οἱ τότε προδόται.

3. Ὁ φρουρός τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου (ἐφεξῆς Ἰ.Κ.) κατέθεσεν εἰς τό δικαστήριον ὅτι οἱ Κωνσταντῖνος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης συνήντησαν τόν Ἰ.Κ. στά σκοτεινά μονοπάτια τοῦ Ναυπλίου καθ' ὁδόν πρός τήν Ἐκκλησίαν καί τόν προσπέρασαν, ἀφοῦ τόν ἐχαιρέτησαν μέ σεβασμόν. Γιατί δέν τόν ἐσκότωσαν ἐκεῖ, μακρυά ἀπό τόν κόσμον; Μερικοί λέγουν ὅτι τό ἔκαναν μπροστά σέ κόσμον ἐπειδή δῆθεν ἐνήργησαν ὡς "δικιωταί," ἐπειδή ὁ Ἰ.Κ. εἶχε τόν Πέτρον Μαυρομιχάλην (πατέρα τοῦ Γεωργίου καί ἀδελφοῦ τοῦ Κωνσταντίνου) στήν φυλακήν. Αὐτή ἡ ἄποψις, ὅμως, δέν εὐσταθεῖ, διότι οἱ "δικιωταί" καυχῶνται γιά τό ἔγκλημα πού κάμνουν, δέν τρέχουν νά ζητήσουν προστασίαν.

4. Ἡ Παρασκευούλα, πού εἶδε τό ἔγκλημα ἀπό τό παράθυρό της, τό ὁποῖον ἦτο μερικά μόνον μέτρα ἀπέναντι, κατέθεσεν ὅτι τό χρῶμα τῆς κάππας αὐτοῦ πού ἐπυροβόλησε τόν Ἰ.Κ. ἦτο διαφορετικόν ἀπό ἐκεῖνο τῆς κάππας τοῦ Κωνσταντίνου.

5. Ἡ Παρασκευούλα κατέθεσεν ἐπίσης ὅτι ΔΕΝ ἐγνώριζεν αὐτούς πού ἐκτύπησαν τόν Ἰ.Κ. Προφανῶς, ὅμως, ἐγνώριζε τούς συντοπίτας της καί ξακουστούς ὁπλαρχηγούς Κωνσταντῖνον καί Γεώργιον Μαυρομιχάλην. Στό δέ «δικαστήριον» ΔΕΝ τήν ἠρώτησαν (!!!) ἄν ὁ κατηγορούμενος (Γεώργιος Μαυρομιχάλης) ἦτο ὄντως αὐτός πού ἐμαχαίρωσε τόν Ἰ.Κ. Γιατί ἆραγε;;; Γιατί;;; Γιατί;;; (Ὑπενθυμίζω ὅτι τόν Κωνσταντῖνον τόν ἐσκότωσαν εἰς τόν τόπον τοῦ ἐγκλήματος.)

6. Συμφώνως πρός τήν ἔκθεσιν τοῦ ἰατροῦ πού ἐξήτασε τό πτῶμα τοῦ Ἰ.Κ., τό τραῦμα εἶχε πύλην εἰσόδου μήκους 8 ἑκ. καί βάθους 30 ἑκ. Τό μαχαιρίδιον πού εὑρέθη στόν Γεώργιον, ὅμως, εἶχε διαστάσεις μόνον 2,5 ἑκ. ἐπί 12,5 ἑκ.

7. Ὑπάρχουν ἔγκυρες μαρτυρίες ὅτι ὁ Ἰ.Κ. θά ἀπηλευθέρωνε τόν Πετρόμπεην καί ὅτι αὐτό τό ἐγνώριζαν οἱ Μαυρομιχαλαῖοι, ὁπότε δέν εἶχαν πλέον ἔχθρα πρός τόν Ἰ.Κ.
8. Ὁ Μάρτυς Σταῦρος Τερζῆς κατέθεσεν ὅτι ὅταν ἐπέρασαν τόν Πετρόμπεην κάτω ἀπό τό σπίτι ὅπου ἦσαν οἱ Κωνσταντῖνος καί Γεώργιος Μαυρομιχάλης, ὁ Πετρόμπεης ΔΕΝ εἶπεν ὅτι εἶχε δῆθεν "κακά νέα," ὅπως ἐσφαλμένως κατετέθη ἀπό ἄλλους.

9. Στό κεφάλι τοῦ Ἰ.Κ. εὑρέθησαν μπαλαρμάδες (εἶδος σφαίρας πού ἀνοίγει, γιά νά προκαλέσῃ μεγαλυτέραν πληγήν εἰς τό θῦμα), ἐνῷ ὁ Κωνσταντῖνος δέν εἶχε μπαλαρμάδες, ἀλλά κανονικές σφαῖρες.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Σας ευχαριστω για το πληρες σχολιο...
Και φυσικα θα το προσθεσω και στην αναρτηση μας προς ενημερωση των αναγνωστων και περι αυτής της άποψης.

Ευχαριστω και πάλι.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ Θᾶνε, ἐγώ σ' εὐχαριστῶ πού ἔδειξες τήν δέουσα σοβαρότητα στό σχόλιόν μου. Ὡστόσον, τό σχόλιόν μου δέν εἶναι πλῆρες, διότι εἶναι πιθανόν νά μήν ἔχω συμπεριλάβει κάποια ἐπίσης σοβαρά στοιχεῖα. Το βιβλίον τοῦ κ. Κοκκινάκη ἀποτελεῖται ἀπό δύο ὀγκώδεις τόμους καί ἔχουν περάσει μερικά χρόνια ἀπό τότε πού τό διάβασα.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Αγαπητε μου κ Χατζηνικολαου, Αγαπητε Δημήτρη αν μου επιτρεπεις
Για μενα και πιστευω και για τους αναγνωστες είναι αρκετα διαφωτιστικό....
Σιγουρα οι 2 ογκωδεις τομοι θα λενε πολλά κι ενδιαφεροντα αλλά νομιζω ότι το νόημα το πιανουμε μεσα από τις λιγες κατατοπιστικές γραμμες του σχολίου σου...

Σε ευχαριστω.

ΥΓ Το επίπεδο ενός ιστολογίου δεν το ανεβαζουν τόσο οι καλοί αρθρογραφοι ή οι καλές αναρτήσεις όσο οι καλοί αναγνώστες και σχολιαστές που δημιουργούν την ευθύνη στους διαχειριστές και στους αρθρογράφους να κρατούν τα θέματα σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο.

Δημήτριος Χατζηνικολάου είπε...

Ἀγαπητέ μου Θᾶνε, μοῦ ἄρεσε πολύ ἡ τοποθέτησίς σου γιά τούς ἀρθρογράφους, τούς σχολιαστάς καί τούς διαχειριστάς τῶν ἱστολογίων. Ἀσφαλῶς καί θέλω νά μέ προσφωνῇς μέ τό μικρό μου ὄνομα.

ΘΑΝΟΣ ΚΟΥΚ είπε...

Σε ευχαριστω λοιπον αγαπητε μου φιλε Δημήτρη.
Και σε ευχαριστω και για έναν ακόμα λογο.
Γιατι γραφεις τα σχολιά σου στο πολυτονικο το οποιο μεν είναι ίσως λιγο χρονοβορο αλλά που κραταει μεσα του όλη την ομορφιά της γλώσσας μας.
Να με συγχωρείς που εγω λόγω ταχύτητας και βιασυνης γραφω σχεδόν ατονικά τα σχόλιά μου...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.