26 Σεπτεμβρίου 2020

Ἡ ἀποστασία τῶν ἐσχάτων. (μέρος 1ο)

Του ΑΒΡΑΑΜ ΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
(ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «Ο ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ», ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Σελ.11-17)
 
Ζοῦμε σέ μία κοσμογονική ἐποχή γιά τήν πνευματική ὑπόστασή μας σάν Ἐκκλησία Χριστοῦ καί σάν ὀρθόδοξο χριστιανικό Ἔθνος 
 
Αὐτό ὀφείλεται ἀφ’ἑνός στό ὑλιστικό πνεῦμα τῆς σύγχρονης κοινωνίας πού ἀλλοτριώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό κάθε πνευματική ἀξία, καί ἀφ’ἑτέρου στήν συστηματική πολεμική, πού γίνεται σέ βάρος τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἀπό τούς ὕπουλους ἐχθρούς τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας μας. Ἀπό χρόνια ἔχει προλειανθεῖ τό ἔδαφος γιά νά δράσουν ἐλεύθερα ὅλοι οἱ ποικιλώνυμοι ἐχθροί μας. 
 
Μέ τήν ἔνταξή μας ὅμως στήν εὐρωπαϊκή κοινότητα, οἱ κίνδυνοι ἔγιναν μεγαλύτεροι καί ἐνεργοῦνται μέ σχέδιο. Προαιώνιοι ἐχθροί τοῦ ὀρθόδοξου Γένους μας, ἐργάζονται ὑποχθόνια καί φανερά ἀπό αἰώνες τώρα, γιά νά ἀλλοτριώσουν τόν πιστό λαό ἀπό τήν Ἀνατολική ὀρθόδοξη Παράδοση καί νά τόν ὑποτάξουν κάτω ἀπό τό πέλμα τοῦ Πάπα ἤ τοῦ Σιωνισμοῦ ἤ τῶν ἄλλων ἀντίχριστων ἐχθρῶν μας. Εἶναι γνωστά ἀπό τήν ἱστορία τά ὅσα ἔχομε ὑποστῆ σάν ὀρθόδοξο χριστιανικό γένος, ἀκόμη καί μέχρι σήμερα, ἀπ’αὐτούς τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους μας. 
 
Σήμερα γίνονται συστηματικές προσπάθειες γιά νά μᾶς ἐξολοθρέψουν σάν ὀρθόδοξο γένος, τόσο ἀπό τούς ἐξωτερικούς ἐχθρούς μας ὅσο καί ἀπό αὐτούς πού διείσδυσαν στόν Ἑλληνικό χῶρο προβατόσχημους λύκους. Μέ αὐτό τόν τρόπο ἡ ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἔχει μεταβληθεῖ δυστυχῶς σέ καταφύγιο τῶν ποικιλώνυμων αἱρετικῶν καί ἀντιχρίστων, οἱ ὁποῖοι δροῦν ἀνεμπόδιστα κατά τῶν πιστῶν. Κατοχυρωμένοι συνταγματικά («ἀνεξιθρησκεία καί ἐλευθερία θρησκευτικῆς συνειδήσεως») ἐργάζονται μέ μανία καί σπέρνουν τόν δηλητηριώδη σπόρο τῶν αἱρέσεων ἤ τῶν σκοταδιστικῶν ἰδεολογιῶν τους στόν ἀγρό τῶν ἀνυποψίαστων χριστιανῶν, τῶν ἀδιάφορων καί ψυχρῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Χρησιμοποιοῦν κάθε τρόπο «ἵνα ἕνα προσήλυτον ποιήσωσι». Παρέχουν οἰκονομική ἐνίσχυση, ἰδιαίτερα στούς ταλαίπωρους βιοπαλαιστές, πού ὑποφέρουν ἀπό χρηματική ἀνέχεια, ὑπόσχονται ὑψηλές θέσεις καί ἀξιώματα, παρέχουν δωρεάν ἐπιμόρφωση, ἰδιαίτερα στούς ἄπορους καί φιλομαθεῖς νέους, δωρίζουν εἰσιτήρια γιά ταξίδια σέ ξένες χῶρες, καί γενικά ὑποθάλπουν ὅλες τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες, φιλοδοξία, φιλαργυρία, ματαιοδοξία, ἀλλά καί ὅλες τίς πνευματικές ἀναζητήσεις, φιλομάθεια, φιλοκαλία κ.λ.π. ἱδρύοντας καί ἐλεύθερα Πανεπιστήμια. 
 
Ἐκεῖνα ὅμως πού ἰδιαίτερα ἐκμεταλλεύονται εἶναι ἡ ἀφέλεια, ἡ ἀμάθεια, ἡ θρησκοληψία καί ἡ ἀρρωστημένη θρησκευτική συνείδηση. Στούς ἀδαεῖς, ἀφελεῖς καί ἡμιμαθεῖς πιστούς, ρίχνουν ἰδιαίτερα τά δίχτυά τους «οἱ ληστρικοί αὐτοί ψαράδες», μέ τά πονηρά δολώματα πού προαναφέραμε. Γίνονται μάλιστα τόσο φορτικοί, ἀναιδεῖς καί πιεστικοί, πού εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς, ἄν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀξιοπρέπεια ἐπάνω τους καί σεβασμό στήν ἐλευθερία τοῦ ἄλλου. Ἀσφαλῶς ὄχι. 
 
Ἀπονήρευτοι οἱ ἀφελεῖς ἀδελφοί μας δέν μποροῦν νά διακρίνουν τήν ἀλήθεια ἀπό τό ψέμμα,τούς καλούς ἀπό τούς πονηρούς καί ἀφήνονται νά καταδυναστεύωνται ἀπό τούς δεύτερους, οἱ ὁποῖοι βέβαια δέν φανερώνουν τήν ἀληθινή τους ταυτότητα, ἀλλά παριστάνουν τούς καλούς χριστιανούς καί μάλιστα τούς ὀρθοδόξους, μέχρι νά καταπιοῦν τά θύματά τους, τά ἄδολα παιδιά τοῦ Θεοῦ. Σκοπός καί στόχος τους εἶναι ὁ ἀφανισμός τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἡ ἐξαφάνιση ἀπό τόν παγκόσμο χάρτη τοῦ πολυαδικημένου καί χιλιοπροδομένου ἔθνους μας, γιά νά ἐπικρατήση στόν κόσμο τό ψέμμα μέ τή δύναμη τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἀλήθειας. Θέλουν νά σβήση τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ χριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, γιά νά μήν ἐλέγχωνται τά σκοτεινά σχέδιά τους. Γι’αὐτό τό λόγο μπερδεύουν τήν ἀλήθεια μέ τό ψέμμα, τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου μέ τό σκοτάδι τῶν δαιμονικῶν θρησκευτικῶν τους ἀντιλήψεων, μέχρι τοῦ σημείου νά αἰχμαλωτίσουν τήν ἐλεύθερη θρησκευτική συνείδηση τῶν ἀφελεστέρων. 
 
Ἡ καταχθόνια αὐτή πολιτική τῶν αἱρετικῶν καί ἀντιχρίστων, εἴτε αὐτοί λέγονται παπικοί Ρωμαιοκαθολικοί, εἴτε Οὐνίτες οἱ τόσο ὕπουλοι, εἴτε Προτεστάντες καὶ οἱ ἀμέτρητες παραφυάδες τους, Εὐαγγελικοί, Πεντηκοστιανοί, Πνευματιστές κ.λ.π., εἴτε Ἰνδουϊστές, Μωαμεθανοί, Βουδιστές καί ὅλη ἡ δυσωδία τῶν μυστικιστικῶν ἀνατολικῶν θρησκειῶν καί ἰδιαίτερα τοῦ Σιωνισμοῦ, δέν εἶναι σημερινή μόνο κατάσταση. Ἐπί αἰῶνες ὅλοι αὐτοί ὑποσκάπτουν τά θεμέλια τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Ἔθνους μας, χωρίς νά μπορέσουν, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ νά τά κουνήσουν. 
 
Σήμερα ὅμως κάθε ἀντίχριστος ἔχει μανία περισσότερη γιατί ἔχει γίνει καί ὑπάρχει ἡ ὑποδομή τῶν σατανικῶν σχεδίων τόσων αἰώνων, καί τά πολυάριθμα μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως (συγχύσεως) πού διευκολύνουν τό ἔργο τους. Γι’αὐτό τό λόγο οἱ ἐχθροί τοῦ Χριρτοῦ καί τοῦ Ἔθνους μας εὑρισκόμενοι σέ δαιμονικό φανατισμό, θέλουν νά ἐξοντώσουν καί νά ὁδηγήσουν στήν ἀπώλεια τά «πρόβατα» τοῦ Χριστοῦ καί νά ἀλλοιώσουν τήν ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά τους, καί ρίχνονται στό ἔργο τους μέ σατανικό ζῆλο. Διανέμουν φυλλάδια μέ τίς κακοδοξίες τους στούς δρόμους, τά στέλνουν μέ τά ταχυδρομεῖα ἐπώνυμα στά σπίτια τῶν πιστῶν, ἐπισκέπτονται τά ὑποψήφια θύματά τους στόν τόπο διαμονῆς τους, ὅπου δῆθεν μέ φιλικό τρόπο, στήνουν τίς παγίδες τους, διδάσκοντας τίς αἱρετικές κακοδοξίες τους. Σέ αὐτές τίς περιπτώσεις δέν χρειάζεται εὐγένεια, φιλοξενία καί καλωσύνη. Ὁ Ἀπόστολος τῆς ἀγάπης, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής καί Θεολόγος, μᾶς λέγει ξεκάθαρα νά μήν λέμε οὔτε «χαίρετε» σ’αὐτούς. Ἔτσι ἔχουν καθῆκον οἱ πιστοί μέ γενναῖο καί ἀνυποχώρητο φρόνημα νά φυλάγουν καί νά ὑπερασπίζουν τήν ὀρθόδοξη πίστη τους καί τό οἰκογενειακό τους ἄσυλο ἀπό τούς ληστρικούς ἐχθρούς τοῦ Γένους μας. 
 
Οἱ ξενοκίνητοι αὐτοί αἱρετικοί καί ἀντίχριστοι εἶναι «πουλημένοι» στούς ἐχθρούς μας καί ἔχουν σάν στόχο τόν θρησκευτικό καί ἐθνικό ἀποχρωματισμό μας, γιά νά μᾶς κυριεύσουν χωρίς νά τό καταλάβωμε. Γι’αὐτό μᾶς ἔχουν ἐπιβάλλει τά ἀντίχριστα νομοθετήματα κατά τῆς Ἐκκλησίας, τῆς οἰκογένειας μέ τόν πολιτικό γάμο, τό αὐτόματο διαζύγιο, τήν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας καί τῶν ἐκτρώσεων. Καί οἱ ἀφελεῖς καί ξενομανεῖς Νεοέλληνες «καμαρώνομε» γιατί γίναμε πιό «πολιτισμένοι»! Δηλαδή πιό βάρβαροι, γιά τήν πολιτειακή ἐξέλιξή μας, ἀπαρνούμενοι τά ἅγια ἤθη μας καί τά ὡραῖα ἔθιμά μας, καί προδίδομε τούς θησαυρούς τῆς παραδόσεώς μας, τοῦ μεγαλύτερου καί ὑψηλότερου πολιτισμοῦ τοῦ ὀρθόδοξου Γένους μας, καί δέν ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι μόνοι μας παραδιδόμαστε σέ ἐθνικό θάνατο. Οἱ πανέξυπνοι Ρωμηοί γινόμαστε ἀφελῆ θύματα τῶν ἐχθρῶν μας καί ἀποδεικνύομε ὅτι εἴμαστἀνόητοι. 
 
Εἶναι καιρός πιά νά ξυπνήσουμε, ἔστω καί τώρα, πρίν εἶναι ἀργά, γιατί τό κακό ἔχει κατακλείσει τά πάντα καί ἡ ἀνόρθωση θά γίνεται στό ἐξῆς πιό δύσκολη. Τό δένδρο τῆς ὀρθοδοξίας ἐφύτρωσε σ’αὐτό τόν τόπο μέ τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί ποτίστηκε μέ ποταμούς αἱμάτων τῶν μαρτύρων καί ὁμολογητῶν τῆς πίστης καί τῆς πατρίδας μας. Κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά βάλλει στό περιθώριο τήν πατρική πίστη καί τήν παράδοση τοῦ ἔθνους μας, οὔτε νά καπηλεύεται τόν ἀθῶο λαό μας καί νά τόν προδίδη στούς ἐχθρούς του γιά τριάκοντα ἀργύρια. Ὅλοι μας ἔχουμε καθῆκον καί ὑποχρέωση νά ὑπερασπίζουμε τά ἱερά καί ὅσια τῆς πίστης καί τῆς πατρίδος μας, ὅ,τι καί νά μᾶς στοιχίση. 
 
Οἱ πιστοί στῶμεν καλῶς, μπροστά στίς εὐθύνες μας. Εἶναι ἀνάγκη νά διαφωτίζουμε τούς πιό ἁπλούς ἀδελφούς μας γιά τίς σκοτεινές δυνάμεις πού πολεμοῦν τήν Ἐκκλησία καί τό Ἔθνος μας καί νά τούς προστατεύουμε ἀπό τίς παγίδες, τήν μανία καί τόν φανατισμό τῶν ἐχθρῶν μας. Μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη τῆς διοικούσας ἐκκλησίας καί τῶν ἀρχόντων. Ἀλλά ἐπίσης καί κάθε πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας γιά τούς ἀδελφούς μας Χριστιανούς. Χρειάζεται πνευματική καλλιέργεια καί γνώση τῶν ἀληθειῶν τῶν δογμάτων τῆς πίστης μας γιά νά μποροῦμε νά ἀντικρούσουμε τούς διάφορους σπερμολόγους, αἱρετικούς καί ἄλλους κακόδοξους. 
 
Χρειάζεται νά ἔχουμε σταθερή προσήλωση στίς παραδόσεις τῆς ὀρθοδοξίας καί τοῦ γένους μας. Ἄς μή ἐπιτρέψουμε σέ κανένα νά συλλήση τούς θησαυρούς μας. Οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί μας πρέπει νά κατανοήσουν ὅτι ἡ μεγαλύτερη περιουσία πού ἔχουν νά ἀφήσουν στά παιδιά τους εἶναι οἱ θησαυροί τῆς πίστης μας καί τῆς ἐθνικῆς μας κληρονομιᾶς. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε καί πάλι τούς ποικιλώνυμους καί πολυπληθεῖς ἐχθρούς μας, ἄν μείνουμε σταθερά ἑνωμένοι στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἄν διατηρήσουμε καί διαφυλάξουμε ἀνόθευτη τήν πίστη μας καί τήν ἐθνική μας παράδοση. 
 
Γι’αὐτό τόν σκοπό χρειάζεται διαφώτιση τῶν πιστῶν καί γενικώτερα τοῦ λαοῦ μας. Κατ’ἀρχήν ὅλοι οἱ πιστοί νά γνωρίσουμε καλά τήν ἀληθινή μας πίστη, τήν ὁποία παραλάβαμε ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τούς Πατέρες μας, ὅπως καί ὅλο τόν πλοῦτο τῆς Παραδόσεώς μας καί ἔτσι στερεωμένοι στήν Ἀλήθεια δέν θά κινδυνεύουμε νά πλανηθοῦμε καί νά γίνουμε ἐξωμότες. Αὐτά ἔχουν προτεραιότητα, εἶναι ἀπό τά ἐπείγοντα, γιά νά περισώσουμε ὅ,τι εἶναι δυνατόν γιά τόν ἑαυτό μας καί γιά τούς ἄλλους, ἄν μᾶς ἔμεινε ἀκόμα καιρός. Στήν πραγματικότητα τό πρόβλημα θά λέγαμε ὀφείλεται σέ μᾶς πού εἴμαστε χλιαροί στήν πίστη, ἀκατάρτιστοι, ἀδιάφοροι καί γι’αὐτό βρῆκε ἔδαφος ὁ ἐχθρός καί μέ τά ὄργανά του διαδίδει τό δηλητήριο τοῦ θανάτου γιά νά πλανήση ἄν εἶναι δυνατόν ἀκόμα καί τούς ἐκλεκτούς. 
 
ΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ (Σελ.57-58) 
 
...Οἱ καινοτομίες τῆς Δύσης συγκλίνουν καί συνοψίζονται σέ ἕνα γεγονός πού θά μπρούσαμε νά τό ὀνομάσουμε: «θρησκειοποίηση» τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ χριστιανισμός ἐμφανίστηκε μέσα στήν Ἱστορία ὄχι σάν μιά καινούρια θρησκεία, ἀλλά εὐαγγελιζόμενος ἕναν καινούριο τρόπο ὑπάρξεως -ὅπως μᾶς ἀποκαλύφθηκε ἀπό τόν Θεάνθρωπο- τρόπο νἀ μεταθέτη ὁ ἄνθρωπος τήν ὕπαρξή του ἀπό τή θνητή βιολογική ἀτομικότητα στήν προσωπική σχέση, νά ὑπάρχη ὡς σχέση ἀγάπης καί κοινωνίας τῆς ζωῆς μέ τά «μέλη ἑνός σώματος» πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. 
 
Αὐτή ἡ ἀλλαγή τοῦ τρόπου τῆς ὑπάρξεως, ἡ προτεραιότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς σώματος ὅπου κοινωνεῖται ἡ ζωή καί ἡ ὕπαρξη, αὐτή εἶναι πού χάνεται στή Δύση, καί ὁ χριστιανισμός μετασκευάζεται σέ ἀτομική θρησκεία. Δηλαδή, σέ ἰδεολογία ἀτομικῶν πεποιθήσεων, σέ ἠθική ἀτομικῶν ἀξιομισθιῶν καί σέ θεσμοποιημένη ὀργάνωση ἀντικειμενικοῦ ἐλέγχου τῶν πεποιθήσεων καί τῆς ἠθικῆς τῶν ἀτόμων. Εἶναι μιά ἀλλοτρίωση τοῦ χριστιανικοῦ «εὐαγγελίου» μέ τέτοια εὐρύτητα πρακτικῶν συνεπειῶν, πού καμμιά προγενέστερη ἀποσπασματική αἵρεση δέν γνώρισε ποτέ μέσα στήν Ἱστορία. 
 
Καμμιά προγενέστερη αἵρεση δέν ἄλλαξε τόσο ριζικά τόν τρόπο τοῦ χριστιανικοῦ βίου, δέν δημιούργησε πολιτισμό μέ ἀντεστραμμένους τούς ὅρους τοῦ χριστιανικοῦ εὐαγγελίου. Ἡ ἐκκλησιαστική ἐκδοχή τῆς ὕπαρξης καί τῆς ἀλήθειας εἶχε προηγηθεῖ ὡς ριζοσπαστική τομή μέσα στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία, εἰσάγοντας ἕναν καινούριο τρόπο βίου καί συνακόλουθα ἕναν χιλιόχρονο πολιτισμό τῆς Νέας ἐκδοχῆς, ἀντέστρεψε τίς πνευματικές προϋποθέσεις, ἐπιγνώσεως τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς σωτηρίας του. Ἀποτελεῖ τή σκότιση τοῦ νοῦ καί τήν δαιμονοποίηση ὁ παπισμός. Ἐξαιτίας του σήμερα ἡ Εὐρώπη μασονοκρατεῖται καί διά τοῦ σιωνισμοῦ δαιμονοποιεῖται συνεχῶς. Ἡ παναίρεση αὐτή τοῦ παπισμοῦ, προωθεῖ μαζί μέ τίς λοιπές δυνάμεις τοῦ πονηροῦ, τήν ἐπίσης παναίρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ καί προετοιμάζουν τό ἔδαφος γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου, πού δέν ἀποκλείεται νά παρουσιασθῆ καί ὡς πάπας ὅλης τῆς οἰκουμένης!... 
 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΣ (Σελ.107-109) 
 
Ἡ Εὐρώπη στήριξε τήν κουλτούρα της, τήν φιλοσοφία της, τόν πολιτισμό της σέ ἀνθρωποκεντρική βάση. Ὁ «ἀλάθητος ἄνθρωπος», ὁ Πάπας, ἔγινε γιά τήν Εὐρώπη «μέτρον πάντων». Ἀντικαταστάθηκε ὁ Θεάνθρωπος μέ τόν ἐμπαθῆ ἄνθρωπο, μέ τόν «vicarius Christi». Ἔτσι, ἡ πορεία πρός τήν ἀλήθεια, τήν ἀπελευθέρωση, τήν ἀγάπη, τήν δικαιοσύνη καί γενικώτερα πρός τήν λύτρωση καί τήν σωτηρία μέσω τοῦ Θεανθρώπου, ἔγινε ὀπισθοδρόμηση μέσω ἑνός ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου. Ἐπανῆλθαν στήν συμβουλή τοῦ ὄφεως «ἔσεσθε θεοί...». 
 
Τό ἀποτέλεσμα ἦταν καί εἶναι ὀδυνηρό. Ἐξοβελίστηκε ὁ Θεός. Κηρύχθηκε ὁ θάνατός Του καί ἐπικράτησε ὁ Οὐμανισμός, ὁ ἄθεος Ὑπαρξισμός, ὁ Ὑλισμός. Ὁ Εὐρωπαῖος ἄνθρωπος γνώρισε τόν ἐγωϊσμό καί τήν φιλαυτία σέ ὅλο τό μεγαλεῖο τους νά τόν περισφίγγουν καί νά τοῦ προκαλοῦν μία καθημερινή κόλαση. Γιατί τί ἄλλο, παρά μία ἀντίστροφη πορεία εἶναι, ἡ δῆθεν «λύτρωση» μέσω τοῦ ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου-Πάπα, παρά μία ἀλαζονική αὐταπάτη; Καί τί ἄλλεἶναι ἡ ἀλαζονική αὐταπάτη, ἄν δέν εἶναι καθημερινή κόλαση; 
 
Αὐτή ἡ ἔκπτωση τοῦ «Ἐπισκόπου»Ρώμης ἐπέφερε τήν πλήρη ἀλλοίωση στήν οὐσία τῆς Δυτικῆς χριστιανοσύνης. Καί ἡ ἀλλοίωση αὐτή ἔγκειθται στό γεγονός ὅτι τά πάντα ἔχουν σάν κέντρο τους τόν ἄνθρωπο καί ὄχι τόν Θεάνθρωπο. Πρόκειται γιά μία μορφή λατρείας τοῦ ἐμπαθοῦς ἀνθρώπου ὅπου τά πάντα ἐπιτρέπονται, ἀφοῦ ἔδιωξαν τόν Θεό ἀπό τή ζωή τους, ὅπως στήν ἀρχαία Ἑλλάδα τήν ὅποία ἔκαναν πρότυπο στή ζωή τους (δηλ. εἰδωλολατρία, δαιμονολατρία). Ἔτσι ἡ Θεανθρώπινη Ἐκκλησία ἔγινε ἕνας ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ὁ ὁποῖος προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νά κρατήση τό status quo σταματώντας ἤ μπλοκάροντας κάθε προσπάθεια ἀνανήψεως τοῦ Εὐρωπαίου ἀνθρώπου. 
 
Συμμαχεῖ μέ τίς δυνάμεις ἐκεῖνες πού συμφωνοῦν μέ τόν καταχθόνιο σκοπό του (Σιωνιστές καί Ραββίνους Ταλμουδιστές κ.ἄ.). Χρησιμοποιεῖ βία καί καταναγκασμό, στρεφόμενος κυρίως κατά τῆς Ὀρθοδοξίας πού ἔχει τήν πλήρη σωστική Ἀλήθεια, ἀπό τήν ἐποχή τῶν φρικτῶν ἐγκλημάτων τῶν Σταυροφόρων (δέκα σταυροφορίες), μέχρι τῶν ἀπανθρώπων σφαγῶν τῶν ὀρθόδοξων Σέρβων. 
 
Ὁ Καθηγητής Κων/νος Μουρατίδης γράφει χαρακτηριστικά: «Ὁ Πάπας κατελήφθη ἀπό ἀκατάσχετον πάθος κυριαρχίας καί ἐπιβουλῆς ἐπί ἐπιγείων, ἐπουρανίων καί καταχθονίων, συμβολιζόμενα εἰς τήν τριώροφον παπικήν τιάραν». Ἔτσι λοιπόν, ἡ Εὐρώπη, καί ὄχι μόνον, στενάζει κάτω ἀπό τό πέλμα τοῦ ἐμπαθοῦς «vicarious Cristi», ὁ ὁποῖος μέ κάθε δυνατό μέσο ἀνέτρεψε τήν Πατερική πνευματική ὑπόστασή της καί κατέρριψε κάθε ἀξία. Μέ τήν κενοδοξία τοῦ ἀλαθήτου ὁ Παπισμός ἄνοιξε τόν δρόμο στό νά ἀνακυρηχθῆ γενικώτερα ἀλάθητος ὁ ἄνθρωπος (καί στόν Προτεσταντισμό) καί ὡς ἐκ τούτου νά ἐπικρατήση ὁ ἑωσφορικός ἐγωϊσμός μέ τά ἀπάνθρωπα ἀποτελέσματά του. Ἡ μόνη λύση καί ἡ μόνη διέξοδος πού ὑπάρχει γιά τήν Εὐρώπη εἶναι ἡ συνειδητοποίηση ὅτι ὁ Πάπας καί ἡ «Ἐκκλησία» του εἶναι παναίρεση, πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ψυχοσωματική καταστροφή. 
 
Ἑπομένως ἐμεῖς μέ τήν πάμφωτη Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας τί δουλειά ἔχουμε ἐκεῖ; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τί σημαίνει γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους ἡ συνασπισμένη ἀντιχριστιανική Εὐρώπη; (Ε.Ε.). Ἡ ἔνταξή μας σ’αὐτήν ἀποτελεῖ τήν ὁλοσχερῆ ἰσοπέδωσή μας καί ἀφομοίωση τοῦ Ἔθνους σέ ὅλα τά ἐπίπεδα μέ τελικό κίνδυνο τήν πλήρη ἀλλοτρίωση καί μέγα πρόβλημα γιά τήν προσωπική μας σωτηρία, δεδομένου ὅτι συνεχῶς ἀφελληνίζεται καί ἀποορθοδοξοποιεῖται ὁ λαός μας! ...
 
συνεχίζεται στο 2ο μέρος 
 Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.