9 Αυγούστου 2020

ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΞΕΣΗΚΩΜΟΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ!

Μέ ἀφορµή τήν µεθοδευµένη διόγκωση µιᾶς ἰδιόμορφης ἀλλά ὄχι θανατηφόρου (παρά μόνο γιά ἑτοιμοθανάτους) γρίπης, σέ φόβητρο “πανδηµίας covid 19” γιά πολιτική ἐκµετάλλευση, σάν µιά πρόβα ἐπιβολῆς παγκόσµιας δικτατορίας, ἡ Ἐκκλησία µας δέχθηκε καί ἐξακολουθεῖ νά δέχεται πρωτοφανῆ κτυπήµατα ἀπό τήν Πολιτεία, ὄχι µόνο µέ τό “ἐτσιθελικό” κλείσιµο τῶν Ναῶν Της ἀλλά καί µέ ἀµφισβήτηση τῆς Δογµατικῆς Της, στήν ὁποία συµπεριλαµβάνεται καί ἡ Ἐκκλησιολογία Της.

Ἄνθρωποι ἐξαιρετικά µειωµένου Θεολογικοῦ καί Πνευµατικοῦ καταρτισµοῦ, ἀρκετοί ἀπό τούς ὁποίους κατέχουν καί θέσεις ὑψηλῆς πνευµατικῆς εὐθύνης, εἴτε ἐκφράζονται εὐθέως περί τοῦ ὅτι οἱ Ναοί µας ὡς κτίρια δέν διαφέρουν σέ τίποτα ἀπό τούς λοιπούς κοινοχρήστους χώρους τῶν καθηµερινῶν συναλλαγῶν, εἴτε µέ ἄκοµψη “διπλωµατικότητα” ἀφήνουν νά ἐννοηθῇ κάτι τέτοιο, µέ ἀποτέλεσµα νά ἐπικρατήση σύγχυση µεταξύ τῶν πιστῶν!

Πέραν τῶν Θεολογικῶν ἐπιχειρηµάτων, πού ἔχουν διατυπωθεῖ ὅλο αὐτό διάστηµα σέ διαδικτυακές ὁµιλίες καί σέ σχετικά ἄρθρα, πρέπει νά ἐπισηµάνουµε ὅτι γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µας ἀµφισβητεῖται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ποιµένες Της ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Ναοί µας δέν εἶναι «Τόποι Ἁγιάσµατος καί Ἰατρεῖα ψυχῶν καί Σωµάτων», ἀλλά χρειάζονται ἀπολύµανση ἀπό τά µικρόβια(!) καί κηρύσσεται ὅτι οἱ Ναοί εἶναι ἀσφαλεῖς γιά τήν σωµατική µας ὑγεία, µόνο ὅταν εἶναι σχεδόν κενοί ἀπό Πιστούς, ἤ ὅταν γνωµοδοτήση τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας γιά τήν ἀσφαλῆ εἴσοδό µας σ’ Αὐτούς!

Περιμέναμε μέχρι σήμερα νά ἀντιδράσουν οἱ Ἀρχιερεῖς μας καί νά θέσουν τέρμα στίς ὠμές ἐπεμβάσεις τοῦ Κράτους στά τῆς Λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἰδίως μετά τήν μετά Παρρησίας καί Πίστεως διακήρυξή τους ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία καί ὁ τρόπος μεταδόσεώς της στούς πιστούς παραμένει ἀναλλοίωτος.

Ὅμως, ὅπως φαίνεται, οἱ Ἀρχιερεῖς διστάζουν νά προβοῦν σέ ἄλλες παρεμβατικές ἐνέργειες πρός τήν Πολιτεία, καί νά ἀνακόψουν τήν εἰσόρμησή της στά ἐνδότερα, «στήν περιοχή τοῦ Θεοῦ», βλέποντες τήν διστακτικότητα ἀρκετῶν Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι, ὄχι ἀπό ὑπακοή πρός τήν Ἐκκλησία καί τούς Ἐπισκόπους, ἀλλά ἀπό φόβο βαθύ γι’ αὐτόν τόν σκιάχτρο ἰό ἐπιδεικνύουν μιά ἀνεξήγητη καί ἀνεπίτρεπτη στάση ἔναντι τῶν Πιστῶν, τηροῦντες ‘’εὐλαβικά΄΄, μέ φοβική ψυχολογία τά ὑστερόβουλα κυβερνητικά μέτρα. Ἀντί νά ἐμψυχώνουν τόν λαό μας, τόν ἀπωθοῦν μέ ἰταμότητα, ὅταν τούς πλησιάζη, ἀρνούμενοι, μάλιστα, μέ θυμό τά ἐμψυχωτικά πρός αὐτούς λόγια τῶν πραγματικῶν Πιστῶν!

Ποῦ εἶναι, ἄραγε, οἱ Ἱερεῖς, πού πυρπόλησαν τό Κούγκι; Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού ἐβάστασαν τούς ἀγῶνες; Ποῦ εἶναι οἱ Ἱερεῖς ἐκεῖνοι πού περιεφέροντο καί ἁγίαζαν τούς τόπους ὅπου ἡ χολέρα ἤ ἄλλες νόσοι µεταδοτικές καί λοιµώδεις ἐµάστιζαν τό ποιµνιό τους; Ποῦ εἴµαστε ἐµεῖς οἱ Κληρικοί; «Πέτρα καταφυγή τοῖς λαγωοῖς»! « Ὁ µισθωτός δέ καί οὐκ ὤν ποιµήν, οὗ οὐκ εἰσί τά πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τόν λύκον (δηλαδή, τούς πολιτικούς μέ φόβητρο τόν κωροναϊόν) ἐρχόµενον καί ἀφίησι τά πρόβατα καί φεύγει». Καί φεύγει, γιατί εἶναι µισθωτός, «καί οὔ µέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων».

Αὐτό θά τό καταγράψη μέ μελανά γράμματα ἡ Ἱστορία, διότι ἐµεῖς οἱ Κληρικοί ἔπρεπε νά πέσουµε στά πόδια τῶν Ἐπισκόπων µας καί νά τούς µεταφέρουµε τόν παλµό τῆς ψυχῆς τοῦ ποιµνίου καί ὄχι μόνο νά µεταφέρουµε συµβολικά τό ὠµοφόριό τους κατά τήν µεγάλη εἴσοδο τῆς Θείας Λειτουργίας, εἰς ἔνδειξη ὅτι τούς δίνουµε ἀναφορά γιά τό ποίµνιό µας.

Τώρα µᾶς χρειάζεται ὁ λαός! Συνεχῶς! Ὅλο το εἰκοσιτετράωρο, ὅλες τίς ὧρες! Ἐπικοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι µέ ἐµᾶς καί θέλουν ἕναν λόγο νά ἀκούσουν, µία παρηγορία. Νά ἀκούσουν ἕναν λόγο ἀληθείας καί ὄχι τά εὐχολόγια «καθῖστε στό σπίτι σας, προσευχηθεῖτε ἰδιαιτέρως καί σκεφθεῖτε καί ἀναπολήσετε τό τί ἔχετε κάµει.» Αὐτό ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν τό κήρυξε. Ποτέ δέν παρέπεµψε τούς ἀνθρώπους στά σπίτια τους γιά νά προσεύχονται μόνο κατ’ ἰδίαν. Ποτέ ἡ Ἐκκλησία δέν ἔλαβε ὡς σηµεῖο τοῦ Θεοῦ τήν ἀπόφαση µιᾶς κυβερνήσεως, πού, ὡς φερέφωνο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, παραπλανᾶ τόν λαό καί τόν ἔχει ὁδηγήσει στήν οἰκονοµική ἐξαθλίωση καί τώρα τόν ὁδηγεῖ καί στήν πνευµατική ἐξαθλίωση.

Ἀκοῦµε συνεχῶς ἀπό Κληρικούς καί Λαϊκούς: «θά ἀκούσουµε τήν ἐπιστήµη!». Ποιά εἶναι ἡ ἐπιστήµη; Ἡ ψεύτικη ἤ ἡ ἀληθινή; Ἤ δέν παροικοῦµε στήν Ἱερουσαλήµ νά ξέρουµε ὅτι τό 80% τῆς σηµερινῆς ἐπιστήµης εἶναι ψευδο-επιστήµη καί ὑπηρετεῖ τά συµφέροντα τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων; «Πολιτικῶς ὀρθά» εἶναι τά σηµερινά ἰατρικά στοιχεῖα, τά σηµερινά ἰατρικά δεδοµένα, τά ὁποῖα ὑπερισχύουν σέ ὅλον τόν κόσµο. Εἶναι αὐτά πού ὑπηρετοῦν τό «πολιτικῶς ὀρθόν»! Εἶναι ψεύτικη ἡ κρατική ἰατρική σήμερα, ἐφ’ ὅσον ἀπό τή μιά κόπτεται ὑπέρ τῆς προστασίας τῆς ὑγείας τοῦ λαοῦ καί ἀπό τήν ἄλλη, χρηματοδοτεῖται ( ὁ Π. Ο. Y. , ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας) καί κατευθύνεται ἀπό τόν Μπίλ Γκέϊτς, πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνει στά ἄρθρα του καί στίς διαλέξεις του ὅτι πρέπει νά γίνη γενοκτονία καί νά πεθάνουν τά ¾ τῆς ἀνθρωπότητος! Ἐπιδιώκουν νά τούς ἐμπιστευθοῦμε μέ τήν ὑπερπροστατευτικότητα πού ὑποκριτικά μᾶς δείχνουν, νά μᾶς φοβίσουν μέ τόν μπαμπούλα κορῶνα ἰό, καί ἐν συνεχείᾳ σχεδιάζουν νά μᾶς προσφέρουν τό ἐμβόλιο-τσίπ, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά παρακολουθοῦν τούς πάντες (τό εἶπε ἤδη ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, δέν εἶναι συνωμοσιολογία) καί θά ἐξοντώνουν ἐκείνους πού κρίνουν ὅτι πρέπει νά πεθάνουν!

Ἔφθασε, λοιπόν, πλέον ὁ καιρός γιά ἕναν Πανελλήνιο ξεσηκωμό ὅλων τῶν Πιστῶν ἀνθρώπων τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ ὁ πόλεμος κατά τῆς Πίστεώς μας καί τῆς Ὀρθοδόξου Πατρίδος μας ἔχει γίνει φανερός καί στόν πιό πνευματικά ἀόματον! Πρέπει νά συνενωθοῦμε ὅλοι, εἴτε ὅσοι ἀνήκουμε στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, εἴτε ὅσοι ἔχουμε ἀποτειχισθεῖ, εἴτε ὅσοι ἀκολουθοῦμε τό Πάτριο (Παλαιό) Ἡμερολόγιο, γιατί καί οἱ δικοί μας Ἱερεῖς καί Ἐπίσκοποι στήν πλειοψηφία τους μᾶς ἐγκατέλειψαν. 

Νά ἑνωθοῦμε ἀρχικά, ὅλοι, σέ ἐπίπεδο Πρεσβυτέρων, Διακόνων, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, μέ κοινό στόχο τήν Ὁμολογία καί περιφρούρηση τῆς Ἀκεραίας Πίστεώς μας, τῶν Δογμάτων τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Μυστηριακῆς Ἐκκλησιολογίας Της, σέ καθαρά Θεολογικό ἐπίπεδο. Κατόπιν, μετά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου αὐτοῦ, μετά τό ἤχηρό Μήνυμά μας πρός τήν Πολιτεία (αὐτή ἐνδιαφέρεται μόνο γιά ἀριθμούς, γιά ἀνθρώπινα ποσοστά, γιά ψήφους καί ὄχι περί Πίστεως) καί τά ἀγαθά ἀποτελέσματα, νά συζητήσουμε –ὅσοι τό ἐπιθυμοῦμε– μέ ἀδελφική ἀγάπη καί κοινό ἐνδιαφέρον τά τῆς ἐπανόδου μας σέ Μία Ποίμνη, στό Κοινό Ποτήριον τῆς Ζωῆς! 

Ἀδελφοί μας, ἡ ὥρα εἶναι ἤδη περασμένη καί δέν ὑπάρχουν ἄλλα περιθώρια βραδυπορίας. Ἤδη ἄρχισαν τά προανακρούσματα περί δῆθεν αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων τοῦ ἰοῦ ὥστε νά τεθοῦν οἱ βάσεις γιά ἕνα νέο κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν κατά τόν Σεπτέμβριο ἤ Ὀκτώβριο!

Ὄχι! Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας μας μέ τό γάντι δέν πρέπει νά περάση!
Ὅσοι συμφωνεῖτε μέ αὐτόν τόν Κοινό Ἀγῶνα, προσυπογρᾶψτε τό κείμενο καί θά ἐπικοινωνήσουμε γιά τήν καλύτερη μεθόδευση τοῦ Ἀγῶνος μας!

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΞΗΛΘΕ ΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΝΑ ΝΙΚΗΣΗ!

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΗΝΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ" ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗ.Share

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Ευχαριστούμε!

Ευαγγελία ζαλ είπε...

Σας ευχαριστούμε για την ανάρτηση, πού θα υπογράψουμε;

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.