11 Ιουλίου 2020

Ἡ νέα κανονικότητα!

Αναδημοσίευση από τον Ορθόδοξο Τύπο
άρθρο του Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλου


Ὥς τώρα, καλοί μου φίλοι, ἐκεῖνο ποὺ ἀκούγαμε πολὺ καὶ μὲ ἔμφαση ἦταν ἡ λεγόμενη «νέα ἐποχή». Στὶς μέρες μας ἦρθε νὰ προστεθεῖ καὶ κάτι ἀκόμη. Ἡ λεγόμενη «νέα κανονικότητα»!

Ἡ νέα κανονικότητα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸν κορωνοϊό. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἐντελῶς καινούργια ὁρολογία. Ποὺ σημαίνει ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα, δηλαδὴ ἐκείνη ποὺ ἦταν πρὸ τοῦ κορωνοϊοῦ. Ὅμως ἂν προσέξουμε θὰ δοῦμε ὅτι δὲν λέει «ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα», ἀλλὰ λέει ἐπιστροφὴ στὴ «νέα κανονικότητα»! Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ διαφορά; Θὰ πεῖτε. Ἀλλ’ ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους… 
* * * 

Ἐκεῖνο ποὺ προηγήθηκε τῆς «νέας κανονικότητας» εἶναι βέβαια ἡ κρίση. Ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ. Καὶ δὲν μπορεῖ αὐτὴ νὰ μὴ ἦταν κρίση, ὅταν ἔκλεισαν καὶ ἀδρανοποιήθηκαν τὰ πάντα, γεγονὸς πρωτοφανὲς στὴν ἱστορία. Τὸ ἂν αὐτὸ ἦταν δικαιολογημένο ἢ ὄχι, προσχεδιασμένο ἢ μή, εἶναι θέμα χρόνου νὰ ἀποδειχθεῖ. Ἤδη καθημερινὰ ἔρχονται πάρα πολλὰ στὸ φῶς …

Τόσο πολὺ πάγωσε κάθε μας δραστηριότητα (lockdown), ποὺ ἦταν πλέον ἐπιβεβλημένη ἡ ἐξασφάλιση τῆς κυβερνητικῆς ἄδειας, γιὰ νὰ κάνουμε κάτι ἐκτὸς σπιτιοῦ! Ἦταν ἑπόμενο πλέον οἱ ἐπιπτώσεις νὰ εἶναι πολὺ μεγάλες καὶ ἀνυπολόγιστες στὴν οἰκονομία, στὶς δουλειές, στὶς ζωὲς καὶ στὸ μέλλον μας.

Ἡ ἔμφαση στὸ πρόβλημα εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη καὶ ἐν πολλοῖς ὑπερβολική. Ὅπως καὶ τὰ μέτρα ποὺ ἐλήφθησαν. Κι αὐτὸ γιὰ νὰ εἶναι καὶ ἡ κρίση ἀνάλογη, βλέπετε. Ἔφθασαν στὸ σημεῖο νὰ τὴν παρουσιάζουν (ἢ νὰ ἐπιδιώκουν νὰ γίνει;) σὰν αὐτὴ τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου! Ἐκείνου ποὺ πραγματικὰ ἄλλαξε τὸν ροῦ τῆς ἱστορίας. Μάλιστα ἡ φράση «γιὰ πρώτη φορά μετὰ τὸ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» ἀκούστηκε πάρα πολὺ καὶ μὲ ἔμφαση ἐπίσης!

Μόνο ποὺ ἡ κρίση τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ μὲ τὴν λεγόμενη «πανδημία» τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀφοῦ ἐκείνη ἰσοπέδωσε τὰ πάντα (οἰκονομίες, ἔθνη, ἀνθρώπινες ζωὲς κ.λπ.), πέραν τοῦ ὅτι οἱ πολεμικὲς συγκρούσεις του διήρκεσαν ἕξι χρόνια!

Ἐπιπλέον δὲν μπορεῖ νὰ συγκριθεῖ οὔτε καὶ μὲ τὴν κρίση τῆς ἱσπανικῆς γρίππης τοῦ 1919, τὴν ὁποία ἐπίσης ἐπικαλοῦνται.

Οὔτε δὲ καὶ μὲ τὸ οἰκονομικὸ κρὰχ τοῦ 1929, ποὺ μὲ ἔμφαση παρουσιάζουν, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι οἱ μέθοδοι, τὰ συστήματα καὶ τὰ ἐξελιγμένα «ἐργαλεῖα» ποὺ διαθέτουμε σήμερα σὲ οἰκονομικὸ ἐπίπεδο, δὲν ὑπῆρχαν τότε.

Καὶ γιατί γίνονται καὶ λέγονται ὅλα αὐτὰ σήμερα; Μὰ γιὰ νὰ χαλιναγωγηθεῖ ὅσο γίνεται καλύτερα τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον μας. Ἀκόμη δὲ καὶ αὐτὲς οἱ στιγμὲς τῆς καθημερινότητάς μας. Νὰ ὁδηγηθοῦμε, ἔτσι, σὲ μία «ἄλλη ζωή». Ἐλεγχόμενη καὶ καθοδηγούμενη ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις καὶ τὶς εἶδε πέραν αὐτῶν! Καὶ ὅσο μεγάλη καὶ βαθιὰ εἶναι μία κρίση, τόσο ἀποτελεσματικότερος εἶναι αὐτὸς ὁ ἔλεγχος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπιχειρούμενες ἀλλαγὲς στὴ ζωή μας.

Ἤδη αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε καὶ διαβάζουμε εἶναι τοῦ τύπου «ὁ ἰὸς ποὺ διαμορφώνει τὸν κόσμο», «ἐπιβάλλεται νὰ ξεχάσουμε αὐτὰ ποὺ ξέρουμε», «ὁ κόσμος μας μὲ τὸν κορωνοϊὸ ἀλλάζει», «ὅσοι προσαρμοσθοῦν στὶς ἀλλαγὲς θὰ βγοῦν κερδισμένοι», «ἂν ἀφήσουμε τὰ πράγματα ὅπως ἦταν πρίν, θὰ ὁδηγηθοῦμε στὴν καταστροφή», «οἱ ἀλλαγὲς ποὺ ἔρχονται εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς ἀπὸ τὶς κοινωνίες» κ.λπ. κλπ.!!! 
* * * 

Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἔρχεται ἡ «νέα κανονικότητα». Ὄχι γιὰ νὰ μᾶς φέρει στὴν πρὸ κορωνοϊοῦ ἐποχή, ὅπως νομίζουμε, ἀλλὰ γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μία ἄλλη κατάσταση καὶ σὲ ἄλλες πραγματικότητες, δηλαδὴ σὲ μία ἄλλη φάση τῆς «νέας ἐποχῆς». Τὸ εἶπε καὶ ὁ κυβερνητικός μας ἐκπρόσωπος: «Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔγιναν σημαντικὰ βήματα γιὰ τὴ νέα κανονικότητα»! 

Ἔτσι … 
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ὁρίζει μὲ ἄλλο τρόπο τὴ λειτουργία τῶν καταστημάτων καὶ τῆς ἀγορᾶς, ὅπως καὶ τῆς ἐργασίας καὶ τῶν ἐργασιακῶν μας σχέσεων !
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ὁρίζει πότε καὶ πῶς θὰ βγαίνουμε ἀπ’ τὸ σπίτι μας, πῶς θὰ μετακινούμαστε καὶ πρὸς τὰ ποῦ θὰ πηγαίνουν τὰ βήματά μας !
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ὁρίζει πῶς θὰ γίνεται ἡ ἐκπαίδευση (δηλαδὴ ἡ «νέα ἐκπαίδευση»!) ποὺ θὰ περιλαμβάνει ἀκόμη καὶ κάμερες στὴν τάξη !
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ἀπαιτεῖ τυφλὴ ὑπακοὴ τῶν πάντων στὴν κυβέρνηση καὶ αὐστηρὴ τήρηση τῶν ἐντολῶν της !
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ἐπιβάλλει «νὰ ἀκοῦμε τοὺς εἰδικοὺς» καὶ μόνον αὐτούς! Μόνο ποὺ οἱ εἰδικοὶ αὐτοὶ δὲν συμφωνοῦν μεταξύ τους, πρᾶγμα ποὺ καθημερινὰ τὸ ζοῦμε, καὶ ἄρα τί μένει πλέον νὰ δοῦμε; Μὰ νὰ ἔχουν κι αὐτοὶ ἀπόλυτη ὁμοφωνία !
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ἐπιτάσσει ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴ λειτουργία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὰ τῆς Πίστης μας. Ὅπως καὶ τὰ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς μας. Οἱ ναοὶ ἤδη ἀνοίγουν καὶ κλείνουν κατὰ τὶς ἐντολές της, οἱ πιστοὶ βρίσκονται 1 ἀνὰ 10 τ.μ. στὸν ἱ. Ναὸ (ὄχι ὅμως καὶ στὰ ταξί, τὰ λεωφορεῖα, τὰ ἀεροπλάνα, τὰ τρένα καὶ τὸ μετρό !), κοινωνοῦν ὅποτε αὐτὴ θέλει (καὶ αὔριο μπορεῖ νὰ μὴ θέλει !), ἡ λιτάνευση τοῦ ἐπιταφίου, τῶν ἱερῶν λειψάνων καὶ τῶν ἱερῶν εἰκόνων τὸ ἴδιο (ὄχι ὅμως καὶ τῶν λαϊκῶν ἀοιδῶν) κ.λπ. κ.λπ. Ἔτσι δὲν θὰ ἔχουμε καμμία διαφορὰ μὲ τοὺς αἱρετικούς! Ἢ μήπως αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος;
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ἐγκαθιστᾶ στὴ ζωή μας κυρίαρχες τὶς «νέες τεχνολογικὲς πραγματικότητες» (ὥς καὶ στὰ νήπια ἀκόμη !), αὐτὲς γιὰ τὶς ὁποῖες εἴχαμε τὶς ἐπιφυλάξεις μας, τοὺς ἐνδοιασμούς μας, τὶς ἀντιρρήσεις μας ἢ ἀκολουθούσαμε αὐτὰ ποὺ μᾶς ἔλεγαν οἱ ἐπιστήμονες καὶ οἱ εἰδικοὶ (ὅπως γιὰ τὴ χρήση τους ἀπὸ τὰ παιδιά), μόνο ποὺ αὐτοὶ τώρα ὅλοι τους ἐπιδεικτικὰ ἀγνοοῦνται! Βλέπετε τοὺς ἐπιβλήθηκαν οἱ ἄλλοι εἰδικοὶ (δηλ. οἱ τοῦ κορωνοϊοῦ)!
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ὁρίζει ἀκόμη ἄν, πότε καὶ πῶς θὰ γίνονται οἱ συγκεντρώσεις (διαμαρτυρίας βασικά, γιατί οἱ ἄλλες τῆς ἐπιδοκιμασίας τύπου ἐγκαινίων τῆς πλατείας Ὁμονοίας ἐπιτρέπονται)!
- Ἡ «νέα κανονικότητα» θὰ φέρει στὴ ζωή μας καὶ τὰ «νέα φάρμακα» καὶ τὰ «νέα ἐμβόλια» μὲ τὰ ὁποῖα… ὅλοι θὰ σωθοῦμε ! Καθένας δὲ ποὺ δὲν θὰ τὰ δεχθεῖ αὐτά, θὰ εἶναι ἀπόβλητος ἀπὸ τὴν κοινωνία (κάτι σὰν τοὺς λεπροὺς τῆς ἀρχαίας ἐποχῆς), γιατί θὰ ἀποτελεῖ κίνδυνο γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία (ὅπως καὶ οἱ λεπροὶ ποὺ νόμιζαν τότε) !
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη βάζει καὶ τὰ καλούπια ποὺ θέλει στὶς σχέσεις μας μὲ τὸν διπλανό μας, ἀπὸ τὴν ἀπόσταση ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἔχουμε ἀπ’ αὐτὸν μέχρι καὶ τὸν τρόπο ποὺ θὰ ἐμφανιζόμαστε σ’ αὐτόν, ὅπως μὲ τὶς μάσκες γιὰ παράδειγμα (ὡς ἕνα ἄλλο εἶδος μπούρκας!) προκειμένου νὰ μὴ φαίνεται καλὰ τὸ πρόσωπό μας (καὶ ὁπωσδήποτε τὸ χαμόγελό μας)!
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη βάζει καὶ τοὺς κανόνες ὥς καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμη τὴν ἐπαφὴ τῶν παιδιῶν μὲ τοὺς παπποῦδες καὶ τὶς γιαγιάδες τους (τὴν τόσο ἀπαραίτητη καὶ εὐεργετικὴ καὶ γιὰ τὶς δύο πλευρές)!
- Ἡ «νέα κανονικότητα» ἤδη ἐγκαθιστᾶ γιὰ τὰ καλὰ στὴ ζωή μας καὶ τὸν ἀποκαλούμενο ἀπὸ τοὺς εἰδήμονες «καπιταλισμὸ τῆς ἐπιτήρησης». Ἄλλο τεράστιο κεφάλαιο κι αὐτὸ!


Ἀνάλογα δὲ πῶς θὰ παρουσιάζονται οἱ τυχὸν μεταβολὲς καὶ ἐκφάνσεις τῆς κρίσης αὐτῆς τοῦ κορωνοϊοῦ, θὰ ἐξελίσσεται καὶ ἡ «νέα κανονικότητα»! 

Καλὰ εἶπαν ὅτι ἡ κρίση αὐτὴ εἶναι τελικὰ «ὁ νέος ἐπιταχυντής»! Αὐτὸς ποὺ ἐπιταχύνει τὰ πάντα σὲ μία ἄλλη κατεύθυνση … 
* * * 

Ὅπως εἶναι γνωστό, καλοί μου φίλοι, μὲ τὴ μάσκα ξεκίνησε «ἡ νέα κανονικότητα». Μὲ τὴ μάσκα συνεχίζει τὴ δουλειά της. Ὡστόσο εἶναι θέμα χρόνου νὰ μείνει ἡ ἴδια χωρὶς μάσκα! Ἤδη σιγὰ – σιγὰ τῆς τὴν ἀφαιρεῖ ἡ πραγματικότητα, δηλαδὴ ἡ ἀλήθεια, ποὺ βοᾶ… 

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος 

ΑΒΕΡΩΦShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.