2 Ιουλίου 2020

Κ. Πρωθυπουργέ, ἁπαλλᾶξτε τῶν καθηκόντων του τὸν ἐπικεφαλῆς Οἰκονομικό σας Σύμβουλο, κι’ ὄχι μόνο.

Ἀγαπητέ κ.Πρόεδρε τῆς κυβερνήσεως,

Μὲ ἐξαίρεση τὰ ἄμεσα κυβερνητικά πολιτικὰ πρόσωπα (Ὑπουργούς, Άναπληρωτές, ὑφυπουργούς) ὅλοι οἱ ἄλλοι (σύμβουλοι, διοικητές, γραμματεῖς κλπ) ὀφείλουν νὰ βγάζουν τὸν σκασμό καὶ μόνο ἄν εἶναι καθ’ ὕλην ἁρμόδιοι (πχ. Γραμματεύς Πολιτικῆς Προστασίας), τότε μόνο μποροῦν νὰ συνεντευξιάζονται, ὑπό δύο προϋποθέσεις: ὅτι μιλοῦν ἀποκλειστικά γιὰ τὸ ἀντικείμενό τους καὶ ὅτι ἔχει γνώση ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός (πρωθυπουργός στὴν περίπτωση). Εἰδικά οἱ πάσης φύσεως σύμβουλοι πρέπει νὰ μὴν βγάζουν κίχ, ἀφοῦ ὅ,τι ποῦν ἔχει τὴν κάλυψη τοῦ κύρους σας καὶ ἀντανακλᾶ τὴν συναίνεσή σας. Εἴτε τὸ θέλετε εἴτε ὄχι.

Ἔτσι οἰ Ἕλληνες παρακολουθοῦν ἐμβρόντητοι, διαφορα φροῦτα – συμβούλους (;) σας (ἀσφαλείας, ἀμύνης, υπεξ ἤ ὅπως λέγονται κλπ) νὰ συναγωνίζονται ποιὸς θὰ πλειοδοτήςῃ σὲ ἐκχωρήσεις στὴν Τουρκία γιὰ ΑΟΖ, στὰ ΜΜΕ. Αὐτό ποὺ τελικά “περνάει” στὸν καθένα, εἶναι ὅτι τοὺς χρησιμοποιεῖτε ἐσεῖς ὁ ἴδιος, ὡς λαγούς, γιὰ προετοιμασία τῆς κοινῆς γνώμης, γιὰ ἐκχώρηση κυριαρχίας τῆς χώρας στὴν Τουρκία. Κάτι ποὺ μᾶλλον σᾶς ἀδικεῖ.

Ὅσο για τὸν ἐν θέματι, ὁ ἀνωτέρω ἔδωσε συνέντευξη στὴν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ «Πρώτου Θέματος» τῆς 28/6 (φ.801 σελ.32-33). Θὰ περίμενα, ὅτι στὶς 3 μέρες ποὺ πέρασαν, θὰ εἴχατε τὴν εὐαισθησία ἔναντι τῶν Ἑλλήνων, νὰ ἀπαλλάξετε τῶν καθηκόντων του, τον ἀνωτέρω.

Διότι:

- Δείχνει ἀλαζονεία ὅταν δηλώνει «.. Τώρα εἴμαστε 3 ΛΟΑΤΚΙ στην Κυβέρνηση, στὴν προηγούμενη δὲν ὑπῆρχε οὔτε ἕνας, ὁπότε εἶναι μία πρόοδος..». Ἀπό πότε ἕνας σύμβουλος εἶναι μέλος τῆς κυβέρνησης; Τρελλαθήκαμε τελείως;
 

- Σᾶς ἐκθέτει πατόκορφα, ἀφοῦ ”συσχετίζει” ἐντέχνως τὴν πρόοδο τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος μὲ τὶς κρεβατοσεξουαλικές προτιμήσεις κι’ ὄχι ἄν ἔχουν βρέξει τὴν φανέλλα στὸν ἰδιωτικό ἤ ἐρευνητικό στίβο. Ὁπότε ἐμεῖς πληρώνουμε τὴν κυβέρνηση μὲ τοὺς φόρους μας, ὄχι γιὰ τοὺς ἱκανότερους, ἀλλά ἀνάλογα μὲ τὸ μὲ ποιόν κοιμοῦνται.

- Ἐνῶ ὁ σύμβουλος, εἶναι ἀντικειμενικά, κατ’ἐξοχήν γνώστης τῶν καταστάσεων, δηλαδή τῶν στατιστικῶν καὶ αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνεμίζῃ, ὁ ἀνωτέρω κάνει τὸν μουγγοθόδωρο καὶ τί λέει;

Ὅτι «.. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς κρίσης ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα περίπου 800.000 Ἕλληνες. Προφανῶς ὁ κύριος λόγος ήταν οἰκονομικός, δὲν ἦταν ὄμως ὁ μόνος. Πολλοί ποὺ ἀνήκουν στὴν ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ἔφυγαν ἐπειδὴ συνειδητοποίησαν ποιοὶ εἶναι καὶ θέλησαν νἀ ζήσουν πιὸ ἄνετα σὲ μιὰ πιὸ ἀνεκτικὴ κοινωνία…». Ἐδῶ ἐντέχνως ὑφέρπει συνειρμικά ὅτι ὁ “δεύτερος” βασικός λόγος εἶναι ἡ μὴ ἀνεκτικότητα. Κι’ ἐνῶ θυμᾶται τὸ στατιστικό σύνολο ξεχνάει νὰ μᾶς πῇ πόσοι στοὺς 800.000 εἶναι οἱ δυσανασχετοῦντες, ἐναντίον τῶν ὁποίων οἱ κακοί ἕλληνες (κοινωνία καὶ έργοδότες) τοὺς διαχώρισαν βἀσει κρεβατοσεξουαλικῶν προτιμήσεων καὶ τοὺς ἀπόδιωξαν ἤ δὲν τοὺς προσέλαβαν. Φυσικά προσδιορίζει ἀκριβέστατο νούμερο 4% ὡς άνάπτυξη, ποὺ θὰ εἴχαμε ἄν καταργοῦνταν οἱ διακρίσεις καὶ δίδονταν ἴσα δικαιώματα πρόσβασης «…. ἀνεξαρτήτως φύλου, ἐθνικότητος, θρησκεύματος, πολιτικῶν πεποιθήσεων, σεξουαλικῶν προτιμήσεων κ.ο.κ. ». Καὶ γιατὶ δὲν τὸ λέει τὸ νούμερο στὸν Ἄδωνι ποὺ πασχίζει νυχθημερόν, γιὰ ἀνάπτυξη μισῆς μονάδος; 

- Τὶ δὲν λέει; ὅτι πουθενά στὸν δημόσιο τομέα δὲν ὑπάρχει οὔτε καταχωρισμένο στοιχεῖο σεξουαλικῶν προτιμήσεων οὔτε ἀπαγορευτικό ὑποψηφίων ὑπαλλήλων ἐξ αἰτίας τῆς κρεβατοκάμαράς τους ἤ ὅλων τῶν ἄλλων χαρακτηριστικῶν ποὺ προανέφερε.
 


- Τὶ άλλο δὲν λέει; ὅτι οὔτε στὸν ἰδιωτικό τομέα δὲν ὑπάρχει κάτι τέτοιο, στατιστικά σημαντικό τουλάχιστον. Ἔχοντας 20-ετῆ ἐμπειρία στὴν διοίκηση ἑταιρειῶν στὸν ἰδιωτικό τομέα (καὶ περίπου ἰσόχρονη στον Δημόσιο), σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι αὐτό ποὺ ἐνδιαφέρει τὸν Ἐργοδότη, ἀποτυπώνεται ἀνάγλυφα ἀπὸ τὸ κινέζικο (ἀποδιδόμενο στὸν Ντέγκ Σιάο Πινγκ) ρητό « τὶ ἄσπρη γάτα, τὶ μαύρη γάτα, ἀρκεῖ νὰ πιἀνη ποντίκια»

- Τὶ ἄλλο ἔκανε γαργάρα; Τὸ ὅτι παρουσίᾳ τῆς Ὑπουργοῦ Παιδείας πέρυσι, ὁ ΣΕΒ (ὅπου κυρίως ἀνήκουν οι ἑταιρεῖες ἔντασης προσωπικοῦ) παρουσίασε ἔρευνα (και ἔμμεση ἔκκληση πρὸς τὴν ὑπουργό) για ἔλλειψη προσωπικοῦ μὲ δεξιότητες. Νὰ πιάνῃ ποντίκια δηλαδή.

- Τὶ ἄλλο εἶπε; Ὅτι « … Ἄς σκεφτοῦμε κάτι ἁπλό καὶ θεμελιῶδες: στὴν Ἑλλάδα ἐργάζεται τὸ 60% τῶν ἀνδρῶν, ἀλλά μόνο τὸ 43% τῶν γυναικῶν. Αὐτομάτως ἐὰν εἴχαμε ἴσο ποσοστό γιὰ τὰ δύο φῦλα, τὸ ΑΕΠ τῆς χώρας μας θὰ ἦταν κατὰ 17% ὑψηλότερο.». Φυσικά δὲν διευκρινίζει ποῦ τὸ στηρίζει αὐτό. Οὔτε πῶς ὑπολογίζει τόσο ἀκρβῶς, τὴν ἐπίπτωση στὸ ΑΕΠ. Οὔτε τὶ ἐννοεῖ . Ἄν δηλαδὴ ἐργαζόταν τὸ 52% καὶ 52% ἀντίστοιχα ἤ τὸ 60% καὶ 60% ἀντίστοιχα. Ὁπότε ἄν ἔχουμε 100% καὶ 100 % τότε θὰ εἴχαμε καὶ 77% αὔξηση ΑΕΠ!!. Ἴσως πρέπει νὰ καλέσετε ἐπειγόντως, τοὺς Σταϊκούρα καὶ Βρούτση, νὰ τὸν δοῦν γιὰ νὰ λύσουν τὸ πρόβλημά τους.

- Βἐβαια, δὲν σκέφτηκε κἄν ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ὕπάρχῃ διαφορά ποσοστοῦ ἐργασίας ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν γιὰ λόγους δημογραφικούς. Ἰδιαίτερα στὶς ἡλικίες 29-39. Μὲ προγραμματισμό καὶ ἐπιδότηση. Ἀλλά αὐτά εἶναι ψιλά γράμματα, ὡς φαίνεται, γιὰ τὸν σύμβουλό σας, ποὺ πετάει ποσοστά ΑΕΠ.

- Κι’ἐκεῖ ποὺ νομίζαμε ὅτι τελειώσαμε, γράφει στὰ παλιότερα τῶν ὑποδημάτων του, τὰ περί προσωπικῆς σφαίρας καὶ δεδομένων καὶ μᾶς ὑποχρεώνει, στὴν καλὴ ἐφημερίδα, νὰ διαβάσουμε, λές καὶ εἶναι σκανδαλοθηρικό περιοδικό, τὶς σεξουαλικές προτιμήσεις ὄχι μόνο τοὺ ἰδίου , ἀλλά καὶ φόρα παρτίδα, μελῶν τῆς Κυβέρνησης, Γενικῶν Γραμματέων σας (Διεθνῶν Σχέσεων ΥΠΕΞ καὶ Πρόεδρος Enterprise Greece ὁ ἕνας καὶ Σύγχρονου Πολιτισμοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ὁ ἄλλος). Ἀνεξάρτητα τί δηλώνουν οἱ ἴδιοι, δὲν εἶναι δουλειά τοῦ συμβούλου σας νὰ βγάζῃ στὸν ἀέρα τὶς σεξουαλικὲς προτιμήσεις κανενός. Ἀκόμη καὶ ἄν τοῦ τὸ ἐπιτρέπουν. Οὔτε κἄν τοὺ ἴδιου, ὅσο εἶναι σύμβουλός σας.

Ὑπάρχουν συγκεκριμένοι κώδικες δεοντολογίας καὶ συμπεριφορᾶς στον ἰδιωτικό, ἀλλά καὶ στὸν δημόσιο τομέα καὶ ὁ ἀνωτέρῳ θεωρεῖται οἱονεί δημόσιος ὑπάλληλος, κατὰ τὴν ἔννοια τοῦ νόμου. Καλό εἶναι λοιπόν νὰ τὸν ἀπαλλάξετε, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ πρανέφερα, ἀπὸ τὰ καθήκοντά του, ὥστε νὰ ἀφιερωθῇ στὰ ζητήματα ποὺ ξέρει καλά.

Ἡ Ἑλλάδα, κ. Πρωθυπουργέ, δὲν εἶναι ΜΚΟ γιὰ νὰ ἀσχολῆσθε μὲ τὸ νὰ περνᾶτε τὴν άτζέντα τοῦ καθενός συμβούλου σας. Ἰδιαίτερα όταν ἀποφεύγουν ὡς ὁ διάολος τὸ λιβάνι, νὰ μιλήσουν μὲ ἀριθμούς καὶ στοιχεῖα. Ἀκόμη πιο πολύ, ὅταν κατηγοροῦν τὴν χώρα ποὺ τοὺς γέννησε, τὴν χώρα ποὺ πρώτη εἰσήγαγε χιλιάδες χρόνια πρίν τὴν ἑτερότητα, τὴν χώρα ποὺ ἀπελευθερούμενη τῷ 1821, κατήργησε συνταγματικά τὶς διακρίσεις, ποὺ προσυπέγραψε κάθε χάρτα δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ τῆς ΕΕΕ κλπ, ὡς μη … ἀνεκιτκή. Δικαιωμάτων ποὺ τὰ μπερδεύουν μὲ τὰ δῆθεν ἀτομικά δικαιώμτα τῆς Δύσης ὡς πρὸς τὶς κρεβατοσεξουαλικές προτιμήσεις τους. Θὰ τρελλαθοῦμε τελείως. 

Διατελῶ μὲ τὴν προσήκουσα ἐκτίμηση
Γιῶργος Κακαρελίδης
ΠολίτηςShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.