Τελευταίες αναρτήσεις

18 Ιανουαρίου 2020

Ἡ ψηφοφορία στὸ Εὐρωπαϊκὸ κοινοβούλιο γιὰ μία «νέα» Εὐρώπη που πέρασε όλως τυχαίως «ἀπαρατήρητη» ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ ΜΜΕ

Α. Τὴν ἡμέρα τῶν εὐρωεκλογῶν, στὶς 26 Μαΐου 2019, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο ἐξέδωσε ψήφισμα (1) σχετικὰ μὲ «τὰ θεμελιώδη δικαιώματα τῶν ἀτόμων ἀφρικανικῆς καταγωγῆς στὴν Εὐρώπη (2018/2899(RSP)» μὲ 535 ψήφους ὑπέρ, 80 κατά, 44 ἀποχές, ἐνῶ ἀπουσίαζαν καὶ 92 βουλευτές. 

Ἡ ψηφοφορία οὐσιαστικὰ ἐπέρασε «ἀπαρατήρητη» ἀπὸ ὅλα τὰ εὐρωπαϊκὰ Μέινστριμ καὶ μόλις πρὶν λίγες ἡμέρες ἔγινε γνωστὸ στὸν «ἀντιευρωπαϊκὸ» τύπο τῆς Γερμανίας.

Τὸ ψήφισμα, ἐν εἴδει Γενικοῦ Σχεδίου Εὐρωπαϊκῆς «Ἀναδημιουργίας», περιλαμβάνει συνολικὰ 28 μέτρα καὶ προτροπές, κυρίως στὰ κράτη-μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Σύμφωνα δὲ μὲ τὸ σημεῖο 23 τοῦ καταλόγου μέτρων τὸ Εὐρωκοινοβούλιο καλεῖ τὴν Ἐπιτροπὴ καὶ τὰ κράτη-μέλη «νὰ λάβουν ὑπ’ ὄχιν τοὺς ἰσχύοντες νόμους καὶ διαδικασίες γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν ὅτι οἱ μετανάστες, οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο μποροῦν νὰ εἰσέλθουν στὴν Ε.Ε. μὲ ἀσφάλεια καὶ νόμιμα.»

Μὲ ἄλλα λόγια: Ἀσφάλεια μετακινήσεως πρὸς τὴν χώρα ὑποδοχῆς μεταναστῶν, δημιουργία ὑπηρεσιῶν νομίμου διακινήσεως, ἀνοικτὰ σύνορα! Τὸ εὐρωψήφισμα πρέπει νὰ εἰδωθῇ σὰν συνέχεια τοῦ «μὴ δεσμευτικοῦ» Συμφώνου τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν μετανάστευση (2), καθὼς περιλαμβάνει ἀνάλογες νουθεσίες, μέτρα καὶ διαπαιδαγωγικὲς συμβουλὲς πρὸ κειμένου ν΄ ἀμβλυνθῇ ἡ ὑποτιθέμενη «ἀφροφοβία» τῶν Εὐρωπαίων. 

Μεταξὺ ἄλλων τὸ ψήφισμα περιλαμβάνει καὶ τὰ παρακάτω: 

1. Τὰ κράτη-μέλη θὰ πρέπει: 
  • νὰ συμπεριλάβουν στὸ πρόγραμμα σπουδῶν τὴν ἱστορία ἀνθρώπων ἀφρικανικῆς καταγωγῆς καὶ νὰ περιγράψουν πλήρως τὰ θέματα τῆς ἀποικιοκρατίας καὶ τῆς δουλείας. Τὸ διδακτικὸ προσωπικὸ θὰ πρέπη νὰ ἐκπαιδεύεται γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο, πρὸ κειμένου νὰ ἀνταποκριθῇ στὴν ποικιλομορφία τῶν τάξεων. 
  • νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν κατάσταση τῶν ἀνθρώπων ἀφρικανικῆς καταγωγῆς στὴν ἐκπαίδευση, στὴν στέγαση, στὴν ὑγεία, στὴν ἀπασχόληση, στὴν ἐργασία στὴν ἀστυνομία, στὶς κοινωνικὲς ὑπηρεσίες, στὴν δικαιοσύνη καὶ στὴν πολιτικὴ συμμετοχὴ καὶ νὰ τὰ προωθοῦν στὴν τηλεόραση καὶ σὲ ἄλλα μέσα ἐνημερώσεως. 
  • νὰ παρακολουθοῦν τὴν βασισμένη σὲ φυλετικὲς διακρίσεις προκατάληψη στὰ συστήματα ποινικῆς δικαιοσύνης, ἐκπαιδεύσεως καὶ κοινωνίας καὶ νὰ λαμβάνουν ἀνάλογα προληπτικὰ μέτρα. 
  • νὰ διασφαλίζουν ὅτι οἱ ἐνήλικες καὶ τὰ παιδιὰ ἀφρικανικῆς καταγωγῆς ἔχουν ἴση πρόσβαση στὴν ποιοτικὴ ἐκπαίδευση καὶ τὴν φροντίδα χωρὶς διακρίσεις καὶ διαχωρισμούς. 
  • νὰ δράσουν κατὰ τῶν διακρίσεων σὲ βάρος ἀνθρώπων ἀφρικανικῆς καταγωγῆς στὴν ἀγορὰ κατοικίας.
2. Τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Ε.Ε. καὶ τὰ κράτη-μέλη πρέπει νὰ τιμοῦν τὴν Ἱστορία τῶν ἀνθρώπων ἀφρικανικῆς καταγωγῆς, μὲ τὸ νὰ διοργανώνουν, γιὰ παράδειγμα, «Μῆνες τῆς Μαύρης Ἱστορίας».

3. Τὰ θεσμικὰ ὄργανα τῆς Ε.Ε. ἀναμένεται νὰ υἱοθετήσουν μία στρατηγικὴ γιὰ τὴν προσωπικὴ πολυμορφία καὶ τὴν ἔνταξη τῶν ἐργαζομένων, καθορίζοντας συγχρόνως ἕνα στρατηγικὸ σχέδιο γιὰ τὴν συμμετοχὴ τῶν ἐθνοτικῶν καὶ φυλετικῶν μειονοτήτων στὴν ἀπασχόληση.

4. Τὸ Εὐρωκοινοβούλιο τονίζει τὸν σημαντικὸ ρόλο τῶν ὀργανώσεων (Σόρος) τῆς κοινωνίας τῶν πολιτῶν στὴν καταπολέμηση τοῦ ῥατσισμοῦ καὶ τῶν διακρίσεων καὶ ζητᾶ μίαν μεγαλυτέρα χρηματοδοτικὴ ὑποστήριξη τῶν ὀργανώσεων λαϊκῆς βάσεως σὲ εὐρωπαϊκό, ἐθνικὸ καὶ τοπικὸ ἐπίπεδο. Σύντομα θὰ πρέπη νὰ γίνῃ ἡ ἑστίασις σὲ αὐτό.

Ὡς αἰτιολόγηση γιὰ τὸ ψήφισμα προβάλλεται ὁ ἰσχυρισμὸς ὅτι οἱ «Ἀφροευρωπαῖοι» ἔχουν συμβάλλει σημαντικὰ στὴν οἰκοδόμηση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας. Ἐπὶ πλέον, εἶναι σαφὲς ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ σταματήσῃ ὁ ἀκτιβισμὸς διαφόρων Μ.Κ.Ο. στὸ πλαίσιο τῆς διογκουμένης μεταναστευτικῆς «βιομηχανίας» τῶν πολλῶν δισεκατομμυρίων εὐρῶ.

Β. Ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου καὶ ὁρισμένα δημογραφικὰ δεδομένα:

Ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης (χωρὶς τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο) κυμαίνεται σήμερα στὰ 446 ἑκατομμύρια. Στὴν Ἑλλάδα ὁ μόνιμος πληθυσμὸς στὴν καταγραφὴ τοῦ 2011 ἦταν 10,8 ἑκατομμύρια καὶ στὴν Γερμανία 83,5 ἑκατομμύρια.

Ὁ σημερινὸς πληθυσμὸς τῆς Ἀφρικῆς εἶναι 1,3 δισεκατομμύρια. Τὸ 2050, ἀνάλογα μὲ τὸ σενάριο, θὰ κυμαίνεται, σύμφωνα μὲ προβλέψεις τοῦ ΟΗΕ, στὰ 2 μὲ 2,3 δισεκατομμύρια. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ Ἀφρικὴ καθημερινὰ αὐξάνεται κατὰ 200.000 ἀνθρώπους, 1,55 ἑκατομμύρια τὴν ἑβδομάδα (ὅσο ἡ πόλις τοῦ Μονάχου) καὶ ἐτησίως κατὰ 73 ἑκατομμύρια. Δηλαδὴ 6,7 φορὲς ὅσο ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ σὲ 13,7 μῆνες ὅσο ὁ πληθυσμὸς τῆς Γερμανίας.

Γ. Ἔτσι πάντως μπορεῖ νὰ ἐξηγηθοῦν πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων ἀλλὰ καὶ ἡ συναίνεσις τῶν ἐλὶτ γιὰ τὸ μεταναστευτικὸ στὴν βάση τῆς συνεχίσεως τῆς πολιτικῆς τῶν ἀνοικτῶν συνόρων καὶ τῆς ἀπροσκόπτου μετεγκαταστάσεως μεταναστῶν ἀπὸ τὰ νησιὰ στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα. 

Ὅσο γιὰ τὴν Εὐρώπη συνολικῶς, διαφαίνεται γιὰ τὰ ἑπόμενα χρόνια αὐτὸ ποὺ ἔγραψε ὁ Βρεταννὸς συγγραφεὺς Douglas Murray στὸ βιβλίο του «Ἡ αὐτοκτονία τῆς Εὐρώπης» (2018) : «Αὐτὴν τὴν νέα Εὐρώπη πρέπει νὰ τὴν φανταζόμεθα σὰν τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη. Ἄνθρωποι ἀπὸ ὅλες τὶς χῶρες θὰ ζοῦν ἐκεῖ, ὅμως πατρίδα δὲν θὰ ἔχει κάποιος πιά».

Πληροφορίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

Φωτογραφίες:
Μετανάστες στὴν ἔρημο Air, στὰ βόρεια τοῦ Νίγηρος, κὰθ΄ ὁδὸν γιὰ τὴν Λιβύη. 


Στοϊλόπουλος Βασίλειος 
Το είδαμε ΕΔΩ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ/ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ: Α.Τ.

...Οἱ «Ἀφροευρωπαῖοι» ἔχουν συμβάλλει σημαντικὰ στὴν οἰκοδόμηση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς Ἱστορίας...

Οἱ μετανάστες, οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ αἰτοῦντες ἄσυλο μποροῦν νὰ εἰσέλθουν στὴν Ε.Ε. μὲ ἀσφάλεια καὶ νόμιμα...

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.