7 Δεκεμβρίου 2019

Σέ ἀχαρτογράφητα ὕδατα ἡ Ἑλλάς χωρίς ἐθνικές συντεταγμένες

Ὁ χάρτης τῆς ὁριοθετήσεως μέ τήν Λιβύη, τόν ὁποῖο παρουσίασε ἡ Ἄγκυρα 

(Αρθρο της 03-12-2019)
 
Οὐδέποτε καταθέσαμε χάρτες στόν ΟΗΕ ἀπό τό 1982 – Ἀγώνας δρόμου ἀπό τόν Πρωθυπουργό 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ἡ πρώτη φορά πού ἡ Τουρκία παρουσιάζει τόν χάρτη τῆς θαλασσίας ὁριοθετήσεως τήν ὁποία προτείνει γιά τήν Λιβύη. Εἶναι ὅμως ἡ πρώτη φορά πού μία πρότασις –μία ἐκ τῶν πολλῶν– τῆς Ἀγκύρας εὑρίσκει ἀνταπόκριση σέ μιά ἄλλη χώρα καί ὑπογράφεται μιά συμφωνία μαζί της, ἔστω καί ἄν ἀκόμη αὐτή εἶναι σέ ἐπίπεδο μνημονίου ἀμοιβαίας κατανοήσεως. Ὡς γνωστόν, οἱ ζῶνες ὑφαλοκρηπῖδος (πού ὑφίσταται ἀφ’ ἑαυτῆς) καί ΑΟΖ (πού πρέπει νά κηρυχθεῖ) ὁριοθετοῦνται μέ διεθνεῖς συμφωνίες μεταξύ τῶν γειτνιαζόντων κρατῶν. Καί τώρα ἡ Τουρκία ἔχει μία τέτοια συμφωνία, ἡ ὁποία περιφρονεῖ βασικά ἑλληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Ἡ συμφωνία αὐτή βεβαίως ἔρχεται σέ ἄμεση ἀντίθεση πρός τό διεθνές δίκαιο, ἀλλά αὐτό ἐλαχίστως ἀπασχολεῖ τήν Τουρκία, ἀντιστοίχως δέ καί τά κράτη τά ὁποῖα συντάσσονται μαζί της, θεωρῶντας την ὡς τόν ἰσχυρό «παίκτη» τῆς περιοχῆς. Καί δυστυχῶς, ἀπό στρατιωτικῆς πλευρᾶς, εἶναι ὁ ἰσχυρός παίκτης τῆς περιοχῆς…

Ἡ Ἑλλάς ὅμως, ἡ ὁποία βασίζει τήν πολιτική της στήν πιστή ἐφαρμογή τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί ὑποτίθεται ὅτι προβάλλει ὡς σημεῖα ὑπεροχῆς τίς «συμμαχίες» της καί τήν «διπλωματική ἀπομόνωση» τῆς Τουρκίας, ὑποπίπτει διαχρονικῶς σέ ἀσυγχώρητα λάθη πολιτικῆς, τά ὁποῖα κατά ἕνα μέρος τουλάχιστον ἐπέτρεψαν στήν Τουρκία νά θέτει σέ ἐφαρμογή σχέδια γιά τήν ἐπέκταση τῆς κυριαρχίας της εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Ἀπό τήν ἡμέρα πού ὑπεγράφη ἡ Σύμβασις τοῦ Μοντέγκο Μπαίυ γιά τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης, τό 1982, ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει προχωρήσει στήν παραμικρή ἐνέργεια κατοχυρώσεως τῶν θαλασσίων ζωνῶν τίς ὁποῖες δικαιοῦται.

Ἡ Τουρκία ἀπεναντίας –ἡ ὁποία δέν ἔχει ὑπογράψει τήν ἀνωτέρω Σύμβαση– προβαίνει διαρκῶς σέ κινήσεις διεκδικήσεων κατά τό δοκοῦν. Ὅποτε τήν εὐνοοῦν οἱ προβλέψεις τοῦ Μοντέγκο Μπαίυ, τούς ἐπικαλεῖται καί σέ κάθε ἄλλη περίπτωση ὑπεκφεύγει, ἐφαρμόζοντας τήν προσφιλῆ τακτική της τοῦ «ἐπιτηδείου», ἄν καί οὐδόλως «οὐδετέρου», ἐν προκειμένω.

Ἔτσι οἱ Τοῦρκοι ἔχουν ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἔχουν θαλάσσια σύνορα μέ τήν Αἴγυπτο καί ἐνδεχομένως θά τά εἶχαν ὁριοθετήσει ἄν δέν ἀνετρέπετο ἡ κυβέρνησις τῶν «Ἀδελφῶν Μουσουλμάνων». Ἐπιπροσθέτως, ἀπό τό 2012, μέ χάρτες πού ἐδημοσιεύθησαν στήν τουρκική Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, ἡ Ἄγκυρα ἔχει ἐγείρει ἀξιώσεις γιά συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές μεταξύ τῆς Κύπρου ἀφ’ ἑνός καί τῆς Ρόδου, Κάσου καί Καρπάθου ἀφ’ ἑτέρου. Σέ αὐτές περιλαμβάνεται καί ὁλόκληρη ἡ περιοχή Καστελλορίζου.

Ἔναντι τῶν ἀπαιτήσεων αὐτῶν, ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀρκεσθεῖ σέ διαμαρτυρίες, χωρίς νά προχωρήσει στήν παραμικρή οὐσιαστική ἐνέργεια. Εἰδικώτερα δέν ἔχει ὁρίσει, χαράσσοντας συγκεκριμένες συντεταγμένες, τίς περιοχές ὑφαλοκρηπῖδος καί ΑΟΖ πού τῆς ἀνήκουν. Τά σχετικά ἔγγραφα καί οἱ χάρτες παραμένουν ζηλότυπα σέ κάποια γραφεῖα στήν Ἀθήνα καί οὐδέποτε κατετέθησαν σέ διεθνεῖς ὀργανισμούς. Τό σοβαρό μειονέκτημα τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἶναι οἱ ξένες ἑταιρεῖες πού θά ἤθελαν νά συμμετάσχουν σέ διαγωνισμούς γιά ἔρευνα καί ἐκμετάλλευση στήν εὐρύτερη περιοχή, ἀποθαρρύνονται καθώς τούς δίδεται σαφής εἰκόνα τοῦ τί εἶναι ξεκαθαρισμένο καί τί τελεῖ ὑπό ἀμφισβήτησιν. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι μόλις τό 2018 οἱ βλέψεις τῆς Τουρκίας ἐπεκτάθησαν καί πρός τήν Λιβύη. Ἡ ἑλληνική ἀδράνεια τούς ὁδήγησε νά διατυπώσουν περισσότερες βλέψεις καί διεκδικήσεις.

Ἀλλά ἀντί αὐτό νά ἀποτελέσει ἕνα μάθημα γιά τήν Ἀθήνα, δεδομένου ὅτι ἀπό πέρυσι ἔχουμε καί νέα κυβέρνηση, ἀπ’ ἐναντίας ἀκολουθῶντας τήν ἴδια φοβική τακτική τῆς ἀδρανείας, ἐνεθαρρύναμε τούς Τούρκους νά προχωρήσουν στήν ὑπογραφή συμφωνίας.

Θά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ τήν πρόσφατη συνέντευξη τοῦ ἀναπληρωτοῦ Συμβούλου Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας Θάνου Ντόκου, καθώς ὑπό τό πρῖσμα τῶν τελευταίων ἐξελίξεων διαβλέπουμε πώς ἐμπειρεῖχε ἕνα μήνυμα πρός τήν Ἄγκυρα. Ἔλεγε συγκεκριμένως ὁ κ. Ντόκος: «Διαπραγματεύσεις γιά ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν σέ βάρος τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων, μέ μιά χώρα πού δυστυχῶς βρίσκεται στή σημερινή κατάσταση τῆς Λιβύης, ἑρμηνεύονται ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά ὡς ἐχθρική ἐνέργεια».

Αὐτό τό σαφές μήνυμα, ἐκ τοῦ ὁποίου προκύπτει ὅτι ἡ Ἑλλάς ἦταν ἐνήμερη γιά τίς τουρκικές προθέσεις ὡς πρός τήν Λιβύη, συνοδεύετο δυστυχῶς ἀπό τήν ὑποχωρητικότητα τῶν προτάσεων γιά «συνεκμετάλλευση» τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Ἀντί ὅμως ἡ προσφορά αὐτή νά «ἐξευμενίσει» τήν Τουρκία, τοὐναντίον τήν ἀπεθράσυνε. Ὅποιος ἔχει τήν παραμικρή γνώση γιά τό πῶς πολιτεύεται ἡ Ἄγκυρα, θά τό περίμενε ἀκριβῶς ἔτσι. Ἀλλά καί ὅποιος ἔχει ἀκούσει μίαν –ὄχι ἰδιαιτέρως προβεβλημένη– φράση τοῦ Οὐίνστων Τσῶρτσιλλ, μποροῦσε νά διαβλέψει τίς ἐξελίξεις. Ἔλεγε ὁ Βρεταννός πολιτικός: «Δέν πρέπει νά γυρνᾶς τήν πλάτη σου σέ ἕναν ἐπαπειλούμενο κίνδυνο καί νά προσπαθεῖς νά ξεφύγεις ἀπ’ αὐτόν. Ἄν τό κάνεις, θά διπλασιάσεις τόν κίνδυνο. Ἀλλά ἄν τόν ἀντιμετωπίσεις ἐγκαίρως, θά τόν μειώσεις στό μισό. Ποτέ μήν τρέχεις νά γλυτώσεις ἀπό κάτι. Ποτέ!». Ἡ Ἑλλάς –δυστυχῶς– γυρίζει τήν πλάτη στόν κίνδυνο συστηματικῶς.

Δέν θά ἀναφερθοῦμε ἐδῶ στίς ἰσορροπίες στρατιωτικῆς ἰσχύος πού ἐπιτρέπουν στήν Τουρκία νά προχωρεῖ σέ τόσο εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τῶν ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Θά ἐπισημάνουμε μόνον ὅτι μέχρι στιγμῆς ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις οὐδεμία μνεία τῆς ἀποτρεπτικῆς ἱκανότητος τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἔκανε ἐν προκειμένω. Γιατί ἄραγε; Θά σχολιάσουμε ὅμως τήν ἐπίκληση συμμάχων καί ἑταίρων, τούς ὁποίους εὐελπισθοῦμε ὅτι θά εὕρει ἡ Τουρκία ἀπέναντί της.

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνεκοίνωσε ὅτι θά θέσει τό ζήτημα τῆς Τουρκο-Λιβυκῆς Συμφωνίας στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ, τήν προσεχῆ Τετάρτη. Τοῦ διαφεύγει ἡ στάσις τήν ὁποία ἔχει τηρήσει τό ΝΑΤΟ σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, κατά τίς ὁποῖες ἡ Ἑλλάς ἔχει φέρει στά ὄργανα τῆς Συμμαχίας τό ζήτημα τῆς τουρκικῆς ἐπιθετικότητος; Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις τό ΝΑΤΟ δήλωσε ὅτι εἶναι «ἀναρμόδιο» καί συνέστησε στούς συμμάχους (ἡ Ἑλλάς καί ἡ Τουρκία εἶναι ἐξ ἴσου σύμμαχοι γιά τό ΝΑΤΟ) νά φροντίσουν νά ἐπιλύσουν τίς «διαφορές» τους μέ διαπραγματεύσεις. Αὐτό τό ὁποῖο σταθερά ἐπιδιώκει ἡ Τουρκία καί αὐτό τό ὁποῖο θέλει νά ἀποφύγει ἡ Ἑλλάς καθώς οἱαδήποτε διαπραγμάτευσις θά σημάνει καί συμβιβασμό εἰς βάρος μας.

Θά πρέπει νά ἐπισημάνουμε ἐδῶ ὅτι ὁ χαρακτηρισμός ἀπό τό ΝΑΤΟ τῶν μονομερῶν ἀπαιτήσεων τῆς Τουρκίας ὡς «ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν» οὐδόλως μᾶς εὐνοεῖ, ἐνῶ ἀποτελεῖ καί ἔνδειξη τῶν προθέσεών τους. Ἡ Συμμαχία καί ἰδιαιτέρως οἱ ΗΠΑ πιέζουν πάντα αὐτόν πού θεωροῦν ἀσθενέστερο καί πρόθυμο νά ἐνδώσει.

Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις ἀπό τήν ἄλλη πλευρά δέν ἔχει ἄξιες λόγου στρατιωτικές ἱκανότητες. Ὁ ἑλληνικός στρατός εἶναι ὁ μεγαλύτερος τῆς Εὐρώπης, διαθέτοντας ὑπερδιπλάσια ἅρματα μάχης ἀπό αὐτά πού ἔχουν Γαλλία καί Γερμανία μαζί!

Μένουμε λοιπόν νά καταγγέλλουμε τήν Τουρκία, μέ τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν νά τονίζει ὅτι «παρανομία δέν παράγει δίκαιο». Πράγματι, δίκαιο δέν παράγει. Παράγει ὅμως πολιτικά ἀποτελέσματα, καί τετελεσμένα. 

ΕΣΤΙΑShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.