19 Οκτωβρίου 2019

Βαρυσήμαντος υστάτη Έκκλησις Κυθήρων κ. Σεραφείμ προς Ιερώνυμο: Μή ὑποχωρήσετε, Μακαριώτατε, διότι αὐτό θά ἀποτελέσῃ «ἀρχή ὠδίνων»

Του Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων κ. Σεραφείμ 

Μακαριώτατε ἅγιε Προκαθήμενε, Εὐλογεῖτε˙ 

Εὐσεβάστως προάγομαι μετά τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ καί τῆς τιμῆς πρός τήν Μακαριότητα Σας νά ἀπευθύνω πρός Ὑμᾶς τήν ὑστάτην αὐτήν ὥραν θερμοτάτην παράκλησιν καί ἔκκλησιν, ἐν ὄψει τῶν ραγδαίως ἐξελισσομένων γεγονότων εἰς τόν Πανορθόδοξον ἐκκλησιαστικόν χῶρον, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀνυπερθέτου καί ἀνοικονομήτου πλέον κανονικοῦ καί ἐκκλησιολογικοῦ προβλήματος -διά τήν ὅλως ἰδιάζουσαν μορφήν του- τοῦ Οὐκρανικοῦ «Αὐτοκεφάλου», τό ὁποῖον ζητήματα ἐπί ζητημάτων καί ἀναταράξεις ἐπί ἀναταράξεων προκαλεῖ εἰς παγκόσμιον κλίμακα. 

Διχασμοί, διαιρέσεις, διαφωνίαι, διχοστασίαι, διαπληκτισμοί, σχίσματα ἐμφανῆ καί ἀφανῆ καί μύρια κακά ἕπονται αὐτῆς τῆς ὀγκηρᾶς κανονικο-ἐκκλησιολογικῆς ἐκτροπῆς. Δέν τό βλέπετε, Μακαριώτατε, δέν τό ζῆτε, δέν τό αἰσθάνεσθε, δέν τό εἰσπράττετε; 

Νομίζω ὅτι τό ἀντιλαμβάνεσθε καλῶς ὅτι τά πράγματα ὠξύνθησαν ἐπικινδύνως καί λίαν ἀνησυχητικῶς καί δέν βαίνουν ὁμαλῶς, ἰδιαιτέρως μετά τήν Ἔκτακτον Σύγκλησιν τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας μας τήν 12ην Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. διά τό πολύκροτον καί πολύπλοκον αὐτό ζήτημα. 

Μετά τήν Εἰσήγησίν Σας εἰς τήν Ι.Σ.Ι. ἐγένοντο εἰς τεταμένην ἀτμόσφαιραν αἱ ἐπ’ αὐτῆς τοποθετήσεις 33 Σεβ. Συνέδρων καί μή ληφθείσης κανονικῶς Ἀποφάσεως, κατά τά καθιερωμένα (διεξαγωγή ψηφοφορίας), πάλιν σύγχυσις ἐπεκράτησε.

Ἡ χθεσινή Σύγκλησις τῆς Πατριαρχικῆς Συνόδου τοῦ Ὀρθοδόξου Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας, μέ τάς καταγραφείσας ἐν τοῖς Πρακτικοῖς διαβουλεύσεις τοῦ Ἱεροῦ Σώματος, ἀπεικονίζει τήν παρατεταμένην ἀγωνίαν τῶν ἁγίων Συνέδρων διά τό τί μέλλει γενέσθαι μετά τήν εἰρημένην Σύγκλησιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας.

Τό εἰδικόν βάρος τῆς Συνοδικῆς των αὐτῆς Συνδιασκέψεως ἑστιάζεται εἰς τό ὀξύτατον πρόβλημα τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μέ τούς ἀχειροτονήτους, καθῃρημένους καί μή κανονικῶς ἀποκατασταθέντας σχισματικούς. Αὐτή εἶναι ἡ διήκουσα ἔννοια τοῦ σκεπτικοῦ τῆς Ἀποφάσεως των.

Τούτου ἕνεκα, ἐρευνήσαντες τά σχετικά κείμενα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί Ἱεραρχῶν τινων τῆς Ἑλλαδικῆς μας Ἐκκλησίας, καθώς ἐπίσης καί τό ἐκδοθέν Ἀνακοινωθέν τῆς Ι.Σ.Ι., ἀπεφάσισαν τότε μόνον νά διακόψουν τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν μυστηριακήν κοινωνίαν μετά τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησίας, ὅταν ἡ Ὑμετέρα Μακαριότης προβῇ εἰς μνημόνευσιν τοῦ ὀνόματος τοῦ «νέου Προκαθημένου». Εἶναι σαφής καί κατηγορηματική ἡ Ἀπόφασις αὐτή.

Εἰς τάς γενομένας τέσσαρας (4) χειροτονίας Σεβ. Μητροπολιτῶν καί Θεοφ. Ἐπισκόπων τῆς Ἐκκλησίας μας θείᾳ νεύσει δέν ἐμνημονεύσατε τοῦ ὀνόματος τοῦ μή ἔχοντος κανονικήν χειροτονίαν καί ἀνάδειξιν εἰς Προκαθήμενον κ.Ἐπιφανίου.

Μή ὑποχωρήσετε, Μακαριώτατε, διότι αὐτό θά ἀποτελέσῃ «ἀρχή ὠδίνων». Ἄς παραπεμφθῇ τό θέμα εἰς μελλοντικήν Σύναξιν Προκαθημένων. 

Μακαριώτατε,

Τήν ὑστάτην αὐτήν καί λίαν κρίσιμον ὥραν παράκλησιν ὑποβάλλω νά μέ ἀνεχθῆτε ἐπ’ ὀλίγον, ἅπαξ ἔτι, παρακαλοῦντα καί ἱκετεύοντα νά μή συμβῇ τό ὀδυνηρόν καί ἐπώδυνον τῆς διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς καί μυστηριακῆς κοινωνίας τῆς ὁμοδόξου Ρωσικῆς Ἐκκλησίας μετά τῆς καθ’ Ἑλλάδα ἡμετέρας.

Φρικτόν καί ὡς ἁπλῆ σκέψις, μέ πολλάς παραμέτρους. 

Μή θελήσετε, παρακαλῶ, νά ἐπωμισθῆτε ἕν τοιοῦτον ἐπαχθέστατον φορτίον βαρυτάτης εὐθύνης, τό ὁποῖον ἀφεύκτως θά ἀμαυρώσῃ τήν εὐλογημένην παρά Κυρίου Ἀρχιεπισκοπικήν Διακονίαν Σας. 

Ἐνθυμηθῆτε αὐτό τό ὁποῖον ἐπανειλημμένως ἐλέγατε εἰς τά μέλη τῆς παρελθούσης Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου: «νά μή βιασθοῦμε˙ νά προηγηθοῦν τά πρεσβυγενῆ Πατριαρχεῖα καί αἱ πρό ἡμῶν Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι καί ἔπειτα νά τοποθετηθοῦμε ἐμεῖς μέ τή σειρά μας».

Φοβηθῶμεν τάς φρικτάς συνεπείας ἑνός εἰσέτι σχίσματος. Μετά τήν χθεσινήν δήλωσιν τῆς Ὁμοδόξου τῶν Ρώσων Ἐκκλησίας τά ὄμματα ὅλων τῶν Ἐλλήνων καί ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, τῶν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς ἀδελφῶν μας εἶναι ἐστραμμένα πρός τό σεπτόν πρόσωπόν Σας. 

Ἄς ἀναπαύσωμεν τόν λογισμόν καί τήν καρδίαν τῶν ἀδελφῶν μας, τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστεπωνύμου Πληρώματος τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. 

Καί αἱ Ὁμόδοξοι Ἀδελφαί Ἐκκλησίαι: τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ὑπό τόν Μακαρ. Πατριάρχην κ.Κύριλλον καί ἡ Κανονική Ἐκκλησία Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας ὑπό τόν Μακαρ. Μητροπολίτην κ.Ὀνούφριον, ἄς ἐνθυμηθοῦν τούς αἰωνίους καί ἀκαταλύτους πνευματικούς δεσμούς των μέ τό Βυζάντιον καί τήν Ρωμηοσύνην μέ τήν καθ’ ἡμᾶς Ἁγίαν Τοπικήν Ἐκκλησίαν. 

Ἄς γνωρίζουν ὅτι παρά τά φαινόμενα ἕνας πολύ σεβαστός ἀριθμός Ἐπισκόπων τῆς Ἑλλαδικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πολυάριθμοι Κληρικοί τῶν ἄλλων βαθμῶν, Μοναχοί καί ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν εὐσεβῶν καί ὀρθοδόξων χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνσυνειδήτως ἀνήκουν εἰς τό Σῶμα τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν καθ’ Ἑλλάδα Ἐκκλησίας, προσηλωμένοι ὄντες εἰς τήν μακραίωμνα παράδοσιν τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀποδέχονται τό ἐν Οὐκρανίᾳ «ἐκκλησιαστικόν» μόρφωμα. 

Βαθυσεβάστως
 

† ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

Υ/Γ Θά ἐπεθύμουν διά ζώσης νά ὑποβάλω τό ἐγκάρδιον τοῦτο αἴτημα – ἔκκλησιν ἤ ἐπιστολικῶς. Προτίμησα τήν ἀνοικτήν ἔκκλησιν – ἐπιστολήν, διότι τοῦτο ἀποτελεῖ κοινόν αἴτημα, Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ἀγωνιώντων διά τήν ἔκβασιν αὐτοῦ τοῦ ἀκανθώδους θέματος.

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.