31 Οκτωβρίου 2019

Η Εκκλησία της Ελλάδος αναγνώρισε την Σχισματική Ουκρανική Εκκλησία – Η επιστολή. Την ίδια ώρα η Εκκλησία της Πολωνίας δεν την αναγνωρίζει...

Η Εκκλησία της Ελλάδος με επίσημη επιστολή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος προς τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο, αναγνώρισε και τυπικά την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση της Μόσχας.

Με μια επιστολή του με ημερομηνία 21 Οκτωβρίου ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος επέλεξε να αναγνωρίσει την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας και να θέσει τέλος στην …. όποια αναμονή υπήρχε.

Για την ιστορία αξίζει να σημειωθεί ότι η ρωσική Σύνοδος είχε αποφασίσει να διαγραφεί το όνομα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου από τα Δίπτυχα της Ρωσικής Εκκλησίας και να διακοπεί η ευχαριστιριακή κοινωνία, εφ’ όσον ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας μνημονεύσει τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο.

Ωστόσο, μετά το συλλείτουργο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας πρωθιερέας Νικολάι Μπαλάσοφ, είχε δηλώσει στο RIA Novosti, ότι η μνημόνευση του Μητροπολίτη Κιέβου από τον κ. Βαρθολομαίο, δε σήμαινε αναγνώριση εκ μέρους του επικεφαλής της Εκκλησίας της Ελλάδας των Ουκρανών σχισματικών.

«Συνεπώς, οι συνέπειες που θέτει η δήλωση της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της 17ης Οκτωβρίου μπορεί να συμβούν αν ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος της Αθήνας αρχίζει να μηνμονευέι το όνομα του επικεφαλής της νέας εκκλησίας ή άλλως, για παράδειγμα, μέσω ενός μηνύματος πιστοποιήει την αναγνώριση μιας μη κανονικής κοινωνίας με τους Ουκρανούς σχισματικούς”, είχε τονίσει χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς τον Μητροπολίτη Επιφάνιο έχει ως εξής:

«Αριθ. Πρωτ. 4751

Μακαριώτατε Μητροπολίτα Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ και περιπόθητε αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος, κύριε Επιφάνιε, την Υμετέραν Μακαριότητα εν Κυρίω κατασπαζόμενοι υπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ασμένως εδεξάμεθα την υπ’ αριθ. 1119 και από 24ης Δεκεμβρίου 2018 Πατριαρχικήν Επιστολήν, δι’ ης πληροφορούμεθα περί της πρωτοβούλου ενεργείας της Πρωτοθρόνου και Πρωτευθύνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, ήτις, επιβλέψασα ευμενώς προς Υμάς, την περί Υμάς Ιεραρχίαν, τον ιερόν κλήρο και τον πιστόν του Κυρίου λαόν, επανέφερε τα διεστώτα εις την μίαν Ποίμνην του Αρχιποίμενος Κυρίου και Σωτήρος ημών, ως και περί της Συνοδική Διαγνώμη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου ανακηρύξεως της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ουκρανίας ως Αυτοκεφάλου και Αυτοδιοικήτου, τιμηθείσης ταίς των λοιπών Αυτοκεφάλων Εκκλησιών ευθύναις και δικαιώμασιν.

Εν ταυτώ δε μετά χαράς πολλής κομισάμενοι τα από 17ης Δεκεμβρίου π.ε. Υμέτερα Ειρηνικά Γράμματα, δι’ ων ανακοινούται ημίν η κανονική εκλογή Υμών ως Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, διά του μετά χείρας Γράμματος απευθύνομεν προς την Υμετέραν Μακαριότητα τας θερμάς συγχαρητηρίους ευχάς ημών προσωπικώς, της Σεπτής Ιεραρχίας, του ευλαβούς Κλήρου και του φιλοχρίστου Λαού της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, ευχόμενοι τον φωτισμόν και την ενίσχυσιν του εν Τριάδι Θεού εις την εκτέλεσιν των νέων και ευθυνοφόρων καθηκόντων Υμών, ως Προκαθημένου της εν Ουκρανία Εκκλησίας.

Αι Αγιώταται κατά τόπους Εκκλησίαι, Μακαριώτατε αδελφέ, μετέχουσιν εν τη Θεία Ευχαριστία του κοινού Ποτηρίου της ζωής διά της εν τη πίστει ενότητος, εν τη τηρήσει των αυτών θεοπνεύστων Δογμάτων, του αυτού της Πίστεως Συμβόλου και των αυτών εκκλησιαστικών Κανόνων, των υπό των Αγίων Οικουμενικών και Μεγάλων της Εώας Συνόδων ορισθέντων, συναποτελούσαι τα μέλη της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας.

Όθεν, χαίροντες και ημείς επί τω αγαθώ μηνύματι της κατευοδώσεως των κοινών πόθων και ενεργειών προς διάλυσιν του μεσοτοίχου μεταξύ Υμών τε και ημών, ομοδόξων καθ’ όλα αδελφών, του θλίψιν και σκάνδαλον μέγα προξενούντος επί ζημία μεγίστη της όλης Εκκλησίας και της κοινής εν τω συγχρόνω κόσμω μαρτυρίας της Ορθοδοξίας, έως άρτι εστηκότος, τω Επαναγαγόντι ημάς εις την προτέραν κοινωνίαν, Άρχοντι και Σωτήρι ημών Ιησού Χριστώ, αναπέμπομεν ολόθυμον την δοξολογίαν και τον αίνον από της καθ’ ημάς Αγιωτάτης και Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, αποδίδοντες τη Υμετέρα Μακαριότητι τον ασπασμόν της αδελφικής αγάπης και τείνοντες την χείρα της Εκκλησιαστικής Κοινωνίας.

Επί δε τούτοις, ευχόμενοι όπως ο Κύριος, η ειρήνη ημών, «ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότοιχον του φραγμού λύσας» (Εφεσ. β΄ 14), «δώη ημίν το αυτό φρονείν εν αλλήλοις» (Ρωμ. ιε΄ 5) πάντοτε και χαρίζη την νέαν Πρωθιεραρχικήν διακονίαν Υμών πολυχρόνιον, πολύκαρπον και καλλίκαρπον, επ’ αγαθώ της αδελφής Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ουκρανίας και προς τελείαν εκ του σφοδρώς την ενότητα αυτής κλυδωνίσαντος σάλου απαλλαγήν και αποκατάστασιν πλήρους εν αυτή ειρήνης, γαλήνης και ευσταθείας, προς δόξαν Θεού και της ανά την οικουμένην Ορθοδοξίας, κατασπαζόμεθα την Υμετέραν αδελφοπόθητον Μακαριότητα φιλήματι αγίω και διατελούμεν

αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

† Ο Αθηνών Ιερώνυμος Β΄, Πρόεδρος» 

πηγή 

Δεν αναγνωρίζει η Εκκλησία της Πολωνίας τους σχισματικούς της Ουκρανίας.

Στις 29 Οκτωβρίου 2019 διεξήχθη η συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Αγίας Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Πολωνίας, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Μητροπολίτη Βαρσοβίας και πάσης Πολωνίας κ. Σάββα.  

Στις εργασίες της Ι.Σ.Ι. έλαβαν μέρος όλοι οι Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι της Εκκλησίας της Πολωνίας.  

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας ενημερώθηκε σχετικά με το περιεχόμενο των επιστολών του Πατριάρχη Σερβίας κ. Ειρηναίου, του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου, καθώς και του Μητροπολίτη της Βαρσοβίας κ. Σάββα, των απευθυνόμενων προς την Αυτού Παναγιότητα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίο, και έλαβε την ακόλουθη απόφαση:  

Να διατηρήσει εν ισχύ την θέση της ως προς την υπόθεση του Αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, η οποία εκφράσθηκε στις Συνοδικές αποφάσεις υπ’ αριθ. πρωτ. 340 από 9-05-2018, υπ’ αριθ. πρωτ. 341 από 25-11-2018, υπ’ αριθ. πρωτ. 342 από 2-04-2019.  

Η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Πολωνίας δεν αντιτίθεται προς την απονομή του Αυτοκεφάλου στην Εκκλησία της Ουκρανίας, βάσει των δογματικών-κανονικών κανονισμών, σε ολόκληρη την Εκκλησία, όχι όμως σε μια ομάδα αποσχισθέντων (σχισματικών).

 Οι αποσχισθέντες από την διδασκαλία της Αγ. Εκκλησίας δεν μπορούν να εκπροσωπούν τον υγιή εκκλησιαστικό οργανισμό. Διότι παραβιάζουν την ευχαριστιακή ενότητα ολόκληρης της Ορθοδοξίας.

πηγή 

ΣΧΟΛΙΟ

Αυτά συμβαίνουν όταν ο εγωϊσμός και η αλαζονεία πλήξουν τους αρχιερείς....
Μια απόφαση που έπρεπε να παρθεί από κοινού για όλες τις επιμέρους Ορθόδοξες Εκκλησίες, λαμβάνεται κατά το δοκούν κατά τα συμφέροντα (όχι τα ορθόδοξα αλλά τα γεωπολιτικά και εξουσιαστικά) του καθενός....
Τώρα μην ρωτήσετε τι πρέπει να κάνουν οι πιστοί....
Μόνο μια λύση υπάρχει για μας...
Ακολουθούμε τους Πατέρες, τους Αγίους και τις Οικουμενικές μας Συνόδους για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο....
Και δόξα τω Θεώ οι Γεροντές μας και οι Πνευματικοί μας θα μας υποδείξουν πια θα πρέπει να είναι η στάση μας στα χρόνια της εκκλησιαστικής κατάπτωσης και σχίσματος που μας έρχονται....Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.